Produktionsskolebaseret eud (PBE) er en særlig tilrettelæggelsesform for erhvervsuddannelser. Uddannelsen gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole efter modellen for Ny mesterlære, men uden uddannelsesaftale. PBE har samme mål og niveau som tilsvarende eud og afsluttes med samme prøver og beviser.

Det er derfor også erhvervsuddannelseslovens bestemmelser, som er gældende for denne særlige tilrettelæggelsesform. Der skal i den forbindelse især gøres opmærksom på § 19 e, og kapitel 7 c, i erhvervsuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015.

Indstilling og optagelse til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Eleven skal være produktionsskoleelev, når der træffes afgørelse om optagelse til PBE. Adgang til PBE er betinget af, at en produktionsskole i forbindelse med gennemførelse af et produktionsskoleforløb har vurderet, at eleven ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse med uddannelsesaftale.

Alle erhvervsuddannelser, som er vekseluddannelser, kan gennemføres som PBE, hvis produktionsskolen kan godkendes som praktiksted af det faglige udvalg for den pågældende erhvervsuddannelse. I en række erhvervsuddannelser kan grundforløbet ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring. Se bekendtgørelser for de enkelte uddannelser.

Afgørelse og klagemuligheder

Afgørelse om optagelse til PBE træffes efter indstilling fra produktionsskolen af den skole, der udbyder uddannelsen. En afgørelse om optagelse, der ikke følger produktionsskolens indstilling, kan kun træffes efter forudgående drøftelse med produktionsskolen.
Når produktionsskolen afgiver indstilling om optagelse, vil erhvervsskolen som udgangspunkt ikke have anledning til at foretage en selvstændig vurdering af, om eleven kan gennemføre PBE, og på den baggrund vil skolen optage eleven.

Hvis en erhvervsskole i modsætning til produktionsskolen er af den opfattelse, at eleven har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse, skal skolen optage eleven på almindelige vilkår, jf. kapitel 2 i lov om erhvervsuddannelser.

Ansøgere, der efter erhvervsskolens vurdering ikke vil kunne gennemføre PBE selv med alle tænkelige støtteforanstaltninger, skal af skolen vejledes til at påbegynde en anden uddannelse.

Klager over afgørelser om optagelse, der ikke imødekommer ansøgeren, behandles efter de almindelige klageregler.
Hvis produktionsskolen på trods af elevens ønske ikke indstiller eleven til optagelse til PBE, kan eleven ikke blive optaget. Eleven vil kunne indbringe spørgsmålet om produktionsskolens indstilling for produktionsskolens bestyrelse. Produktionsskolens indstilling kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Eleven kan søge optagelse til en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår.

Uddannelsesplan

Erhvervsskolens skal foretage en kompetencevurdering af eleven, som danner grundlag for en personlig uddannelsesplan. Erhvervsskolen har ansvaret for at udarbejde elevens personlige uddannelsesplan i samarbejde med eleven og produktionsskolen. Uddannelsesplanen skal blandt andet omfatte valg af hovedforløb og speciale samt skoleundervisningens varighed og indhold.

Produktionsskolen og eleven skal ikke indgå uddannelsesaftale eller anden kontraktlig aftale. Elevens personlige uddannelsesplan danner grundlag for uddannelsens tilrettelæggelse og forløb.

Hvis en elev i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse starter på en adgangsbegrænset erhvervsuddannelse indgår eleven ikke i erhvervsskolens eventuelle kvote for optag af elever uden uddannelsesaftale. Eleven optages i uddannelsen efter samme vilkår som elever med uddannelsesaftale og indgår derfor ikke i kvoten på kvotebelagte adgangsbegrænsede uddannelser.

Læs desuden om, hvordan PBE er tilrettelagt

Sidst opdateret: 13. juli 2018