Forsikringsområder

For hvert forsikringsområde klargøres det, under hvilke betingelser skader er omfattet, hvordan skadesberegningen og procedurer foretages, samt hvilke forpligtelser institutioner har mv.

Forsikring af elever

Forsikring af briller og kontaktlinser for elever og ansatte

Forsikring af ansatte

Forsikring af institutionens bygninger

Omfattede institutioner

  • Godkendte institutioner for erhvervsrettet uddannelse
  • Godkendte institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
  • Godkendte institutioner for forberedende grunduddannelse
  • Sorø Akademis Skole
  • Astra – Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed.

Vejledning

Vejledningen om statens selvforsikring beskriver hvilke forsikringsbegivenheder, der er omfattet og, hvorledes institutionerne skal forholde sig, når der indtræder en forsikringsbegivenhed.

Vejledning om statens selvforsikring (pdf)

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om Statens selvforsikring

Ofte stillede spørgsmål om statens selvforsikring

Er FGU-institutioner omfattet af statens selvforsikring?

Ja. FGU-institutioner er omfattet af statens selvforsikring på samme måde som fx erhvervsskoler og almene gymnasier, er dækket. Dvs. bygninger, inventar og ansatte.

Hvordan er elever i ulønnet praktik dækket?

Er elever i 6. og 7. klasse omfattet af statens erstatningsordning, når de deltager i praktisk erhvervsorientering?

I trepartsaftalen blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om, at:

”Der sker en fremrykning af erhvervspraktikken i folkeskolen, således at folkeskoleeleverne kan tilbydes erhvervspraktik allerede i 6. og 7. klasse.”

Bekendtgørelsen om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. er nu blevet ændret, så elever i 6. og 7. klasse fremover også er omfattet af statens erstatningsordning, når de deltagere i praktisk erhvervsorientering, jf. § 5, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelsen. Ændringen træder i kraft den 1. august 2017.

Hvem dækker selvrisikoen i forbindelse med tingsskader forvoldt af elever i praktisk erhvervsorientering?

Elever, der sendes ud i praktisk erhvervsorientering er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen om statens erstatningsordning (praktikantordningen) (retsinformation.dk).

Hvis praktikanten er skyld i en tingsskade, og der er tale om simpel uagtsomhed, kan praktikantens erstatningsansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tingsskader bortfalde, såfremt praktikvirksomheden har tegnet en tingsforsikring, jf. § 19 i lov om erstatningsansvar. Det samme gælder, hvis praktikvirksomheden har tegnet en ansvarsforsikring. I disse tilfælde har praktikvirksomheden pligt til at anmelde tingsskaden til eget forsikringsselskab. 

Er tingsforsikringen tegnet med en selvrisiko kan selvrisikoen søges dækket af Undervisningsministeriet, såfremt der er dokumentation for selvrisikoens størrelse. Hvis udgiften til tingsskaden ikke overstiger selvrisikoen er der ikke behov for, at praktikvirksomheden anmelder skaden til eget forsikringsselskab først. Selvrisikoens størrelse skal også her dokumenteres. 

Hvis Statens Selvforsikring skal dække selve tingsskaden, kræves der dokumentation fra praktikvirksomheden på, at skaden er afprøvet ved eget forsikringsselskab først og herefter har fået afvisning samt en begrundelse for afvisningen.

Hvem skal anmelde skaden, når en eud-elev kommer til skade?

Når en eud-elev, der har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, er på skoleophold og kommer til skade, så er det arbejdsgiveren, der skal anmelde skaden. Arbejdsgiveren skal anmelde skaden til både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og til sit eget forsikringsselskab.

Når en eud-elev, der ikke har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, er på skoleophold og kommer til skade, så er det skolen, der skal anmelde skaden. Skolen skal anmelde skaden til Undervisningsministeriet. Ved fravær ud over tilskadekomstdagen skal skolen også anmelde til AES.

Når en eud-elev, der har en uddannelsesaftale og får løn fra en arbejdsgiver, er i praktik og kommer til skade, så er det arbejdsgiveren, der skal anmelde skaden. Arbejdsgiveren skal anmelde til både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og til sit eget forsikringsselskab.

