Hop til indhold

Driftsoverenskomster med VUC

I FVU-bekendtgørelsens § 15, stk. 1, findes en udtømmende liste over uddannelsesinstitutioner, der har mulighed for at indgå driftsoverenskomst med et VUC, uden at det kræver særlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Det kræver særlig godkendelse fra STUK, hvis et VUC skal kunne indgå driftsoverenskomst med institutioner med flere, der ikke er med på denne liste. Eksempelvis er en forening, der ikke har uddannelsesaktivitet efter folkeoplysningsloven eller anden uddannelseslov, ikke omfattet af den udtømmende liste, og særlig godkendelse fra STUK vil være nødvendig.

Ansøgning om godkendelse skal indgives af VUC’et. Ansøgningen skal være bilagt regionsrådets udtalelse.

Driftsoverenskomstparterne skal ved spørgsmål kontakte VUC. Det er VUC, der leder samarbejdet   parterne imellem, og VUC’et har pligt til at tage initiativ til at løse konflikter mellem parterne.

Det bedste samarbejde mellem et VUC og en driftsoverenskomstpart sikres ved direkte dialog. STUK inddrages ved mere komplicerede spørgsmål. 

Tilrettelæggelse af FVU-undervisning

Så længe en deltager på FVU-engelsk eller FVU-digital har en arbejdsgivererklæring, der tilkendegiver, at medarbejderen skal deltage i undervisningen efter virksomhedens ønske, må undervisningen gerne tilrettelægges i medarbejdernes fritid.

Adgang til og deltagelse i FVU-undervisning

FVU-start er ikke et 0-trin i forhold til FVU-dansk, men er et andet undervisningstilbud. Det betyder, at et bestået FVU-startforløb ikke automatisk giver adgang til FVU-dansk.

Derfor skal en deltager efter at have gennemført FVU-start gennemgå en vejledende læsetest for voksne (VLV-test), før de kan optages på et af FVU-trinene.

Optagelse til FVU sker på baggrund af screening med VLV-2. Det fremgår af FVU-bekendtgørelsens § 10, stk. 2: ’Ved optagelsen til FVU-dansk og/eller FVU-matematik vurderer uddannelsesinstitutionen indledningsvis, om FVU skønnes at være det rette tilbud, jf. dog stk.3. Vurderes FVU at være det rette tilbud, skal ansøgeren for at blive optaget på FVU-dansk og/eller FVU-matematik gennemføre en obligatorisk test, som er udarbejdet af STUK. På baggrund af testresultatet og den indledende vurdering træffes afgørelse om optagelse til FVU-dansk og/eller FVU-matematik. Trinindplacering sker på baggrund af testresultatet og yderligere afdækning’. (BEK nr. 1796 27. december 2018).

Forud for screeningen skal der ved individuelle screeninger være gennemført en vurdering af, om FVU skønnes at være det rette tilbud. Ved fællesscreeninger sker denne vurdering efter screening med VLV-2 sammen med en afdækning af den voksnes motivation og ønsker for efteruddannelse.

At testresultater fra VLV-2 er vejledende betyder ikke, at den testansvarlige kan vælge at anvende testen eller lade være, eller at man kan vælge om testnormerne/grænseværdierne skal anvendes eller ej. Den testansvarlige skal bruge sin faglighed i vurderingen af, såvel om FVU er det rette tilbud, og i vurderingen af resultaterne på VLV-2. Desuden skal den testansvarlige notere sine faglige-pædagogiske begrundelser, så lederen har et grundlag for at afgøre, om en voksen er i målgruppen for FVU eller ej.

For voksne med for svage sproglige forudsætninger, vil FVU ikke være det rette tilbud. Det fremgår af hyrdebrev af 28. marts 2019, at voksne på FVU-start skal have færdigheder svarende som minimum til A1 med hensyn til at læse og skrive dansk og A2+ med hensyn til at forstå og tale dansk (Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog). Ved FVU-dansk trin 1 kræves niveauet B1.

Udgangspunktet for FVU er, at den voksne har tilstrækkelige faglige og dansksproglige forudsætninger til, at FVU-udbyderen med rimelighed kan forvente, at personen kan opnå målene for det FVU-fag og -trin, som deltageren ønsker optagelse på, inden for det fastsatte omfang af undervisningen på trinnet.

Optagelse til FVU kan ikke ske på baggrund af modultest. Modultest kan give en indikation af en voksens niveau, men testresultatet på VLV-2 er sammen med oplysninger fra samtalen med den voksne grundlaget for at træffe afgørelse om optagelse til FVU-dansk.

