De fire love danner tilsammen grundlaget for den Forberedende Grunduddannelse samt den kommunale ungeindsats.

Pr. 1. august 2019 ophæves lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse og lov om produktionsskoler.

Dog vil unge, som før den 1. august 2019 er påbegyndt en uddannelse efter lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, eller uddannelse eller aktivitet efter lov om produktionsskoler, afslutte uddannelsen eller aktiviteten efter de hidtil gældende regler.

Lov om Forberedende Grunduddannelse (uddannelsesloven)

Loven danner grundlag for Forberedende Grunduddannelse (FGU). Uddannelsen er et tilbud for personer under 25 år, der enten ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse – eller ikke er i beskæftigelse. FGU skal hjælpe med afklaring og opkvalificering til de unges fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej.

Den Forberedende Grunduddannelse består af tre uddannelsesspor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Loven indeholder desuden bestemmelser, som fastlægger formålet med og sætter rammerne for struktur, indhold m.v. for FGU.

Læs hele loven (retsinformation.dk).

Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse indeholder nærmere regler om uddannelsens struktur, indhold, orden- og samværsregler m.v. Som en del af bekendtgørelsen udmøntes også 12 fagbilag og 9 læreplaner, der er udarbejdet af de nedsatte læreplans- og fagbilagsgrupper.

Læs bekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Se fagbilag og læreplaner (uvm.dk)

Bekendtgørelse af lov om institutioner for Forberedende Grunduddannelse (institutionsloven)

Loven har til formål at fastlægge rammerne for de statslige selvejende institutioner, der skal varetage udbuddet af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Loven fastlægger bl.a. finansieringen af institutionerne og bestyrelsernes sammensætning, opgaver og ansvar. Lovens hovedformål er at skabe et fleksibelt, sammenhængende og lokalt forankret udbud af FGU.

Loven etablerer FGU-institutionerne, der udbyder og varetager FGU. Målet er at sikre fagligt og økonomisk bæredygtige institutioner og et landsdækkende udbud af FGU med nærhed til de unge.

Loven bygger på en selveje, med kommunal medfinansiering. Selveje er baseret på decentralt ansvar og på at fremme og understøtte det personlige og faglige engagement og medansvar på uddannelsesinstitutionerne.

Læs hele loven (retsinformation.dk).

Bekendtgørelser i medfør af institutionsloven:

Bekendtgørelse af visse midlertidige regler for institutioner for FGU.

Bekendtgørelsen indeholder regler om; vedtægt, vederlag for medlemmer af den første bestyrelse, regnskab, revisor og revision, momskompensation samt en bemyndigelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Læs bekendtgørelsen (retsinformation.dk). 

Bekendtgørelse om visse beslutninger med kvalificeret flertal i de første bestyrelser for institutioner for Forberedende Grunduddannelse.

Bekendtgørelsen udvider bestemmelserne i FGU-institutionernes midlertidige vedtægter om, hvilke beslutninger, der kræver 2/3 flertal.

Læs bekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Institutionsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v. indeholder nærmere regler om institutionernes drift, økonomi m.v.

Læs bekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år)

Med loven udvides lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., idet der indsættes et nyt afsnit om etablering af en sammenhængende kommunal indsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge under 25 år.

Et hovedelement i forslaget er, at kommunalbestyrelsen får ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune, og at alle unge kommer godt videre i uddannelse eller beskæftigelse efter grundskolen. Formålet med kommunens arbejde med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver.

Af loven fremgår det, at uddannelsesplanen skal være omdrejningspunktet for den unges forløb. Planen skal anvendes som et fagligt værktøj til brug for sikring af, at der sker en sammenhængende indsats for den unge.

Læs hele loven (retsinformation.dk).

Bekendtgørelser i medfør af lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Følgeloven

Loven samler ændringer i øvrig eksisterende lovgivning, som følger af lovgivning om forberedende grunduddannelse. Den indeholder ændringer af; lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser.

Udmøntningen af aftalen indebærer ændringer i en lang række love inden for ressortområderne for henholdsvis Børne- og Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Skatteministeriet.

Læs hele loven(retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 10. januar 2020