Hop til indhold

GF+ er et 10 uger langt forløb, som har til formål at gøre eleverne parate til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. GF+ går forud for opstart på grundforløbets anden del. Når eleverne begynder på GF+, behøver de derfor endnu ikke at vide præcis, hvilken uddannelse, de vil gennemføre. Eleverne får god tid til at afklare, hvilken uddannelse og jobområde de vil vælge, inden de starter på grundforløbets 2. del.

Det får eleverne ud af GF+

 • De får en fornemmelse af, hvad det vil sige at gå på en erhvervsskole
 • De får indblik i, hvilke typer job, erhvervsuddannelsen kan føre til
 • De får praktisk erfaring med at arbejde i værksted og løse konkrete opgaver inden for forskellige erhvervsuddannelser, som de kan vælge mellem på grundforløb 2
 • De får løbende støtte og vejledning fra undervisere og klassekammerater
 • De få automatisk adgang til at fortsætte på en erhvervsuddannelse, når de har gennemført GF+
 • De lærer blandt andet om arbejdsplanlægning, lærepladssøgning og metodelære

Valg af fagretning og uddannelse

Et GF+ forløb tilrettelægges inden for et eller i begrænset omfang to hovedområder. Hovedområderne er:

 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Teknologi, byggeri og transport

Ved begyndelsen af GF+ vælger eleverne en fagretning, bestående af uddannelser inden for ét (i begrænset omfang to) af de fire hovedområder. Fagretningerne samler uddannelser, der har faglige fællesskaber, lærepladsmuligheder og et beskæftigelsessigte. Det giver eleverne de bedste forudsætninger for at blive afklaret om deres fremtidige uddannelsesvalg.

Fagretningerne i GF+ tilrettelægges ud fra en fleksibel model, hvor skolerne har frihed til selv at sammensætte forløbene, så længe de lever op til følgende krav:

 • Forløbet skal indeholde erhvervsfag og et kombinationsfag
 • Erhvervsfagene skal som minimum vare 3,5 uge
 • Kombinationsfaget skal som minimum vare 2 uger
 • Forløbet skal samlet set vare i alt 10 uger

Erhvervsfag og kombinationsfag på GF+

Erhvervsfag

I en fagretning indgår altid erhvervsfag, der giver almene og generelle faglige kompetencer. Fagene er:

 • arbejdspladskultur med en varighed på 1,5 uge
 • arbejdsplanlægning og samarbejde, niveau 1, med en varighed på 1 uge
 • metodelære, niveau 1, med en varighed på 1 uge
 • faglig kommunikation, niveau 1, med en varighed på 1 uge

Hvis skolen beslutter, at erhvervsfagene skal have en varighed på mere end 3,5 uge, så kan skolen tilrettelægge undervisningen ud fra øvrige erhvervsfag 2 og 3. Læs mere om de enkelte erhvervsfag i Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne (retsinformation.dk)

Kombinationsfag

Kombinationsfaget indeholder danskfaglige, samfundsfaglige og sproglige kompetencer samt færdigheder i regning og lærepladssøgning.

Overgang fra GF+ til grundforløb 2 

Eleven skal opfylde de samme mål for GF+, uanset hvilket hovedområde og hvilken fagretning, eleven har valgt. Dermed kan eleven vælge at fortsætte i 2. del af enhver erhvervsuddannelses grundforløb.

Spørgsmål og svar

Udbud

Opdateret 09/03 2020 kl. 12:59

Det er op til skolerne at tage stilling til, hvor ofte og hvilke GF+ forløb som udbydes. 

Opdateret 09/03 2020 kl. 12:59

Alle de skoler der er godkendt til at udbyde GF1, inden for et eller flere hovedområder, har mulighed for at udbyde GF+.

Opdateret 09/03 2020 kl. 12:59

Skolerne kan udbyde GF+ fra 1/1 2020. Skolerne skal dog være opmærksomme på, at GF+ elever umiddelbart efter endt GF+ forløb skal kunne påbegynde GF2.

Opdateret 23/01 2020 kl. 11:04

Ja, CØSA-numrene er følgende:

 • 426 GF+ Omsorg, sundhed og pædagogik
 • 427 GF+ Kontor, handel og forretningsservice
 • 428 GF+ Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • 429 GF+ Teknologi, byggeri og transport

Opdateret 09/03 2020 kl. 13:03

Taksten bliver den samme som for GF1, og tælledagene følger de samme dage som for GF1.

Opdateret 09/03 2020 kl. 13:03

Nej, forløbene skal beskrives efter reglerne, bestemt i §§ 52-54 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Optagelse til GF+

Opdateret 09/03 2020 kl. 13:20

Der gælder de samme regler for GF+ elever som for elever til GF1 eller GF 2. Der er dog visse elever som ikke kan optages:

 • Elever, der tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse
 • Elever, der tidligere har påbegyndt grundforløbets første del
 • Elever der tidligere har påbegyndt GF+
 • Elever, der har adgang til grundforløbets første del
 • Elever, der har haft adgang til, men har fravalgt grundforløbets første del for at begynde på grundforløbets anden del
 • Elever, der har gennemført grundforløbets anden del, herunder hvis dette helt eller delvist er erstattet af grundlæggende praktisk oplæring i virksomhed (ny mesterlære).

