Hop til indhold

Omfattede institutioner

  • Godkendte institutioner for erhvervsrettet uddannelse
  • Godkendte institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
  • Godkendte institutioner for forberedende grunduddannelse
  • Sorø Akademis Skole
  • Astra – Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed.

Vejledning

Vejledningen om statens selvforsikring beskriver hvilke forsikringsbegivenheder, der er omfattet, og hvorledes institutionerne skal forholde sig, når der indtræder en forsikringsbegivenhed.

Vejledning om statens selvforsikring (pdf)

Ofte stillede spørgsmål om statens selvforsikring

Generelt

Opdateret 13/10 2020 kl. 12:17

Nej.

Ansattes og elevers private genstande, der bortkommer eller ødelægges ved hændelige begivenheder på institutionen, eksempelvis tyveri eller brand, er ikke omfattet af statens selvforsikringsordning. De skal derfor kontakte deres eget private forsikringsselskab, hvis de mister ting på institutionen.

Opdateret 25/05 2020 kl. 09:13

Skolen skal i udgangspunktet dække udgiften.

Ankenævnet for Forsikring afsagde en kendelse i 2014 vedrørende erstatningsansvaret for iPads og skolebøger udlånt af skoler til elever.

Ankenævnet slår fast i denne kendelse, at når skoler udleverer undervisningsmateriale, så kan skolen ikke fraskrive sig ansvaret for materialet.

Link til ankenævnskendelsen: https://ankeforsikring.dk/adm-ankenaevnet/Sider/viewdoc.aspx?CN=85614

Ombudsmanden har også behandlet denne problematik. Følg venligst dette link: http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2012-1/

Ombudsmanden konklusion er, at hvis skolebøger går bort ved et hændeligt uheld, så skal skolen dække udgiften. Hvis eleven med vilje ødelægger skolebøgerne, så er eleven erstatningsansvarlig.

Opdateret 31/01 2020 kl. 14:35

Medarbejdere og studerende på en skole kan låne skolens (ledige) lokaler til afholdelse af arrangementer, såfremt disse arrangementer er medarbejder- og/eller studierelevante (for eksempel fredagsbar og personaleforeningsaktiviteter).

Det er derimod uden for skolens formål at udlåne til rent private formål (for eksempel fødselsdag, barnedåb, bryllup m.v.). Udlån af lokaler til arrangementer, der er medarbejder- og/eller studierelevante, er statens selvforsikring uvedkommende.

Det vil sige, at en eventuel skade på institutionens bygninger, inventar, ansatte m.v. ikke vil være dækket af statens selvforsikring, og de personer, der låner lokalerne bør derfor sørget for at være dækket via en privat ansvarsforsikring samt ulykkesforsikring.

Køretøjer

Opdateret 25/05 2020 kl. 09:15

Privat anvendelse af institutionens køretøjer er ikke et formål, der er institutionen vedkommende.

Statslige selvejende institutioner og deres køretøjer er omfattet af retningslinjerne og kravene i Budgetvejledningen, hvoraf det fremgår at:

2.4.16 Ministerbiler og andre tjenestebiler
Statens tjenestebiler må kun anvendes til tjenesterelaterede formål.

Staten er selvforsikrende og der tegnes ikke kasko- eller ansvarsforsikring for tjenestebiler ved benyttelse i Danmark.”

I Vejledningen om Statens Selvforsikring står der på s. 33:

”Hvis motorkøretøjet beskadiges under eksempelvis en ansats uberettigede anvendelse af køretøjet til ikke tjenstlige formål, dækkes det ikke af statens selvforsikringsordning. Det er derfor vigtigt, at institutionen nøje fører kontrol med, at dens motorkøretøjer alene anvendes til formål, der er institutionen vedkommende.”

Ovenstående betyder helt konkret, at institutionens køretøjer ikke må anvendes til privat brug og der må ikke anvendes statslige midler til at betale en privatanvendelsesafgift til SKAT.

Opdateret 28/01 2020 kl. 14:32

I det omfang de ansatte bruger egne motorkøretøjer til tjenstlige formål, er det den ansattes motorkøretøjsforsikring (den lovpligtige ansvarsforsikring), der skal betale for eventuelle skader. Den ansattes eventuelle selvrisiko eller bonustab er institutionen uvedkommende.

Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar som ejeren eller bruger af bilen kan risikere at få. Forsikringen dækker skader på andre køretøjer, personer og deres ting. Forsikringen dækker også eventuelle passagerer i bilen.

Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på køretøjets ejer eller bruger. Det vil sige, hvis du som fører kommer til skade, får du ingen erstatning. Ejerens eller brugerens ting og køretøj bliver heller ikke erstattet. Meningen med ansvarsforsikringen er altså alene at sikre, at dem eller det, der bliver ramt af køretøjet, får en erstatning. Føreren og køretøjet er ikke dækket. Har du som fører en ulykkesforsikring eller en førerpladsforsikring, dækker den også.

Bemærk dog, at hvis der er andre køretøjer indblandet i et uheld/ulykke, kan du alt efter omstændighederne opnå erstatning fra modpartens forsikring.

