Hop til indhold

UU Kolding vil iværksætte to delindsatser, der begge sigter mod at styrke vejledningen for de ikke-uddannelsesparate unge. Det fælles mål for de to delindsatser er, at flere unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Delindsats 1: UU tættere på

Forældre udgør en vigtig ressource i forhold til at støtte unge i deres uddannelsesvalg. UU Kolding vil derfor iværksætte en indsats, der har fokus på at inddrage forældre og klæde dem på til at kunne tage aktiv del i de unges proces mod at blive uddannelsesparate og vælge en ungdomsuddannelse.

Om projektet

Indsatstitel: UU tættere på

Lokal projektejer: UU Kolding

Periode: 2017-2018

Målgruppe: Forældre til ikke-uddannelsesparate elever i udsatte boligområder

Centrale samarbejdspartnere: Aktører i de udsatte boligområder

Vejledningsfagligt perspektiv: Fremskudt vejledning

Vejledning i lokalområdet

Forældre bosat i udsatte boligområder gør kun sjældent brug af de normale vejledningstilbud og kan generelt være svære at komme i kontakt med.

UU Kolding vil derfor afprøve virkningen af at rykke vejledningen ud af kontorerne og over i boligområdet. Det skal sikre, at vejlederne bliver mere synlige og at vejledningen bliver mere tilgængelig, så barrieren for at opsøge vejledningstilbuddene bliver mindre.

Indsatsen udføres i tæt samarbejde med de lokale aktører, der arbejder i boligområdet, og som har viden om og relationer til familierne i området.

Forældrecafé og kulturnat

For at sætte fokus på og skabe interesse for de vejledningsfaglige temaer afholder vejledningscentret blandt andet forældrecaféer, temadage og kaffe-kage-arrangementer. Desuden deltager UU i den årlige kulturnat i Kolding.

De alternative vejledningsaktiviteter skal sikre, at dem, der ikke sædvanligvis deltager i vejledningsarrangementer, får lyst til og ser en mening med at komme. Desuden skal de medvirke til, at vejledning og uddannelse i højere grad kommer på dagsordenen.

Delindsats 2: Tidlig UPV med fokus på ressourcer

Mange Bornholmske unge vælger at gå direkte i arbejde efter grundskolen fremfor at tage en ungdomsuddannelse. En stor del af de ufaglærte jobs ligger inden for service- og turismefaget og er dermed sæsonbetonede. Det betyder, at mange af de unge må søge offentlige ydelser henover vinterperioden, hvor turismeindustrien er lukket ned.

Samtidig forventes behovet for ufaglærte medarbejdere at falde betydeligt i fremtiden, hvor der i højere grad vil blive efterspurgt specialiseret og faglært arbejdskraft.

For at de unge kan blive selvforsørgende og klædt på til fremtidens arbejdsmarked, er det derfor vigtigt, at de får en uddannelse.

Indsatsen ”Unge i job – næste step uddannelse” har derfor til formål at udvikle og afprøve målrettede vejledningsforløb og uddannelsesaktiviteter i samarbejde med ungdomsuddannelserne på Bornholm. Målet er at motivere unge, der er i ufaglært arbejde, til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Om projektet

Indsatstitel: Tidlig UPV med fokus på ressourcer

Lokal projektejer: UU Kolding

Periode: 2017-2018

Målgruppe: 8. klasseselever, der forventes at blive vurderet ikke-uddannelsesparate ved UPV’en

Centrale samarbejdspartnere: Skole, forældre og elever

Vejledningsfagligt perspektiv: Ressourceguiden, som blandt andet er inspireret af “Vækstmodellen”

Ressourcefokus og tidlig indsats

Til at sikre at skole-hjem-samtalen får et udviklingsorienteret fokus og bliver en positiv oplevelse, har UU Kolding i forbindelse med forskningscirkelarbejdet været med til at udvikle en “ressourceguide”. Ressourceguiden er et redskab til at holde fokus på de unges ressourcer og progression i forbindelse med UPV-samtalerne (læs mere om forskningscirkelarbejdet og pilotafprøvningen af guiden).

UU vil som en del af indsatsen forsøgsvist deltage i allerede den første skole-hjem-samtale i 8. klasse, før eleverne er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate. Det skal gøre det muligt i endnu højere grad at sætte forebyggende ind og tidligt styrke den unges ressourcer.

Struktur, samarbejde og støtte

Ressourceguiden giver møderne struktur og hjælper med at opbygge et støttestillads omkring den unge. Det skal være med til at sikre et godt grundlag for samarbejdet mellem vejleder, elev, forældre og skole. Formålet er at støtte og muliggøre, at den enkelte elev lykkes med sine lærings-, udviklings- og uddannelsesmål. Det skal være med til at gøre de unge uddannelsesparate, så flere får en ungdomsuddannelse.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Kolding er en del af Indsats 2, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022