Hop til indhold

FGU-baseret erhvervsuddannelse (FGU-eud) er en særlig tilrettelæggelsesform for erhvervsuddannelser. Uddannelsen gennemføres helt eller delvist på en FGU-institution efter modellen for Ny mesterlære, men uden uddannelsesaftale. FGU-eud har samme mål og niveau som tilsvarende eud og afsluttes med samme prøver og beviser.

Det er derfor også erhvervsuddannelseslovens bestemmelser, som er gældende for denne særlige tilrettelæggelsesform. Der skal i den forbindelse især gøres opmærksom på § 19 e, og kapitel 7 c, i erhvervsuddannelsesloven, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 957 af 17. september 2019.

Indstilling og optagelse til FGU-baseret erhvervsuddannelse

Eleven skal være FGU-elev, når der træffes afgørelse om optagelse til FGU-eud. Adgang til FGU-eud er betinget af, at en FGU-institution i forbindelse med et produktionsgrunduddannelsesforløb har vurderet, at eleven ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse med uddannelsesaftale.

Alle erhvervsuddannelser, som er vekseluddannelser, kan gennemføres som FGU-eud, hvis FGU-institutionen kan godkendes som lærested af det faglige udvalg for den pågældende erhvervsuddannelse. I en række erhvervsuddannelser kan grundforløbet ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring.
Se bekendtgørelser for de enkelte uddannelser.

Afgørelse og klagemuligheder

Afgørelse om optagelse til FGU-eud træffes efter indstilling fra FGU-institutionen af den skole, der udbyder uddannelsen. En afgørelse om optagelse, der ikke følger FGU-institutionens indstilling, kan kun træffes efter forudgående drøftelse med FGU-institutionen.
Når FGU-institutionen afgiver indstilling om optagelse, vil erhvervsskolen som udgangspunkt ikke have anledning til at foretage en selvstændig vurdering af, om eleven kan gennemføre FGU-eud, og på den baggrund vil skolen optage eleven.

Hvis en erhvervsskole i modsætning til FGU-institutionen er af den opfattelse, at eleven har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse, skal skolen optage eleven på almindelige vilkår, jævnfør kapitel 2 i lov om erhvervsuddannelser.

Ansøgere, der efter erhvervsskolens vurdering ikke vil kunne gennemføre FGU-eud selv med alle tænkelige støtteforanstaltninger, skal af skolen vejledes til at påbegynde en anden uddannelse.

Klager over afgørelser om optagelse, der ikke imødekommer ansøgeren, behandles efter de almindelige klageregler.
Hvis FGU-institutionen på trods af elevens ønske ikke indstiller eleven til optagelse til FGU-eud, kan eleven ikke blive optaget. Eleven vil kunne indbringe spørgsmålet om FGU-institutionens indstilling for FGU-institutionens bestyrelse. FGU-institutionens indstilling kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Eleven kan søge optagelse til en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår.

Uddannelsesplan

Erhvervsskolen skal foretage en kompetencevurdering af eleven, som danner grundlag for en personlig uddannelsesplan. Erhvervsskolen har ansvaret for at udarbejde elevens personlige uddannelsesplan i samarbejde med eleven og FGU-institutionen. Uddannelsesplanen skal blandt andet omfatte valg af hovedforløb og speciale samt skoleundervisningens varighed og indhold.

FGU-institutionen og eleven skal ikke indgå uddannelsesaftale eller anden kontraktlig aftale. Elevens personlige uddannelsesplan danner grundlag for uddannelsens tilrettelæggelse og forløb.

Hvis en elev i FGU-baseret erhvervsuddannelse starter på en adgangsbegrænset erhvervsuddannelse indgår eleven ikke i erhvervsskolens eventuelle kvote for optag af elever uden uddannelsesaftale. Eleven optages i uddannelsen efter samme vilkår som elever med uddannelsesaftale og indgår derfor ikke i kvoten på kvotebelagte adgangsbegrænsede uddannelser. 

Læs desuden om, hvordan FGU-eud er tilrettelagt.

Sidst opdateret: 28. juni 2023