Hop til indhold

De to delindsatser ”Come Back” og ”Unge i job – næste step uddannelse” er rettet mod to forskellige målgrupper, men har begge et overordnet mål om at styrke UU Bornholms vejledningsindsats og få flere unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Den ene delindsats har fokus på 7. klasseselever, der har et højt skolefravær, mens den anden delindsats er rettet mod unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og er i ufaglært arbejde.

Delindsats 1: Come Back

Udover at et højt skolefravær i sig selv kan være problematisk, kan fraværet også være tegn på mistrivsel hos den unge. UU Bornholm vil derfor udvikle en tidlig og koordineret indsats til håndtering af bekymrende fraværsadfærd blandt elever i 7. klasse.

Målet er at sætte forebyggende ind, så problemerne i de unges liv håndteres, inden de rodfæster sig. Det skal medvirke til, at de unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, når de har afsluttet grundskolen.

Dybdegående viden og målrettet indsats

I indsatsens indledende fase søges der en dybdegående viden om mulige årsager til elevens fravær og mistrivsel. Denne viden tilvejebringes gennem en ungehøring, en forældrehøring og en skolehøring, som tilsammen skal danne det vidensgrundlag, som indsatsen bygges op omkring.

Indsatsen munder ud i et praksisanvendeligt koncept, som skal sikre, at der tidligere og mere målrettet sættes ind over for bekymrende fravær hos 7. klasseselever. Indsatsen skal hermed være med til at forebygge ikke-uddannelsesparathed gennem en tidlig indsats for Bornholms unge.

Tværgående samarbejde

En afgørende forudsætning for, at indsatsen bliver succesfuld, er, at der etableres et samarbejde på tværs af aktørerne omkring de unge. Indsatsen vil derfor inddrage skole- og dagtilbudsrådgivere, gadeplansmedarbejdere, ungerådgivere, lærere, skoleledere, forældre og ikke mindst eleverne selv.

Om projektet

Indsatstitel: Come Back

Lokal projektejer: UU Bornholm

Periode: 2016-2018

Målgruppe: 7. klasseselever med højt fravær

Centrale samarbejdspartnere: Hans Rømerskolen, Paradisbakkeskolen, Sydbornholms Privatskole, Friskolen Østerlars, Det Gule Team (gadeplan og skoledagtilbudsrådgivere) samt Skole-, Kultur- og Fritidschefen i Bornholms Regionskommune

Vejledningsfagligt perspektiv: Et styrket tværfagligt samarbejde og forpligtende aftaler med samarbejdspartnere samt en struktureret tilgang til vejledningsfaglige aktiviteter som gruppevejledning, forældremøder, skolehjemsamarbejder og orienteringsmøder

Indsatsramme: Projektet hører under Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som er en del af BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018)

Delindsats 2: Unge i job – næste step uddannelse?

Mange Bornholmske unge vælger at gå direkte i arbejde efter grundskolen fremfor at tage en ungdomsuddannelse. En stor del af de ufaglærte jobs ligger inden for service- og turismefaget og er dermed sæsonbetonede. Det betyder, at mange af de unge må søge offentlige ydelser henover vinterperioden, hvor turismeindustrien er lukket ned.

Samtidig forventes behovet for ufaglærte medarbejdere at falde betydeligt i fremtiden, hvor der i højere grad vil blive efterspurgt specialiseret og faglært arbejdskraft.

For at de unge kan blive selvforsørgende og klædt på til fremtidens arbejdsmarked, er det derfor vigtigt, at de får en uddannelse.

Indsatsen ”Unge i job – næste step uddannelse” har derfor til formål at udvikle og afprøve målrettede vejledningsforløb og uddannelsesaktiviteter i samarbejde med ungdomsuddannelserne på Bornholm. Målet er at motivere unge, der er i ufaglært arbejde, til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Solidt vidensgrundlag

Projektets indledende fase består af at opbygge viden om gruppen af unge i ufaglærte jobs på Bornholm gennem fokusgruppeinterviews. Interviewene danner grundlaget for udarbejdelsen af nye vejledningsmetoder og uddannelsesrettede aktiviteter.

Afklaring og kompetenceudvikling

Indsatsen omfatter eksempelvis aktiviteter som ung-til-ung-vejledning, ungepraktik i virksomheder og på ungdomsuddannelser, gruppevejledning, uddannelsescaféer på Campus Bornholm (ungdomsuddannelserne på Bornholm), kompetencevurdering, ny mesterlære, AMU-kurser mv.

Aktiviteterne skal både være med til at afklare og kvalificere de unges fremtidsønsker samt udvikle deres kompetencer.

Projektet udformes i tæt samarbejde med Bornholms ungdomsuddannelser og det lokale erhvervsliv.

Om projektet

Indsatstitel: Unge i job – næste step uddannelse?

Lokal projektejer: UU Bornholm

Periode: 2016-2018

Målgruppe: unge under 25 år, der har ufaglærte jobs og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse

Centrale samarbejdspartnere: Campus Bornholm og det lokale erhvervsliv

Vejledningsfagligt perspektiv: Karrierelæring og karrierevejledning, gruppevejledning (WATCH)

Indsatsramme: Projektet hører under Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som er en del af BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018)

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Djursland er en del af Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022