Hop til indhold
Indhold

Forberedende grunduddannelser

1 Indledning
1.1 Formkrav og generelle anvisninger
2 Hjemmesideindhold: FGU-institutionens rammer
2.1 Institutionens vedtægter
2.2 Information om andre rammeforhold på institutionen
3 Hjemmesideindhold: FGU-institutionens pædagogiske praksis, uddannelsestilbud mm.
3.1 Pædagogisk udgangspunkt og praksis
3.2 Uddannelsesspor, almene fag, faglige temaer, prøveformer mm.
3.3 Evaluering
3.4 Ordens- og samværsregler
4 Hjemmesideindhold: Nøgletal
4.1 Nøgletal
5 Hjemmesideindhold: Andet
5.1 Manglende sociale klausuler ved udbud og kontraktindgåelse

 

Forberedende grunduddannelse

FGU-institutionerne har pligt til at have en række oplysninger på deres hjemmesider, så offentligheden hurtigt kan orientere sig og vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner. Det skal herunder være muligt for elever, forældre, virksomheder m.fl. let at kunne finde relevant information om indhold og kvalitet.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. er hovedloven, når det gælder krav til de oplysninger, som FGU- institutioner skal have offentligt tilgængelige på internettet.  Der er også bestemmelser, om hvad FGU-institutioner skal offentliggøre på deres hjemmesiden i lov om forberedende grunduddannelse (FGU-loven), lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU-institutionsloven) samt bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (prøvebekendtgørelsen). Indeværende vejledning henviser også til disse bestemmelser. Se love og bekendtgørelser her: 

Lov om gennemsigtighed og åbenhed

FGU indholdslov

FGU institutionslov

FGU indholdsbekendtgørelse

FGU institutionsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Om denne vejledning

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. er som nævnt hovedloven i forhold til de oplysninger, som FGU-institutioner skal gøre offentligt tilgængelige, derudover indeholder regelgrundlaget for FGU yderligere krav om offentliggørelse. Denne vejledning uddyber samlet kravene.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. dækker på tværs af uddannelser og uddannelsesområder og reglerne er beskrevet i brede generaliserede formuleringer. Denne vejledning gennemgår de lovmæssige krav samt eksemplificerer, hvad de overordnede krav betyder for FGU-institutionerne. 

1. Indledning
1.1 Formkrav og generelle anvisninger

De oplysninger, som institutionerne lægger på deres hjemmeside, skal overordnet leve op til nedenstående krav:

 1. Oplysningerne skal være lette at finde, og det skal være overskueligt at orientere sig på hjemmesiden. Det betyder i praksis, at vigtig information ikke skal ligge gemt væk på hjemmesiden.
 2. Det er muligt at bruge links til andre websider, når oplysninger skal gøres tilgængelige på institutionens hjemmeside. Når der anvendes links, skal disse løbende opdateres, og links bør føre direkte til de relevante oplysninger og ikke blot til en overordnet hjemmesideadresse, hvor brugeren selv må søge videre efter oplysningerne.
 3. Oplysningerne skal være at finde på institutionens hjemmeside eller web-portal. Institutionen opfylder ikke oplysningskravene ved alene at meddele de krævede informationer via en Facebook-side eller anden social platform.
 4. Endelig må institutionen i sagens natur ikke have oplysninger på sin hjemmeside, der enten er ulovlige, fejlagtige, vildledende, eller som i øvrigt strider mod god markedsføringsskik.
Oplysninger på institutionens lokale intranet

Hvis der linkes til institutionens intranetsider, skal det sikres at:

 • Oplysningerne på intranettet kan tilgås af offentligheden uden brug af særligt password
 • Eventuelle dokumenter/filer kan åbnes uden password
 • Der kun gives adgang til de dele af intranettet, der ikke indeholder fortrolige oplysninger om elever eller medarbejdere.
2. Hjemmesideindhold: FGU-institutionens rammer
2.1 Institutionens vedtægt

Det fremgår af FGU-institutionsloven § 2, stk. 4, at følgende skal fremgå af hjemmesiden:

 • Institutionens vedtægt skal offentliggøres på institutionens hjemmeside sammen med datoerne for bestyrelsens vedtagelse samt undervisningsministerens fastsættelse eller godkendelse, og datoen for offentliggørelsen på hjemmesiden. 

Bemærk vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på hjemmesiden.

2.2 Information om andre rammeforhold på institutionen

Ifølge FGU-institutionsloven § 54 skal institutionen sikrer, at informationer om institutionen, som ikke er omfattet af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., er oplyst på institutionens hjemmeside på en let tilgængelig måde. Det drejer sig for eksempel om informationer om:

 • Bestyrelsens sammensætning
 • FGU-institutionens organisering.
3. Hjemmesideindhold: FGU-institutionens pædagogiske praksis, uddannelsestilbud mm.
3.1 Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Det fremgår af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2 stk. 1, at den enkelte institution skal oplyse om sit værdigrundlag, pædagogiske udgangspunkt, pædagogiske praksis og indsatsområder på sin hjemmeside.

Det pædagogiske udgangspunkt fastlægger principperne for eksempelvis valg af undervisningsformer, arbejdsformer og elevernes indflydelse på undervisningen.

For FGU-institutionen betyder det, at institutionen skal oplyse om for eksempel følgende på sin hjemmeside, såfremt materialerne forefindes:

 • FGU-institutionens værdigrundlag
 • FGU-institutionens strategi 
 • FGU-institutionens pædagogiske didaktiske grundlag
 • Særlige indsatser og forløb på FGU-institutionen og de enkelte skoler.
3.2 Uddannelsesspor, almene fag, faglige temaer, prøveformer mm.