Ved optagelse på FVU-dansk og/eller FVU-matematik, vurderer uddannelsesinstitutionen indledningsvis, om FVU skønnes at være det rette tilbud.

Hvis FVU vurderes at være det rette tilbud, skal ansøgeren for at blive optaget på FVU-dansk og/eller FVU-matematik gennemføre en obligatorisk test, som er udarbejdet af STUK.

Den endelige afgørelse om optagelse på FVU-dansk og/eller FVU-matematik sker på baggrund af den indledende vurdering og resultatet af den obligatoriske test. Trinindplacering sker ligeledes på baggrund af testresultatet og yderligere afdækning.

Som udgangspunkt er FVU for voksne, mens unge under 25 år er i målgruppen for FGU. Det er kommunen, ikke institutionen, der afgør, om en ung under 25 år er i målgruppen for FGU.

Kommunen skal have vurderet, at den unge under 25 år ikke er i målgruppen for FGU.

Desuden er det helt generelt en betingelse, at institutionen vurderer, at den unge har forudsætninger for at kunne følge undervisningen med udbytte.

Derudover skal en unge opfylde én af de oplistede betingelser i FVU – og OBU-lovens § 2, stk. 2, nr. 1-6, som er:

  1. a. Den unge er selvforsørgende. Herved forstås, at den unge ikke modtager offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte. En ung, der forsørges af sine forældre, anses for selvforsørgende.
    b. Den unge er og bliver ved ned at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen. Beskæftigelsen må ikke være tidsbegrænset. Kursisten skal udfylde en erklæring til uddannelsesinstitutionen, hvor den pågældende på tro – og love erklærer at være i tidsubegrænset deltidsbeskæftigelse.
  2. Den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for FVU. En ungdomsuddannelse kan være en gymnasial uddannelse (htx, hhx, stx og hf), en erhvervsuddannelse eller en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
  3. Den unge er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for FVU-undervisning.
  4. Den unge er på barselsorlov (benytter sig af retten til fravær ved graviditet, fødsel og adoption (barselsorlov) efter kapitel 4 i barselsloven) og ønsker at følge FVU.
  5. Kommunen har vurderet, at den unge ikke er i målgruppen for FGU, eller den unge har udtømt sine muligheder for FGU, og den unge er i målgruppen for FVU.
  6. Den unge følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

FVU er ikke et supplement til sprogundervisning i dansk. Hvis en tosproget skal være i målgruppen for FVU, kræver det, at den tosprogede har tiltrækkelige danskkundskaber samtidig med, at den pågældende har behov for at få styrket sine basale færdigheder i læsning, skrivning, matematik, engelsk eller digital.

FVU er målrettet ’kortuddannede’ ansatte, der har behov for at supplere og forbedre deres basale læse –, skrive -, FVU-digital og matematikfærdigheder. FVU-start har til formål at give deltagerne mulighed for at udvikle deres mundtlige kommunikative færdigheder med henblik på efterfølgende deltagelse i øvrige FVU-fag eller i arbejdsmarkedsuddannelser. FVU-engelsk og FVU-digital kan tages som virksomhedsrettede forløb, hvor deltagerne får mulighed for at opnå færdigheder, der kan bruges i forbindelse med deres jobfunktion.

Personer med en videregående uddannelse antages almindeligvis at falde uden for FVU-målgruppen, da disse personer i kraft af deres uddannelse må forventes at have læse-, skrive – og matematikfærdighedsniveau svarende til minimum folkeskolens 9. klasse. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor en person med en videregående uddannelse oplever, at den pågældendes læse, – skrive, - og matematikfærdigheder ikke er tilstrækkelige, og vedkommende derfor selv henvender sig med et ønske om at forbedre sine basale færdigheder. I disse tilfælde vurderes det ved samtalerne med den voksne og via den obligatoriske test, om den pågældende alligevel kan anses for at være i målgruppen for FVU. 

Personer med en videregående uddannelse antages almindeligvis at falde uden for FVU-målgruppen, da disse personer i kraft af deres uddannelse må forventes at have læse-, skrive – og matematikfærdighedsniveau svarende til minimum folkeskolens 9. klasse. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor en person med en videregående uddannelse oplever, at den pågældendes læse, –  skrive – og matematikfærdigheder ikke er tilstrækkelige, og vedkommende derfor selv henvender sig med et ønske om at forbedre sine basale færdigheder. I disse tilfælde vurderes det ved samtalerne med den voksne og via den obligatoriske test, om den pågældende alligevel kan anses for at være i målgruppen for FVU. Det har derfor ingen betydning, om den videregående uddannelse ikke længere kan benyttes. 

