Hop til indhold

Indhold

Indledning

Formkrav og generelle anvisninger

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

1 Formål
1.1 Aktuelle uddannelser, fagudbud og læseplaner m.v
1.2 Aktuelt værdigrundlag
1.3 Pædagogiske udgangspunkt og praksis
1.4 Indsatsområder
1.5 Resultater og nøgletal
1.6 Aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning
1.7 Krav om yderligere offentliggørelse

Administration

2 Fælles for alle institutioner
2.1 Vedtægter
2.2 Bestyrelsens mødemateriale
2.3 Bestyrelsesmedlemmer
2.4 Resultatlønskontrakter
2.5 Undervisningsmiljøvurdering
2.6 Elevråd
2.7 Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud

 

Indledning

Den følgende gennemgang af oplysningspligt på hjemmeside gælder for disse institutioner:

 • Institutioner for erhvervsrettet uddannelse
 • Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almenvoksenuddannelse m.v.
 • Private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen
 • VEU-centre
 • VUC-centre
 • TAMU-skolen.

Fælles krav for alle udbydere

Denne fællesdel indeholder alle de krav til institutionernes hjemmesider, der ikke er direkte knyttet til reglerne for de enkelte uddannelser. Først gennemgås reglerne for hjemmesider i hovedloven, lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. Loven omfatter alle institutioner, der udbyder undervisning, der er reguleret ved lov. Dernæst gennemgås de krav til oplysninger på hjemmesiden, der vedrører de administrative forhold på den enkelte institution.

De krav, der knytter sig til udbuddet af de enkelte uddannelser findes i hjemmesidevejledningen for det pågældende uddannelsesområde.

Formkrav til institutionernes hjemmesider

Denne vejledning indeholder ikke nogen specifikke formkrav til, hvordan institutionen opfylder sin oplysningspligt, men alle skal iagttage disse generelle anvisninger:

 1. Oplysningerne skal være lette at finde, og det skal være overskueligt at orientere sig på hjemmesiden. Det betyder i praksis, at vigtig information ikke skal ligge gemt væk på hjemmesiden, så man må klikke sig gennem et hav af undersider for at fremfinde denne.
 2. Det er tilladt at bruge links til andre websider, når oplysninger skal gøres tilgængelige på institutionens hjemmeside. Når der anvendes links, skal disse løbende opdateres, og links bør føre direkte til de relevante oplysninger og ikke blot til en overordnet hjemmesideadresse, hvor brugeren selv må søge videre efter oplysningerne.
 3. Oplysningerne skal være at finde på institutionens hjemmeside eller webportal. Institutionen opfylder ikke oplysningskravene ved alene at meddele de krævede informationer via en Facebook-side eller anden social platform.
 4. Endelig må institutionen i sagens natur ikke have oplysninger på sin hjemmeside, der enten er ulovlige, fejlagtige, vildledende eller som i øvrigt strider mod god markedsføringsskik.

Oplysninger på institutionens lokale intranet

Særligt i relation til lokale elektroniske intranet, som for eksempel Lectio eller Fronter, er der i udgangspunktet intet til hinder for, at skolerne kan linke til disse. Det er imidlertid en naturlig forudsætning, at de pågældende sider er offentligt tilgængelige og ikke kræver brug af password.Hvis der linkes til institutionens intranetsider, skal det derfor sikres:

 • at oplysningerne på intranettet kan tilgås af offentligheden uden brug af særligt password,
 • at eventuelle dokumenter/filer kan åbnes uden password,
 • at der kun gives adgang til de dele af intranettet, der ikke indeholder fortrolige oplysninger om elever eller medarbejdere.

Tjekliste med nøgleord

Til vejledningen knytter sig et skema med en oversigt over nøgleord, der følger vejledningens opbygning og systematik.

Det er formålet med tjeklisterne, at de skal fungere som en opsummering af selve vejledningen og bidrage til at skabe et hurtigt overblik. De er tænkt som et arbejdsredskab for institutionen i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af hjemmesideoplysningerne.

Henvisning og links til retsreglerne

I tjeklisterne findes også henvisninger til de regler, som oplysningskravene bygger på samt informationer om, hvor man kan finde yderligere oplysninger om det opgældende emne.

Under tjeklisterne er indsat links til de pågældende regler i www.retisnformation.dk.

Det skal imidlertid her understreges, at det i alle tilfælde er institutionens eget ansvar at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende regler for det institutions- og uddannelsesområde, institutionen har udbudsret til, og regelhenvisningerne i skemaet vil derfor kun blive revideret i forbindelse med kommende indholdsmæssige revisioner af vejledningen.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (herefter GÅ-loven) er hovedloven, når det gælder krav til de oplysninger, som skoler og institutioner skal have offentligt tilgængelige på internettet.

1 Formål

Offentligheden skal enkelt og hurtigt kunne vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner. Det skal være muligt for uddannelsessøgende, forældre der skal vælge barnets skole, og for virksomheder der ønsker velkvalificerede medarbejdere, at finde lettilgængelig relevant information om indhold og kvalitet.

Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne er samtidig en forudsætning for, at borgerne og virksomhederne på et kvalificeret grundlag frit kan vælge uddannelse og skole eller uddannelsesinstitution, og offentligheden, politikerne og myndighederne får bedre mulighed for at følge uddannelsernes og institutionernes kvalitetsudvikling.

Hvem er omfattet?

GÅ-loven gælder alle uddannelsesområder og niveauer, hvor der er fastsat regler for undervisningens mål, indhold eller bedømmelse ved lov eller i henhold til lov. For Børne- og Undervisningsministeriets område omfatter det foruden de institutioner, der er omfattet af denne vejledning, også folkeskolen og de frie grund- og kostskoler, samt private udbydere af offentligt regulerede uddannelser (for eksempel arbejdsmarkedsuddannelser).

Alle uddannelsesinstitutioner er derfor forpligtet til at efterleve lovens krav. Som det vil fremgå af hjemmesidevejledningerne på de forskellige uddannelsesområder, er hovedlovens krav i de fleste tilfælde konkretiseret i de forskellige uddannelseslove. I den følgende gennemgang af GÅ-loven vil der henvises konkret til delvejledningerne i de tilfælde, hvor GÅ-lovens krav er udfoldet i disse vejledninger. Der, hvor dette ikke er tilfældet, er det hovedlovens krav, de enkelte udbydere skal tage udgangspunkt i.

1.1 Aktuelle uddannelser, fagudbud og læseplaner m.v.

For den enkelte uddannelsesinstitution skal der gives oplysning om, hvilke uddannelser og uddannelsesretninger/specialer denne aktuelt udbyder. De konkrete krav til de forskellige uddannelsesområder findes i hjemmesidevejledningen for de enkelte uddannelsesområder.

1.2 Aktuelt værdigrundlag

Den enkelte uddannelsesinstitution skal præsentere sit værdigrundlag på sin hjemmeside. Med værdigrundlag menes de værdier, som den enkelte institution lægger til grund for tilrettelæggelse af uddannelsen og undervisningen.

Mange selvejende institutioner vil have sådanne grundlæggende principper indarbejdet i deres vedtægter. Benytter institutionerne sig af værdibaserede strategiske målsætninger m.v. for institutionernes virksomhed, er sådanne også omfattet af bestemmelsen.

1.3 Pædagogiske udgangspunkt og praksis

Den enkelte uddannelsesinstitution skal oplyse om sit pædagogiske udgangspunkt og praksis på sin hjemmeside. Det pædagogiske udgangspunkt fastlægger principperne for fx valg af undervisningsformer og arbejdsformer, forholdet mellem skoleundervisning og praktik, elevernes eller kursisternes indflydelse på undervisningen og deres uddannelsesforløb, evalueringspraksis m.v. Med pædagogisk praksis forstås, hvad institutionen allerede gør og planlægger at gøre i forhold til bestemte indsatsområder.

1.4 Indsatsområder

Den enkelte uddannelsesinstitution skal præsentere sine indsatsområder på sin hjemmeside. Med indsatsområder forstås institutionens eller skolens særlige målsætninger for de kommende år, herunder institutionens arbejde med sit værdigrundlag. Kravene i denne forbindelse findes konkretiseret i hjemmesidevejledningen for de enkelte uddannelsesområder.

1.5 Resultater og nøgletal

Den enkelte uddannelsesinstitution skal oplyse om sine resultater i form af karaktergivning, elevernes fuldførelsesfrekvens, frafald, overgang til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse. Der tales i denne forbindelse om skolernes nøgletal. Skolerne skal anvende de nøgletal, der stilles til rådighed af Børne- og Undervisningsministeriet på www.uddannelsesstatistik.dk.

De konkrete krav til nøgletal findes i forbindelse med hjemmesidevejledningerne på følgende uddannelsesområder:

 • De frie grundskoler
 • Efterskoler
 • De gymnasiale uddannelser
 • Erhvervsuddannelserne
 • Arbejdsmarkedsuddannelserne.

1.6 Aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning

Den enkelte uddannelsesinstitution skal oplyse om aktuelle evalueringer af undervisningen på sin hjemmeside. Evalueringer kan både være skolens eller institutionens egne evalueringer eller eksterne undersøgelser, som for eksempel elev- eller aftagerundersøgelser. Der kan også være tale om evalueringer, som institutionen er forpligtet til at medvirke i, for eksempel evalueringer foranstaltet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Kvalitetsvurderinger, hvori alene uddannelsesinstitutionens ansatte har medvirket til vurderinger af de ansattes egen undervisning m.v., og oplysninger om en enkelt lærers undervisning er ikke omfattet af pligten til offentliggørelse, men må bero på institutionens eget konkrete skøn med skyldig hensyntagen til persondataloven.