Når en eud-elev, der ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed og dermed ikke får løn fra en arbejdsgiver, er i skolepraktik og kommer til skade, så er det skolen, der skal anmelde skaden. Skolen skal anmelde skaden til Undervisningsministeriet. Ved fravær ud over tilskadekomstdagen skal skolen også anmelde til AES.

Hvis en tingsskade er dækket af tingsforsikring er den så også dækket af statens erstatningsordning?

Efter § 19 i lov om erstatningsansvar er der ikke erstatningsansvar i det omfang at en skade er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, og skaden ikke er forvoldt forsætlig eller ved grov uagtsomhed. Det betyder, at hvis en beskadiget genstand er dækket af en forsikring, dækkes skaden ikke af statens erstatningsordning, når skaden er forvoldt ved simpel uagtsomhed.

Hvis skaden er dækket af en forsikring, hvor der er selvrisiko, vil statens erstatningsordning kunne dække selvrisikoen.

Hvordan er eud-elever på hovedforløbet forsikret?

Det er lov om erhvervsuddannelser, der fastsætter forsikringsforholdene. Udgangspunktet er § 66 i lov om erhvervsuddannelser.

Det er vigtigt, at der sondres mellem arbejdsskader og tingsskader, da de skal behandles forskelligt. Det er også vigtigt, at der sondres mellem elever, der har en uddannelsesaftale og dem, der ikke har.

Hvis eleverne er på hovedforløbet og har en uddannelsesaftale og dermed er i et ansættelsesforhold, hvor de får løn, så er de dækket via arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring for så vidt angår arbejdsskader. Hvis en arbejdsskade opstår skal arbejdsgiveren anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og til sit eget forsikringsselskab.

Hvis en tingsskade opstår på praktikstedet så skal arbejdsgiveren anmelde skaden til sit eget forsikringsselskab, da arbejdsgiveren typisk har en tingsforsikring. Når en elev som har en uddannelsesaftale er på skoleophold, og er skyld i en tingsskade på skolen, så er det skolens forsikring, der dækker skaden, da det er skolen, der ejer den ting, der er gået i stykker. Her er det ikke arbejdsgiverens tingsforsikring, der skal dække skaden, fordi skolen har sin egen tingsforsikring, nemlig statens selvforsikring. (Det skal dog bemærkes, at skolen har en selvrisiko på 1 % af deres omsætning, derfor skal skaden ikke i første omgang meldes til Undervisningsministeriet).

Det skal bemærkes, at ovenstående gælder, såfremt skaden skyldes simpel uagtsomhed. Hvis eleven har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, så er eleven selv erstatningsansvarlig, jf. erstatningsansvarslovens § 19.

Ovenstående gælder også grundforløbselever, hvis de har en uddannelsesaftale og dermed er i et ansættelsesforhold, hvor de får løn.

Det skal endvidere bemærkes, at hvis elever, der har en uddannelsesaftale medbringer noget af virksomhedens udstyr i forbindelse med deres skoleophold, og det går i stykker, så er det virksomhedens tingsforsikring, der skal dække skaden. Det er virksomheden, der ejer udstyret, og det er virksomheden, der har forsikret udstyret via deres tingsforsikring.

Elever på hovedforløbet som ikke har en uddannelsesaftale, og som derfor er i praktik i skolens praktikcenter, er omfattet af statens selvforsikring, når der er tale om undervisning under arbejdspladslignende forhold.

Hvor mange uger om året er elever forsikret via statens erstatningsordning (praktikantordningen)?

Elever, der er i praktisk erhvervsorientering er forsikret via statens erstatningsordning ved ulønnet praktikforløb i op til 13 uger pr. skoleår.

Hvis der er tale om praktik et par dage om ugen eller et antal timer om dagen, kan de 13 uger omregnes til dage eller timer.

13 uger x 5 dage = 65 dage eller 13 uger x 37 timer = 481 timer.

Bemærk, at eud-elever, der har en uddannelsesaftale og som får løn fra en arbejdsgiver er ikke omfattet af praktikantordningen.

Hvordan er eud-elever på grundforløbet forsikret?

