Hop til indhold

Prøver på AMU kan være skriftlige, mundtlige og/eller praktiske.

Det skal fremgå af uddannelsesbeskrivelsen, om der er prøve på uddannelsen. Der er også kurser i AMU, hvor der ikke er prøve.

Bedømmelse af prøven

Prøverne gennemføres uden brug af censor og bedømmes som bestået/ikke bestået. Underviseren foretager bedømmelsen på baggrund af de bedømmelseskriterier, som er beskrevet i prøvebeskrivelsen.

Resultatet af bedømmelsen får du normalt i forlængelse af prøven. I nogle tilfælde får man først resultatet noget tid efter kursets afslutning - skolen melder en dato ud.

På et kursus med prøve kan du normalt kun få et AMU-bevis, hvis du har bestået prøven. I særlige tilfælde kan der dog gives dispensation (læs mere nedenfor under spørgsmålene om særlige prøvevilkår og fritagelse). Der er mulighed for at gå til omprøve, hvis du ikke består.

Spørgsmål om prøver

Hvis du har spørgsmål til prøven på en konkret uddannelse, skal du henvende dig til den skole, der udbyder uddannelsen.

Nedenfor finder du en række spørgsmål/svar i forhold til de overordnede regler for afholdelse af prøver:

Opdateret 15/04 2021 kl. 14:58

Prøven betragtes som en del af uddannelsen. Det betyder, at når du tilmelder dig arbejdsmarkedsuddannelsen, er du som udgangspunkt også tilmeldt prøven.

Opdateret 15/04 2021 kl. 14:58

Skolen skal inden prøven orientere dig om, hvordan prøven bliver afholdt. De skal fortælle om tidsrummet for prøven, prøvens rammer, prøvegrundlaget, bedømmelsesgrundlaget samt de overordnede regler for prøvens afholdelse.

Opdateret 15/04 2021 kl. 14:58

Det vil være forskelligt fra prøve til prøve. Inden prøvens afholdelse skal uddannelsesinstitutionen fortælle, om der er adgang til hjælpemidler, og i så fald, hvilke.

Opdateret 15/04 2021 kl. 14:58

Ja. Hvis du ikke består prøven, har du mulighed for at gå til omprøve. Du har som udgangspunkt ret til én omprøve. Omprøven skal afholdes senest fire uger efter, at uddannelsen er afsluttet.

Opdateret 08/09 2021 kl. 12:05

Ja, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, og skolen vurderer, at det er nødvendigt med særlige prøvevilkår for, at du kan være ligestillet med andre i prøvesituationen. Det kan f.eks. være, hvis du er ordblind eller har store læse/skrivevanskeligheder. Det er skolen, der vurderer, hvilken støtte der skal tilbydes.

Hvis du har begrænsede dansksproglige færdigheder, kan skolen også vælge at tilbyde særlige prøvevilkår, hvis de vurderer, at der er behov for det.

 

 

Opdateret 15/04 2021 kl. 14:58

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, og skolen vurderer, at det ikke er muligt at ligestille dig med andre i prøvesituationen gennem særlige prøvevilkår, har du mulighed for at søge om dispensation for at deltage i prøven. Hvis du får dispensation, vil det fremgå af AMU-beviset, at du har fået dispensation fra prøven. Ovenstående gælder også, hvis du har begrænsede dansksproglige færdigheder.

Opdateret 15/04 2021 kl. 14:58

Der er ikke krav om, at du deltager i prøven, men du kan som udgangspunkt kun få et AMU-bevis, hvis du har bestået prøven. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at du kun kan få VEU-godtgørelse for de timer, hvor du har deltaget i kurset, og at prøven er en del af kurset. 

Opdateret 15/04 2021 kl. 14:58

Som udgangspunkt skal du have deltaget i undervisningen for at deltage i prøven. Hvis du har haft fravær fra undervisningen på grund af sygdom eller lignende, er det skolen, der afgør, om du kan deltage i prøven. Der gælder andre regler, hvis du aflægger prøven som del af en individuel kompetencevurdering (IKV) og/eller har fået afkortet dit uddannelsesforløb.

Opdateret 15/04 2021 kl. 14:59

Det er som hovedregel efteruddannelsesudvalgene, der fastsætter formen og indholdet i prøverne. Undtaget kan være uddannelser, hvor der er tilknyttet et myndigheds- eller branchecertifikat, og hvor prøvens indhold er reguleret af andre myndigheders eller organisationers regler. I særlige tilfælde kan prøvens indhold også være fastlagt helt eller delvist af skolen.

Opdateret 15/04 2021 kl. 14:59

Der kan gælde andre regler for prøver på certifikatuddannelser, hvis prøven er reguleret af andre myndigheders eller organisationers regelsæt. Hvis du har spørgsmål til prøven på en konkret certifikatuddannelse, kan du henvende dig til en af de skoler, der udbyder uddannelsen.

Opdateret 15/04 2021 kl. 14:59

Klager over forhold ved prøver skal du rette til skolen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Skolen skal modtage klagen senest 10 hverdage efter, at du har modtaget bedømmelsen af prøven. Skolen kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det.

Klager over skolens afgørelse kan kun rettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis det handler om retlige mangler. Retlige mangler kan for eksempel være, at der ikke er givet ordentlig information om prøven og dens afholdelse, eller at der er sket uberettiget forskelsbehandling af deltagere. Vedrører klagen den faglige bedømmelse af dit prøveresultat, er der ikke tale om en retlig mangel.

Klager over retlige mangler skal du først rette til skolen. Skolen skal modtage klagen senest 4 uger efter, at de er kommet med deres afgørelsen.  Hvis skolen ikke giver dig medhold i klagen, og du fastholder din klage, skal skolen inden 10 hverdage videresende klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med en udtalelse fra skolen. Skolen skal give dig besked om, at de har sendt klagen videre og om udtalelsen.

Skolen kan vejlede dig yderligere om klagereglerne.

Du kan også læse mere om reglerne for klager i AMU-bekendtgørelsens §18, stk. 10 (retsinformation.dk).

Opdateret 21/12 2022 kl. 15:08

Da der på AMU-beviset/i prøveresultatet indgår personhenførbare oplysninger, er det de almindelige regler om videregivelse af personhenførbare oplysninger, som finder anvendelse. Institutionen kan derfor kun videregive disse oplysninger til din arbejdsgiver efter at have indhentet et tydeligt, informeret samtykke fra dig, jf. nærmere reglerne herom i Databeskyttelsesforordningen.

Du kan selv udlevere en kopi af dit AMU-bevis til din arbejdsgiver, hvis du ønsker det, og det er også muligt for dig at dele dit AMU-bevis med din arbejdsgiver, direkte igennem min kompetencemappe. Instruktioner til deling fra min kompetencemappe fremgår her (viden.stil.dk)

Sidst opdateret: 26. juli 2023