Hop til indhold

Betaling af lediges FVU-forløb

Opdateret 29/10 2020 kl. 14:21

Ledige kan deltage i FVU som led i en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter eget initiativ. Kommunen har betalingsforpligtelsen for FVU-forløb, der gives som led i en aktiv beskæftigelsesindsats.
Hvis deltagelsen derimod sker efter eget initiativ, vil deltageren udløse taxameter.

Et uddannelsestilbud anses som givet som led i beskæftigelsesindsats, når jobcenteret har givet et konkret tilbud om uddannelse efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) til en person, som er omfattet af LAB-lovens målgrupper i § 6. Hvis et uddannelsestilbud er givet om led i en aktiv beskæftigelsesindsats, og derfor er omfattet af kommunal betalingsforpligtelse, vil det fremgå af personens ”Min Plan”, jf. § 41, stk. 2 i LAB-loven.

Deltagelse som ledig forudsætter, at deltageren fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Driftsoverenskomster med VUC

Opdateret 14/03 2023 kl. 13:56

I FVU-bekendtgørelsens § 17, stk. 1, findes en udtømmende liste over uddannelsesinstitutioner, der har mulighed for at indgå driftsoverenskomst med et VUC, uden at det kræver særlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Det kræver særlig godkendelse fra STUK, hvis et VUC skal kunne indgå driftsoverenskomst med institutioner med flere, der ikke er med på denne liste. Eksempelvis er en forening, der ikke har uddannelsesaktivitet efter folkeoplysningsloven eller anden uddannelseslov, ikke omfattet af den udtømmende liste, og særlig godkendelse fra STUK vil være nødvendig.

Ansøgning om godkendelse skal indgives af VUC’et. Ansøgningen skal være bilagt regionsrådets udtalelse.

Opdateret 10/12 2019 kl. 09:15

Driftsoverenskomstparterne skal ved spørgsmål kontakte VUC. Det er VUC, der leder samarbejdet   parterne imellem, og VUC’et har pligt til at tage initiativ til at løse konflikter mellem parterne.

Det bedste samarbejde mellem et VUC og en driftsoverenskomstpart sikres ved direkte dialog. STUK inddrages ved mere komplicerede spørgsmål. 

Adgang til og deltagelse i FVU-undervisning

Opdateret 24/01 2022 kl. 14:54

En ung under 25 år kan kun få adgang til FVU, hvis den unge opfylder én af de oplistede betingelser i FVU- og OBU-lovens § 2, stk. 2, nr. 1-6, og samtidig opfylder betingelserne for at kunne få FVU (have forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte). Blandt de mulige undtagelser, der giver adgang til FVU, er, at man er i gang med eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse.

Hf-enkeltfag betragtes ikke som en ungdomsuddannelse. Det betyder, at en ung, der går på hf-enkeltfag, ikke kan få adgang til FVU i medfør af undtagelsesbestemmelserne om, at man er i gang med eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse. Men en ung, der går på hf-enkeltfag kan eventuelt få adgang til FVU, hvis den unge opfylder én af de andre betingelser i nr. 1-6 i FVU-lovens § 2, stk.2, fx reglen om at være selvforsørgende eller i deltidsbeskæftigelse minimum 20 timer om ugen (nr. 1), på barsel (nr. 4) eller uden for FGU-målgruppen (nr. 5).  

 

Opdateret 27/04 2021 kl. 16:00

FVU-start er ikke et 0-trin i forhold til FVU-dansk, men er et andet undervisningstilbud. Det betyder, at et bestået FVU-startforløb ikke automatisk giver adgang til FVU-dansk.

Derfor skal en deltager efter at have gennemført FVU-start gennemgå en vejledende læsetest for voksne (VLV-test), før de kan optages på et af FVU-trinene.

