Love og bekendtgørelser findes på retsinformation.dk. På retsinformation.dk vil der for hver lov være tilknyttet et link til højre på siden, hvor du kan finde bekendtgørelser, cirkulærer m.v. til den pågældende lov eller lovbekendtgørelse.

Bemærk, at reglerne kan være ændret. Når du har klikket på et link til retsinformation.dk vil eventuelle ændringer fremgå af boksen ”Senere ændringer til forskriften” i højre side.

Elever på en gammel ordning

Pr. 1. august 2019 blev lov om erhvervsgrunduddannelse mv., lov om kombineret ungdomsuddannelse og lov om produktionsskoler ophævet. Dog vil unge, som før den 1. august 2019 er påbegyndt en uddannelse efter lov om erhvervsgrunduddannelse mv., lov om kombineret ungdomsuddannelse, eller uddannelse eller aktivitet efter lov om produktionsskoler, afslutte uddannelsen eller aktiviteten efter de hidtil gældende regler.

Sidst opdateret: 27. marts 2020