Hop til indhold

De retningslinjer omkring bygningsmæssige dispositioner, som skitseres på denne side, gælder for de regulerede institutioner, dvs. de almene gymnasier, voksenuddannelsescentre og institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Institutionerne har pligt til at vedligeholde deres bygningsmasse samt foretage evt. forbedringer, så den hele tiden lever op til de krav, man med rimelighed kan forvente af en uddannelsesinstitution. Udgifterne hertil skal dækkes af de tilskud, som institutionerne modtager fra staten.

De bygningsmæssige muligheder omfatter:

 • Investeringer i institutionens faste ejendom
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Optagelse og omlægning af lån i fast ejendom
 • Indgåelse og opsigelse af lejemål.

Institutionernes forvaltning af bygningerne er omfattet af Budgetvejledningens regler. Hvis der er tale om særligt omfattende dispositioner kræver det ministeriets tilslutning, da sagen skal godkendes i Folketingets Finansudvalg i form af et såkaldt aktstykke.

 • Dispositioner for 60 mio. kr. eller mere
 • Lejemål med en uopsigelighed på 10 år eller mere, hvis lejeforpligtelsen opgjort for hele uopsigelighedsperioden under ét udgør 30 mio. kr. eller derover
 • Lejemål, hvor lejeforpligtelsen opgjort for hele uopsigelighedsperioden under ét udgør 60 mio. kr. eller derudover
 • Lejemål, hvortil der er knyttet usædvanlige byrdefulde vilkår
 • Salg af fast ejendom uden offentligt udbud
 • Salg af fast ejendom til en statsinstitution eller en anden statsfinansieret selvejende institution til en anden værdi end den bogførte værdi  
 • Salg af fast ejendom hvor hovedparten af aktiviteterne flytter til lejemål
 • Modtagelse af gaver, som har en værdi på 5 mio. kr. eller derover, og som udgør mere end 5 pct. af institutionens budgetterede udgifter, eller gaver, hvortil der er knyttet særlige vilkår.

Inden en institution overvejer bygningsmæssige dispositioner, der kræver ministeriets tilslutning, bør der foreligge et klart billede af institutionens behov. Institutionen bør også undersøge, om lokalebehov kan dækkes hos andre uddannelsesinstitutioner for eksempel ved at leje sig ind eller igennem en samarbejdsaftale.

Et godt udgangspunkt er Bygningsstyrelsens Bygherrevejledning, der dækker de væsentligste forhold vedrørende behov, funktion, økonomi, tid og lokalisering.
Institutionen bør kunne svare klart på følgende spørgsmål:

 • Hvad har institutionen?
 • Hvad har institutionen behov for?
 • Hvordan kan det opnås?

Det er vigtigt, at projektet er i tråd med den overordnede uddannelsespolitiske og udgiftspolitiske prioritering. Ministeriet skal være 100 pct. sikre på projektets bæredygtighed, og et aktstykke forelægges først Folketingets Finansudvalg, når institutionen har dokumenteret dette til mindste detalje.

Undervejs i denne proces, skal der hele tiden være taget forbehold for ministeriets godkendelse i det forberedende arbejde, hvor dette er nødvendigt. Det kan eksempelvis være i forbindelse med indgåelse af diverse kontrakter. Ministeriets godkendelse kommer naturligvis først, når Finansudvalgets samtykke foreligger.

Institutionen skal være opmærksom på, at uopsigelighedsperioden i en huslejekontrakt udregnes for hele perioden fra kontraktens eller allongens påbegyndelsesdato til udløbet af den periode, hvor skolen er forpligtet til at betale husleje, hvilket i reglen også betyder en yderligere opsigelsesperiode. En kontrakt, der tager sin begyndelse f.eks. 1. juli 2016, og som kan opsiges pr. 1. juli 2026 til fraflytning 1. juli 2026 er således uopsigelig i hele perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2027, dvs. i 11 år.

Forudsætter indgåelsen af en lejekontrakt, at andre lejekontrakter i samme bygning eller med samme udlejer forlænges, skal lejeforpligtelsen opgjort for hele uopsigelighedsperioden for samtlige lejemål opgøres under ét. Det samme gælder, hvis institutionen indgår en lejekontrakt og samtidigt forlænger en eller flere andre lejekontrakter i samme bygning eller med samme udlejer.

Salg af fast ejendom må som hovedregel først ske, efter at der har været foretaget offentligt udbud. Hvis institutionen finder, at vægtige grunde taler for at undlade offentligt udbud, f.eks. ved ønske om salg til kommune eller anden offentlig institution, skal ministeriet inddrages med henblik på godkendelse, eventuelt efter forelæggelse for Finansministeriet og Folketingets Finansudvalg.

Institutionerne må heller ikke uden ministeriets godkendelse sælge fast ejendom med henblik på at flytte hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktivitet til lejemål.

Det fremgår af lovbekendtgørelserne for de regulerede uddannelsesinstitutioner, at institutionernes midler alene skal komme institutionernes formål til gode.

Det følger heraf, at det ikke er et formål for en uddannelsesinstitution at drive udlejningsvirksomhed. En uddannelsesinstitution må derfor ikke erhverve eller bygge ejendomme til andre formål end til institutionens eget formål, dvs. til det formål at drive undervisningsvirksomhed. En uddannelsesinstitution skal endvidere forsøge at afhænde ejendomme eller overskydende kapacitet, der ikke længere anvendes.

Udlejning kan dog være en hensigtsmæssig løsning, såfremt der er tale om midlertidig overskydende kapacitet. En uddannelsesinstitution kan derfor udleje ejendomme eller lokaler på midlertidig basis. Institutionen skal dog tage initiativ til at få overskudskapaciteten frasolgt, såfremt den midlertidige overskudskapacitet permanent ser ud til at være overskydende. Er det ikke muligt for institutionen at frasælge den overskydende kapacitet, trods vedvarende forsøg, kan institutionen have udlejemål heri, indtil det lykkes at frasælge kapaciteten. Det kan f.eks. være med et udlejemål af en vis varighed, hvorefter nyt frasalg forsøges, inden nyt udlejemål evt. indgås. Er det fortsat vanskeligt at frasælge den overskydende kapacitet, kan skolen forsøge at gøre frasalg muligt ved at omorganisere sin samlede lokaleanvendelse. Det kan f.eks. forsøges at sælge ved opdeling i ejerlejligheder til formål, der kan leve i synergi med skolens formål; f.eks. til jobcentre, ungdomsskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning eller lignende.

Udarbejdelse af aktstykke

Udarbejdelse af aktstykke vedrørende bygge- og anlægsprojekter, køb af ejendomme og indgåelse af lejemål er en omfattende proces.

Læs om forløbet, materialer til brug for udarbejdelsen og forelæggelse i Finansudvalget

Sidst opdateret: 5. maj 2020