Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilskud til kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeninger mv. fordeles efter objektive kriterier.

Hvem kan søge

Tilskud gives til de organisationer, som fremgår af Akt. 223 af 29. april 2021 om ramme til kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeninger mv. og er gengivet i oversigt over tilskudsmodtagere nedenfor.

Formål

Aftaleparterne er enige om, at både elevers og kursisters faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukningen af skoler og uddannelsesinstitutioner. Elevers faglige udvikling og trivsel hænger uløseligt sammen, og dette dobbelte pres risikerer både at få konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Blandt andet som følge heraf er aftalepartierne enige om en række indsatser, der skal styrke trivsel blandt børn og unge.

Som følge heraf er der afsat en ramme på 10 millioner kroner til kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeningerne mv. Så længe alle skoler og uddannelser ikke er fuldt åbne, er det væsentligt, at der skabes mulighed for, at disse foreninger mv. kan bidrage til, at der skabes trivsel, bevægelse og motivation hos de børn og unge, som fortsat er henvist til fjernundervisning.

Hvad kan tilskuddet anvendes til

Midlerne skal anvendes til trivsels- og bevægelsesaktiviteter for børn og unge samt sommerforløb på eksempelvis efterskoler. Aktiviteter, som gennemføres for tilskuddet, skal være gennemført i 2021 og ligge ud over allerede planlagte aktiviteter hos tilskudsmodtager, det vil sige enten være nye aktiviteter eller udvidelser af omfanget af allerede planlagte aktiviteter, herunder eventuelt udvidelser af omfanget af allerede igangsatte aktiviteter.

Tilskudsmodtager bør samarbejde med skoler, SFO’er, klubber, efterskoler og ungdomsskoler om indsatser - herunder eventuelt om sommerindsatser. Eksempler på trivsels- og bevægelsesaktiviteter for børn og unge samt sommerforløb kan være bevægelse i skoletimerne, motionsdage, sportsaktiviteter i SFO, temadage, udflugter og besøg mv.

Læs ”Vejledning om tilskud i forbindelse med COVID-19 til kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeninger mv. til trivsels- og bevægelsesaktiviteter samt sommerforløb (pdf)" for yderligere information om tildelingspuljen.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 10 millioner kroner til formålet.

Sidst opdateret: 21. juli 2023