Hop til indhold

Formålet med Tilskudsordningen for Videnspædagogiske Aktivitetscentre er at støtte videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC), der står for en alternativ og supplerende formidling af vanskeligt tilgængelige fænomener og som bygger på vidensformidling via publikums aktive deltagelse.

VPAC er et statsstøttet oplevelsescenter, hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige, praktisk orienterede og udfordrende aktiviteter for alle sanser. Der er 15 VPAC’ere i Danmark, jf. Finanslovens § 20.89.03.30.

Ministeriet står bag Tilskudsordningen for Videnspædagogiske Aktivitetscentre.

Regler og guidelines

Anmodningen skal udarbejdes i henhold til reglerne for anmodning om driftslignende tilskud fra ministeriet. Og i henhold til nedenstående guidelines:

Guidelines for tilskudsordningen for videnspædagogiske aktivitetscentre

Tilskudsordningens formål er gennem driftstilskud at støtte videnspædagogiske aktivitetscentre, der står for en alternativ og supplerende formidling af vanskeligt tilgængelige fænomener og begreber inden for tekniske, naturvidenskabelige kunstneriske, kulturelle, historiske, litterære og filosofiske områder - og hvis koncept bygger på vidensformidling via publikums aktive deltagelse. Det forudsættes, at centret ikke kan defineres som samlinger og som ikke modtager tilskud under Museums- eller Zoolovgivningen.

Generelt
  • Kun centre, der fremgår af finanslovens § 20.89.03.30, kan få tilskud efter denne pulje.
  • Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan centret lever op til nedennævnte guidelines, idet detaljeringsgraden afhænger af tilskuddets størrelse, jf. de tre kategorier i den generelle vejledning.
  • Ministeriet kan ikke tildele midler over flere finansår inden for denne finanslovskonto.
  • Centre, der også modtager tilskud fra andre konti under FL 20.89.03, indsender én samlet anmodning om tilskud.
Guidelines for anmodninger og tilskud

Centrets aktiviteter: Centres koncept og aktiviteter skal bygge på dynamik og udvikling og være baseret på publikums aktive deltagelse samt prioritere kvalitetsudvikling og aktualitet. Centrets projekter skal være længerevarende, nyskabende og dynamiske og lægge særlig vægt på udviklingsopgaver. Centret og dets aktiviteter skal være af international standard og have international interesse.

Centrets formidling: Centret skal fungere som kommunikationsled mellem borgere, uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner og derfor stå for formidling af forskningsresultater med relevans for centerets område, og dets aktiviteter og formidling skal være rettet mod centrets målgrupper. Centret skal i sin formidling udnytte forskellige forskningsresultater, strategier og metoder inden for såvel det fagdidaktiske område som inden for generel formidlingspædagogik. En væsentlig del af centrets aktiviteter skal målrettes undervisningen i grundskole og ungdomsuddannelserne. I den forbindelse skal centret producere tidssvarende undervisningsmaterialer. Centret skal have uddannet personale til at varetage den direkte kontakt med publikum, og dets aktiviteter skal løbende markedsføres professionelt.

Centrets samarbejde: Centret skal deltage i samarbejde inden for lokalområdet - så centret fremstår som en del af det samlede tilbud i lokalområdet – og med andre lignende centre på nationalt og internationalt plan.

Centrets økonomi: Centret skal have lokal opbakning i form af etablerings- eller driftstilskud, eller ved at bygninger er stillet til rådighed for centrets virksomhed. Derudover skal en væsentlig del af centrets driftsudgifter også dækkes af egne indtægter (i form af entréindtægter, indtægter ved kurser, særarrangementer og lignende).

Centrets åbningstider og besøgstal: Centret skal kunne indrette åbningstiden efter aktuelle behov. For de centre, hvis koncept hovedsagligt bygger på udendørsaktiviteter, er det dog acceptabelt at indrette åbningstiderne i forhold til årstiden. Besøgstallet må ikke ligge under 25.000 besøgende årligt.

Sidst opdateret: 21. juli 2023