Hvis eleverne er på grundforløbet og modtager undervisning under arbejdspladslignende forhold og kommer til skade på skolen, så skal skolen anmelde skaden til Undervisningsministeriet (UVM), som kontrollerer, at der er tale om en arbejdsskade, der er opstået under arbejdspladslignende forhold. Herefter sendes anmeldelsen videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som så skal vurdere om der er tale om en skade, der kan medføre erstatning.

Hvis en tingsskade opstår på skolen, så skal skolen i første omgang dække skaden. Erhvervsskolen har en selvrisiko på 1 % af deres samlede indtægter i løbet af et regnskabsår. Dvs. at denne tingsskade skal i første omgang ikke meldes til UVM. Det er kun hvis de samlede tingsskader/forsikringsudgifter på erhvervsskolen overstiger selvrisikoen, at UVM skal kontaktes.

Hvis eleven har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, så er eleven selv erstatningsansvarlig, jf. erstatningsansvarslovens § 19.

Hvordan er eud-elever i VFU forsikret?

Hvis der opstår en arbejdsskade i forbindelse med Virksomhedsforlagt Undervisning (VFU), så er det skolen, der skal anmelde skaden til Undervisningsministeriet. Det er skolen, der har ansvaret for eleverne i forbindelse med VFU. Eleverne får ikke løn af virksomheden, og er derfor ikke omfattet af virksomhedens lovpligtige arbejdsskadesikring, som gælder for virksomhedens ansatte og for de elever, der har en uddannelsesaftale, og som dermed får løn.

Hvis der opstår en tingsskade i forbindelse med VFU, så skal virksomheden dække skaden, hvis virksomheden har en tingsforsikring (hvilket den typisk har). Udgangspunktet er, at det er virksomhedens ting, som er dækket af virksomhedens tingsforsikring. I de (sjældne) tilfælde, hvor virksomheden ikke har en tingsforsikring, så dækker statens selvforsikring i samme omfang, som hvis der var tegnet tingsforsikring.

Hvis eleven har handlet groft uagtsomt eller forsætligt er eleven selv erstatningsansvarlig for tingsskaden, jf. erstatningsansvarslovens § 19.

Hvordan er skolens udstyr forsikret, når eud-elever låner det?

Hvis nogle elever låner noget udstyr af skolen i forbindelse med en opgave, og udstyret går i stykker pga. simpel uagtsomhed, skal skolen erstatte udstyret, da udstyret er omfattet af skolens forsikring, dvs. statens selvforsikring. Erhvervsskolen har en selvrisiko på 1 % af deres samlede omsætning. Det er kun hvis forsikringsudgifterne i løbet af et regnskabsår overstiger den 1 %, at Undervisningsministeriet skal kontaktes.

Hvis der er tale om grov uagtsomhed eller fortsæt, så er eleven selv erstatningsansvarlig, jf. erstatningsansvarslovens § 19.

Hvis skolen mener, at eleven har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, men at eleven ikke mener det, så er der den mulighed, at skolen i første omgang betaler og derefter kan gøre regres mod eleven eller elevens forsikringsselskab.  Hvis det ikke er muligt at løse sagen på den måde, kan det blive nødvendigt at starte en retssag for at få sagen afgjort. Skolen kan i de situationer, hvor der er tale om store beløb, være nødt til at hyre en advokat til at føre sagen.

Hvordan er eud-elever på grundforløbet, uden en arbejdsgiver, som bliver sendt ud i korte praktikforløb, forsikret?

De er omfattet af § 3, stk. 2, nr. 2 i bekendtgørelsen om statens erstatningsordning (praktikantordningen). Denne bestemmelse omfatter de elever, der er i ulønnet erhvervspraktik og som ikke er omfattet af de sikringsbestemmelser, der fremgår af lovgivningen om ungdomsuddannelser. Det kan fx være erhvervsuddannelsesloven som ikke omfatter den situation, hvor eud-elever på grundforløbet, uden en arbejdsgiver, bliver sendt ud i korte praktikforløb.

Hvordan er virksomhedens udstyr forsikret, når eud-elever låner det?

Elever der har en uddannelsesaftale, og som dermed er i et ansættelsesforhold, er omfattet af virksomhedens sikringspligt på samme måde som de andre ansatte i virksomheden. Hvis der opstår en skade på virksomhedens udstyr er det arbejdsgiverens tingsforsikring, der dækker skaden. Dette gælder også, når eleven er på skoleophold. Hvis eleven fx medbringer noget af virksomhedens udstyr og virksomhedens udstyr går i stykker på skolen, så er det virksomhedens tingsforsikring, der, i udgangspunktet, dækker tingsskaden.