Opdateret 27/04 2021 kl. 16:00

Optagelse til FVU-dansk og FVU-matematik sker på baggrund af screening med VLV-2 og VMV-2. Det fremgår af FVU-bekendtgørelsens § 10, stk. 2: ’Ved optagelsen til FVU-dansk og/eller FVU-matematik vurderer uddannelsesinstitutionen indledningsvis, om FVU skønnes at være det rette tilbud, jf. dog stk.3 [...]. Vurderes FVU at være det rette tilbud, skal ansøgeren for at blive optaget på FVU-dansk og/eller FVU-matematik gennemføre en obligatorisk test, som er udarbejdet af STUK. På baggrund af testresultatet og den indledende vurdering træffes afgørelse om optagelse til FVU-dansk og/eller FVU-matematik. Trinindplacering sker på baggrund af testresultatet og yderligere afdækning’. (BEK nr. 439 15. april 2020).

Forud for screeningen skal der ved individuelle screeninger være gennemført en vurdering af, om FVU skønnes at være det rette tilbud. Ved fællesscreeninger sker denne vurdering efter screening med VLV-2/VMV-2 sammen med en afdækning af den voksnes motivation og ønsker for efteruddannelse.

At testresultater er vejledende betyder ikke, at den testansvarlige kan vælge at anvende testen eller lade være, eller at man kan vælge om testnormerne/grænseværdierne skal anvendes eller ej. Den testansvarlige skal bruge sin faglighed i vurderingen af, såvel om FVU er det rette tilbud, og i vurderingen af resultaterne på testen. Desuden skal den testansvarlige notere sine faglige-pædagogiske begrundelser, så lederen har et grundlag for at afgøre, om en voksen er i målgruppen for FVU eller ej.

For voksne med for svage sproglige forudsætninger, vil FVU ikke være det rette tilbud. Det fremgår af hyrdebrev af 28. marts 2019, at voksne på FVU-start skal have færdigheder svarende som minimum til A1 med hensyn til at læse og skrive dansk og A2+ med hensyn til at forstå og tale dansk (Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog). Ved FVU-dansk trin 1 kræves niveauet B1.

Udgangspunktet for FVU er, at den voksne har tilstrækkelige faglige og dansksproglige forudsætninger til, at FVU-udbyderen med rimelighed kan forvente, at personen kan opnå målene for det FVU-fag og -trin, som deltageren ønsker optagelse på, inden for det fastsatte omfang af undervisningen på trinnet.

Optagelse til FVU kan ikke ske på baggrund af modultest. Modultest kan give en indikation af en voksens niveau, men testresultatet er sammen med oplysninger fra samtalen med den voksne grundlaget for at træffe afgørelse om optagelse til FVU-dansk og FVU-matematik.

Opdateret 27/04 2021 kl. 16:00

Ved optagelse på FVU-dansk og/eller FVU-matematik, vurderer uddannelsesinstitutionen indledningsvis, om FVU skønnes at være det rette tilbud.

Hvis FVU vurderes at være det rette tilbud, skal ansøgeren for at blive optaget på FVU-dansk og/eller FVU-matematik gennemføre en obligatorisk test, som er udarbejdet af STUK.

Den endelige afgørelse om optagelse på FVU-dansk og/eller FVU-matematik sker på baggrund af den indledende vurdering og resultatet af den obligatoriske test. Trinplacering sker ligeledes på baggrund af testresultatet og yderligere afdækning.

Opdateret 10/12 2019 kl. 09:31

Som udgangspunkt er FVU for voksne, mens unge under 25 år er i målgruppen for FGU. Det er kommunen, ikke institutionen, der afgør, om en ung under 25 år er i målgruppen for FGU.

Opdateret 11/05 2020 kl. 13:02

Kommunen skal have vurderet, at den unge under 25 år ikke er i målgruppen for FGU.

Desuden er det helt generelt en betingelse, at institutionen vurderer, at den unge har forudsætninger for at kunne følge undervisningen med udbytte.