1.7 Krav om yderligere offentliggørelse

Uddannelsesinstitutionen skal desuden offentliggøre al anden information, der er væsentlig for belysning af kvaliteten af skolens eller institutionens undervisning, og som ligger udenfor det, der er fastsat i GÅ-loven.

Det er op til de enkelte skoler og institutioner selv at foretage et skøn af, hvad der findes relevant.

Administration

2 Fælles for alle institutioner

I institutionslovene for erhvervsrettede uddannelser og almene gymnasier findes en generel bestemmelse, der vedrører institutionernes pligt til at offentliggøre oplysninger om forhold vedrørende institutionernes administrative rammer.

På de øvrige institutionsområder, der er omfattet af denne vejledning, findes ikke en tilsvarende generel bestemmelse for offentliggørelse af oplysninger om forhold vedrørende institutionernes rammer. Det betyder imidlertid ikke, at disse institutioner ikke også bør være opmærksomme på, hvordan de informerer offentligheden om institutionen.

Det er ”skoleejerne”, der skal sørge for at opfylde pligten med hensyn til at lægge oplysninger på internettet. For de selvejende institutioner er bestyrelserne derfor ansvarlig for, at institutionens hjemmeside overholder kravene til offentligt tilgængelige oplysninger, og at disse er opdaterede og aktuelle.

2.1 Vedtægter

På institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almenvoksenuddannelse og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen er det en forudsætning for, at en skole eller institutions vedtægter er gyldige, at disse er offentliggjort på hjemmesiden sammen med:

 • Datoerne for bestyrelsens vedtagelse eller bestyrelsens og generalforsamlingens vedtagelse i fællesskab.
 • Datoen for offentliggørelse af vedtægten på hjemmesiden.
 • Eventuelt også datoen for Børne- og Undervisningsministeriets godkendelse i det tilfælde, hvor en sådan er påkrævet ifølge loven.
2.2 Bestyrelsens mødemateriale

Kravene om offentliggørelse af bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, på institutionens hjemmeside varierer på de forskellige institutionsområder afhængigt af, om institutionen er inden for eller uden for den offentlige forvaltning.

Institutioner inden for den offentlige forvaltning

For institutioner inden for den offentlige forvaltning skal bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængelige. Det skal dog ske under hensyntagen til lovgivningens regler om tavshedspligt, der kan betyde, at dele af materialet enten må anonymiseres eller udelades ved offentliggørelsen. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Institutioner uden for den offentlige forvaltning

For institutioner uden for den offentlige forvaltning gælder for institutioner for erhvervsrettet uddannelse og for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser for højere forberedelseseksamen (hf-kurser), at institutionerne ikke er omfattet af kravet om offentliggørelse af bestyrelsesreferater og andet mødemateriale, og det derfor er op til institutionen selv at afgøre, om der skal finde en offentliggørelse sted.

2.3 Bestyrelsesmedlemmer

For institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse gælder det i forlængelse af reglerne om vedtægter, at navnene på personkredsen, der udgør bestyrelsens medlemmer, ligeledes skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Kravet om offentliggørelse af navne på bestyrelsens medlemmer gælder ikke for institutioner, der er godkendt efter lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

2.4 Resultatlønskontrakter

På institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almenvoksenuddannelse og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen skal følgende elementer af resultatlønskontrakterne for den øverste leder offentliggøres på institutionens hjemmeside:

 • Kontraktens indsatsområder, herunder mål.
 • Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen af de enkelte mål.
 • Den endelige udmøntning af resultatkontrakten udtrykt i procent.

Børne- og Undervisningsministeriet udsender retningslinjer for indgåelse af resultatlønskontrakter med beskrivelse af de overordnede rammer, der bemyndiger bestyrelserne til at indgå disse resultatkontrakter. Den til enhver tid gældende bemyndigelse kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Her findes også uddybning af de nærmere formkrav til de oplysninger, der skal offentliggøres.

2.5 Undervisningsmiljøvurdering

Uddannelsesstedets ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet, og at denne er tilgængelig på institutionens hjemmeside. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der er ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

2.6 Elevråd

På institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almenvoksenuddannelse og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen skal institutionens leder løbende sikre et samarbejde med elevrådet om at udbrede elevernes kendskab til elevdemokratiet. En del af dette samarbejde omfatter orientering om elevrådet på skolens hjemmeside. De konkrete oplysninger vil afhænge af de aftaler, der indgås herom på de enkelte institutioner.

2.7 Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud

På institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almenvoksenuddannelse og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen skal der anvendes sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse i relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelse.

Vælger en uddannelsesinstitution af forskellige grunde ikke at anvende en klausul om uddannelses- og praktikaftaler, hvor udbuddet ellers er omfattet af ordningen, skal institutionen forklare hvorfor. Institutionen skal senest have udarbejdet forklaringen ved indgåelsen af den pågældende kontrakt. Forklaringen skal fremgå af institutionens hjemmeside.

Sidst opdateret: 2. oktober 2023