Hop til indhold

I tjeklisten finder du links til vejledningsteksten, som du også skal gennemgå for at sikre, at institutionen opfylder alle krav i vejledningen. Links til love og regler på retsinformation.dk er samlet under tjeklisten.

Se den fulde vejledningstekst

Nøgleord

Kort beskrivelse

Henvisning

FGU-institutionens rammer

Institutionens vedtægter

Afsnit 2.1

(Læs mere i vejledningen)

Institutionens vedtægt og datoen for vedtagelsen skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 2, stk. 4.

Informationer om andre rammeforhold på institutionen

Afsnit 2.2

(Læs mere i vejledningen)

Institutionen skal sikre, at informationer om institutionen, som ikke er omfattet af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., er oplyst på institutionens hjemmeside på en let tilgængelig måde.

Det kan dreje sig om:

 • Bestyrelsens sammensætning
 • FGU-institutionens organisering

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 54.

FGU-institutionens pædagogiske praksis, uddannelsestilbud mm.

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Afsnit 3.1

(Læs mere i vejledningen

Uddannelsesinstitutionen skal oplyse om sit aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt, herunder pædagogiske praksis og indsatsområder, på sin hjemmeside.

Det kan dreje sig om:

 • FGU-institutionens værdigrundlag
 • FGU-institutionens strategi 
 • FGU-institutionens pædagogiske didaktiske grundlag
 • Særlige indsats og forløb på FGU-institutionen og de enkelte skoler.
 • Andet, som FGU-institutionen finder væsentligt for at belyse kvaliteten af FGU-institutionens undervisning.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 2.

Uddannelsesspor, almene fag og faglige temaer mm. 

Afsnit 3.2

(Læs mere i vejledningen

Uddannelsesinstitutionen skal oplyse om  institutionens aktuelle uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og læseplaner m.v.

For FGU-institutionen kan det dreje sig om at oplyse om følgende på sin hjemmeside:

 1. Beskrivelser af de tre uddannelsesspor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse
 2. FGU-institutionens og de enkelte skolers faglige temaer, værksteder og oplysninger om relevante fagbilag 
 3. FGU-institutionens og de enkelte skolers almene fag og oplysninger om relevante læreplaner, herunder niveauerne for fagene.   

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 1.

Prøveformer, eksamensreglement mm.

Afsnit 3.2

(Læs mere i vejledningen

FGU-institution skal for eksempel oplyse om følgende på sin hjemmeside:

 • Hvilke prøver og andre bedømmelser der indgår i uddannelserne (agu, pgu og egu)
 • Prøveformer på institutionen i de enkelte fag og faglige temaer
 • Institutionens eksamensreglement for afholdelse af prøver

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser §3 

Ordens- og samværsregler

Afsnit 3.3

(Læs mere i vejledningen

Institutionen skal offentliggøre sine ordens- og samværsregler 

Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse § 16.

Evaluering

Afsnit 3.4

(Læs mere i vejledningen

Institutionen skal sikre, at gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af institutionens undervisning er offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 5.

Yderligere offentliggørelse

Afsnit 5.2

(Læs mere i vejledningen

Uddannelsesinstitutionen skal offentliggøre al anden information, som er væsentlig for belysning af kvaliteten af institutionens undervisning.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 6.

Nøgletal

Nøgletal 

Afsnit 4.1

(Læs mere i vejledningen)

Institutionen skal oplyse om elevers fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens/frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse, overgangsfrekvens til beskæftigelse samt karakterer ved prøver på sin hjemmeside.

Tallene skal først lægges på institutionens hjemmeside, når de kan hentes i Styrelsen for IT og Lærings (STIL) Data Warehouse på www.uddannelsesstatistik.dk.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 4. og § 2, stk. 2

Andet

Manglende sociale klausuler ved udbud

Afsnit 5.1

(Læs mere i vejledningen

I de tilfælde, hvor en FGU-institution ikke har anvendt en klausul om uddannelses- og praktikaftaler ved udbud og kontraktindgåelse, skal institutionen begrunde denne manglende anvendelse af den sociale klausul på sin hjemmeside.

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 35.

Sidst opdateret: 27. juni 2023