Hop til indhold

I en række tilfælde kan en vurdering af elevens reelle faglige kvalifikationer føre til, at eleven får merit. Merit betyder, at eleven helt eller delvist fritages for undervisningen i et eller flere fag og måske også for de tilhørende prøver. Merit gives efter bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

En institution skal give merit, når eleven før optagelsen har erhvervet reelle faglige kvalifikationer, som indebærer, at eleven helt eller delvist har nået de faglige mål, som er fastsat for ét eller flere fag i uddannelsen, eller at eleven har nået andre faglige mål, som kan træde i stedet for de fastsatte mål.

Ansøgning om merit skal som hovedregel afleveres til institutionen senest ved uddannelsesforløbets start. 

Baggrunden for merit

En elevs meritgivende faglige kvalifikationer kan være opnået ved tidligere gennemførte undervisningsforløb i Danmark eller udlandet på mindst gymnasialt niveau, ved selvstudier eller på anden måde før optagelsen.

Derudover kan en institution beslutte at give forhåndstilsagn om merit for et undervisningsforløb, der er gennemført under et godkendt længerevarende fravær (for eksempel et udlandsophold) undervejs i et sammenhængende gymnasialt uddannelsesforløb.

Enkeltfagseksamener

Personer, der ønsker at sammenstykke en gymnasial eksamen af enkeltfag, kan ved hjælp af reglerne om merit benytte prøvebeviser fra enkeltfagskurser som dokumentation for fag, der kan indgå i en sådan eksamen. De kan også benytte prøve- og deltagerbeviser for gymnasiale fag, som de har afsluttet i tidligere ikke-færdiggjorte sammenhængende uddannelsesforløb. Endelig kan de benytte eventuelle kompetencebeviser, der er opnået efter en såkaldt individuel kompetencevurdering.

Regelgrundlag

Reglerne for merit fremgår af § 18, § 41, stk. 3, § 45, stk. 3, og § 47 i lov om de gymnasiale uddannelser, kapital 12 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og af bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering.

Overgangsregler

Ved merit til et sammenhængende gymnasialt uddannelsesforløb, som er startet før august 2017, finder den hidtidige meritbekendtgørelse anvendelse. Både ansøgninger fra elever, der skal meriteres ind i et sådant uddannelsesforløb, og elever, der i løbet af et sådant uddannelsesforløb anmoder om merit, skal altså behandles efter meritbekendtgørelsen.

Sidst opdateret: 11. juli 2024