Hvis eleven, som har en uddannelsesaftale, og som er på skoleophold, ødelægger noget af skolens udstyr, så er det skolens tingsforsikring, der dækker skaden, dvs. statens selvforsikring. Bemærk, at skolen har en selvrisiko på 1 % af deres samlede omsætning, så I første omgang er det skolen selv, der skal dække skaden og erstatte udstyret.

Hvis der er tale om grov uagtsomhed eller fortsæt, så er eleven selv erstatningsansvarlig, jf. erstatningsansvarslovens § 19.

Hvordan skal tingsskader forvoldt af elever, der er i praktisk erhvervsorientering, håndteres?

Elever, der sendes ud i praktisk erhvervsorientering er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen om statens erstatningsordning (praktikantordningen).

Ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler (culpareglen) skal man undersøge om skadevolder har forvoldt skaden ved simpel uagtsomhed, grov uagtsomhed eller ved fortsæt.

Det skal understreges, at bestemmelserne i statens erstatningsordning og bestemmelserne i erstatningsansvarsloven gælder sideløbende. Det betyder, at selvom eleven er omfattet af bekendtgørelsen om statens erstatningsordning, så er man også nødt til at kigge på erstatningsansvarsloven, når der er tale om skade på ting, der er dækket af en forsikring, det kan fx være en tingsforsikring.

Udgangspunktet er, at tingsskaden skal meldes til virksomhedens eget forsikringsselskab, såfremt virksomheden har en tingsforsikring, jf. erstatningsansvarslovens § 19.

Hvordan er eud-skolepraktikelever forsikret, når de bruger institutionens køretøjer?

Kørslen skal altid have et uddannelsesformål. Det er derfor vigtigt, at I som institution nøje fører kontrol med, at jeres motorkøretøjer alene anvendes til formål, der er institutionen vedkommende. Hvis dette grundlæggende krav ikke er opfyldt, så er kørslen ikke omfattet af statens selvforsikring eller statens erstatningsordning for elever i praktik.

Skader i forbindelse med elevernes godkendte anvendelse af institutionens motorkøretøjer i forbindelse med deres uddannelse anses som institutionen vedkommende. Skader dækkes derfor af statens selvforsikringsordning. Der skal ikke tegnes forsikring, da køretøjet er omfattet af statens selvforsikringsordning.

Motordrevne køretøjer, der tilhører institutionen, er omfattet af statens selvforsikringsordning. Der skal således ikke tegnes lovpligtig ansvarsforsikring, jf. kapitel 16 i færdselsloven, jf. LBK nr 1386 af 11/12/2013 (retsinformation.dk) eller kaskoforsikring for institutionens motorkøretøjer.

Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker det ansvar, der kan opstå i forbindelse med brugen af institutionens motordrevne køretøjer. Det gælder også det ansvar, der kan opstå i forbindelse med tredjemands uberettigede brug af institutionens motorkøretøjer. De nærmere regler om ansvarsgrundlaget fremgår af § 101-103 i færdselsloven, Jf. LBK nr 1386 af 11/12/2013 (retsinformation.dk).

Kaskoforsikringen dækker skader på institutionens motorkøretøjer eller leasede motorkøretøjer, herunder tab af køretøjet ved tyveri eller røveri. Det er en forudsætning for dækning af kaskoskader efter reglerne om statens selvforsikringsordning, at køretøjet af institutionen ikke er blevet anvendt til formål, der er institutionens uddannelsesformål uvedkommende, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 om selvforsikring i staten mv.

Med hensyn til transport af elever skal det bemærkes, at det er styrelsens grundlæggende vurdering, at transport af elever mellem skolen og ekskursionsmål ikke er et formål, der er institutionen vedkommende. Dette nævnes for at understrege, at kørslen altid skal have et formål, der er institutionen vedkommende.   

 

Hvor lang tid kan en elev være i praktisk erhvervsorientering i løbet af et skoleår?

Deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. er omfattet af bekendtgørelsen om statens erstatningsordning (praktikantordningen) ved deltagelse i praktikforløb i op til sammenlagt 13 uger inden for et skoleår.

Det er vigtigt at understrege, at et skoleår regnes fra den 1. august til den 31. juli det efterfølgende år. Ved forløb længere end 13 uger, er det virksomhedens ansvar, at eleven er forsikret eller, at elevens forældre tegner en privat heltids ulykkesforsikring for eleven.

Hvis der er tale om praktik et par dage om ugen eller et antal timer om dagen, omregnes de 13 uger til dage (13 uger x 5 dage) eller timer (13 uger x 37 timer).

Hvilke regler gælder, når ansatte bruger deres egne køretøjer til tjenstlige formål?

I det omfang de ansatte bruger egne motorkøretøjer til tjenstlige formål, er det den ansattes motorkøretøjsforsikring (den lovpligtige ansvarsforsikring), der skal betale for eventuelle skader. Den ansattes eventuelle selvrisiko eller bonustab er institutionen uvedkommende.

Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar som ejeren eller bruger af bilen kan risikere at få. Forsikringen dækker skader på andre køretøjer, personer og deres ting. Forsikringen dækker også eventuelle passagerer i bilen.

Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på køretøjets ejer eller bruger. Det vil sige, hvis du som fører kommer til skade, får du ingen erstatning. Ejerens eller brugerens ting og køretøj bliver heller ikke erstattet. Meningen med ansvarsforsikringen er altså alene at sikre, at dem eller det, der bliver ramt af køretøjet, får en erstatning. Føreren og køretøjet er ikke dækket. Har du som fører en ulykkesforsikring eller en førerpladsforsikring, dækker den også.

Bemærk dog, at hvis der er andre køretøjer indblandet i et uheld/ulykke, kan du alt efter omstændighederne opnå erstatning fra modpartens forsikring.

Kaskoforsikringen er en udvidet forsikring, der altid omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring, men som også dækker skader på din bil og dens tilbehør.

Hvordan er eleverne forsikret ved uddannelsesrelevante arrangementer som fx Skills?

Når en elev på hovedforløbet deltager i  et uddannelsesrelevant arrangement som fx SKILLS, og dette arrangement fremgår af elevens uddannelsesplan, så er eleven i forbindelse med arrangementet dækket på samme måde som eleven er dækket, når eleven arbejder i skolens praktikcenter eller modtager undervisning under arbejdspladslignende forhold.

Hvordan er en elev i erhvervspraktik dækket, når eleven er passager i praktikværtens bil?

Der står i bekendtgørelsen om statens erstatningsordning:

§ 2. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. sikrer praktikanter, der kommer til skade i forbindelse med deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v., ret til ydelser efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring, jf. § 16.

§ 16. Ved praktikantens tilskadekomst ydes erstatning og godtgørelse efter lov om arbejdsskadesikring.

Det betyder, at hvis en elev/praktikant er passager i praktikværtens bil og kommer til skade i forbindelse med erhvervspraktikken, så er eleven omfattet af lov om arbejdsskadesikring, og har ret til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring, på samme måde som de andre ansatte i virksomheden har ret til ydelser efter denne lov, hvis de kommer til skade i forbindelse med deres arbejde.

Det betyder, at skaden skal anmeldes til Undervisningsministeriet, hvorefter Ministeriet sender anmeldelsen videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) som skal vurdere skadens omfang og om der evt. skal udbetales erstatning til skadelidte.

Det skal endvidere bemærkes, at praktikværten har en lovpligtig ansvarsforsikring. Hvis der opstår en skade eller et uheld, så skal skaden/uheldet også anmeldes til praktikværtens bilforsikringsselskab.

Hvem skal dække udgiften, hvis skolens bøger eller skolens iPad bliver ødelagt?

Skolen skal i udgangspunktet dække udgiften.

Ankenævnet for Forsikring afsagde en kendelse i 2014 vedrørende erstatningsansvaret for iPads og skolebøger udlånt af skoler til elever.

Ankenævnet slår fast i denne kendelse, at når skoler udleverer undervisningsmateriale, så kan skolen ikke fraskrive sig ansvaret for materialet.