FVU er ikke et tilbud om sprogundervisning, og hvis en udlænding har brug for at forbedre sine danskkundskaber, er det danskuddannelserne (DU), som er et tilbud om undervisning i dansk som andetsprog, der kan være det relevante tilbud.

Genvisitering til FVU

Som udgangspunkt bør målene for et undervisningsforløb kunne nås inden for den planlagte undervisning, det vil sige på ét forløb. Det understreges af, at den voksne indledningsvist er målgruppevurderet til FVU via et fagligt og pædagogisk skøn fra uddannelsesstedet, baseret på en indledende samtale og gennemførelse af den obligatoriske test VLV-2.

Der kan dog genvisiteres, hvis det ved evalueringen af et undervisningsforløb vurderes, at den voksne fortsat vil have væsentligt udbytte af undervisningen. Desuden bør det indgå i vurderingen, om vedkommende er motiveret til at påbegynde et nyt undervisningsforløb.

Genvisitering kan basere sig på helt særlige omstændigheder, for eksempel længerevarende sygdom, eller at en voksen har en god progression på flere af de faglige mål i læreplanen, men mangler lidt for at nå i mål. Den voksne skal, for at kunne genvisiteres til FVU, have udvist progression og motivation, herunder godt fremmøde.

Genvisitering sker på baggrund af en saglig og faglig vurdering fra uddannelsesinstitutionerne.

Udbud af FVU-undervisning

Ansvaret for udbud af FVU-undervisning og FVU-prøver er placeret hos VUC’erne. Et VUC kan indgå driftsoverenskomst med andre uddannelsesinstitutioner efter reglerne i FVU-bekendtgørelsens § 15. 

De uddannelsesinstitutioner, der har ret til at indgå driftsoverenskomster med VUC fremgår af § 15, stk. 1, nr. 1-10, i FVU-bekendtgørelsen. Der er tale om uddannelsesinstitutioner med udbud af AMU, erhvervsskoler med udbud af eud, efterskoler og frie fagskoler, folkeoplysende foreninger og daghøjskoler, folkehøjskoler, visse private institutioner m.v. med udbud af læsekurser eller ordblindeundervisning, Skovskolen på Københavns Universitet med udbud af eud og AMU, sprogcentre i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændige med flere, almene uddannelsesinstitutioner, der er fusioneret med institutioner med udbud af eud og AMU samt regionale og kommunale institutioner med specialundervisning for voksne i henhold til loven herom.

En institution, der ønsker at indgå driftsoverenskomst med et VUC, skal have en aktivitet inden for FVU på minimum 5 årskursister, eksklusiv indledende test.

En institution, der ikke i forvejen har en driftsoverenskomst, skal opnå minimumsaktiviteten inden for to år fra driftsoverenskomstens ikrafttræden for at bevare retten. 

Andre uddannelsesinstitutioner, end dem, der er nævnt i FVU-bekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 1-10, har mulighed for at indgå driftsoverenskomst med VUC. Jf. § 15, stk. 9. VUC’et skal søge godkendelse fra STUK. 

En institution, der ønsker at indgå driftsoverenskomst med et VUC vedrørende udbud af FVU, skal udfylde et ansøgningsskema om driftsoverenskomst for FVU med VUC. De dokumenter, der skal anvendes ved en ansøgning om driftsoverenskomst, kan findes på Børne – og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Unge under 25 år kan kun optages på FVU, hvis de har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, og én af undtagelsesbetingelserne i FVU- og OBU-lovens § 2, stk. 2, nr. 1-6, er opfyldt. Det gælder, uanset om en kommune ønsker at betale for den pågældende.

Virksomhedsrettede FVU-forløb

Et virksomhedsrettet forløb kan afholdes i udbyderens lokaler eller på virksomheden. Et virksomhedsrettet forløb aftales ved en skriftlig aftale mellem institutionen, der udbyder undervisningen og en eller flere virksomheder. Forløbet afholdes med udgangspunkt i materialer med relation til de ansattes arbejde i virksomheden.

Det er FVU-udbyderen i samarbejde med virksomheden, der vurderer, om den ansatte kan få udbytte af undervisningen. Derefter træffer uddannelsesinstitutionerne afgørelse om trinindplacering.

