Hop til indhold

Der er obligatorisk digital ansøgning til erhvervsuddannelserne for elever uden uddannelsesaftale. Det betyder, at optagelse på en erhvervsuddannelse er betinget af, at du har søgt via optagelse.dk.

Hvordan du ansøger afhænger af, hvornår du vil starte på din uddannelse:

Du går i 9. eller 10. klasse eller er gået ud for mindre end to år siden

Vil du starte i august lige efter din 9. eller 10. klasse eller i august det første eller andet år efter, er ansøgningsfristen 1. marts 2024 inden midnat. Vil du starte på et andet tidspunkt, kan du kontakte erhvervsskolen for nærmere oplysninger om ansøgningsfrist og optagelse.

Du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end to år siden

Vil du starte senere end august måned to år efter din 9. eller 10. klasse, kan du kontakte erhvervsskolen for nærmere oplysninger om ansøgningsfrist og optagelse.

Du får brev fra erhvervsskolen med svar på, om du er optaget på uddannelsen.

Har du indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal virksomheden sende uddannelsesaftalen til erhvervsskolen til registrering og skoleindmeldelse.

Begrænset antal forsøg på optagelse

Du kan kun optages til grundforløbets 1. del én gang. Se lov om erhvervsuddannelser § 5, stk. 4, nr. 1 (retsinformation.dk).

Hvis du har gennemført 1 år af en gymnasial uddannelse, kan du ikke optages til grundforløbets 1. del, men må søge optagelse til grundforløbets 2. del. Se lov om erhvervsuddannelser § 5, stk. 4, nr. 2 (retsinformation.dk).

Du kan kun optages til grundforløbets 2. del tre gange uden at have en uddannelsesaftale, der opfatter forløbet. Se lov om erhvervsuddannelser § 5a, stk. 4 (retsinformation.dk). Det er ikke muligt at få dispensation fra denne bestemmelse.

Erhvervsuddannelser med dimensionering og kvotepladser

Nogle erhvervsuddannelser er dimensionerede. Det betyder, at der er adgangsbegrænsning på grundforløbets 2. del. For nogle af de dimensionerede uddannelser gælder, at du skal have en uddannelsesaftale for at kunne starte på grundforløbets 2. del. På andre af de dimensionerede uddannelser er der fastsat en kvote for optaget af elever uden uddannelsesaftale. Elever med en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed er altid sikret adgang til grundforløbets 2. del på en dimensioneret uddannelse. Antallet af kvotepladser varierer fra år til år. Det er uddannelsesstedet, som vurderer ansøgerne til kvotepladserne og optager de bedst kvalificerede.

Se de dimensionerede uddannelser og læs mere om ansøgning her (ug.dk)

Spørgsmål og svar om optagelse

Optagelse til erhvervsuddannelserne

Opdateret 18/01 2022 kl. 11:18

Ansøgning om optagelse til en erhvervsuddannelse skal ske via Optagelse.dk. Ansøgningerne videresendes fra Optagelse.dk til de ansøgte erhvervsskoler.

Skolerne behandler de enkelte ansøgninger i principielt tre faser:

  1. Ansøgningen modtages og det kontrolleres, om ansøgeren er optagelsesberettiget. Ansøgeren indkaldes eventuelt til optagelsesprøve og –samtale mv. (Se også spørgsmål/svar om optagelsesprøver og optagelsessamtaler).
  2. Hvis skolen kan konstatere, at ansøgeren opfylder optagelsesbetingelserne, oprettes denne som elev (kun stamoplysninger) i skolens administrative system, og ansøgeren får skriftlig besked om optagelse, samt hvor og hvornår eleven skal møde til undervisning. 
    Skolen giver normalt ansøgeren meddelelse om optagelse senest 4 uger efter modtagelsen af ansøgningen og senest 4 uger før undervisningens begyndelse.
    Hvis ansøgeren ikke opfylder optagelsesbetingelserne, meddeles dette til ansøgeren.
  3. Elever, som møder til undervisning på skolen, jf. optagelsesbrevet, registreres som aktiv i skolens administrative system. Optagelsesproceduren afsluttes derved.
    Hvis eleven ikke møder til undervisningen, aktiveres optagelsen ikke i skolens studieadministrative system. 

Optagelse til grundforløbets 2. del

Opdateret 18/01 2022 kl. 11:19

Nej. I henhold til eud-lovens § 5 a, stk. 1, vil en ansøger uden uddannelsesaftale først kunne optages til GF2 efter udløbet af det kalenderår, hvor denne har afsluttet 9. eller 10. klasse, dvs. tidligst i januar året efter.

Opdateret 18/01 2022 kl. 11:19

Ja, en elev med uddannelsesaftale har direkte adgang til GF2, jf. eud-lovens § 5 b.

