Hop til indhold

Der er obligatorisk digital ansøgning til erhvervsuddannelserne for elever uden uddannelsesaftale. Det betyder, at optagelse på en erhvervsuddannelse er betinget af, at du har søgt via optagelse.dk.

Hvordan du ansøger afhænger af, hvornår du vil starte på din uddannelse:

Du går i 9. eller 10. klasse eller er gået ud for mindre end to år siden

Vil du starte i august lige efter din 9. eller 10. klasse eller i august det første eller andet år efter, er ansøgningsfristen 1. marts det pågældende år. Vil du starte på et andet tidspunkt, kan du kontakte erhvervsskolen for nærmere oplysninger om ansøgningsfrist og optagelse.

Du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end to år siden

Vil du starte senere end august måned to år efter din 9. eller 10. klasse, kan du kontakte erhvervsskolen for nærmere oplysninger om ansøgningsfrist og optagelse.

Du får brev fra erhvervsskolen med svar på, om du er optaget på uddannelsen.

Har du indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal virksomheden sende uddannelsesaftalen til erhvervsskolen til registrering og skoleindmeldelse.

Begrænset antal forsøg på optagelse

Du kan kun optages til grundforløbets 1. del én gang. Se lov om erhvervsuddannelser § 5, stk. 4, nr. 1 (retsinformation.dk).

Hvis du har gennemført 1 år af en gymnasial uddannelse, kan du ikke optages til grundforløbets 1. del, men må søge optagelse til grundforløbets 2. del. Se lov om erhvervsuddannelser § 5, stk. 4, nr. 2 (retsinformation.dk).

Du kan kun optages til grundforløbets 2. del tre gange uden at have en uddannelsesaftale, der opfatter forløbet. Se lov om erhvervsuddannelser § 5a, stk. 4 (retsinformation.dk). Det er ikke muligt at få dispensation fra denne bestemmelse.

EKSTRA UDDANNELSESFORSØG PÅ GRUND AF COVID-19

Erhvervsuddannelseslovens § 5 a, stk. 4, har været midlertidig suspenderet i 2. halvår 2020. Det betyder, at optag til grundforløbets 2. del med opstart i 2. halvår 2020 ikke tæller med i de tre forsøg, som elever normalt har til optag på grundforløbets 2. del uden en uddannelsesaftale, der omfatter forløbet.

Se § 3 bekendtgørelse nr. 1229 af 22. august 2020 om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19  (eud-nødbekendtgørelsen) (retsinformation.dk).

Erhvervsuddannelsesloven § 5 a, stk. 4, har desuden være suspenderet for elever uden uddannelsesaftale, som er optaget for tredje gang på grundforløbets 2. del i 1. halvår 2021. Suspensionen indebærer, at eleven kan optages til grundforløbets 2. del en fjerde gang indtil den 31. december 2021.

Se § 6 i bekendtgørelse nr. 1422 af 27. juni 2021 om håndtering af faglige udfordringer hos elever på ungdomsuddannelser i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19. Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever på ungdomsuddannelser i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 (retsinformation.dk)

Erhvervsuddannelser med dimensionering og kvotepladser

Nogle erhvervsuddannelser er dimensionerede. Det betyder, at der er adgangsbegrænsning på grundforløbets 2. del. For nogle af de dimensionerede uddannelser gælder, at du skal have en uddannelsesaftale for at kunne starte på grundforløbets 2. del. På andre af de dimensionerede uddannelser er der fastsat en kvote for optaget af elever uden uddannelsesaftale. Elever med en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed er altid sikret adgang til grundforløbets 2. del på en dimensioneret uddannelse. Antallet af kvotepladser varierer fra år til år. Det er uddannelsesstedet, som vurderer ansøgerne til kvotepladserne og optager de bedst kvalificerede.

Se de dimensionerede uddannelser og læs mere om ansøgning her (ug.dk)

Fordelsuddannelser

35 erhvervsuddannelser er i 2021 udpeget til fordelsuddannelser. Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Starter du på en af disse uddannelser i 2021, vil du have gode muligheder for at få en praktikplads i en virksomhed, mens du uddanner dig. Du vil også have gode jobmuligheder, når du er færdiguddannet. Fordelsuddannelserne er derfor et attraktivt førstevalg for unge og voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse.