Ifølge den generelle bestemmelse i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. §2 stk. 1, skal institutionerne oplyse om aktuelle uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og læseplaner på deres hjemmesider.

For FGU-institutionen kan det dreje sig om at oplyse om følgende på sin hjemmeside:

 1. De tre uddannelsesspor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse, samt beskrivelser af sporene
 2. FGU-institutionens og de enkelte skolers faglige temaer, værksteder og oplysninger om relevante fagbilag 
 3. FGU-institutionens og de enkelte skolers almene fag og oplysninger om relevante læreplaner, herunder niveauerne for fagene.   
Prøver og prøveformer

Ifølge bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (Prøvebekendtgørelsen) § 3 skal uddannelsesinstitutionen på sin hjemmeside oplyse om en række forhold vedrørende institutionens prøver. For eksempel skal institutionen oplyse om følgende:

 1. Hvilke prøver og andre bedømmelser, der indgår i uddannelserne (for eksempel i agu, pgu og egu) 
 2. Hvilke krav der stilles for udstedelse af beviser for afsluttet uddannelse (se eksempelvis www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/uddannelsens-faglige-indhold/fgu-beviser)
 3. Et eksamensreglement, om afholdelse af prøver. Reglementet skal blandt andet indeholde rammer for tilmelding, særlige prøvevilkår, brug af egne og andres arbejde, uregelmæssigheder, klager og identifikation af eksaminander (se jf. § 3 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 3 stk. 1, nr. 3).

I forhold til hver enkelt prøve skal FGU-institutionen beskrive de trufne beslutninger omkring planlægning og gennemførelse af prøverne. Beskrivelserne skal foretages jf. § 3, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. Beskrivelsen skal for eksempel indeholde:

 1. Prøveform
 2. Bedømmelseskriterier
 3. Eksaminationsgrundlag og bedømmelsesgrundlag.
3.3 Evaluering

Det fremgår af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2 stk. 1 nr. 5, at institutionen skal sikre, at gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af institutionens undervisning skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Det gælder dog ikke oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene institutionens ansatte har medvirket.

3.4 Ordens- og samværsregler

Det fremgår af bekendtgørelsen for forberedende grunduddannelse §16, at institutionen skal offentliggøre sine ordens- og samværsregler på sin hjemmeside på en let tilgængelig måde.

Institutionen fastsætter sine ordens- og samværsregler efter høring af elevrådet og på baggrund af mindst én behandling på et møde i institutionens bestyrelse.

3.5 Yderligere offentliggørelse

Af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 6 fremgår, at institutionen skal offentliggøre al anden information, der er væsentlig for belysning af kvaliteten af institutionens undervisning, og som ligger uden for det, der er fastsat i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.

Det er her op til den enkelte institution selv at foretage et skøn af, hvad der i denne forbindelse findes relevant og væsentligt i relation til netop dennes virksomhed.

4. Hjemmesideindhold: Nøgletal
4.1 Nøgletal

Ifølge de generelle bestemmelser i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2 stk. 1 nr. 4 og § 2 stk. 2, skal institutionerne oplyse følgende på deres hjemmesider: Elevernes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens/frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse, overgangsfrekvens til beskæftigelse samt karaktergennemsnit ved prøver med ekstern censur.

Loven bestemmer, at institutionerne skal anvende centrale databaser, der stilles til rådighed af vedkommende minister. Tallene skal således også først offentliggøres, når de forefindes i en central database.

FGU-institutionerne skal hermed oplyse om følgende på deres hjemmesider:

 • Fuldførelsestid (på FGU vil dette nøgletal være: ”den gennemsnitlige varighed af elevforløb uanset afgangsårsag”)
 • Fuldførelsesfrekvens/frafald
 • Overgangsfrekvens til anden uddannelse
 • Overgangsfrekvens til beskæftigelse
 • Karaktergennemsnit ved prøver

Tallene kan på sigt hentes fra Styrelsen for IT og Lærings (STIL) Data Warehouse www.uddannelsesstatistik.dk. Oplysningerne skal som nævnt først lægges på institutionens hjemmeside, når de forefindes i STIL’s centrale database. Institutionen har til den tid selv ansvaret for at fremfinde sine egne relevante nøgletal og uploade disse på egen hjemmeside.

5. Hjemmesideindhold: Andet
5.1 Forklaring ved manglende anvendelse sociale klausuler ved kontraktindgåelse

Det fremgår af FGU-institutionsloven § 35, at institutionen ved udbud og efterfølgende kontraktindgåelser enten anvender klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller offentliggør sin begrundelse for at undlade dette på institutionens hjemmeside. Offentliggørelsen skal senest ske ved kontraktindgåelsen.

Bestemmelsen er hermed, at institutionen skal anvende et »følg- eller forklar princip«, det vil sige enten skal institutionen anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud eller forklare, hvorfor institutionen ikke gør det. En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et krav i et udbud om, at den leverandør, der vinder opgaven, skal påtage sig at ansætte en eller flere elever eller overflytte allerede ansatte elever hos leverandøren til brug for udførelse af kontrakten.

Opsummerende er kravet hermed:

 • I de tilfælde, hvor en FGU-institution ikke har anvendt en klausul om uddannelses- og praktikaftaler ved udbud og kontraktindgåelse, så skal institutionen begrunde denne manglende anvendelse af den sociale klausul på sin hjemmeside.
Sidst opdateret: 27. juni 2023