Hop til indhold

Brug for alle unge (BFAU) sætter i perioden 2015-2018 fokus på vejledning af unge og understøtter Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i deres arbejde med at få en endnu større andel af de ikke-uddannelsesparate unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Indsatsen er finansieret af satspuljemidler. Med satspuljeaftalen for 2015 blev der bevilliget 28 mio. kr. til at videreføre Brug for alle unge og målrette indsatsen mod at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge.

Indsatsområder

BFAU er i dag en del af Børne- og Undervisningsministeriet, men blev oprindeligt etableret i Integrationsministeriet i 2003. BFAU har arbejdet med mange forskellige indsatser, der alle har haft som overordnet målsætning at støtte unge i at påbegynde og gennemføre en uddannelse. I begyndelsen var der primært fokus på etniske unge, men med tiden er perspektivet bredt ud til alle unge uanset etnisk baggrund.

Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre

Indsatsen er forankret i et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og sigter mod at give UU-centrene et metodisk kvalitetsløft og styrke deres samarbejde med andre aktører.

Indsatsen løber over en 4-årig projektperiode fra 2015 til 2018 og udmøntes i tre forskellige indsatsområder.

Tre indsatsområder

 1. Det første indsatsområde omhandler et samarbejde med 10 UU-centre, der geografisk er placeret i områder med en særlig høj andel af ikke-uddannelsesparate unge. Her arbejdes der med flere forskellige initiativer, der alle er forankret i UU-centrene. De baserer sig på et samarbejde med andre lokale aktører, herunder folkeskoler, ungdomsskoler, klub- og fritidstilbud, foreninger, boligsociale aktører, ungdomsuddannelser, virksomheder m.fl.
 2. Det andet indsatsområde fungerer som et samarbejde med 15 UU-centre med fokus på at udvikle og afprøve forskellige vejledningsmetoder og koncepter i UU´s vejledning af målgruppen. Indsatsen er bygget op omkring arbejdet i tre forskningscirkler under overskrifterne ’Unge fra uddannelsesfremmede miljøer’, ’Forældre’ og ’Psykisk sårbare unge’. Efter en refleksions- og udviklingsfase over halvandet års tid afprøves resultaterne af udviklingsarbejdet over endnu et år.
 3. Det tredje indsatsområde handler om løbende gennem hele indsatsperioden at formidle erfaringer og viden fra arbejdet i indsats 1 og 2, så det kommer hele vejledningssektoren til gode. Denne indsats vil bestå af kommunikation, videndeling, udbredelse af best practice, netværksdannelse på tværs af centrene, udarbejdelse af relevant vejlednings- og undervisningsmateriale m.v. Indsatsen skal bidrage til at samle og udbrede relevant viden på området.

Metode

I alle Brug for alle unges indsatser er der fokus på en helhedsorienteret tilgang. Det er ikke alene det faglige niveau, der er afgørende for, om de unge får en uddannelse. Det er vigtigt at have øje for den kontekst de unge indgår i og på deres personlige og sociale kompetencer. Derfor vil initiativerne ofte inddrage flere aktører.

Indsatsen for den nye projektperiode tager udgangspunkt i de erfaringsbaserede metoder og redskaber, der har været en del af Brug for alle unges hidtidige arbejde. Eksempelvis trækkes på de erfaringer, som enheden blandt andet har opnået gennem det sidste fireårige satspuljeprojekt (2011-2014), nemlig områdeindsatsen i udsatte boligområder. Her blev der bl.a. arbejdet med ung til ung- vejleding, forældreinddragelse, lektiecafeer, motivation, ressourcetilgang m.v.

Mere overordnet er Brug for alle unges rolle at fungere som rådgivende instans, at formidle og etablere tværgående netværkssamarbejder, at sikre videndeling m.v.

Forankring og videndeling

Brug for alle unge har i alle projekter et stort fokus på forankring. Initiativerne skal være bæredygtige lokalt også efter projektperioden er afsluttet. Derfor er Brug for alle unges nye indsatsområde primært forankret i UU-centrene. Der vil dels blive arbejdet målrettet med metoder, som virker for det enkelte udførende UU-center, og dels blive arbejdet med at udvikle og udbrede metoderne på en måde, så alle UU-centre kan integrere dem i deres praksis.

Medarbejdere i BFAU

Konsulent i Brug for alle unge.

