Hop til indhold

Adgangskrav ved optagelse til grundforløbets 1. del

Hvis du skal i gang med en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 10. klasse, skal du starte på grundforløbets 1. del.

Du kan søge optagelse til grundforløbets 1. del til påbegyndelse senest i august måned i det andet år efter du har afsluttet undervisningen i henholdsvis 9. eller 10. klasse. 

Du skal:

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen,
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve.
 • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skiftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
 • være vurderet parat til den ønskede uddannelse ved afslutningen af henholdsvis 9. eller 10. klasse og
 • have indsendt din studievalgsportfolio (gælder kun ansøgere, der søger optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse).

Eller:

 • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, som omfatter grundforløbet. (Med en uddannelsesaftale springer du grundforløbets 1. del over, medmindre uddannelsesaftalen omfatter denne del af grundforløbet).

Adgangskrav ved optagelse til grundforløbets 2. del

Hvis du skal i gang med en erhvervsuddannelse mere end to år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløbets 2. del. 

Du kan søge optagelse til grundforløbets 2. del til påbegyndelse efter udløbet af det kalenderår, hvor du har afsluttet undervisningen i henholdsvis 9. eller 10. klasse.

Du skal:

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere),
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
 • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skiftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) (kun skriftlig, hvis du har afsluttet folkeskolen før 2018) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve og
 • den ansøgte erhvervsskolen skal på baggrund af en samtale vurdere, at du kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Eller:

 • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, som omfatter grundforløbet.

Bemærk

Efter udgangen af det kalenderår, hvor du har afsluttet 9. eller 10. klasse og indtil udgangen af august måned i det andet år efter du har afsluttet undervisningen i henholdsvis 9. eller 10. klasse, kan du vælge mellem at søge optagelse til grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Karakteren 02 på 7-trinsskalaen svarer til karakteren 6 på den tidligere 13-skala.

Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)

Adgangskravene er de samme, uanset om du søger optagelse til en erhvervsuddannelse med eller uden eux.

Erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Euv er erhvervsuddannelse for elever, der er fyldt 25, når de påbegynder uddannelsesforløbet.

Adgangskravene til euv er de samme som for erhvervsuddannelse for unge. Det betyder, at du som ansøger til euv skal opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne for at blive optaget på grundforløbets 2. del. Hvis du opfylder nærmere fastlagte kriterier for 2 års relevant erhvervserfaring, kan du blive optaget direkte på hovedforløbet.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene kan du forsøge at blive optaget via en optagelsesprøve og samtale på den erhvervsskole, du søger optagelse på.

I visse tilfælde kan optagelsesprøven eller samtalen udelades, jf. § 5 stk. 2, og § 5 a, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser samt § 59 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Særlige vilkår

Ordblinde har mulighed for at aflægge prøve på særlige vilkår ved folkeskolens prøver og en eventuel optagelsesprøve på erhvervsskolen. Ved folkeskolens prøver i dansk kan elever med særlige vilkår få tildelt ekstra til at løse opgaven, få mulighed for at benytte oplæsningsprogrammer til læseprøve og - som et forsøg - mulighed for at benytte ordforslagsprogrammer ved retskrivningsprøven. 

Andre adgangsgivende forhold

 • Alle prøver i dansk og matematik, som af Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet er indplaceret på niveau G eller højere.
 • Andre prøver i dansk og matematik, der svarer til 9. eller 10. klasseprøverne, for eksempel:
  Dansk: Forberedende Voksenundervisning (FVU) trin 4, Dansk som andetsprog på almenvoksenuddannelse (AVU), Prøve i Dansk 3 og Studieprøven, jf. bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
  Matematik: FVU trin 2.
 • Der skal være opnået beståkarakter i prøverne.
 • Realkompetencebevis indeholdende dansk og matematik på niveau G eller højere.

Spørgsmål og svar

Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Opdateret 18/01 2022 kl. 11:07

Nej. Ansøgere, som har en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbet, har direkte adgang hertil, jf. erhvervsuddannelseslovens § 5 b. 

Opdateret 18/01 2022 kl. 11:07

Ja, jf. eud-lovens § 5 b. 

Eleven skal have godskrivning for grundforløbsundervisning efter reglerne om godskrivning i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Opdateret 18/01 2022 kl. 11:08

Ja, hvis ansøgeren har opnået mindst 2,0 i hhv. dansk og matematik svarende til 9. eller 10. klasseprøver via FGU og skolen ud fra en helhedsvurdering vurderer, at ansøgeren kan gennemføre en erhvervsuddannelse, jf. hhv. eud-lovens § 5, stk. 2, og § 5 a, stk. 2.

Opdateret 04/07 2022 kl. 11:02

Nej. Det er kun ansøgere, der søger optagelse til GF1 i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, der skal medsende deres afrapporteringsskema vedrørende studievalgsportfolio, jf. § 15, stk. 2, i bekendtgørelse om Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.

Opdateret 18/01 2022 kl. 11:09

Der skal foretages en ny vurdering iht. eud-lovens § 5 a ved ny ansøgning om optagelse til GF2.

Opdateret 12/05 2023 kl. 10:37

Nej, der er ikke krav om, at Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C skal være bestået forud for optagelsen på GF2/eux. Disse fag skal derimod sammen med de øvrige grundfag samlet set være bestået med et gennemsnit på mindst 2,0 senest ved optagelsen på det studieforberedende år i de merkantile erhvervsuddannelser med obligatorisk eux som kontoruddannelsen og finansuddannelsen. 

For så vidt angår merkantile erhvervsuddannelser med frivillig eux som detailhandels-, handels- og eventkoordinatoruddannelsen gælder, at Dansk C, Engelsk C, Virksomhedsøkonomi C, Afsætning C og Erhvervsinformatik C, skal være gennemført med et karaktergennemsnit på 2,0 forud for optagelse i skoleundervisningen på hovedforløbet. For så vidt angår Samfundsfag, Matematik og Organisation C, skal disse være gennemført forud for optagelse på det studiekompetencegivende forløb (eux-studieåret).

Sidst opdateret: 24. april 2024