Hop til indhold

Ministeriet yder tilskud til erhvervsuddannelser, hhx, htx, skolepraktik og skolehjem.

Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i IEU-tilskudsinstruks på grundlag af uddannelseslove, institutionslove og de tilhørende tilskudsbekendtgørelser.

Instruksen fastsætter regler for udbetaling af tilskud, nærmere regler for opgørelse og indberetning af faktisk aktivitet samt øvrige myndighedskrav vedrørende tilskudsadministrationen.

Tilskudsinstruks IEU

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettede uddannelser (erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse).

IEU-instruks 2019.1 (pdf)

Ledelses- og revisorerklæringer

Ledelses- og revisorerklæringer samt vejledninger vedrørende både elektroniske aktivitetsindberetning og indberetninger på skemaer for eud, hhx, htx, skolepraktik og skolehjem.

Fleksibelt klasseloft på de erhvervsrettede uddannelser (skoleåret 2023-2024)

Det er en betingelse for udbetaling af tilskud til de gymnasiale fuldtidsuddannelser, at der i gennemsnit er en maksimal klassekvotient på 28 elever beregnet per uddannelser og klassetrin. Institutionerne kan dog i visse tilfælde fravige det fleksible klasseloft, fx hvis en elev har behov for at gå et klassetrin om.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører på den baggrund årligt tilsyn med overholdelse af klasseloftet og anvendelse af mulighederne for fravigelse.

Indberetning 

Institutioner skal indsende til styrelsen ledelses- og revisorerklæring om opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for 1. klassetrin, senest den 16. december 2023 pr. mail til:  klasseloftet@stukuvm.dk.

Hvis institutionen har optaget mere end 28 elever og har grundlag for fravigelser af klasseloftet, skal institutionen endvidere indsende redegørelse for fravigelser med tilhørende dokumentation. Hvis institutionen ikke har grundlag for fravigelse, skal institutionen blot indsende ledelses- og revisorerklæring.

Ledelses- og revisorerklæring samt vejledning IEU (docx)

Redegørelse for fravigelse IEU (docx)

Sådan foregår tilsynet

Styrelsen foretager en vurdering af, om institutionens dokumentation er i overensstemmelse med reglerne i tilskudsbekendtgørelsen. 

  • Hvis gennemgang af institutionens dokumentation fører til en vurdering af, at institutionen har overholdt reglerne om det fleksible klasseloft, vil institutionen få besked fra styrelsen om, at tilsynet er afsluttet uden bemærkninger. 
  • Hvis gennemgang af institutionens dokumentation fører til en vurdering af institutionen ikke har overholdt reglerne om det fleksible klasseloft, vil institutionen modtage en partshøringsskrivelse om en påtænkt tilskudsafskæring, svarende til det tilskud, som antallet af elever over 28 udløser.

Udlagt undervisning

Revisorerklæring og retningslinjer for udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet for undtagelsesreglen om grundtilskud for IEU.

Revisorerklæring med bilag til indberetning (docx)

Retningslinjer for udlagt undervisning (pdf)

Praktikuddannelse på produktionsskoler / Institutioner for forberedende grunduddannelse

Revisorerklæring og vejledning til skriftlig indberetning af aktivitet vedrørende praktikuddannelse på produktionsskoler/institutioner for forberedende grunduddannelse.

Praktikuddannelse på produktionsskoler (docx)

Vejledning til skriftlig indberetning af aktivitet vedrørende praktikuddannelse på produktionsskoler (pdf)

Befordringstilskud til skolehjemselever

I finansloven for 2024 er der afsat midler til befordring af skolehjemselever. Bevillingen bruges alene til at refundere udgifter, som er afholdt af skoler, der har udbetalt befordringstilskud til elever som bor på skolehjem i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Hent blanket til kvartalsvis refusion af tilskud til befordring samt til opgørelse af kvartalsvise udgifter vedrørende benyttelse af eget befordringsmiddel. Skolen skal indsende refusionsskema kvartalsvis.

Skema til befordringstilskud (docx)

Bekendtgørelse om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 20. marts 2024