Der eksisterer ikke en centralt udarbejdet test, som uddannelsesinstitutionerne kan anvende i deres målgruppevurdering. Det vil være hensigtsmæssigt at en person med faglig indsigt i faget foretager en afdækning af kursistens forudsætninger, eksempelvis ved et interview suppleret med den ansattes vurdering af egne færdigheder.

Markedsføring af FVU

FVU-udbyderne skal i deres markedsføring af disse to FVU-fag henvende sig til virksomheder og ikke til enkeltpersoner/privatpersoner.

Prøver

På FVU er der ikke hjemmel til at pålægge de beskikkede censorer at udforme en mere uddybet tilbagemelding. Derfor modtager institutionerne kun det endelige prøveresultat bestået/ikke bestået.

Mindstekravene og bedømmelseskriterierne i deldisciplinerne er blevet indført for at sikre, at eksaminanden har opnået skriftsproglige færdigheder på et niveau svarende bredt til de faglige mål på det pågældende trin. Der er ikke ændret i antallet af point, eksaminanden skal opnå for at bestå prøven. Det er alene vægtningen af point på deldisciplinerne, der er ændret.

Trinprøverne har tidligere haft den uhensigtsmæssighed, at deltagere kunne bestå prøverne uden at have tilegnet sig tilstrækkelige funktionelle færdigheder i alle fagets deldiscipliner (stavning, læseteknik, læseforståelse og skriftlig fremstilling opgave 1 og 2).

Uddannelsesinstitutionerne kan ikke nægte en deltager at gå til prøve. Efter eksamensbekendtgørelsens § 7 har en deltager ret til at gå til prøve, hvis betingelserne for at gå til prøve er opfyldt, det vil sige, at deltageren har fulgt undervisningen i det pågældende forløb, samt at deltageren har opfyldt de formelle krav til opgaver mv., som skal bruges ved eksaminationen, medmindre andet følger af reglerne for den konkrete uddannelse. I FVU-bekendtgørelsens § 9, stk. 4, står der, at deltagerne har ret, men ikke pligt til at gå til prøve. Det følger derfor ikke af FVU-reglerne, at deltagerne kan nægtes at gå til prøve. Uddannelsesinstitutionen kan godt fraråde en deltager at gå til prøve, hvis institutionen vurderer, at vedkommendes ikke kan bestå.

En bestået trinprøve giver ikke automatisk adgang til næste trin på FVU. Optagelse på et efterfølgende trin skal bero på en dokumenterbar og faglig helhedsvurdering.

Der kan ikke kan gives dispensation til flersprogede deltagere som gruppe efter §19 i almen eksamensbekendtgørelse. Reglen omfatter deltagere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder. At være to- eller flersproget er ikke en funktionsnedsættelse eller en tilsvarende specifik vanskelighed.

Udvidelse af målgruppen for FVU-digital og FVU-engelsk

Fra 1. september 2020 er FVU-digital og FVU-engelsk et tilbud for hele arbejdsstyrken. Det vil sige alle beskæftigede og ledige. Dog skal ansøger for at få adgang til undervisningen vurderes at kunne få udbytte af undervisningen, hvilket blandt andet betyder, at personen ikke må være overkvalificeret. Ansøger skal samtidig have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne følge undervisningen.

Arbejdsstyrken omfatter alle, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, det vil sige både beskæftigede og ledige. Ved ”beskæftigede” forstås personer, som er ansat i en offentlig eller privat virksomhed. Ved en virksomheds ansatte forstås personer, som modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold. Ved afgørelsen af, om en person er ansat, lægges der vægt på, om den pågældende er underlagt virksomhedens instrukser, tilsyn og kontrol, og om vedkommende skal have indeholdt A-skat og AM-bidrag af vederlaget.

Ved ”ledige” forstås personer, der indgår i arbejdsstyrken, men som ikke er i beskæftigelse. Det vil primært omfatte personer, der er omfattet af målgrupperne oplistet i § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det gælder for eksempel personer der modtager dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp, samt personer der er i et jobafklaringsforløb, ressourceforløb, revalideringsforløb eller er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Udgiften til FVU for en ledig, der deltager i FVU som led i beskæftigelsesindsatsen, påhviler den lediges bopælskommune, jf. betalingsloven. Kommunens betalingsforpligtelse i henhold til betalingsloven omfatter ikke ledige dagpengemodtagere, der på egen hånd deltager i FVU.

