Hop til indhold

Kommunalbestyrelsen har som skoleejer det overordnede ansvar for kommunens folkeskoler og skal blandt andet sikre, at undervisningen på de lokale folkeskoler har den nødvendige kvalitet.

Styrelsen varetager det statslige kvalitetstilsyn med undervisningen i folkeskolen.

Kvalitetstilsynet

Kvalitetstilsynet har til formål at identificere skoler med vedvarende kvalitetsmæssige udfordringer og at give kommunalbestyrelsen det bedst mulige grundlag for at arbejde med og forbedre den enkelte folkeskoles resultater.

Sådan føres der tilsyn

Styrelsen tager i tilsynet med folkeskolen udgangspunkt i de nationalt fastsatte mål for folkeskolen: Alle elever skal udfordres fagligt til at blive så dygtige de kan ved at forbedre det faglige niveau og elevernes trivsel i folkeskolen.

Læs mere om nationale mål.

Risikobaseret tilsyn

Styrelsen følger kvaliteten af undervisningen i folkeskolen via årlige landsdækkende screeninger af skolerne resultater.

I det risikobaserede tilsyn screener styrelsen skolerne på baggrund af følgende kvalitetsindikatorer:

  • Elevernes resultater fra 9.-klassesprøverne i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.
  • Elevernes overgang til ungdomsuddannelse.
  • Løfteevne (socioøkonomisk referencekarakter) Resultater fra nationale test i dansk og matematik.
  • Resultater fra den obligatoriske nationale trivselsmåling.

Det bruger styrelsen indikatorerne til

Udvælgelsen af skoler til tilsyn tager udgangspunkt i de skoler, der over en flerårig periode har dårlige resultater (over to år på de tre førstnævnte indikatorer og over tre år for de nationale test). Skoler kan også udtages til tilsyn, hvis skolens resultater på de fire trivselsindikatorer (social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden) er blandt de fem procent dårligste på landsplan.

Styrelsen gennemfører herefter en nærmere undersøgelse af skoler med tegn på vedvarende kvalitetsmæssige udfordringer. Styrelsen kan på den baggrund indlede en dialog med den ansvarlige kommunalbestyrelse om de udfordringer, som screeningen har vist.

Tegn på vedvarende udfordringer

Styrelsen indleder en dialog med den ansvarlige kommunalbestyrelse, hvis screeningen og en konkret analyse af den enkelte skoles screeningsresultat viser tegn på vedvarende kvalitetsmæssige udfordringer med undervisningen på skolen.

Kommunen får herefter 12 måneder til at arbejde med at forbedre skolens resultater, hvorefter styrelsen følger op på sin første henvendelse.

Hvis kommunen herefter ikke har taget de nødvendige initiativer til at forbedre kvaliteten af undervisningen på skolen, kan undervisningsministeren pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan og/eller at tage kontakt til læringskonsulenterne for at forbedre det faglige niveau på skolen.

Læs mere om læringskonsulenterne.

Kommunernes kvalitetsrapporter

Kommunerne er hvert andet år forpligtede til at udarbejde kommunale kvalitetsrapporter om kommunens folkeskoler. Den kommunale kvalitetsrapport er kommunalbestyrelsens mål- og resultatstyringsværktøj, som viser, hvordan kommunen og kommunens folkeskoler lever op til de udmeldte politiske mål på folkeskoleområdet. De kommunale kvalitetsrapporter inddrages også i kvalitetstilsynet.

Styrelsen anvender blandt andet kvalitetsrapporterne som baggrund for dialogen med kommuner, der har folkeskoler med tegn på vedvarende dårlig kvalitet. Kvalitetsrapporten kan give et indblik i den pågældende skoles og kommunes udfordringer i forhold til at sikre kvaliteten af undervisningen på skolen.

Læs mere om kvalitetsrapporterne i folkeskolen.

Sidst opdateret: 25. august 2022