Se listen med fordelsuddannelser 2021 og læs mere om dem her

Spørgsmål og svar

Optagelse til erhvervsuddannelserne

Opdateret 14/07 2021 kl. 13:15

Det følger af § 5 a, stk. 4 i lov om erhvervsuddannelser, at en ansøger uden en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbets 2. del, kan kun optages på grundforløbets 2. del tre gange.
Bestemmelsen gælder for optagelser, der finder sted fra den 1. august 2015. Tidligere forsøg tæller ikke med.

Ekstra uddannelsesforsøg på grund af COVID-19 epidemien

Begrænsningen af, hvor mange gange en ansøger kan optages på grundforløbets 2. del uden at have en uddannelsesaftale, der omfatter forløbet, har midlertidigt været suspenderet for alle elever i 2. halvår 2020.

Optag til grundforløbets 2. del med påbegyndelse i perioden 1. juli – 31. december 2020 skal ikke indgå i opgørelsen af ansøgerens uddannelsesforsøg, som følge af erhvervsuddannelseslovens § 5 a, stk. 4, midlertidigt har været suspenderet. Det følger af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1229 af 22. august 2020 om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.
Eud-nødbekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Erhvervsuddannelsesloven § 5 a, stk. 4, har desuden være suspenderet for elever uden uddannelsesaftale, som er optaget for tredje gang på grundforløbets 2. del i 1. halvår 2021. Suspensionen indebærer, at disse elever kan optages til grundforløbets 2. del en fjerde gang indtil den 31. december 2021. Det følger af § 6 i bekendtgørelse nr. 1422 af 27. juni 2021 om håndtering af faglige udfordringer hos elever på ungdomsuddannelser i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19. Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever på ungdomsuddannelser i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 (retsinformation.dk). 

Når skolen har konstateret, at ansøgeren er mødt til undervisningen i overensstemmelse med optagelsesbrevet, jf. § 62 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, er ansøgeren at betragte som fuldgyldig elev på skolen. Derved er optagelsesprocessen afsluttet for den pågældende ansøger, som herefter er optaget som elev i den nævnte forstand. Eleven får ret til at begynde, når optagelsesbrevet fra skolen er modtaget. Fra begyndelsesdagen er eleven omfattet af mødepligten og af skolens ordensregler, herunder regler om mødepligt og fravær, jf. bekendtgørelsens § 54. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsens kapitel 8, Optagelse af elever på skole, hvor de nærmere regler om optagelse er fastsat.

Skolen behandler ansøgninger om optagelse i principielt tre faser:

1. Ansøgning modtages og det kontrolleres at eller om ansøgeren er optagelsesberettiget. Der foretages eventuelt optagelsesprøve og –samtale mv.

2. Senest når skolen har konstateret, at ansøgeren kan optages, oprettes hun/han som elev (kun stamoplysninger) i skolens administrative system, og hun/han får skriftlig besked om, at hun/han er optaget med oplysning om, hvor og hvornår eleven skal møde til undervisning.

3. Eleven møder til undervisning på skolen og registreres som aktiv. Registreringen foregår normalt i skolens administrative system.

Optagelsesproceduren er således afsluttet og eleven derfor optaget når eleven er mødt frem, og optagelsen er eksekveret og aktiveret i skolens administrative system. Eleven kan kun være optaget ét sted ad gangen og til én uddannelse ad gangen. Hvis eleven ikke møder, aktiveres optagelsen ikke i systemet, og derfor er det ikke registreret, at hun/han er optaget. Det er altså i praksis elevens fremmøde, og skolens registrering heraf, som udløser et forsøg.

Tilsvarende gælder for den administrative behandling af optagelsen til 1. del af grundforløbet, hvortil en elev kun kan optages én gang, jf. lovens § 5, stk. 4, nr. 1.

Sidst opdateret: 12. oktober 2021