Derudover skal en unge opfylde én af de oplistede betingelser i FVU – og OBU-lovens § 2, stk. 2, nr. 1-6, som er:

  1. a. Den unge er selvforsørgende. Herved forstås, at den unge ikke modtager offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte. En ung, der forsørges af sine forældre, anses for selvforsørgende.
    b. Den unge er og bliver ved ned at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen. Beskæftigelsen må ikke være tidsbegrænset. Kursisten skal udfylde en erklæring til uddannelsesinstitutionen, hvor den pågældende på tro – og love erklærer at være i tidsubegrænset deltidsbeskæftigelse.
  2. Den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for FVU. En ungdomsuddannelse kan være en gymnasial uddannelse (htx, hhx, stx og hf), en erhvervsuddannelse eller en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
  3. Den unge er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for FVU-undervisning.
  4. Den unge er på barselsorlov (benytter sig af retten til fravær ved graviditet, fødsel og adoption (barselsorlov) efter kapitel 4 i barselsloven) og ønsker at følge FVU.
  5. Kommunen har vurderet, at den unge ikke er i målgruppen for FGU, eller den unge har udtømt sine muligheder for FGU, og den unge er i målgruppen for FVU.
  6. Den unge følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Opdateret 27/01 2022 kl. 11:46

FVU er ikke et supplement til sprogundervisning i dansk. Hvis en tosproget skal være i målgruppen for FVU, kræver det, at den tosprogede har tiltrækkelige danskkundskaber samtidig med, at den pågældende har behov for at få styrket sine basale færdigheder i læsning, skrivning, matematik, engelsk eller digital opgaveløsning.

Opdateret 09/01 2024 kl. 09:25

FVU er målrettet ’kortuddannede’ ansatte, der har behov for at supplere og forbedre deres basale læse–, skrive- og matematikfærdigheder samt deres basale færdigheder inden for digital opgaveløsning og engelsk i relation til job, uddannelse, privat- og samfundsliv. FVU-start har til formål at give deltagerne mulighed for at udvikle deres mundtlige kommunikative færdigheder med henblik på efterfølgende deltagelse i øvrige FVU-fag eller i arbejdsmarkedsuddannelser.

Personer med en videregående uddannelse antages almindeligvis at falde uden for FVU-målgruppen, da disse personer i kraft af deres uddannelse må forventes at have læse-, skrive– og matematikfærdighedsniveau svarende til minimum folkeskolens 9. klasse. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor en person med en videregående uddannelse oplever, at den pågældendes læse-, skrive- og matematikfærdigheder ikke er tilstrækkelige, og vedkommende derfor selv henvender sig med et ønske om at forbedre sine basale færdigheder. I disse tilfælde vurderes det ved samtalerne med den voksne og via den obligatoriske test, om den pågældende alligevel kan anses for at være i målgruppen for FVU. 

Opdateret 10/12 2019 kl. 09:40

Personer med en videregående uddannelse antages almindeligvis at falde uden for FVU-målgruppen, da disse personer i kraft af deres uddannelse må forventes at have læse-, skrive – og matematikfærdighedsniveau svarende til minimum folkeskolens 9. klasse. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor en person med en videregående uddannelse oplever, at den pågældendes læse, –  skrive – og matematikfærdigheder ikke er tilstrækkelige, og vedkommende derfor selv henvender sig med et ønske om at forbedre sine basale færdigheder. I disse tilfælde vurderes det ved samtalerne med den voksne og via den obligatoriske test, om den pågældende alligevel kan anses for at være i målgruppen for FVU. Det har derfor ingen betydning, om den videregående uddannelse ikke længere kan benyttes. 

FVU er ikke et tilbud om sprogundervisning, og hvis en udlænding har brug for at forbedre sine danskkundskaber, er det danskuddannelserne (DU), som er et tilbud om undervisning i dansk som andetsprog, der kan være det relevante tilbud.

