Hop til indhold

Stu henvender sig til unge med særlige behov, herunder blandt andre unge med:

  • udviklingshæmning
  • svære bevægelseshandicap
  • multiple funktionsnedsættelser
  • autisme
  • ADHD
  • psykiske lidelser
  • erhvervet hjerneskade

Det er dog ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for, at den unge er i målgruppen for stu, men alene, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

Den unge kan få tilbuddet om stu efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

Kun hvis anden ungdomsuddannelse ikke er mulig

Stu er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk støtte (spsu.dk).

Uddannelsesinstitutionerne er forpligtede til at være opmærksomme på mulighederne for at yde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i de ordinære ungdomsuddannelser eller fleksibel og individuel tilrettelæggelse af undervisningen i den forberedende grunduddannelse (FGU).

Bopæl underordnet

Ifølge lovgivningen har unge med særlige behov krav på en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl. 

Målgruppevurdering

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt den unge er i målgruppen for stu. Afgørelsen skal træffes efter dialog med den unge, og der skal i fornødent omfang inddrages sagkyndig rådgivning og de skoler, den unge har gået på. 

Tilbud om stu

Hvis den unge er i målgruppen for stu, skal kommunalbestyrelsen give den unge tilbud om stu. Kommunalbestyrelsen skal som udgangspunkt give den unge mulighed for at vælge mellem flere forskellige tilbud og gå i dialog med den unge om, hvad uddannelsen skal indeholde, og hvilket uddannelsessted der er det bedste for den unge.  Det sker typisk i regi af den kommunale ungeindsats (KUI).

Klager

Der er mulighed for at klage over målgruppevurdering, tilbud, afslag mv. til Klagenævnet for Specialundervisning (ast.dk).

Sidst opdateret: 24. april 2024