Hop til indhold

Efterskoler og frie fagskoler skal tilbyde undervisning og samvær med hovedsigtet livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Tilsynet omfatter skolernes faglige resultater, regeloverholdelse og økonomi.

Optager en skole elever, der er undervisningspligtige i henhold til folkeskoleloven, fører styrelsen også tilsyn med, om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Hvis skolen har elever i 10. klasse, fører styrelsen også tilsyn med, om undervisningen i de obligatoriske fag (dansk, matematik og engelsk), den obligatoriske selvvalgte opgave og uddannelsesplan og vejledning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Stå-mål-med-kravet

Undervisningen skal leve op til lovgivningen, ved at stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Det vil sige, at elever, der forlader 9. klasse eller 10. klasse på en efterskole eller fri fagskole, skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Frihed og folkestyre-kravet

Styrelsen fører tilsyn med, om skolerne efter deres formål og hele deres virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Udover at føre tilsyn med ”stå-mål-med-kravet” og ”frihed og folkestyre-kravet” fører styrelsen også tilsyn med, om skolerne overholder reglerne for tilskud, herunder omfanget af skolernes undervisning samt skolens opfyldelse af krav til oplysninger på hjemmeside.

Det statslige tilsyn med efterskoler og frie fagskoler

I tilrettelæggelsen af det statslige tilsyn er der tre tilsynsspor:

Risikobaseret tilsyn

I det risikobaserede tilsyn screener styrelsen efterskolernes faglige resultater på landsplan og på institutionsniveau.

Screeningerne bygger på følgende indikatorer:

  • Resultater fra folkeskolens 9.-klasseprøver
  • Elevernes overgang til ungdomsuddannelse
  • Socioøkonomisk reference for folkeskolens 9.-klasseprøver (viser hvordan en enkelt skoles elever har klaret afgangsprøverne sammenlignet med elever på landsplan med samme baggrundsforhold).

Frie fagskoler vil kun blive screenet på indikatoren ”elevernes overgang til ungdomsuddannelse”, fordi skolernes elever i udgangspunktet har afsluttet folkeskolens 9. klasse, inden de starter på en fri fagskole

Udvælgelse af skoler

Styrelsen udtager de skoler, der har de laveste karaktergennemsnit eller overgangsfrekvenser til en nærmere undersøgelse og holder resultaterne op imod folkeskolens resultater.

Skoler, der er udvalgt til tilsyn, vil blive bedt om at redegøre for deres resultater.

Efterskolerne og de frie fagskolers foreninger bliver orienteret om, hvilke skoler styrelsen henvender sig til som led i det risikobaserede tilsyn. Skoleforeningerne vil ligeledes blive orienteret ved afslutningen af tilsynet.

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor styrelsen er blevet opmærksom på, at flere skoler er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus.

Tematiske tilsyn kan også udspringe af konkrete tilsynssager, hvor styrelsen vurderer, at en samlet indsats vil kunne have en positiv effekt for hele sektoren.

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsyn kan indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager. Når styrelsen laver et enkeltsagstilsyn med en efterskole eller en fri fagskole, sker det dog typisk på baggrund af konkrete henvendelser eller oplysninger fra elever, forældre, certificerede tilsynsførende eller andre, der har en generel bekymring for skolen.

Sidst opdateret: 1. august 2023