Hop til indhold

STU henvender sig til unge med særlige behov, herunder blandt andre unge med:

  • udviklingshæmning
  • svære bevægelseshandicap
  • multiple funktionsnedsættelser
  • autisme
  • ADHD
  • psykiske lidelser
  • erhvervet hjerneskade

Det er dog ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for, at den unge er i målgruppen for STU, men alene, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte.

Den unge kan få tilbuddet om STU efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

Kun hvis anden ungdomsuddannelse ikke er mulig

STU er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk støtte (spsu.dk).

Uddannelsesinstitutionerne er forpligtede til at være opmærksomme på mulighederne for at yde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand eller fleksibel og individuel tilrettelæggelse af undervisningen i de ordinære ungdomsuddannelser og forberedende grunduddannelse (FGU).

Bopæl underordnet

Ifølge lovgivningen har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl. 

Afgørelse om STU og planer

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt den unge er i målgruppen for STU. Afgørelsen skal træffes efter samråd med den unge og forældrene, og der skal i fornødent omfang inddrages sagkyndig rådgivning og de skoler, den unge har gået på. 

Hvis den unge er i målgruppen for STU, laver kommunen, for eksempel i regi af den kommunale ungeindsats, en forløbsplan (den tidligere STU-uddannelsesplan). Den kommunale ungeindsats skal derudover lave en uddannelsesplan i henhold til KUI-loven. Planerne skal udarbejdes efter samråd med den unge og forældrene.

Klager

Der er mulighed for at klage over vurdering, indstilling, afslag mv. til Klagenævnet for Specialundervisning (ast.dk).

Sidst opdateret: 15. september 2023