Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilskud tildeles til kommuner efter en objektiv fordelingsnøgle.

Formål

Aftalepartierne er enige om udmøntningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021. Aftalepartierne vil i begyndelsen af 2021 drøfte udmøntningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2022 og frem.

Det indebærer, at tilskuddet i 2021 fordeles til alle kommuner efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen, som den fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.

Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder for eksempel også specialskoler, og derudover heltidsundervisning i ungdomsskoler og kommunale internationale grundskoler.

Midler til fordeling

Midler til fordeling i 2021 udgør i alt 399,6 millioner kroner.

Hvem kan deltage?

Tilskud tildeles kommuner efter objektive kriterier.

Til- og frameldingsfrist

Frist for indsendelse af til- og frameldingsblanketten er mandag den 18. januar 2021, klokken 13.00.

Har du spørgsmål?

Du kan finde spørgsmål og svar om puljen under ”Læs mere”.

Spørgsmål om selve til-/frameldingen eller administrationen af tilskuddet skal ske til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Mikkel Skov Benthem Sørensen, telefon 23 26 58 74, e-mail.

Spørgsmål og svar

Opdateret 08/01 2021 kl. 08:50

Midlerne må anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen, herunder i specialklasser, på specialskoler, på interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, og derudover i ungdomsskolernes heltidsundervisning og på kommunale internationale grundskoler.

Opdateret 08/01 2021 kl. 08:50

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan de ekstra lærere fordeles mest hensigtsmæssigt mellem kommunens skoler.

Opdateret 08/01 2021 kl. 08:50

Kommunerne skal ved tilskud på 500.000 kroner eller derover aflægge et særskilt revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet, herunder afgive erklæring om, at tilskuddet er anvendt til lærere i form af løn- og pensionsudgifter, relaterede udgifter i direkte tilknytning til lærere samt eventuelt udgifter til det revisorpåtegnede regnskab.

Regnskabsaflæggelsen skal ske i det regnskabsskema, som udsendes med bevillingsbrevet og vejledningen om puljen, og som fra tidspunktet for udsendelse af bevillingsbrevet kan findes på ministeriets webside.

Opdateret 08/01 2021 kl. 08:52

Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen herunder i specialklasser, på specialskoler, på interne skoler i dagbehandlingstilbud, på anbringelsessteder og derudover i ungdomsskolernes heltidsundervisning og på kommunale internationale grundskoler. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at de ansatte lærere lever op til de kvalifikationskrav, som er fastsat for lærere i folkeskolelovens § 28 og § 30 b, stk. 1. Det gælder uanset, om lærerne er ansat på baggrund af disse tilskudsmidler eller andre midler.

Det er hensigten, at midlerne skal bruges til at sikre flere lærere i folkeskolen, hvorfor midlerne fortrinsvist skal anvendes til fastansættelser og kun undtagelsesvist til tidsbegrænsede stillinger. Både heltids- og deltidsansættelser er mulige.

Opdateret 08/01 2021 kl. 08:52

Afledte udgifter til de nyansatte lærere kan eksempelvis være omkostninger forbundet med rekruttering eller indkøb af it-udstyr til de nyansatte. Det bemærkes, at det er den politiske forventning, at afledte udgifter holdes på et minimum.

Opdateret 08/01 2021 kl. 08:53

Det er et krav, at kommunerne ved aflæggelse af regnskab skal redegøre for anvendelsen af tilskuddet opgjort på udgiftstyper, herunder de udgifter, som ikke direkte går til løn- og pensionsudgifter.

Opdateret 08/01 2021 kl. 08:54

Der udarbejdes en vejledning om puljen, som udsendes sammen med bevillingsbrevet. Midlerne forventes endeligt udmøntet ultimo januar 2021.

Opdateret 08/01 2021 kl. 08:54

Hensigten med de afsatte midler til generelt løft af folkeskolen er, at kommunerne ansætter flere lærere i folkeskolen. Hvordan de ekstra ressourcer specifikt anvendes, afgøres af kommunerne inden for rammerne af de generelle tilskudsvilkår. Der kan for eksempel være tale om en ekstra indsats for at dække faglige huller hos elever som følge af skolelukningerne, men midlerne kan også anvendes på andre områder, hvor der er behov.

Opdateret 08/01 2021 kl. 08:55

Hensigten med midlerne er at sikre flere lærere i folkeskolen. Det er derfor den politiske forventning, at afledte udgifter begrænses til det, der er absolut nødvendigt for, at de ansatte lærere kan fungere i deres stilling.

Opdateret 08/01 2021 kl. 08:56

Det politiske ønske er, at midlerne fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere, således at der sikres et generelt løft af folkeskolen.

Der kan være situationer i enkelte kommuner, hvor særlige omstændigheder gør det nødvendigt at anvende tilskudsmidler på tidsbegrænsede ansættelser. Det er også i denne situation kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at lærerne lever op til de kvalifikationskrav, som er fastsat for lærere i folkeskolelovens § 28 og § 30 b, stk. 1.

Opdateret 08/01 2021 kl. 08:57

Modsat udmøntningen af puljen for 2020 stilles ikke som krav, at tilskuddet kommer oveni kommunens vedtagne budget på folkeskoleområdet i 2021.

Sidst opdateret: 21. juli 2023