Hop til indhold

Fra 2020 til 2023 kunne børne- og undervisningsministeren i særlige tilfælde godkende offentlige og private gymnasier samt VUC’er til at udbyde visse erhvervsuddannelsers grundforløb, hvis de ansøgte om det. Godkendelsen var for en tidsbegrænset periode. Muligheden var en del af den politiske aftale om øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter fra april 2019. Læs aftaleteksten på regeringens hjemmeside (regeringen.dk)

Partnerskabsaftaler

En af forudsætningerne for, at et gymnasie mv. kunne udbyde et erhvervsuddannelsesgrundforløb, var, at der var indgået en partnerskabsaftale med en institution for erhvervsrettet uddannelse. Partnerskabsaftalen skulle vedlægges ansøgningen og ville indgå i grundlaget for børne- og undervisningsministerens godkendelse til at udbyde grundforløbet.

En ansøgning

Der indkom kun en ansøgning til den ordning i 2020, og da det ansøgende gymnasium ikke havde kunnet indgå en partnerskabsaftale med den regionale erhvervsskole, kunne ansøgningen ikke godkendes. Der indkom ingen ansøgninger til ordningen i årene 2021 til 2023.

Evaluering af ordningen om udbud af grundforløb

I en bemærkning til lovforslaget om gymnasiers og VUC’ers tidsbegrænsede mulighed for udbud af grundforløb fremgik det, at Børne- og Undervisningsministeriet ville udarbejde en evaluering til Folketinget af ordningen. Evalueringen er udarbejdet, og den blev sendt til Børne- og Undervisningsudvalget med følgebrev af ministeren af 20. marts 2024.

Læs brevet (pdf)

Læs notat med evalueringen (pdf)

I den politiske aftale om øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark indgik der også en pulje på i alt 25 millioner kroner i årene 2020 til 2023, og ud over den tidsbegrænsede mulighed for udbud af grundforløb kunne uddannelsesinstitutioner med erhvervsuddannelser, hhx og htx også søge om tilskud til at oprette nye udbud i en udkantskommune af en eller flere af deres erhvervsrettede uddannelser. Den ordning med nye udbud omtales ligeledes i evalueringsnotatet, selv om den ordning ikke skulle evalueres.

Læs om ordningen på ministeriets side

Sidst opdateret: 11 timer siden