Hop til indhold

Formålet med dimensioneringen er at sikre, at der optages et pas-sende antal elever på de uddannelser, hvor mulighederne for at komme i oplæring hos en virksomhed og efterfølgende at finde beskæftigelse inden for faget er vanskelige. Dimensioneringen skal også fremme en kultur på lærepladsområdet, hvor elever ansættes tidligt i uddannelsesforløbet og dermed har større sikkerhed for at kunne færdiggøre deres uddannelse.

National dimensionering

Dimensionering fastlægges med udgangspunkt i en objektiv model i lov og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Der skelnes mellem tre typer af dimensionering:

  • Dimensionering med lærepladskrav
  • Dimensionering med kvote
  • Dimensionering med selvindstillet kvote

Dimensionering med lærepladskrav betyder, at man skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed forud for optag på grundforløbets 2. del. For dimensionerede uddannelser med kvote fastsættes et antal kvotepladser for elever, der kan optages på grundforløbets 2. del uden, at de har indgået en uddannelsesaftale forud for optaget. Elever med en uddannelsesaftale optages uden for kvoten.

De første to typer dimensionering fastlægges på baggrund af objektive kriterier, mens dimensionering med selvindstillet kvote fastlægges på baggrund af indstillinger fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU).

Dimensioneringen besluttes for et år ad gangen af Børne- og Undervisningsministeren efter indstilling fra REU. 

Fordeling af kvoter mellem institutionerne

For uddannelser, der dimensioneres med kvote, fordeles kvoterne med udgangspunkt i institutionernes andel af indgåede uddannelsesaftaler i det foregående år, det vil sige en objektiv beregning. Der tages hensyn til grundforløbsskoler, der fungerer som ”fødekæde” til hovedforløbsskoler.

Fordelingen af kvoter sikrer ikke, at skolerne kan oprette hele hold alene ved brug af kvotepladser. Forventningen er, at hold på grundforløbets 2. del på dimensionerede uddannelser dels består af elever med uddannelsesaftaler og dels af elever optaget på en kvoteplads.

En overskridelse af kvoterne vil ikke være tilskudsberettiget.

Ubrugte kvotepladser kan overdrages til andre skoler

Skoler, der ikke bruger alle deres kvotepladser, kan overdrage kvoter til andre skoler. Ministeriet skal orienteres om overdragelse af kvotepladser ved e-mail til følgende adresse: stuk.ke@stukuvm.dk med følgende tekst i mailens emnefelt: ”Overdragelse af kvote”.

Du kan læse mere i Retningslinjer for dimensionering og kvoteberegningsmodel (pdf).

Institutionsspecifik dimensionering 

Reglerne om institutionsspecifik dimensionering er trådt i kraft den 1. januar 2022. Der er tale om er institutionsspecifik dimensionering, når en uddannelse på en konkret institution bliver dimensioneret, så der kun er adgang til grundforløbets 2. del for:

  • Elever med uddannelsesaftale, som omfatter grundforløbets 2. del
  • Elever, som bliver optaget inden for en kvote, som angiver det antal elever uden uddannelsesaftale, skolen kan optage. 

Det betyder, der kan være andre udbydere af uddannelsen, hvor optaget på uddannelsen ikke er institutionsspecifikt dimensioneret.

Det er kun uddannelser, der ikke er omfattet af national dimensionering, som kan blive omfattet af institutionsspecifik dimensionering. Beslutning om institutionsspecifik dimensionering træffes på baggrund af, at institutionens udbud af uddannelsen med en vis tyngde og over længere tid ikke har opfyldt de nationale måltal for andel elever med uddannelsesaftale indgået på grundforløbets anden del (GF2), selvom skolen har haft iværksat initiativer om at nå de nationale målsætninger for uddannelsen.

Læs mere om regler og datagrundlag for institutionsspecifik dimensionering. 

For særligt faglige udvalg og erhvervsskoler kan notat om rollefordeling og proces for indstilling til institutionsspecifik dimensionering, være relevant. Læs notatet (pdf).

Sidst opdateret: 27. juni 2024