Hop til indhold

Når institutionens ledelse skal optage lån med henblik på finansiering af institutionens ejendomme mv., er der flere faktorer at tage hensyn til. Her kan du læse om ministeriets regler for optagelse af lån, de tilladte låntyper, retningslinjer for udarbejdelse af strategi for finansiel risikostyring mv.

I forbindelse med finansiering er det relevant at vurdere:

  • ejendommens værdi, herunder tilstand, beliggenhed og friværdi
  • institutionens økonomiske formåen
  • den finansielle risiko
  • institutionens planer og fremtidsperspektiver.

Ifølge EU’s udbudsdirektiv er finansielle tjenesteydelser vedrørende kapitalfremskaffelse og overførsel af finansielle ydelser ikke omfattet af udbudsreglerne. Institutionens ledelse bør dog være opmærksom på, at en konkurrencepræget dialog ofte vil være at foretrække. Det anbefales derfor, at institutionen indhenter priser på de finansielle tjenesteydelser mere end ét sted.

Regler om optagelse af lån mv.

Der er indført retningslinjer for optagelse af lån, indgåelse af afdragsfrihed og strategi for finansiel risikostyring, jf. bekendtgørelse nr. 1954 af 14/12/2020 om optagelse af lån mv. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og voksenuddannelse mv., institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse.

Ifølge bekendtgørelsen må institutionerne fra og med 1. januar 2021 udelukkende optage lån i danske kroner og euro og indgå følgende typer af lån:

  • Fastforrentet bank- og realkreditlån
  • Variabelt forrentet bank- og realkreditlån, herunder for eksempel Cibor-lån og rentesikringslån
  • Lån med fast renteloft, det vil sige at renteloftet skal være indskrevet som en del af selve låntagningsaftalen

Aftaler om fast rente i mere end 5 år skal til enhver tid kunne indfries til kurs 105 eller derunder.

Det følger af bekendtgørelsen, at institutionerne ikke længere må indgå aftaler om afledte finansielle instrumenter såsom renteloft, renteswap, valutaswap etcetera. Aftaler om afledte finansielle instrumenter, som er indgået før 1. januar 2021, må videreføres, indtil de udløber eller bliver opsagt.

Det følger endvidere af bekendtgørelsen, at institutionerne ikke uden Styrelsen for Undervisning og Kvalitets godkendelse må indgå aftaler om lån, hvor lånet er afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid, og at institutionerne skal fastlægge en strategi for finansiel risikostyring.

Ministeriet har udarbejdet spørgsmål-svar til bekendtgørelsen om optagelse af lån mv. og om strategi for finansiel risikostyring.

Bekendtgørelse om optagelse af lån mv. og om strategi for finansiel risikostyring (retsinformation.dk)

Spørgsmål-svar til bekendtgørelse om optagelse af lån mv. og om strategi for finansiel risikostyring (pdf)

Strategi for finansiel risikostyring

Det følger af bekendtgørelse om optagelse af lån og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse, at institutionerne skal have en skriftlig strategi for finansiel risikostyring. Strategien skal følge de retningslinjer, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastlægger.

Ministeriet har udarbejdet en skabelon og en vejledning til udarbejdelse af en strategi for finansiel risikostyring, som de statsfinansierede selvejende institutioner skal anvende i forbindelse med udarbejdelsen af en strategi for finansiel risikostyring.

Skabelon til strategi for finansiel risikostyring (pdf)

Vejledning til brug for udarbejdelse af strategi for finansiel risikostyring (pdf)

Finansieringshåndbog

Ministeriet udarbejdede i 2018 en håndbog om finansiering af ejendomme til brug for selvejende uddannelsesinstitutioner. Som opfølgning på bekendtgørelsen nr. 1954 af 14/12/2020 om optagelse af lån mv. og om strategi for finansiel risikostyring er håndbogen blevet tilrettet, således at den redegør for de låntyper og finansielle instrumenter, som de statsfinansierede selvejende institutioner må indgå aftale om fra og med 1. januar 2021.

Finansiering af ejendomme i selvejende uddannelsesinstitutioner (pdf)

Kurssikringsaftaler

Institutionerne kan indgå kurssikringsaftaler i forbindelse med optagelse af realkreditlån.

Statens selvforsikringsordning dækker ikke risici, der kan dækkes via kurssikringsaftaler.

Rapport om låne- og finansieringsforhold

Ministeriet har udarbejdet en rapport om de selvejende uddannelsesinstitutioners låne- og finansieringsforhold. Rapporten er baseret på resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt de selvejende uddannelsesinstitutioner, der blev gennemført i 2018.

Låne- og finansieringsforhold i selvejesektoren (pdf)

Sidst opdateret: 27. juni 2023