Opdateret 23/01 2020 kl. 11:01

Ja, såfremt virksomhed og elev er enige herom. Arbejdsgiveren som udbetaler løn under skoleophold til elever med uddannelsesaftale vil være berettiget til lønrefusion efter gældende regler.

Opdateret 09/03 2020 kl. 13:21

Nej. Der gælder de samme regler her, som for grundforløb 1 elever. Jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 51.

Stk. 4. Hvis der er flere ansøgere uden uddannelsesaftale, end de der ifølge stk. 3 kan påbegynde grund forløbets 2. del, træffer den skole, hvor undervisningen skal gennemføres, afgørelse om, hvem der kan påbegynde grundforløbets 2. del. Afgørelsen træffes ud fra en vurdering af den enkelte ansøgers egnethed til uddannelsen på baggrund af hidtidige uddannelsesforløb og eventuel beskæftigelse, og med anvendelse af de nærmere regler herom, som er fastsat for den enkelte uddannelse. Eleverne skal senest 4 uger før påbegyndelsen af grundforløbets 2. del have besked, om de er optaget. Elever, der ikke optages, skal vejledes om andre uddannelsesmuligheder, jf. § 61.

Læs mere om dimensionering


Opdateret 27/01 2020 kl. 11:06

Ja, hvis eleven kun har gennemført grundforløb før EUD reformen 2015, kan vedkommende elev godt optages til GF+. Såfremt eleven har gennemført en erhvervsuddannelse, eller anden ungdomsuddannelse har eleven ikke adgang til GF+.

Opdateret 09/03 2020 kl. 13:12

Disse elever har ret til at blive optaget på GF+, hvis eleven søger om optagelse efter august måned to år efter, at den pågældende elev har opfyldt undervisningspligten i henhold til folkeskolen, eller har afsluttet undervisningen i 10. klasse, jf. § 5 d stk. 2 i lov om erhvervsuddannelser.

Opdateret 09/03 2020 kl. 13:10

Ja, der gælder de samme regler her som for øvrige elever i erhvervsuddannelser. Skolen skal have gennemført en kompetencevurdering af eleven i almindelighed inden 2 uger fra påbegyndelse af undervisningen.

Opdateret 09/03 2020 kl. 13:10

Nej, reglen om antal af klip gælder kun for grundforløbets 2. del. jf. 5 a, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelse.

Fakta om fagretning

Opdateret 09/03 2020 kl. 13:14

GF+ skal have en varighed af 10 uger.

Indholdet i GF+ består af erhvervsfag 2 og erhvervsfag 3, samt et kombinationsfag. Der er fastsat minimumskrav til varigheden af fagene på 3,5 uges erhvervsfag og 2 ugers kombinationsfag.

Der skal vælges mellem fire erhvervsfag for at nå minimumsvarigheden på 3,5 uge. Derudover kan der vælges imellem de øvrige erhvervsfag 2 og 3. Kombinationsfaget består af danskfaglige, regningsfaglige, samfundsfaglige og sproglige kompetencer samt praktikpladssøgning. 

Opdateret 09/03 2020 kl. 13:14

Nej, erhvervsfag 1 er et introducerende forløb, som kun er gældende for GF1 elever.

Opdateret 09/03 2020 kl. 13:19

Ja, der gælder de samme regler for GF+ som for GF1, jf. § 24 stk. 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelse.

Stk. 6. Skolen skal oprette en eller flere fagretninger inden for de hovedområder, som den udbyder. En fagretning skal være styrende for holddannelsen og undervisningens organisering i projekter og skal som udgangspunkt rette sig mod flere konkrete erhverv. En fagretning skal bestå af fagligt tematiserede projekter inden for et eller i begrænset omfang to hovedområder.

Opdateret 09/03 2020 kl. 13:19

Et GF+ forløb skal tilrettelægges med et særligt fokus på elevmålgruppen for forløbet. Den pædagogiske tilgang er derfor anderledes end for den målgruppe som er for GF1, hvilket skolerne skal have særlig opmærksomhed på. Antallet af timer som der skal undervises på i GF+ forløbet er det samme som gældende for undervisningen på erhvervsuddannelser i øvrigt, jf. § 19 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 

Skolen skal gennemføre lærerstyret undervisning i grundforløbet med et gennemsnitligt minimumstimetal på 26 klokketimer pr. uge for den enkelte elev. Denne undervisning tillagt elevernes selvstændige opgaveløsning, hjemmearbejde og forberedelse m.v., gennemføres som fuldtidsundervisning, jf. § 73, stk. 2.

 

Skolehjem, SPS og SU

Opdateret 09/03 2020 kl. 13:16

Ja, eleverne er berettiget til skolehjem efter de gældende regler på området.

Opdateret 23/01 2020 kl. 10:53

Ja, eleverne kan opnå SU efter de gældende regler på området.

Opdateret 23/01 2020 kl. 10:53

Ja, der gælder de samme regler for GF+ som for elever på erhvervsuddannelser.

Prøver og beviser

Opdateret 23/01 2020 kl. 10:53

Nej der er ikke nogen prøve i forbindelse med afslutning på GF+.

Opdateret 09/03 2020 kl. 13:18

Ja, jf. §15 stk. 4 i Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne.

Stk. 4. Skolen udsteder et bevis til eleven, når eleven har gennemført grundforløb plus.

Sidst opdateret: 25. juli 2023