Hop til indhold
Indhold

Udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne

1 Indledning
1.1 Plan for udbuddet
1.2 Udbuddet af uddannelse
1.3 Prøver og eksamen

 

Udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne

Den følgende gennemgang af, hvilke oplysninger voksenuddannelsescentrene og deres driftsoverenskomstparter har pligt til at have på deres hjemmesider, retter sig mod udbuddet af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne.

1 Indledning

Denne vejledning indeholder ikke nogen specifikke formkrav til, hvordan institutionen opfylder sin oplysningspligt, men alle skal iagttage disse generelle anvisninger:

 1. Oplysningerne skal være lette at finde, og det skal være overskueligt at orientere sig på hjemmesiden. Det betyder i praksis, at vigtig information ikke skal ligge gemt væk på hjemmesiden, så man må klikke sig gennem et hav af undersider for at fremfinde denne.
 2. Det er tilladt at bruge links til andre websider, når oplysninger skal gøres tilgængelige på institutionens hjemmeside. Når der anvendes links, skal disse løbende opdateres, og links bør føre direkte til de relevante oplysninger og ikke blot til en overordnet hjemmesideadresse, hvor brugeren selv må søge videre efter oplysningerne.
 3. Oplysningerne skal være at finde på institutionens hjemmeside eller web-portal. Institutionen opfylder ikke oplysningskravene ved alene at meddele de krævede informationer via en Facebook-side eller anden social platform.
 4. Endelig må institutionen i sagens natur ikke have oplysninger på sin hjemmeside, der enten er ulovlige, fejlagtige, vildledende eller som i øvrigt strider mod god markedsføringsskik.
Oplysninger på institutionens lokale intranet

Særligt i relation til lokale elektroniske intranet, som fx Lectio eller Fronter, er der i udgangspunktet intet til hinder for, at skolerne kan linke til disse.

Det er imidlertid en naturlig forudsætning, at de pågældende sider er offentligt tilgængelige og ikke kræver brug af password.

Hvis der linkes til institutionens intranetsider, skal det derfor sikres:

 • at oplysningerne på intranettet kan tilgås af offentligheden uden brug af særligt password,
 • at eventuelle dokumenter/filer kan åbnes uden password,
 • at der kun gives adgang til de dele af intranettet, der ikke indeholder fortrolige oplysninger om elever eller medarbejdere.
Tjekliste med nøgleord

Til vejledningen knytter sig et skema med en oversigt over nøgleord, der følger vejledningens opbygning og systematik.

Det er formålet med tjeklisterne, at de skal fungere som en opsummering af selve vejledningen og bidrage til at skabe et hurtigt overblik. De er tænkt som et arbejdsredskab for institutionen i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af hjemmesideoplysningerne.

Henvisning og links til retsreglerne

I tjeklisterne findes også henvisninger til de regler, som oplysningskravene bygger på samt informationer om, hvor man kan finde yderligere oplysninger om det pågældende emne.

Under tjeklisterne er indsat links til de pågældende regler i www.retsinformation.dk.

Det skal imidlertid her understreges, at det i alle tilfælde er institutionens eget ansvar at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende regler for det institutions- og uddannelsesområde, institutionen har udbudsret til, og regelhenvisningerne i skemaet vil derfor kun blive revideret i forbindelse med kommende indholdsmæssige revisioner af vejledningen.

1.1 Plan for udbuddet

Det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder en plan for centrets udbud af FVU og ordblindeundervisning for voksne samt for driftsoverenskomstparternes udbud inden for det geografiske område, som centeret har ansvar for etablering af kapaciteten til. Planen udarbejdes på baggrund af resultatet af en løbende evaluering. I planen angives:

 1. Prognoser for behovet
 2. Mål for indsatsen
 3. Omfanget af udbuddet ved det pågældende voksenuddannelsescenter og driftsoverenskomstparter (arten og antallet af undervisningssteder).

Planen revideres løbende på grundlag af de konstaterede behov og offentliggøres på voksenuddannelsescenterets samt driftsoverenskomstparternes hjemmesider.

Her skal både voksenuddannelsescenter og driftsoverenskomstparter altså opfylde kravet til oplysning på hjemmesiden.

1.2 Udbuddet af uddannelse

Det enkelte voksenuddannelsescenter informerer offentligt om centerets udbud af FVU og ordblindeundervisning for voksne, samt om driftsoverenskomstparternes udbud. Dette gælder dog ikke undervisning, der gennemføres lokalt på offentlige og private virksomheder, i foreninger og faglige organisationer, på uddannelsesinstitutioner med videre og er forbeholdt de ansatte på den eller de pågældende virksomheder, medlemmer af den eller de pågældende foreninger eller faglige organisationer, uddannelsessøgende på den eller de pågældende institutioner med videre.

Informationen skal indeholde oplysninger om det enkelte udbuds:

 • Omfang
 • Indhold
 • Undervisningssted.

Her skal voksenuddannelsescenteret opfylde kravene til oplysning på hjemmesiden – også på vegne af driftsoverenskomstparternes uddannelsesudbud.

1.3 Prøver og eksamen

Det er voksenuddannelsescentrene, der afholder prøver, og det er derfor også disse, der har pligt til at informere om prøverne på deres hjemmeside. Reglerne for, hvilke oplysninger der skal findes på hjemmesiden i relation til prøver, findes i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Almeneksamensbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen indeholder i § 6, stk. 2-4, en præcis angivelse af, hvilke oplysninger der skal findes på hjemmesiden om prøver og eksamen, og gengives derfor her i sin helhed:

§ 6. Det påhviler institutionen at gøre eksaminanderne bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne.

Stk. 2. Institutionen skal sørge for, at eksaminanderne i god tid orienteres om følgende praktiske og proceduremæssige forhold:

 1. Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter
 2. Antal prøver, herunder delprøver og udtræk af prøvefag
 3. Eventuelle frister for tilmelding
 4. Betingelser for deltagelse i prøven, jf. § 7, herunder regler om aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for deltagelse i eksaminationen.

Stk. 3. Institutionen skal endvidere sørge for, at eksaminander og øvrige medvirkende ved prøverne i god tid bliver bekendt med reglerne om:

 1. Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudseelige grunde, jf. § 9
 2. Anvendelse af hjælpemidler, jf. § 15
 3. Hvornår en prøve er begyndt, jf. § 16
 4. Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive, jf. § 17
 5. Særlige prøvevilkår, jf. § 19
 6. Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp, jf. § 20
 7. Klageprocedure og klagefrister, jf. kapitel 10.

Stk. 4. Institutionen kan fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd og om identifikation af eksaminanden.

Stk. 5. De i stk. 2-4 nævnte regler og retningslinjer skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside. 

Sidst opdateret: 27. juni 2023