Genvisitering til FVU

Opdateret 27/01 2022 kl. 11:48

Som udgangspunkt skal målene for et undervisningsforløb kunne nås inden for den planlagte undervisning, det vil sige på ét forløb. Det understreges af, at den voksne indledningsvist er målgruppevurderet til FVU via et fagligt og pædagogisk skøn fra uddannelsesstedet, baseret på en indledende samtale og gennemførelse af den obligatoriske test VLV-2.

Der kan dog genvisiteres, hvis det ved evalueringen af et undervisningsforløb vurderes, at den voksne fortsat vil have væsentligt udbytte af undervisningen. Desuden bør det indgå i vurderingen, om vedkommende er motiveret til at påbegynde et nyt undervisningsforløb.

Genvisitering kan basere sig på helt særlige omstændigheder, for eksempel længerevarende sygdom, eller at en voksen har en god progression på flere af de faglige mål i læreplanen, men mangler lidt for at nå i mål. Den voksne skal, for at kunne genvisiteres til FVU, have udvist progression og motivation, herunder godt fremmøde.

Genvisitering sker på baggrund af en saglig og faglig vurdering fra uddannelsesinstitutionerne.

Det faglige og pædagogiske skøn, der udøves i forbindelse med optagelse både første gang og i forbindelse med genvisitering, skal kunne dokumenteres. En institution, der optager og/eller genvisiterer på et åbenlyst forkert grundlag, vil ikke være berettiget til tilskud, jf. § 30, stk. 2, i bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., og vil kunne blive mødt med krav om tilbagebetaling af tilskud, jf. § 52 i samme.

Udbud af FVU-undervisning

Opdateret 27/01 2022 kl. 11:53

Ansvaret for udbud af FVU-undervisning og FVU-prøver er placeret hos VUC’erne. Et VUC kan indgå driftsoverenskomst med andre uddannelsesinstitutioner efter reglerne i FVU-bekendtgørelsens § 17. 

De uddannelsesinstitutioner, der har ret til at indgå driftsoverenskomster med VUC fremgår af § 17, stk. 1, nr. 1-10, i FVU-bekendtgørelsen. Der er tale om uddannelsesinstitutioner med udbud af AMU, erhvervsskoler med udbud af eud, efterskoler og frie fagskoler, folkeoplysende foreninger og daghøjskoler, folkehøjskoler, visse private institutioner m.v. med udbud af læsekurser eller ordblindeundervisning, Skovskolen på Københavns Universitet med udbud af eud og AMU, sprogcentre i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændige med flere, almene uddannelsesinstitutioner, der er fusioneret med institutioner med udbud af eud og AMU samt regionale og kommunale institutioner med specialundervisning for voksne i henhold til loven herom.

En institution, der ønsker at indgå driftsoverenskomst med et VUC, skal have en aktivitet inden for FVU på minimum 5 årskursister, eksklusiv indledende test.

En institution, der ikke i forvejen har en driftsoverenskomst, skal opnå minimumsaktiviteten inden for to år fra driftsoverenskomstens ikrafttræden for at bevare retten. 

Andre uddannelsesinstitutioner end dem, der er nævnt i FVU-bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 1-10, har mulighed for at indgå driftsoverenskomst med VUC, jf. § 17, stk. 10. VUC’et skal søge godkendelse fra STUK. 

En institution, der ønsker at indgå driftsoverenskomst med et VUC vedrørende udbud af FVU, skal udfylde et ansøgningsskema om driftsoverenskomst for FVU med VUC. De dokumenter, der skal anvendes ved en ansøgning om driftsoverenskomst, kan findes på Børne – og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Opdateret 10/12 2019 kl. 09:48

Unge under 25 år kan kun optages på FVU, hvis de har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, og én af undtagelsesbetingelserne i FVU- og OBU-lovens § 2, stk. 2, nr. 1-6, er opfyldt. Det gælder, uanset om en kommune ønsker at betale for den pågældende.

