Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilsagn om tilskud gives til kommuner efter en objektiv fordelingsnøgle.

Vejledningen er revideret 16. maj 2022 – ændringer er tydelig markeret.

Formål

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. Med aftale om minimumsnormeringer den 5. december 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er de nærmere rammer for blandt andet midlerne til indfasning af minimumsnormeringer blevet fastsat. Det betyder blandt andet, at der samlet er afsat 957,4 millioner kroner til puljerne til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner i 2022.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeordninger. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

Privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 19 stk. 5) vil alene modtage tilskud indirekte via de gældende regler for tilskud til privatinstitutioner som følge af, at puljetildelingen indgår i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling, jf. dagtilbudslovens § 31 stk. 4.

Puljernes formål er at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer.

Midler til fordeling

Midler til fordeling i 2022 udgør i alt 957,4 millioner kroner.

Hvem kan deltage?

Tilsagn om tilskud gives til kommuner efter objektive kriterier.

Sidst opdateret: 14. maj 2024