Hop til indhold

Ministeriet yder tilskud til erhvervsuddannelser, hhx, htx, skolepraktik og skolehjem.

Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i IEU-tilskudsinstruks på grundlag af uddannelseslove, institutionslove og de tilhørende tilskudsbekendtgørelser.

Instruksen fastsætter regler for udbetaling af tilskud, nærmere regler for opgørelse og indberetning af faktisk aktivitet samt øvrige myndighedskrav vedrørende tilskudsadministrationen.

Tilskudsinstruks IEU

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettede uddannelser (erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse).

IEU-instruks 2019.1 (pdf)

Ledelses- og revisorerklæringer

Ledelses- og revisorerklæringer samt vejledninger vedrørende både elektroniske aktivitetsindberetning og indberetninger på skemaer for eud, hhx, htx, skolepraktik og skolehjem.

Fleksibelt klasseloft på de erhvervsrettede uddannelser (skoleåret 2021-2022)

Ledelses- og revisorerklæringen samt en eventuel redegørelse sendes senest d. 16. december 2021 til klasseloftet@stukuvm.dk

Kontaktperson: Sylvana Heasley, tlf. 3392 5105.

Ledelses- og revisorerklæring samt vejledning IEU (docx)

Redegørelse for fravigelse IEU (docx)

Udlagt undervisning

Revisorerklæring og retningslinjer for udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet for undtagelsesreglen om grundtilskud for IEU.

Revisorerklæring med bilag til indberetning (docx)

Retningslinjer for udlagt undervisning (pdf)

Praktikuddannelse på produktionsskoler / Institutioner for forberedende grunduddannelse

Revisorerklæring og retningslinjer for udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet for undtagelsesreglen om grundtilskud for IEU.

Praktikuddannelse på produktionsskoler (doc)

Vejledning til skriftlig indberetning af aktivitet vedrørende praktikuddannelse på produktionsskoler (pdf)

Befordringstilskud til skolehjemselever

I finansloven for 2021 er der afsat midler til befordring af skolehjemselever. Bevillingen bruges alene til at refundere udgifter, som er afholdt af skoler, der har udbetalt befordringstilskud til elever som bor på skolehjem i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Hent blanket til kvartalsvis refusion af tilskud til befordring samt til opgørelse af kvartalsvise udgifter vedrørende benyttelse af eget befordringsmiddel. Skolen skal indsende refusionsskema kvartalsvis.

Skema til befordringstilskud (docx)

Bekendtgørelse om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 28. juli 2022