Mine ansvarsområder
 • Kommunikation og formidling af erfaringer fra aktiviteter i Brug for alle unge
 • Medansvarlig for udmøntningen af indsatsen Lokale udviklingsinitiativer.
Min baggrund

Jeg er uddannet cand. mag. i samfundsfag og dansk. Jeg har arbejdet med uddannelse fra mange forskellige vinkler blandt andet som underviser, evaluator, projektudvikler og tovholder, administrator m.v. Jeg har især beskæftiget mig med uddannelse af kortuddannede voksne i arbejdsmarkedsuddannelserne og tosprogede unge og voksne i forskellige kontekster. Gennemgående temaer har også været samspil mellem tilbud i forskellige uddannelsessystemer, herunder samspil med beskæftigelsessystemet og samspil mellem uddannelse og job.

Konsulent i Brug for alle unge.

Mine ansvarsområder
 • Ansvarlig for udmøntningen af forskningscirklerne under indsats 2, herunder: faglig sparringspartner i forhold litteratur og pædagogisk udvikling, samarbejde med forsker, møder med UU-ledere m.m.
 • Ansvarlig for interne vejledningsfaglige kurser
 • Medansvarlig for lokale udviklingsinitiativer under indsats 1
 • Medansvarlig for kommunikation og formidling under indsats 3, herunder forberedelse af kommende udgivelser
 • Medansvarlig for indholdsbeskrivelse og koordinering af ekstern evaluering.
 • Med i Nationalt Netværk for forskning i vejledning.
Min baggrund

Jeg har arbejdet med vejledning i en årrække som vejleder, projektleder, underviser og tidligere formand for Danmarks Vejlederforening. Jeg er uddannet ph.d. i vejledning med fokus på unge og udvikling af vejledningsmetoder. Jeg er optaget af, hvordan vejledning kan udfolde muligheder og give unge mod på uddannelse og tro på sig selv.

Konsulent i Brug for alle unge.

Mine ansvarsområder
 • Medansvarlig for udmøntningen af initiativet ”Lokale udviklingsinitiativer”, herunder ansvarlig for en række konkrete delprojekter
 • Kontaktperson vedr. vidensformidling af den frivillige indsats og aktiviteter, herunder lektiehjælp generelt
 • Udveksling af erfaringer og udarbejdelse af værktøjer for kommuner, boligområder, ungdomsorganisationer og udvikling af forskellige frivillige koncepter
 • Udveksling af erfaringer i forhold arbejdet med unge med etnisk minoritetsbaggrund.
Min baggrund

Jeg er uddannet skolelærer, og jeg har gennem mange år arbejdet med frivillige organisationer og foreninger, hvor jeg blandt andet har arbejdet med fundraising og puljesøgning. Jeg har desuden arbejdet som selvstændig og har en stor interesse for integrationsfremmende projekter.

Konsulent i Brug for alle unge.

Mine ansvarsområder
 • Medansvarlig for udmøntningen af initiativet ”Lokale udviklingsinitiativer”, herunder ansvarlig for en række konkrete delprojekter
 • Kontaktperson vedr. vidensformidling af den kulturelle og idrætsorienterede indsats og dens aktiviteter
 • Udveksling af erfaringer i forhold arbejdet med unge i socialt udsatte områder.
Min baggrund

Jeg har 10 års erfaring som projektchef for sociale indsatser på Indre Nørrebro og i Tingbjerg og har en stor indsigt i opbygning, afvikling og forankring af sociale og integrerende processer. Har dertil arbejdet i en årrække med kunst som socialt inddragelse.

Chefkonsulent i Brug for alle unge.

Mine ansvarsområder
 • Daglig leder i Brug for alle unge
 • Varetagelse af kontakt og samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.
Min baggrund

Jurist fra Aarhus Universitet 2001.

Har arbejdet i Undervisningsministeriet siden 2001 blandt andet med folkeskolen og vejledningsområdet. Jeg har været ministersekretær og har arbejdet som udvalgssekretær for Folketingets Uddannelsesvalg.

Konsulent i Brug for alle unge.

Mine ansvarsområder
 • Ansvarlig for en række konkrete delprojekter under indsats 1
 • Kontaktperson for BFAU’s følgegruppe.
Min baggrund

Jeg er uddannet cand.scient. og har diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Jeg har undervist i grundskolen og i gymnasiet og har siden 2009 arbejdet som uddannelsesvejleder. Herunder har jeg blandt andet arbejdet med grundskolevejledning, med vejledning af unge dagpengeberettigede uden uddannelse samt med fremskudt vejledning i boligsociale områder.

AC-medarbejder i Brug for alle unge.

Mine arbejdsområder
 • Kommunikation og formidling af BFAU's aktiviteter
 • Udarbejdelse af informationsmaterialer
 • Diverse projektopgaver.
Min baggrund

Jeg har en bachelor i engelsk og kommunikation og en kandidatgrad i engelsk fra Aarhus Universitet.

Sidst opdateret: 5. september 2022