Hop til indhold

Børne- og Undervisningsministeriet igangsatte i 2018 et forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen. 46 skoler har undervist i teknologiforståelse, enten som selvstændigt fag eller integreret i eksisterende fag. Evalueringen af forsøget er nu offentliggjort.

Lærere og elever på forsøgsskolerne fortæller, at undervisningen i teknologiforståelse er særligt lærerig og motiverende, når eleverne arbejder kreativt, udforskende og med konkrete teknologier mellem hænderne. Derudover oplever ni ud af ti af det pædagogiske personale, at eleverne enten ”i nogen”, ”i høj” eller ”i meget høj” grad er motiverede for at arbejde med indholdet i teknologiforståelse. De yngre elever har den højeste motivation ifølge evalueringen. 

”Lige nu har vi en skole, der er for boglig, og et dannelsesbegreb, der er for snævert. Så jeg bider mærke i, at eleverne bliver motiverede af at få teknologien mellem hænderne. Det er også et positivt tegn, at mange elever bliver mere bevidste om deres egen adfærd på nettet og reflekterer over indhold på sociale medier,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Resultaterne i slutevalueringen indikerer samlet set, at elevernes kompetencer i teknologiforståelse er blevet styrket i løbet af forsøgsperioden. Evalueringen kan dog ikke konkludere på, om elevernes udvikling er en effekt af selve forsøget, da den også kan skyldes andre forhold, for eksempel at eleverne bliver ældre og bruger mere digital teknologi. Det pædagogiske personale peger dog på, at elevernes kompetencer i teknologiforståelse er styrket som følge af undervisningen.

Slutevalueringen peger desuden på udfordringer ved, at teknologiforståelse er en helt ny faglighed for forsøgsskolerne. Mange blandt det pædagogiske personale oplever for eksempel, at fagligheden er vanskelig at forstå og omsætte til undervisning, og de oplever i varierende grad at være kompetente til at gennemføre undervisningen i teknologiforståelse. Flertallet efterspørger i interviews formaliseret kompetenceudvikling tæt på egen praksis. 

Evalueringen formidler også erfaringer med de to afprøvede modeller: et selvstændigt fag og teknologiforståelse integreret i eksisterende fag. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at evalueringens vidensgrundlag ikke giver mulighed for at vurdere, om de oplevede fordele og ulemper ved modellerne skyldes den måde modellerne er afprøvet på i praksis eller designet og rammerne for modellerne. 

Børne- og undervisningsministeren vil drøfte evalueringens resultater med folkeskoleforligskredsen.

Om forsøget

  • Formålet med forsøget har været at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen. Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den
  • I forsøget er teknologiforståelse afprøvet både som et selvstændigt fag og integreret i eksisterende fag.
  • Forsøg med teknologiforståelse er afviklet fra 2018-2021.
  • I alt 46 skoler har deltaget i forsøget.
  • Der er afsat i alt 54,4 mio. kr. til forsøget, som er anvendt til blandt andet understøttelse af forsøgsskoler (undervisningsmaterialer og understøttende aktiviteter), kompensation til skolerne (blandt andet i forhold til deltagelse i arrangementer), formidling og evaluering.
  • Læs mere om forsøget, Fælles Mål og se videoer med eksempler fra praksis på emu.dk
  • Se listen over de deltagende skoler