Hop til indhold

På siden kan du finde indberetningsskemaer, vejledninger blandt andet om oprettelse, samt andet relevant materiale for frie grundskoler.

Om tilskud til frie grundskoler

Til brug for kommunernes godkendelse af elever på de frie grundskoler og skolernes indberetning til ministeriet af data til tilskudsberegningen og regulering af tilskud skal skolerne anvende indberetningsskemaer.

Regler og retningslinjer for udfyldelsen af skemaerne er beskrevet i ministeriets vejledning til tilskudsskemaerne.

Indberetningsskemaer og vejledninger

Aktiviteten skal indberettes til ministeriet via Indberetningsportalen (indb.stil.dk). Tilskudsdokumentation for tilskudsudbetalingen findes på Brevportalen (brevportalen.uvm.dk).

Til brug for indbetaling af for meget anvist tilskud skal skolerne indbetale beløbet til Børne- og Undervisningsministeriets bankkonto i Danske Bank.

Det for meget anviste tilskud indbetales på reg.nr. 0216 kontonr. 4069059473 med angivelse af skolens navn og skolekode.

Indberetninger 5. september 2024

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning (pdf)

Vejledning i forbindelse med elevindberetning (pdf)

Vejledning til kommuner (pdf)

Oversigt over SPS på frie grundskoler (pdf)

Skabelon til skriftlig plan for specialundervisningsindsats (docx)

Ansøgning om individuel beregning (SPS) (docx)

Vejledning til ansøgning om individuel beregning (SPS) (pdf)

Skoleleders tro og love erklæring – specialundervisningselever (docx)

Vejledning til skoleleders tro og love erklæring vedr. specialundervisningselever (pdf) 

Revisorerklæring med forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen

Styrelsen har lavet denne revisorerklæring til hjemmesiden, fordi det alene af systemmæssige årsager desværre ikke har været muligt at implementere en revisorerklæring, der kunne ændres i såfremt revisor måtte have forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen.

Den udfyldte og underskrevne revisorerklæring fra hjemmesiden hæftes bagpå indberetningsskemaet med ledelseserklæringen fra indberetningsportalen, som skolens leder og bestyrelsesformand har underskrevet. Det hele sendes samlet til styrelsen.

Revisorerklæringer skema BC

Revisorerklæring (docx)

Vejledning (pdf)

Revisorerklæringer skema F

Revisorerklæring (docx)

Vejledning (pdf)

Ansøgningsprocessen for oprettelse af en ny fri grundskole eller ny afdeling heraf

En ny fri grundskole, der ønsker statstilskud, eller en ny afdeling heraf skal både anmelde oprettelse og ansøge om godkendelse. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en vejledning om denne ansøgningsproces:

Vejledning om ansøgningsprocessen (pdf)

Se også information nedenfor under afsnittene "Anmeldelse om oprettelse af en ny fri grundskole" og "Ansøgning om godkendelse af en ny fri grundskole eller en ny afdeling heraf".

Anmeldelse om oprettelse af ny fri grundskole

Frie grundskoler, der søger statstilskud i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v., skal sende et skema til brug for anmeldelse om oprettelse til ministeriet - se dokumentet "Anmeldelsesskema (docx)" nedenfor. 

Fristen for anmeldelse om oprettelse af en fri grundskole er den 15. august forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud.

Samtidig med anmeldelsen indbetales 1. rate af depositum på kroner 20.000 til ministeriet.

Deposita indbetales på reg.nr. 0216 kontonr. 4069226612 med angivelse af skolens navn.

Orientering om oprettelse af friskoler / private grundskoler (pdf)

Anmeldelsesskema (docx)

Oprettelsesskema (docx)

Ansøgning om godkendelse af en ny fri grundskole eller en ny afdeling heraf

En ny fri grundskole, der ønsker statstilskud, eller en ny afdeling heraf skal udover at anmelde oprettelsen (som beskrevet ovenfor) også ansøge om godkendelse efter friskolelovens § 7 a.

Ved ansøgning om godkendelse af en ny fri grundskole eller en ny afdeling heraf med henblik på at starte skolevirksomhed fra og med skoleåret 2025/2026 gælder der et krav om, at initiativkredsens medlemmer skal indgive ansøgningen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved personligt fremmøde. Der henvises i den forbindelse til bekendtgørelse nr. 285 af 26. marts 2020 om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud, som der findes et link til nedenfor.

Initiativkredsen bag en ny fri grundskole eller en ny afdeling heraf skal senest den 15. august 2024 sende en e-mail til styrelsens e-mailadresse ttsikkermail@stukuvm.dk med oplysning om, at skole- eller afdelingsinitiativet ønsker at ansøge om godkendelse af skole- eller afdelingsinitiativet med henblik på at starte skolevirksomhed fra og med skoleåret 2025/2026 og med angivelse af e-mailadresse og telefonnummer på den kontaktperson, som styrelsen kan koordinere det personlige fremmøde med.

Styrelsen vil efter modtagelsen af ovennævnte e-mail kontakte skole- eller afdelingsinitiativets kontaktperson med henblik på at aftale tid og sted for initiativkredsens personlige fremmøde, hvor initiativkredsen skal indlevere følgende materiale, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1:

  1. En oversigt over navn og adresse på de personer, der udgør initiativkredsen, jf. bekendtgørelsens § 2, 1. pkt., samt en liste over medlemmerne af en eventuel skolekreds og øvrige personer, organisationer, foreninger m.v., der er involveret i skoleinitiativet.
  2. Referat af det stiftende møde for den nye skole og eventuelle efterfølgende møder.
  3. Initiativkredsens medlemmers udfyldte erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v., jf. bilag 1 til bekendtgørelsen.
  4. Initiativkredsens medlemmers besvarelse af spørgsmål til brug for en samlet vurdering af skoleinitiativet, jf. bilag 2 til bekendtgørelsen.

Initiativkredsens medlemmers udfyldte erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v., jf. punkt 3 ovenfor, og initiativkredsens medlemmers besvarelse af spørgsmål til brug for en samlet vurdering af skoleinitiativet, jf. punkt 4 ovenfor, skal underskrives af de pågældende på stedet i forbindelse med det personlige fremmøde.

Ved ansøgning om godkendelse af en ny afdeling er det erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v. i bekendtgørelsens bilag 3 og besvarelse af spørgsmål til brug for en samlet vurdering af afdelingsinitiativet i bekendtgørelsens bilag 4, som skal indleveres som en del af materialet nævnt ovenfor, jf. punkt 3 og 4.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til styrelsen på e-mailadressen ttsikkermail@stukuvm.dk.

Børne- og Undervisningsministeriet opkræver pr. 1. juli i finansåret kommunale bidrag til staten for de elever på frie grundskoler, der udløser statstilskud, og som kommunerne har godkendt til at have bopælsadresse i kommunerne pr. 5. september i året før finansåret. 

Til brug for indbetaling af kommunale bidrag skal Skattestyrelsen, Betalingscentret indbetale beløbene til Børne- og Undervisningsministeriets bankkonto i Danske Bank.

De kommunale bidrag indbetales på reg.nr. 0216 kontonr. 4069059473 med henvisning til ”delreg. 724, frie grundskoler/kommunale bidrag".

Sidst opdateret: 17. juni 2024