FVU er generelt et tilbud til personer, der er fyldt 25 år. Det gælder også for FVU-digital og FVU-engelsk. Personer under 25 år skal derfor opfylde én af undtagelsesbestemmelserne i FVU-lovens § 2, stk. 2, for at have adgang til FVU-digital og FVU- engelsk.

Det er ikke er hensigten med udvidelsen af målgruppen for FVU-digital og –engelsk, at kommunerne skal kunne visitere unge ledige under 25 år til disse fag, hvis de unge er i målgruppen for forberedende grunduddannelse, jf. lov om forberedende grunduddannelse, ligesom det i forvejen er tilfældet i forhold til øvrige FVU fag.

En avu-kursist eller anden uddannelsessøgende vil kunne deltage i FVU-digital og FVU-engelsk, hvis de er i beskæftigelse og øvrige adgangsbetingelser er opfyldt. Ved beskæftigelse forstås mere end 8 timers arbejde ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger, før deltageren tilmeldes til faget.

En beskæftiget eller ledig, der eksempelvis følger enkelte avu-fag i sin fritid, men står til rådighed for arbejdsmarkedet, vil have adgang til FVU-digital og FVU-engelsk, hvis personen i øvrigt opfylder adgangskravene.

Ja, de anses for ansatte på virksomheden, når de er i virksomhedspraktik.

Ja, personer, der er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, står til rådighed for arbejdsmarkedet og betragtes dermed som en del af arbejdsstyrken.

Personer, der modtager førtidspension, og i øvrigt opfyldes adgangsbetingelserne, har adgang til FVU-digital og FVU-engelsk.

Personer, der modtager alderspension og ikke har arbejdsmarkedstilknytning i form af varig beskæftigelse, vil ikke kunne deltage i fagene.

Alderspensioner er folkepension, arbejdsmarkedsmarkedspension, privattegnede pensioner (ratepension, livrenter m.v.) og lignende Alderspensionister, der har en varig beskæftigelse i en offentlig eller privat virksomhed, vil kunne deltage, selvom de modtager alderspension. Ved varig beskæftigelse forstås en arbejdsmarkedstilknytning på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger, før deltageren tilmeldes til faget.

Optagelse til FVU-digital og FVU-engelsk bør ske ved fysisk fremmøde. Det skyldes blandt andet, at FVU-målgruppen ofte har ret beskedne it-færdigheder, hvorfor en del ansøgere vil være fremmedgjorte overfor en virtuel samtale. Desuden indgår der praktiske øvelser under optagelsessamtalen, der bedst gennemføres med samtidig fysisk tilstedeværelse af ansøger og interviewer.

Virtuel optagelse

Optagelse til FVU kan ikke foregå virtuelt. I nogle tilfælde kan den indledende del af optagelsesproceduren dog gennemføres virtuelt.

Optagelsen til FVU er en flerledet proces, som både består af en indledende vurdering af, om FVU umiddelbart skønnes at være rette tilbud samt en efterfølgende test/afprøvning, hvor der tages endelig stilling til ansøgers optag.

I optagelsen kan der derved være tale om flere forskellige, og i nogle tilfælde, adskilte processer, der afhænger af, hvilket tilbud, der er tale om.

Ved optagelse til FVU-dansk og FVU-matematik kan den indledende samtale/interview afvikles virtuelt under forudsætning af, at ansøger har tilstrækkelige it-færdigheder, og at der tages hensyn til ansøgers dansksproglige færdigheder og mulighed for at udtrykke sig fyldestgørende. En stor del af målgruppen har ikke tilstrækkelige digitale færdigheder til at kunne gennemføre en virtuel samtale, og en telefonisk samtale vil ofte ikke være et optimalt alternativ, da kommunikationen her er begrænset til det talte sprog. For ansøgere, som ikke har dansk som førstesprog, vanskeliggøres vurderingen af deres forudsætninger, når de ikke får mulighed for at udtrykke sig via mimik og gestik.

Gennemførslen af de obligatoriske test, VLV-2 og VMAT-2, skal altid foregå ved fysisk fremmøde, blandt andet for at sikre, at testene gennemføres af ansøgeren selv.

Ved optagelse til FVU-start, FVU-digital og FVU-engelsk bør optagelse altid ske ved fysisk fremmøde, idet de obligatoriske samtaleguider består af både samtale og øvelser, hvor intervieweren skal have mulighed for at følge ansøgerens arbejde med øvelserne.

Telefonisk kontakt

Malene Vangdrup
+45 2374 2656

Susanne Anthony
+45 2329 3626

Sidst opdateret: 9. september 2020