Hop til indhold
Indhold

Udbud af almen voksenuddannelse (avu)

1 Indledning
1.1 Fagudbud
1.2 Læreplaner
1.3 Individuel kompetencevurdering
1.4 Deltagerbetaling
1.5 Aktiv deltagelse og orden
1.6 Prøver og eksamen
1.7 Retningslinjer for fastholdelse
1.8 Kvalitetsudviklingssystem

 

Udbud af almen voksenuddannelse (avu)

Den følgende gennemgang af, hvilke oplysninger uddannelsesinstitutionernes har pligt til at have på deres hjemmesider, retter sig mod udbydere af almen voksenuddannelse, uanset om disse er voksenuddannelsescentre eller andre uddannelsesinstitutioner, der er godkendt hertil efter reglerne i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

1 Indledning

Voksenuddannelsescentrene samarbejder med hinanden og andre uddannelsesinstitutioner i lokale fællesskaber. Samarbejdet har til formål at sikre, at institutionerne udnytter deres ressourcer bedst muligt, og at de informerer og vejleder samordnet om deres samlede uddannelsesudbud.

Den samordnede information fritager imidlertid ikke den enkelte institution fra også at sikre, at oplysningerne kan findes på den enkelte udbyders hjemmeside.

Formkrav til institutionernes hjemmesider

Denne vejledning indeholder ikke nogen specifikke formkrav til, hvordan institutionen opfylder sin oplysningspligt, men alle skal iagttage disse generelle anvisninger:

 1. Oplysningerne skal være lette at finde, og det skal være overskueligt at orientere sig på hjemmesiden. Det betyder i praksis, at vigtig information ikke skal ligge gemt væk på hjemmesiden, så man må klikke sig gennem et hav af undersider for at fremfinde denne.
 2. Det er tilladt at bruge links til andre websider, når oplysninger skal gøres tilgængelige på institutionens hjemmeside. Når der anvendes links, skal disse løbende opdateres, og links bør føre direkte til de relevante oplysninger og ikke blot til en overordnet hjemmesideadresse, hvor brugeren selv må søge videre efter oplysningerne.
 3. Oplysningerne skal være at finde på institutionens hjemmeside eller web-portal. Institutionen opfylder ikke oplysningskravene ved alene at meddele de krævede informationer via en Facebook-side eller anden social platform.
 4. Endelig må institutionen i sagens natur ikke have oplysninger på sin hjemmeside, der enten er ulovlige, fejlagtige, vildledende eller som i øvrigt strider mod god markedsføringsskik.
Oplysninger på institutionens lokale intranet

Særligt i relation til lokale elektroniske intranet, som for eksempel Lectio eller Fronter, er der i udgangspunktet intet til hinder for, at skolerne kan linke til disse.

Det er imidlertid en naturlig forudsætning, at de pågældende sider er offentligt tilgængelige og ikke kræver brug af password.

Hvis der linkes til institutionens intranetsider, skal det derfor sikres:

 • at oplysningerne på intranettet kan tilgås af offentligheden uden brug af særligt password,
 • at eventuelle dokumenter/filer kan åbnes uden password,
 • at der kun gives adgang til de dele af intranettet, der ikke indeholder fortrolige oplysninger om elever eller medarbejdere.
Tjekliste med nøgleord

Til vejledningen knytter sig et skema med en oversigt over nøgleord, der følger vejledningens opbygning og systematik.

Det er formålet med tjeklisterne, at de skal fungere som en opsummering af selve vejledningen og bidrage til at skabe et hurtigt overblik. De er tænkt som et arbejdsredskab for institutionen i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af hjemmesideoplysningerne.

Henvisning og links til retsreglerne

I tjeklisterne findes også henvisninger til de regler, som oplysningskravene bygger på samt informationer om, hvor man kan finde yderligere oplysninger om det opgældende emne.

Under tjeklisterne er indsat links til de pågældende regler i www.retsinformation.dk.

Det skal imidlertid her understreges, at det i alle tilfælde er institutionens eget ansvar at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende regler for det institutions- og uddannelsesområde, institutionen har udbudsret til, og regelhenvisningerne i skemaet vil derfor kun blive revideret i forbindelse med kommende indholdsmæssige revisioner af vejledningen.

1.1 Fagudbud

Udbyder skal på sin hjemmeside informere om det aktuelle fagudbud. Informationen skal opfylde de nedenstående krav til indhold.

Kernefag

Institutionen skal mindst en gang årligt annoncere kernefagene: Dansk, dansk som andet sprog, engelsk, matematik, naturvidenskab, historie eller samfundsfag og tysk eller fransk.

Tilbudsfag

Institutionen skal medvirke til et alsidigt udbud af tilbudsfagene: Billedkunst, formidling, grundlæggende it, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi samt samarbejde og kommunikation.

Fagelementer

Fagudbuddet kan omfatte elementer af fag fra fagrækken. Et fagelement skal udgøre en afgrænset enhed og kan udgøre indtil halvdelen af det pågældende fags uddannelsestid.

Institutionen skal for det enkelte fagelement udarbejde en beskrivelse af indholdet, der skal ligge inden for det pågældende fags mål. Kursisterne skal gøres bekendt med indholdsbeskrivelsen.

Nærmere oplysninger om reglerne for udbud af fagelementer findes i ministeriets vejledning til avu-bekendtgørelsen.