Tre uddannelsesforsøg på grundforløbets 2. del

Opdateret 18/01 2022 kl. 11:20

Det følger af eud-lovens § 5 a, stk. 4, at en ansøger uden uddannelsesaftale, der omfatter GF2, kun kan optages til GF2 tre gange. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra denne bestemmelse.

Optagelse til grundforløb før 1. august 2015 tæller ikke med ved opgørelsen af uddannelsesforsøg.

En ansøger, som har en uddannelsesaftale, der omfatter GF2, har adgang til GF2, jf. lovens § 5 b.

Opdateret 18/01 2022 kl. 11:55

Når skolen har konstateret, at ansøgeren er mødt til undervisningen i overensstemmelse med skolens meddelelse om optagelse. Det er altså i praksis elevens fremmøde, og skolens registrering heraf, som udløser et forsøg.

Eleven er omfattet af mødepligten og af skolens studie- og ordensregler fra optagelsestidspunktet.

Opdateret 04/02 2022 kl. 10:21

Bestemmelserne om tre uddannelsesforsøg på GF2 i eud-lovens § 5 a, stk. 4, har midlertidigt været suspenderet for alle ansøgere i 2. halvår 2020. Optag til grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale med påbegyndelse i perioden 1. juli – 31. december 2020 skal derfor ikke indgå i opgørelsen af en ansøgers uddannelsesforsøg. Det følger af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1229 af 22. august 2020 om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Eud-nødbekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Eud-lovens § 5 a, stk. 4, har desuden være suspenderet for elever uden uddannelsesaftale, som blev optaget for tredje gang på grundforløbets 2. del i 1. halvår 2021. Det indebar, at disse elever kunne optages til grundforløbets 2. del en fjerde gang inden den 31. december 2021. Det følger af § 6 i bekendtgørelse nr. 1422 af 27. juni 2021 om håndtering af faglige udfordringer hos elever på ungdomsuddannelser i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19. Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever på ungdomsuddannelser i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 (retsinformation.dk).

Opdateret 18/01 2022 kl. 12:16

Ja. Så snart eleven er mødt til undervisningen og er registreret som fremmødt, tæller det som et forsøg.

Opdateret 18/01 2022 kl. 12:16

Nej. Det er i praksis elevens fremmøde, og skolens registrering heraf, som udløser et forsøg.

Optagelsesprøver

Opdateret 18/01 2022 kl. 12:17

En ansøger kan deltage i optagelsesprøve i henholdsvis dansk og matematik to gange i alt. I særlige tilfælde kan ansøgeren få tilladelse til at aflægge prøve en tredje gang. 

Opdateret 27/06 2022 kl. 09:30

Nej. Det følger af eud-lovens § 5, stk. 2, 4. pkt., mht. GF1 og § 5 a, stk. 2, 4. pkt. mht. GF2, at den centralt stillede prøve udelades for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, (dvs. karakterkravene), men som gennem anden undervisning i dansk og matematik på et niveau, som mindst svarer til undervisningen frem mod folkeskolens 9. klasseprøver, kan dokumentere tilsvarende faglige kvalifikationer, forudsat at en afsluttende prøve ikke har været en mulighed.

Hvis den centralt stillede optagelsesprøve kan udelades, vil skolen skulle foretage en helhedsvurdering af ansøgeren alene på baggrund af en samtale med ansøgeren, jf. hhv. § 5, stk. 2, 1. pkt., og § 5 a, stk. 2, 1. pkt.

Optagelsessamtaler

Opdateret 18/01 2022 kl. 12:19

Ja, skolen skal afholde en optagelsessamtale med alle ansøgere til GF2, som ikke har en uddannelsesaftale. Skolen skal på baggrund af samtalen vurdere, om ansøgeren kan gennemføre en erhvervsuddannelse, jf. eud-lovens § 5 a, stk. 1, nr. 2. 

Det er ikke tilstrækkeligt at betingelsen i lovens § 5 a, stk. 1, nr. 1, om at ansøgeren har bestået folkeskolens afgangseksamen og opnået mindst 2,0 i hhv. dansk og matematik er opfyldt. Begge betingelser i lovens § 5 a, stk. 1, skal være opfyldt, som forudsætning for optagelse.

For ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i lovens § 5 a, stk. 1, skal skolen ud fra en helhedsvurdering på baggrund af en centralt stillet prøve og en samtale vurdere, om ansøgeren kan gennemføre en erhvervsuddannelse, jf. lovens § 5 a, stk. 2. Nærmere regler om samtalerne er fastsat i kapitel 7 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Efter lovens § 5 a, stk. 2, gælder visse undtagelser mht. optagelsesprøver og samtalen.

Klage

Opdateret 18/01 2022 kl. 12:20

Ja. Klagen skal indgives til skolen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 

Der gælder en klagefrist på en uge fra afgørelsen er meddelt ansøgeren.

Hvis klageren ikke får medhold, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet være klageinstans for så vidt angår retlige spørgsmål.

Sidst opdateret: 26. juni 2024