Hop til indhold

Ministeriets selvejemodel er baseret på følgende tre grundprincipper: selvforvaltning, centralt fastsatte mål og rammestyring og statslig tilskudsfinansiering.

Selvforvaltning

Selveje giver institutionerne store frihedsgrader i forvaltningen af opgaverne, men pålægger dem samtidig et ansvar for at realisere de uddannelses- og institutionspolitiske målsætninger inden for de fastsatte rammer for deres virksomhed.

Det er for eksempel institutionen selv, der skal træffe beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, tilrettelæggelse og organisering af institutionens administrative opgaver. Den selvejende institutions selvforvaltning kan kort beskrives ud fra følgende tre karakteristika:

  1. Institutionen ledes af en selvstændig og uafhængig ledelse (en bestyrelse).
  2. Institutionen har en vedtægt, som beskriver formålet for institutionen og rammerne for dens virksomhed. 
  3. Institutionen har en adskilt formue fra stifteren - i dette tilfælde ministeriet. 

Centralt fastsatte mål og rammestyring

Ministeriet fastsætter centrale mål for og styring af eksempelvis uddannelsens indhold og tilrettelæggelse, prøveaflæggelse og censur samt evaluering og decentral kvalitetssikring. Derudover bestemmer ministeriet rammerne for de selvejende institutioners virksomhed og uddannelsens finansiering, herunder regnskabsaflæggelse og rapportering. Endelig bestemmes en del af de samlede rammevilkår af ministeriets praksis og administrative afgørelser. Det gælder for eksempel de krav, der stilles til institutionernes dokumentation i forbindelse med ministeriets tilsyn.

Statslig tilskudsfinansiering

Tilskud bestemmes ud fra objektive aktivitetsmål (antal årselever) og politisk fastsatte takster. Dermed kender institutionerne deres økonomiske grundlag ved finansårets start, idet taksterne fastsættes direkte på finansloven. Takstfastsættelsen er dermed uafhængig af den enkelte institutions konkrete udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Institutionerne kan frit disponere over tilskudsmidlerne inden for rammerne af gældende bevillingsregler og i overensstemmelse med de opstillede formål for uddannelserne og for institutionerne. For FGU-institutionerne består tilskuddene af: 

  1. Grundtilskud
  2. Taxametertilskud
  3. Udslusningstilskud
  4. Tilskud til kombinationsforløb
  5. Tilskud til afsøgningsforløb
  6. Tilskud til skoleydelse

Forsikringer

Opdateret 11/03 2020 kl. 11:14

I udgangspunktet, nej. Der kan i helt særlige undtagelsestilfælde tegnes forsikringer.

FGU-institutioner er på samme måde som erhvervsskoler omfattet af statens selvforsikring. Det betyder blandt andet, at institutionernes ansatte og ejendele er dækket, samt at de har en selvrisiko på 1 % af deres samlede indtægter i finansåret. Læs mere i vejledningen om statens selvforsikring (uvm.dk). 

 

Sidst opdateret: 21. juni 2023