Hop til indhold

Specialpædagogisk støtte og ansøgning om tilskud

Hvis elever med funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder ikke kan få deres behov opfyldt gennem det inkluderende læringsmiljø, supplerende undervisning eller anden faglig støtte eller tilbud om specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, kan FGU-institutionen søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS kan bestå af:

  • Hjælpemidler og instruktion i brugen af dem
  • Personlig assistance og sekretærhjælp
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer
  • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.
  • Støttetimer med henblik på kompensation for funktionsnedsættelse til elever, som er i virksomhedspraktik som led i et erhvervsgrunduddannelsesforløb. 

Støtten skal være et individuelt tilrettelagt supplement til den almindelige undervisning og bidrage til at sikre, at eleverne kan opfylde uddannelsens mål på baggrund af deres særlige uddannelsesforudsætninger. 

Skolens personale skal have viden om SPS. Støtten kan bidrage til, at elever med en funktionsnedsættelse kan uddanne sig på lige fod med andre elever. 

FGU-institutionen kan søge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om særligt tilskud til SPS til elever med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder, dog ikke til støttetimer. Læs mere om SPS og ansøgning på spsu.dk.

Når en FGU-elev modtager undervisning efter en anden uddannelseslov i et kombinationsforløb, vil eleven stadig være en FGU-elev og er derfor ikke omfattet af en anden lovgivning. Det betyder, at en FGU-elev i kombinationsforløb vil få støtte efter SPS-reglerne i FGU og ikke efter de regler, der gælder for det andet uddannelsestilbud. Eleven kan ligeledes modtage støtte efter SPS-reglerne i FGU, når eleven er i virksomhedspraktik eller erhvervstræning.

SPS og det inkluderende læringsmiljø i FGU

Undervisningen i FGU skal så vidt muligt planlægges inden for rammerne af det inkluderende læringsmiljø. Samtidig skal FGU-institutionen tidligst muligt tage stilling til tilrettelæggelsen af supplerende undervisning eller anden faglig støtte, specialundervisning eller specialpædagogisk bistand. Desuden skal behovet for specialpædagogisk støtte (SPS) overvejes. 

Hvis en elev har behov for særlige hensyn eller støtte, planlægger FGU-institutionen inden uddannelsesstarten undervisningen på baggrund af beskrivelser af den unges kendte støttebehov fra tidligere skole- og uddannelsesforløb. Disse beskrivelser findes i uddannelsesplanen. 

Institutionen skal tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever med ordblindhed og elever med andre behov for særlig hensyntagen eller støtte, der ikke alene kan understøttes inden for rammerne af det inkluderende læringsmiljø.

Elevens forløbsplan skal indeholde institutionens vurdering af elevens behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte, ordblindeundervisning, specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

Elever og uddannelsesinstitutioner kan læse mere om mulighederne i SPS-ordningen på spsu.dk.

Læs mere om virksomhedsmentorordning for egu-elever (uvm.dk)

Støttetimer til egu-elever i virksomhedspraktik

Fra 1. januar 2021 er det muligt at søge om støttetimer til egu-elever i virksomhedspraktik gennem SPS-ordningen. Støttetimerne kan kun søges til og anvendes i den periode, hvor eleven er i virksomhedspraktik.

Formålet med støttetimerne er at støtte eleven i at komme godt gennem virksomhedspraktikken, hvor eleven i en længere periode ikke er omfattet af det inkluderende læringsmiljø på FGU-institutionen.

Støttetimer til elever i virksomhedspraktik kan for eksempel bruges til støtte til planlægning, struktur og overblik i opgaveløsningen, støtte til en grundigere eller tydeligere introduktion til opgaver, støtte til igangsættelse af opgaver samt støtte i form af tydelig og kontinuerlig opfølgning på opgaveløsningen.

Der kan også være behov for samtaler i forhold til kommunikation og omgangsformer på praktikstedet med henblik på at undgå misforståelser og konflikter.

Rammen for støttetimer til elever med psykiske funktionsnedsættelser er op til 5 timer per uge.

FGU-institutionen kan vælge at lade en underviser på institutionen varetage støtten under virksomhedspraktikken. Institutionen kan også indgå aftale med en ekstern støttegiver, for eksempel en medarbejder på praktikstedet. Det er institutionens ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte.

Særligt om ordblindhed

Hvis en elev har læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal FGU-institutionen tilbyde at foretage en ordblindetest med henblik på at afdække læsevanskelighederne.

FGU-institutionen skal tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever med ordblindhed, der ikke alene kan understøttes inden for rammerne af det inkluderende læringsmiljø.

Det ordblindevenlige læringsmiljø i FGU skal have fokus på læring og trivsel hos elever med ordblindhed. Det har afgørende betydning for elevens samlede læringsudbytte, hvordan aktørerne omkring eleven håndterer arbejdet med ordblindheden. Ordblindheden bør således ikke ses som et individuelt problem for eleven, men som et forhold der skal håndteres i det samlede læringsmiljø.

Alle lærere i FGU skal have basal viden om ordblindhed, kompenserende læse- og skriveteknologi, herunder oplæsningsfunktion, ordforslagsfunktion og tale-til-tekst, og ordblindevenlige læringsmiljøer. For at understøtte dette arbejde stiller Børne- og Undervisningsministeriet videovejledninger i it-hjælpemidler til rådighed for alle skolens elever og ansatte. Videovejledningerne er tilgængelige via Ordblindelab.dk. Skolens ordblindelærer vil have en større og mere specialiseret viden om elever med ordblindhed. Ordblindelæreren kan derfor støtte sine kollegaer i arbejdet med kompenserende læse- og skriveteknologi og i tilrettelæggelsen af undervisningen, så den tager højde for de læringsformer, der passer til ordblinde elever.

Der skal på alle hold være åbenhed om, hvad ordblindhed er, og hvad ordblindhed betyder for den enkelte elev og holdet. Det er med til at skabe et ordblindevenligt læringsmiljø, så ordblindevanskelighederne ikke opfattes som uvilje, dovenskab eller andet, der stigmatiserer. I stedet bør der tales om, hvordan arbejdet med at tage højde for ordblindheden og afhjælpe elevens vanskeligheder kan styrkes, og hvilke aktører der kan hjælpe.

Læs mere om ordblindhed på emu.dk.

Sidst opdateret: 20. marts 2024