Virksomhedsrettede FVU-forløb

Opdateret 27/04 2021 kl. 16:00

Et virksomhedsrettet forløb kan afholdes i udbyderens lokaler eller på virksomheden. Et virksomhedsrettet forløb aftales ved en skriftlig aftale mellem institutionen, der udbyder undervisningen og en eller flere virksomheder. Forløbet afholdes med udgangspunkt i materialer med relation til de ansattes arbejde i virksomheden.

Opdateret 27/01 2022 kl. 11:54

Det er FVU-udbyderen i samarbejde med virksomheden, der vurderer, om den ansatte kan få udbytte af undervisningen. Derefter træffer uddannelsesinstitutionerne afgørelse om trinplacering.

Der eksisterer ikke en centralt udarbejdet test, som uddannelsesinstitutionerne kan anvende i deres målgruppevurdering. Det vil være hensigtsmæssigt, at en person med faglig indsigt i faget foretager en afdækning af kursistens forudsætninger, eksempelvis ved et interview suppleret med den ansattes vurdering af egne færdigheder.

Opdateret 10/12 2019 kl. 09:59

Prøver

Opdateret 18/05 2020 kl. 13:25

På FVU er der ikke hjemmel til at pålægge de beskikkede censorer at udforme en mere uddybet tilbagemelding. Derfor modtager institutionerne kun det endelige prøveresultat bestået/ikke bestået.

Opdateret 27/04 2021 kl. 16:00

Mindstekravene og bedømmelseskriterierne i deldisciplinerne er blevet indført for at sikre, at eksaminanden har opnået skriftsproglige færdigheder på et niveau svarende bredt til de faglige mål på det pågældende trin. Der er ikke ændret i antallet af point, eksaminanden skal opnå for at bestå prøven. Det er alene vægtningen af point på deldisciplinerne, der er ændret.

Trinprøverne har tidligere haft den uhensigtsmæssighed, at deltagere kunne bestå prøverne uden at have tilegnet sig tilstrækkelige funktionelle færdigheder i alle fagets deldiscipliner (stavning, læseteknik, læseforståelse og skriftlig fremstilling opgave 1 og 2).

Opdateret 27/01 2022 kl. 11:56

Uddannelsesinstitutionerne kan ikke nægte en deltager at gå til prøve. Efter almen eksamensbekendtgørelsens § 7 har en deltager ret til at gå til prøve, hvis betingelserne for at gå til prøve er opfyldt. Det vil sige, at deltageren har fulgt undervisningen i det pågældende forløb, og at deltageren har opfyldt de formelle krav til opgaver mv., som skal bruges ved eksaminationen, medmindre andet følger af reglerne for den konkrete uddannelse. I FVU-bekendtgørelsens § 9, stk. 4, står der, at deltagerne har ret, men ikke pligt til at gå til prøve. I henhold til FVU-reglerne, kan deltagerne derfor heller ikke nægtes at gå til prøve. 

Uddannelsesinstitutionen kan godt fraråde en deltager at gå til prøve, hvis institutionen vurderer, at vedkommende ikke kan bestå.

Uddannelsesinstitutionen kan heller ikke nægte en selvstuderende at gå til prøve, hvis vedkommende opfylder adgangsbetingelserne til FVU. 

Opdateret 18/05 2020 kl. 13:28

En bestået trinprøve giver ikke automatisk adgang til næste trin på FVU. Optagelse på et efterfølgende trin skal bero på en dokumenterbar og faglig helhedsvurdering.

Opdateret 25/05 2020 kl. 14:46

Der kan ikke kan gives dispensation til flersprogede deltagere som gruppe efter §19 i almen eksamensbekendtgørelse. Reglen omfatter deltagere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder. At være to- eller flersproget er ikke en funktionsnedsættelse eller en tilsvarende specifik vanskelighed.