Introducerende undervisning

Institutionen kan tilrettelægge introducerende undervisning, der skal give kursister et generelt indblik i arbejdsmetoder inden for almen voksenuddannelse og en introduktion til et eller flere fag for derigennem at afdække kursisternes faglige forudsætninger og skabe afklaring hos kursisterne om deres uddannelsesmæssige muligheder. Det skal af annonceringen fremgå, at deltagelse i den introducerende undervisning ikke forudsætter, at kursisten følger anden undervisning eller skal deltage i den introducerende undervisning som en forudsætning for optagelse på fag i den ordinære undervisning.

Det skal desuden fremgå, at deltagelse i introducerende undervisning er vederlagsfri.

1.2 Læreplaner

I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal udbyderen på sin hjemmeside informere om blandt andet aktuelle uddannelser, uddannelsesmål, fagudbud og læseplaner mv.

På avu er der ikke læseplaner, men det skal være muligt for offentligheden at orientere sig i læreplanerne for de aktuelle fagudbud på udbyders hjemmeside. Læseplanerne tager deres udgangspunkt i de enkelte fags læreplaner for derigennem at få information om uddannelsestid, formål, mål, indhold og prøve eller faglig dokumentation.

1.3 Individuel kompetencevurdering

Et voksenuddannelsescenter eller anden uddannelsesinstitution, der er godkendt til at udbyde almen voksenuddannelse, skal give enhver mulighed for at få foretaget en individuel kompetencevurdering i forhold til målene for de enkelte fag på niveauerne G-D, der indgår eller kan indgå i almen voksenuddannelse.

Institutionen offentliggør på sin hjemmeside metoder og procedurer for den individuelle kompetencevurdering.

Yderligere informationer om individuel kompetencevurdering kan findes i Råd og vink for IKV-praktikere på VUC.

1.4 Deltagerbetaling

Institutionen skal opkræve deltagerbetaling af kursister ved almen voksenuddannelse (avu) for deltagelse i undervisning og prøver samt af selvstuderende opkræve betaling for at gå til prøve. Deltagerbetaling skal for de fag, som institutionen udbyder, på en lettilgængelig måde være oplyst på institutionens hjemmeside.

Undervisningsministeriet finder det naturligt, at institutionerne i denne forbindelse ligeledes oplyser prisen ved fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse.

1.5 Aktiv deltagelse og orden

Institutionen kan fastsætte regler om mødepligt og om konsekvenser for en kursist, der ikke overholder mødepligten. Reglerne om aktiv deltagelse og orden skal fremgå af institutionens hjemmeside.

Betingelsen om studieaktivitet i relation til SU-reglerne bør fremgå enten af studie- og ordensreglerne eller et andet centralt sted på uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

1.6 Prøver og eksamen

Reglerne for, hvilke oplysninger der skal findes på skolens hjemmeside i relation til prøver og eksamen, findes i almeneksamensbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen indeholder i § 6 en præcis angivelse af, hvilke oplysninger der skal findes på hjemmesiden om prøver og eksamen, og gengives derfor her i sin helhed:

§ 6. Det påhviler institutionen at gøre eksaminanderne bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne.

Stk. 2. Institutionen skal sørge for, at eksaminanderne i god tid orienteres om følgende praktiske og proceduremæssige forhold:

 1. Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter.
 2. Antal prøver, herunder delprøver og udtræk af prøvefag.
 3. Eventuelle frister for tilmelding.
 4. Betingelser for deltagelse i prøven, jf. § 7, herunder regler om aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for deltagelse i eksaminationen.

Stk. 3. Institutionen skal endvidere sørge for, at eksaminander og øvrige medvirkende ved prøverne i god tid bliver bekendt med reglerne om:

 1. Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudseelige grunde, jf. § 9.
 2. Anvendelse af hjælpemidler, jf. § 15.
 3. Hvornår en prøve er begyndt, jf. § 16.
 4. Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive, jf. § 17.
 5. Særlige prøvevilkår, jf. § 19.
 6. Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp, jf. § 20.
 7. Klageprocedure og klagefrister, jf. kapitel 10.

Stk. 4. Institutionen kan fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd og om identifikation af eksaminanden.

Stk. 5. De i stk. 2-4 nævnte regler og retningslinjer skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

1.7 Retningslinjer for fastholdelse

Institutionen skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.

Det følger af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., at uddannelsesinstitutionerne har pligt til at oplyse om indsatsområder på skolens hjemmeside. Dette gælder også retningslinjer for fastholdelsesarbejdet.

1.8 Kvalitetsudviklingssystem

Institutioner, der udbyder almen voksenuddannelse, skal have og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen for blandt andet at styrke institutionens mulighed for at varetage sit ansvar for uddannelsen. Kravene til institutionernes arbejde med kvalitetsudvikling findes i bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering i almen voksenuddannelse (avu).

Kvalitetssystemet skal omfatte systematiske og regelmæssige selvevalueringer inden for nogle nøgleområder, som institutionen udvælger. Selvevalueringerne skal foregå løbende og mindst hvert 3. år. Selvevalueringerne skal dække alle de af institutionen valgte nøgleområder.

Opfølgningsplaner

På grundlag af selvevaluering udarbejder institutionen som minimum hvert 3. år skriftlige opfølgningsplaner.

Opfølgningsplanen skal hvile på den dokumentation, der er fremkommet i forbindelse med selvevalueringen og skal beskrive ændringsbehov og operationelle kvalitetsmål. Det skal fremgå, hvilke handlinger institutionen iværksætter som led i opfølgningen, og inden for hvilken tidsplan handlingerne vil blive iværksat.

De seneste to opfølgningsplaner skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside. 

Sidst opdateret: 16. april 2024