Der er obligatorisk digital ansøgning til erhvervsuddannelserne. Det betyder, at optagelse på en erhvervsuddannelse er betinget af, at du har søgt via optagelse.dk.

Hvordan du ansøger afhænger af, hvornår du vil starte på din uddannelse:

Du går i 9. eller 10. klasse eller er gået ud for mindre end et år siden

Vil du starte i august lige efter din 9. eller 10. klasse (eller i august året efter), er ansøgningsfristen 1. marts det pågældende år. Vil du starte på et andet tidspunkt, kan du kontakte skolen for nærmere oplysninger om ansøgningsfrist og optagelse.

Du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden

Starter du senere end august måned året efter din 9. eller 10. klasse, kan du kontakte skolen for nærmere oplysninger om ansøgningsfrist og optagelse.

Har du en aftale om praktik med en virksomhed (uddannelsesaftale), skal ansøgningen sendes med post til skolen.

Du får brev fra skolen med svar på, om du er optaget på uddannelsen.

Begrænset antal forsøg på optagelse

Du kan kun optages til 1. del af grundforløbet én gang. Se lov om erhvervsuddannelser § 5, stk. 4, nr. 1 (retsinformation.dk).

Du kan kun optages til 2. del af grundforløbet tre gange.

Har du en uddannelsesaftale, der omfatter 2. del, kan du dog altid optages, når de øvrige adgangskrav er opfyldt. Se lov om erhvervsuddannelser § 5a, stk. 4 (retsinformation.dk).

Erhvervsuddannelser med adgangsbegrænsning og kvotepladser

På nogle af erhvervsuddannelserne er der adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del. For hver af de adgangsbegrænsede uddannelser er der et antal (kvoter) for, hvor mange uden uddannelsesaftaler, der kan påbegynde grundforløbets 2. del. Elever med en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed, er sikret adgang til grundforløbet på en adgangsbegrænset uddannelse. Antallet af kvotepladser varierer fra år til år, og der er tale om et begrænset antal pladser. Det er uddannelsesstedet, som vurderer ansøgerne til kvotepladserne og optager de bedst kvalificerede.

Se de adgangsbegrænsede uddannelser og læs mere om ansøgning her (ug.dk)

Fordelsuddannelser 2017

33 erhvervsuddannelser er i 2017 udpeget til fordelsuddannelser. Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Starter du på en af disse uddannelser i 2017, vil du have gode muligheder for at få en praktikplads i en virksomhed, mens du uddanner dig. Du vil også have gode jobmuligheder, når du er færdiguddannet. Fordelsuddannelserne er derfor et attraktivt førstevalg for unge og voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse.

Se listen med fordelsuddannelser 2017 og læs mere om dem her

Spørgsmål og svar

Optagelse til erhvervsuddannelserne

Hvornår har en elev i praksis brugt et af sine tre forsøg?

Det følger af § 5 a, stk. 4 i lov om erhvervsuddannelser, at en ansøger uden en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbets 2. del, kan kun optages på grundforløbets 2. del tre gange.
Bestemmelsen gælder for optagelser, der finder sted fra den 1. august 2015. Tidligere forsøg tæller ikke med.

Når skolen har konstateret, at ansøgeren er mødt til undervisningen i overensstemmelse med optagelsesbrevet, jf. § 53 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, er ansøgeren forvandlet til at være fuldgyldig elev på skolen. Derved er optagelsesprocessen afsluttet for den pågældende ansøger, som herefter er optaget som elev i den nævnte forstand. Eleven får ret til at begynde, når optagelsesbrevet fra skolen er modtaget. Fra begyndelsesdagen er eleven omfattet af mødepligten og af skolens ordensregler, herunder regler om mødepligt og fravær, jf. bekendtgørelsens § 47. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsens kapitel 8, Optagelse af elever på skole, hvor de nærmere regler om optagelse er fastsat.

Skolen behandler ansøgninger om optagelse i principielt tre faser:

1. Ansøgning modtages og det kontrolleres at eller om ansøgeren er optagelsesberettiget. Der foretages eventuelt optagelsesprøve og –samtale mv.

2. Senest når skolen har konstateret, at ansøgeren kan optages, oprettes hun/han som elev (kun stamoplysninger) i EASY-A og hun/han får skriftlig besked om, at hun/han er optaget med oplysning om, hvor og hvornår eleven skal møde til undervisning.

3. Eleven møder til undervisning på skolen og registreres som aktiv. Registreringen foregår normalt i EASY-A.

Optagelsesproceduren er således afsluttet og eleven derfor optaget når eleven er mødt frem, og optagelsen er eksekveret og aktiveret i EASY-A. Eleven kan kun være optaget ét sted ad gangen og til én uddannelse ad gangen. Hvis eleven ikke møder, aktiveres optagelsen ikke i systemet, og derfor er det ikke registreret, at hun/han er optaget. Det er altså i praksis elevens fremmøde, og skolens registrering heraf, som udløser et forsøg.

Tilsvarende gælder for den administrative behandling af optagelsen til 1. del af grundforløbet, hvortil en elev kun kan optages én gang, jf. lovens § 5, stk. 4, nr. 1.

Sidst opdateret: 17. marts 2017