Målgruppen for FVU-digital og FVU-engelsk pr. 1. januar 2024

Opdateret 09/01 2024 kl. 11:16

Pr. 1. januar 2024 er målgruppen for FVU-digital og FVU-engelsk harmoniseret med målgruppen for FVU-dansk og FVU-matematik.  For at blive optaget skal ansøger vurderes at kunne få udbytte af undervisningen, hvad der blandt andet betyder, at ansøgers færdigheder ikke må ligge over fagets færdighedsniveau.

Ansøger skal samtidig være motiveret for at deltage i tilbuddet og have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne følge undervisningen, det vil sige dansksproglige færdigheder svarende minimum til niveau B1 i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Opdateret 09/01 2024 kl. 11:17

FVU er som hovedregel et tilbud til personer, der er fyldt 25 år. Det gælder også for FVU-digital og FVU-engelsk. For at have adgang til tilbuddene skal personer under 25 år derfor opfylde én af undtagelsesbetingelserne i FVU-lovens § 2, stk. 2, og leve op til de øvrige adgangsbetingelser.

Opdateret 09/01 2024 kl. 09:28

En avu-kursist eller anden uddannelsessøgende vil kunne deltage i FVU-digital og FVU-engelsk, hvis vedkommende har de rette faglige forudsætninger, og de øvrige adgangsbetingelser også er opfyldt.

Opdateret 09/01 2024 kl. 09:28

Personer, der modtager alderspension, førtidspension, efterløn og revalidering vil kunne deltage i fagene, hvis de opfylder betingelserne for adgang til FVU.

Virtuel optagelse

Opdateret 05/07 2021 kl. 10:07

Optagelse til FVU, herunder til fagelementer kan foregå virtuelt, hvis ansøgeren ønsker det, og uddannelsesinstitutionen vurderer, at det er fagligt forsvarligt.

Optagelsen til FVU er en flerledet proces, som både består af en indledende vurdering af, om FVU umiddelbart skønnes at være rette tilbud samt en efterfølgende test/afprøvning, hvor der tages endelig stilling til ansøgers optag.

Ved virtuel optagelse til FVU  gennemføres optagelsesproceduren for faget via skærmdeling og under vejledning af en fagperson. En lydforbindelse er ikke tilstrækkelig.
Foruden de nuværende krav til optagelse, skal udbyder sikre sig, at ansøgeren har viden om muligheden for en fysisk optagelsesprocedure, således at valget om virtuel optagelse er ansøgerens eget. Udbyder skal ydermere sikre sig at, ansøger har de nødvendige digitale kompetencer samt det nødvendige udstyr for at kunne deltage i en virtuel optagelsesprocedure.

Ved optagelse til FVU-start er det styrelsens vurdering, at dette bør foregå ved fysisk fremmøde idet målgruppen typisk ikke vil have hverken de dansksproglige eller it-mæssige forudsætninger for at gennemføre optagelsesproceduren virtuelt.

Fagelementer

Opdateret 09/01 2024 kl. 09:21

Fagelementer består af dele af et fags trin og giver mulighed for forløb med fokus på særlige emner i det pågældende fag. Varigheden vil afhænge af det enkelte elements faglige fokus, der afspejler den konkrete målgruppes uddannelsesbehov og forudsætninger.

Det er muligt at udbyde fagelementer i FVU-dansk, FVU-matematik, FVU-digital og FVU-engelsk. Det er ikke muligt at udbyde fagelementer i FVU-start.

Fagelementer kan stykkes sammen til et fuldt forløb, men må tilsammen ikke overstige trinnets timetal. Det er ikke muligt at deltage i et fag og et fagelement i samme fag samtidigt.

Institutionen skal for det enkelte fagelement udarbejde en beskrivelse af indholdet, der skal ligge inden for det pågældende fags mål. Kursisterne skal gøres bekendt med indholdsbeskrivelsen.

Et fagelement leder ikke frem til prøve, men deltagere, der ønsker at aflægge prøve efter undervisningen i et fagelement, vil kunne aflægge prøve i faget som selvstuderende. 

Sidst opdateret: 9. januar 2024