Kaskoforsikringen er en udvidet forsikring, der altid omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring, men som også dækker skader på din bil og dens tilbehør.

Opdateret 28/01 2020 kl. 14:33

Kørslen skal altid have et uddannelsesformål. Det er derfor vigtigt, at I som institution nøje fører kontrol med, at jeres motorkøretøjer alene anvendes til formål, der er institutionen vedkommende. Hvis dette grundlæggende krav ikke er opfyldt, så er kørslen ikke omfattet af statens selvforsikring eller statens erstatningsordning for elever i praktik.

Skader i forbindelse med elevernes godkendte anvendelse af institutionens motorkøretøjer i forbindelse med deres uddannelse anses som institutionen vedkommende. Skader dækkes derfor af statens selvforsikringsordning. Der skal ikke tegnes forsikring, da køretøjet er omfattet af statens selvforsikringsordning.

Motordrevne køretøjer, der tilhører institutionen, er omfattet af statens selvforsikringsordning. Der skal således ikke tegnes lovpligtig ansvarsforsikring, jf. kapitel 16 i færdselsloven, jf. LBK nr 1386 af 11/12/2013 (retsinformation.dk) eller kaskoforsikring for institutionens motorkøretøjer.

Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker det ansvar, der kan opstå i forbindelse med brugen af institutionens motordrevne køretøjer. Det gælder også det ansvar, der kan opstå i forbindelse med tredjemands uberettigede brug af institutionens motorkøretøjer. De nærmere regler om ansvarsgrundlaget fremgår af § 101-103 i færdselsloven, Jf. LBK nr 1386 af 11/12/2013 (retsinformation.dk).

Kaskoforsikringen dækker skader på institutionens motorkøretøjer eller leasede motorkøretøjer, herunder tab af køretøjet ved tyveri eller røveri. Det er en forudsætning for dækning af kaskoskader efter reglerne om statens selvforsikringsordning, at køretøjet af institutionen ikke er blevet anvendt til formål, der er institutionens uddannelsesformål uvedkommende, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 om selvforsikring i staten mv

Opdateret 28/01 2020 kl. 14:34

Elevers adgang til at køre i privat bil til et skolearrangement er en mulighed, såfremt skolen giver tilladelse til det og eleven er over 18 år, har et kørekort og har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring. Statens selvforsikring dækker ikke og der udbetales ikke kørepenge til eleven.

Opdateret 04/07 2023 kl. 15:14

Nej. Elever må i udgangspunktet ikke anvende skolens køretøjer. Undtagelsen til dette udgangspunkt er, hvis eleverne i forbindelse med ”undervisning under arbejdspladslignende forhold”, bliver bedt om at transportere materialer til og fra skolen, dvs. at der skal være et uddannelses formål med kørslen. Eleverne skal selvsagt være fyldt 18 år og have et gyldigt kørekort.

Skader i forbindelse med elevernes godkendte anvendelse af institutionens køretøjer dækkes af statens selvforsikringsordning. Det skal bemærkes, at BUVMs institutioner har en selvrisiko på 1 % af deres årlige indtægter, hvilket betyder, at ”småskader” dækkes direkte af skolen.

Opdateret 28/01 2020 kl. 14:34

Ja. Ved leje (herunder leasing) af motorkøretøjer kan der tegnes en separat ansvarsforsikring. Dette fraviger hovedreglen om, at institutioner ikke må tegne forsikringer. Det skyldes, at motorkøretøjer, der lejes eller leases ikke er omfattet af undtagelsen i § 109 i færdselsloven, der anfører, at motorkøretøjer, der tilhører staten eller en kommune, er undtaget fra forsikringspligt efter § 105. Dette skyldes, at det er udlejer eller leasingselskabet, der er ejer af motorkøretøjet og ikke institutionen.

Det følger af § 4 i Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 om selvforsikring i staten, at der skal tegnes forsikringer, hvor dette kræves ifølge lovgivningen. Der skal således tegnes en ansvarsforsikring for motorkøretøjet, jf. § 105 i færdselsloven. Det skal bemærkes, at forsikringsudgifterne ikke indgår i institutionernes opgørelse af selvforsikringsudgifter. Det forudsættes, at leasingen efter gældende bevillingsregler er tilladt, jf. Finansministeriets Budgetvejledning 2016, pkt. 2.4.10.

Opdateret 28/01 2020 kl. 14:35

Såfremt det er økonomisk forsvarligt og såfremt formålet med ekskursionen er institutionen vedkommende, kan institutionen vælge at transportere eleverne fra institutionen til ekskursionsmålet i institutionens køretøjer.

Opdateret 31/01 2020 kl. 14:32

Hvis der er tale om kørsel i forbindelse med ”undervisning under arbejdspladslignende forhold”, så kan der være situationer, hvor eleven har passagerer med i køretøjet.

Det kan for eksempel være, at eleverne er blevet bedt om at hente eller aflevere nogle tunge materialer, der kræver, at de er mindst to om at udføre opgaven. Det vil bero på en konkret vurdering fra gang til gang.

Sidst opdateret: 27. juni 2023