Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 11. september 2020, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge?

Kommuner kan søge om midler fra puljen.

Formål

Puljen skal bidrage til at støtte implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR med udgangspunkt i de faglige anbefalinger til implementering af lettere behandlingsindsatser i PPR, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen samt Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Målgruppen for behandlingstilbud er børn og unge i psykisk mistrivsel, i risiko for at udvikle en psykisk lidelse eller med begyndende symptomer på en psykisk lidelse, og som har behov for en lettere behandlingsindsats i et kortere forløb.

Formålet med puljen er dermed at udnytte PPRs potentiale til at observere og reagere på børn og unge med psykisk mistrivsel eller tegn herpå ved at styrke PPRs mulighed for at tilbyde lettere behandling. Målet er, at PPR kan bidrage til, at lettere behandlingsindsatser for børn og unge leveres på rette tid, sted og niveau, så der kan opnås øget trivsel og færre henvisninger til behandlingspsykiatrien for målgruppen.

Hvad kan der søges tilskud til?

Midlerne fra puljen kan for eksempel anvendes til ansættelse eller frikøb af relevante fagpersoner og kompetence- samt organisationsudvikling med henblik på at operationalisere de faglige anbefalinger.

Hvordan søges der om tilskud?

Læs ”Vejledning om pulje til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) 2020-2022” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor de skabeloner og skemaer, som skal anvendes også kan findes.

Midler til fordeling

Der er i alt 102,9 millioner kroner (reguleret til 2020-prisniveau) i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er fredag den 11. september 2020 klokken 13.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk 

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:

Sidst opdateret: 21. juli 2023