Link til ankenævnskendelsen: http://ankeforsikring.dk/adm-ankenaevnet/Sider/viewdoc.aspx?CN=85614

Ombudsmanden har også behandlet denne problematik. Følg venligst dette link: http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2012-1/

Ombudsmanden konklusion er, at hvis skolebøger går bort ved et hændeligt uheld, så skal skolen dække udgiften. Hvis eleven med vilje ødelægger skolebøgerne, så er eleven erstatningsansvarlig.

Skal der være en skriftlig aftale mellem skolen, eleven og praktikstedet, der bekræfter, at eleven er omfattet af statens erstatningsordning, når eleven bliver sendt ud i erhvervspraktik?

Elever, der deltager i praktisk erhvervsorientering er omfattet af bekendtgørelsen om statens erstatningsordning, såfremt erhvervspraktikken overholder lovgivningen på området, herunder bekendtgørelsen om unges arbejde.

Det er et krav, at der er en skriftlig praktikaftale underskrevet af arbejdsgiver/praktikvært, forældre og elev i forbindelse med erhvervspraktikken. Det er typisk skolen eller UU-vejlederen, der udfærdiger praktikaftalen og sørger for, at den bliver underskrevet.

Det er ikke et krav, at der i praktikaftalen står noget om forsikringsforholdene for, at eleven er omfattet af statens erstatningsordning. Det er eleven automatisk. Men det kan være en god ide, at forsikringsforholdene bliver nærmere beskrevet i den praktikaftale, der indgås mellem skolen, eleven og praktikstedet. Det skaber klarhed over, hvad det helt præcist vil sige, at eleven er omfattet af statens erstatningsordning, så der ikke opstår misforståelser i løbet af praktikperioden.

I den aftale som skolen/UU-vejlederen laver med praktikstedet anbefales det, at der er et punkt, hvor der står et afsnit om forsikringsforholdene.

Der kan stå følgende i aftalen:

Forsikringsforhold:

I praktikperioden er praktikanten omfattet af statens erstatningsordning (BEK nr. 1753 af 23/12/2016).

Personskade:

Ved egen personskade er eleven under praktikopholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring. Det betyder, at hvis eleven kommer til skade i praktikperioden, har eleven ret til erstatning og godtgørelse efter lov om arbejdsskadesikring, jf. § 16 i bekendtgørelsen om statens erstatningsordning.

Ved skade på andre er eleven i udgangspunktet erstatningsansvarlig, dog ikke hvis der er tale om en hændelig skade, jf. § 17 i bekendtgørelsen om statens erstatningsordning.

Tingskade:

Hvis eleven ved simpel uagtsomhed forvolder skade på virksomhedens eller andres ejendom, vil skaden skulle dækkes efter ansvarslovens almindelige regler. Det vil sige, at skaden normalt vil være dækket af virksomhedens ansvars-, driftstabs- eller tingskadeforsikring. Skulle denne, i særlige tilfælde, ikke dække, dækkes tingsskaden af staten. Ved fortsæt eller grov uagtsomhed er eleven selv erstatningsansvarlig.

Anmeldelse:

Hvis der opstår en skade, skal skaden anmeldes til Undervisningsministeriet af institutionen eller UU-vejlederen, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering.

Link til bekendtgørelsen om statens erstatningsordning (retsinformation.dk)  

 

Når kommunen sender en borger på et AMU-kursus, og når deltagelsen i kursuset er i forbindelse med et tilbud om vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik m.m. efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven), er borgeren/kursisten så omfattet af kommunens forsikring?

Ja. Det er kommunen, der skal anmelde en evt. skade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Institutionen skal ikke anmelde skaden til Undervisningsministeriet eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Institutionen skal kontakte kommunen og orientere dem om, at en skade har fundet sted. Dette er under forudsætning af, at skaden ikke er dækket af anden forsikring, jf. LAB-lovens § 113. 

Må en elev køre i egen bil til et skolearrangement?

Elevers adgang til at køre i privat bil til et skolearrangement er en mulighed, såfremt skolen giver tilladelse til det og eleven er over 18 år, har et kørekort og har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring. Statens selvforsikring dækker ikke og der udbetales ikke kørepenge til eleven.

Sidst opdateret: 13. september 2019