Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Ikke muligt at ansøge, tilskud til kommuner fordeles efter objektive kriterier

Formål

Den 2. juni 2020 blev der mellem aftalepartierne indgået aftale om udmøntningen af midlerne i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem.

Aftalen indebærer, at tilskuddet i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling, efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen som den fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.

Tildelingspuljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder for eksempel også specialskoler.

Midler til fordeling

Midler til fordeling i 2020 udgør i alt 275 millioner kroner.

Hvem kan deltage?

Tilskud tildeles til kommuner efter objektive kriterier.

Til- og frameldingsfrist?

Frist for indsendelse af til-/frameldingsblanketten er onsdag den 24. juni 2020, klokken 13.

Har du spørgsmål?

Du kan finde flere informationer om puljen under ”Materiale om puljen”.

Spørgsmål om selve til-/frameldingen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Mikkel Skov Benthem Sørensen, tlf. 23 26 58 74, e-mail.

 

Spørgsmål og svar

Opdateret 12/06 2020 kl. 13:44

Midlerne må anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen, herunder i specialklasser, på specialskoler, på interne skoler i dagbehandlingstilbud, på anbringelsessteder samt i ungdomsskolernes heltidsundervisning og på kommunale internationale skoler.

Opdateret 12/06 2020 kl. 13:44

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan de ekstra lærere fordeles mest hensigtsmæssigt mellem kommunens skoler.

Opdateret 12/06 2020 kl. 13:48

Kommunerne skal aflægge et særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet, herunder om tilskuddet er anvendt til lærere i form af løn- og pensionsudgifter, relaterede udgifter i direkte tilknytning til lærere samt udgifter til det revisionspåtegnede regnskab. 

Regnskabsaflæggelsen skal ske i den regnskabsskabelon, som udsendes med bevillingsbrevet og tilskudsvejledningen, og som på udsendelsestidspunktet kan findes på ministeriets webside.

Kommunerne skal hertil bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Såfremt kommunen ikke bekræfter dette, vil tilskuddet skulle tilbagebetales til staten.

Opdateret 12/06 2020 kl. 13:44

Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at de ansatte lever op til de kvalifikationskrav, som er fastsat for lærere i folkeskolelovens § 28 og § 30 b, stk. 1. Det gælder uanset, om lærerne er ansat på baggrund af tilskudsmidlerne eller ej.

Det er hensigten, at midlerne skal bruges til at sikre flere lærere i folkeskolen, hvorfor midlerne fortrinsvist skal anvendes til fastansættelser og kun undtagelsesvist til tidsbegrænsede stillinger. Både heltids- og deltidsansættelser er mulige.

Opdateret 12/06 2020 kl. 13:45

Afledte udgifter til de nyansatte lærere kan eksempelvis være omkostninger forbundet med rekruttering eller indkøb af pc. Det bemærkes, at det er den politiske forventning, at afledte udgifter holdes på et minimum.

Opdateret 12/06 2020 kl. 13:48

Det er et krav, at kommunerne ved aflæggelse af de revisionspåtegnede regnskaber skal redegøre for anvendelsen af tilskuddet opgjort på udgiftstyper, herunder de udgifter, som ikke direkte går til løn- og pensionsudgifter.

Opdateret 12/06 2020 kl. 13:45

Kommuner, som ønsker at modtage tilskuddet, vil ikke have mulighed for at reducere budgettet til folkeskolen i 2020 begrundet i tilskuddet.

Kommunerne vil dog af andre årsager kunne foretage justeringer, således at budgetter og regnskaber ligger på et lavere niveau end på tidspunktet for puljetildelingen. Det kan eksempelvis være som følge af faldende elevtal og/eller øvrige lokale forhold. Udviklingen i det konkrete udgiftsniveau på folkeskoleområdet er således ikke en tilskudsbetingelse.

 

Opdateret 09/03 2021 kl. 10:25

Endeligt tilsagn om midler forventes afgivet hurtigst muligt i løbet af juni 2020. Der udarbejdes en tilskudsvejledning for puljen i forbindelse med udmeldingen til kommunerne, som udsendes sammen med bevillingsbrevet.

Opdateret 29/11 2020 kl. 19:19

Hensigten med de afsatte midler til generelt løft af folkeskolen er, at kommunerne ansætter flere lærere i folkeskolen. Hvordan de ekstra ressourcer specifikt anvendes, afgøres af kommunerne inden for rammerne af de generelle tilskudsvilkår. Der kan for eksempel være tale om en ekstra indsats for at dække faglige huller hos elever som følge af skolelukningerne, men midlerne kan også anvendes på andre områder, hvor der er behov.

Opdateret 12/06 2020 kl. 13:56

Hensigten med midlerne er at sikre flere lærere i folkeskolen. Det er derfor den politiske forventning, at afledte udgifter begrænses til det, der er absolut nødvendigt for, at de ansatte lærere kan fungere i deres stilling.

Opdateret 12/06 2020 kl. 13:56

Det politiske ønske er, at midlerne fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere, således at der sikres et generelt løft af folkeskolen.

Der kan være situationer i enkelte kommuner, hvor særlige omstændigheder gør det nødvendigt at anvende tilskudsmidler på tidsgrænsede ansættelser. Det er også i denne situation kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at lærerne lever op til de kvalifikationskrav, som er fastsat for lærere i folkeskolelovens § 28 og § 30 b, stk. 1.

Sidst opdateret: 21. juli 2023