Hop til indhold

Fremme af god orden skal sikre trivsel og et trygt og godt læringsmiljø

I medfør af folkeskolelovens § 52, 1. pkt., kan undervisningsministeren fastsætte almindelige regler om foranstaltninger til fremme af god orden i skolerne. Reglerne er fastsat i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. 

Bekendtgørelsen udgør rammen for de foranstaltninger, som skolens leder kan tage i brug over for elever, der ikke overholder de ordensregler, som skolen har fastsat samt øvrige normer for god opførsel. Der vil også kunne tages mindre indgribende foranstaltninger i anvendelse end dem, som bekendtgørelsen opremser.

Det er vigtigt, at elever og lærere i samarbejde skaber et godt arbejdsklima, hvor eleverne får forståelse for skolens ordensregler og den omgangstone og de samværsformer, der ønskes på skolen.

Ordensreglerne skal medvirke til at sikre, at alle elever trives i skolen og har det bedste udgangspunkt for læring og det sociale samvær på skolen. Det er i den forbindelse centralt, at eleverne har forståelse for skolens ordensregler og øvrige normer for det gode samvær i skoletiden.

Når ordensreglerne overtrædes

Undertiden sker det, at en elev gentagende gange og groft tilsidesætter skolernes ordensregler og generelle normer for god opførsel. Skolen skal altid søge at give eleverne en klar forståelse for ordensreglerne på skolen gennem samtale og forudgående advarsel om uhensigtsmæssig opførsel.

Enhver beslutning om iværksættelse af foranstaltninger til fremme af god orden træffes på baggrund af en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder og skal stå i rimeligt forhold til elevens forseelse.

Bemærk: opdatering af spørgsmål og svar

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen er blevet revideret i 2020. De nedenstående spørgsmål og svar er ikke opdateret efter den nye bekendtgørelse. De vil blive opdateret hurtigst muligt.

Ofte stillede spørgsmål

Opdateret 01/05 2019 kl. 13:42

Skolen skal sørge for, at alle elever kan trives i skolen, og at undervisningen finder sted i god orden. Ordensregler skal medvirke til at danne det bedste udgangspunkt for elevernes læring og den enkelte elevs trivsel i folkeskolen.

Ifølge folkeskolelovens § 44, stk. 4, er det skolebestyrelsen på den enkelte skole, der fastsætter skolens ordensregler.

Ordensreglerne skal bidrage til at sikre god adfærd i undervisningen, det sociale fælleskab på skolen og retningslinjer for, hvordan man opfører sig overfor hinanden.

Skolens leder skal ved hvert skoleårs begyndelse oplyse forældre og elever om skolens ordensregler og værdiregelsæt, som der er blevet enighed om i skolebestyrelsen.

Undervisningsministeren fastsætter almindelige regler om foranstaltninger til fremme af god orden i skolerne. De nærmere regler om gennemførelse af skolens ordensregler er herefter fastsat i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen (BEK nr. 697 af 23/06/2014).

Opdateret 01/05 2019 kl. 13:44

Skolerne har en række handlemuligheder som er fastsat i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Det drejer sig om:

  1. Eftersidning i op til 1 time
  2. Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge
  3. Overflytning til en parallelklasse på samme afdeling ved samme skole
  4. Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden afdeling ved samme skole
  5. Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden skole i kommunen
  6. Udskrivning af folkeskolen af elever på 10. klassetrin.

De nærmere betingelser for at gøre brug af disse fremgår af bekendtgørelsens §§ 6-7.

Det fremgår af bekendtgørelsen, jf. § 3, stk. 3, at skolen også kan iværksætte mindre indgribende foranstaltninger end dem, der er nævnt herover.  For eksempel at eleven sendes udenfor døren resten af timen, eller at forældrene afhenter eleven på skolen efter aftale herom.

Opdateret 01/05 2019 kl. 13:44

Ja, en elev i folkeskolen kan godt gives en eftersidning. Eftersidning er en blandt flere foranstaltninger, som skolens leder kan tage i anvendelse.

Det er dog en betingelse, at forældrene forinden er informeret om eftersidningen og, at eleven er under fornødent tilsyn. Eftersidningen må desuden ikke hindre eller væsentligt forsinke en elevs hjemtransport.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 6, nr. 1, og er uddybet i § 7, stk. 1.

Opdateret 01/05 2019 kl. 13:45

Udelukkelse fra undervisningen kan anvendes i tilfælde, hvor en elev – trods skolens forsøg på at bringe elevens uhensigtsmæssige opførsel til ophør – fortsætter den uhensigtsmæssige opførsel, så undervisningen i klassen ikke kan gennemføres, og hvor det samtidigt vurderes, at overførsel til anden undervisning på skolen ikke er tilstrækkeligt. 

Udelukkelse fra undervisningen kan også anvendes i tilfælde, hvor en elevs uhensigtsmæssige opførsel er ophørt, men hvor den har været af en sådan karakter, at den fortsat har indflydelse på god orden i klassen. Dette kan for eksempel være i tilfælde, hvor eleven har chikaneret en underviser eller en klassekammerat så alvorligt, at elevens fortsatte tilstedeværelse i klassen vil være stødende for den lærer eller elev, det er gået ud over.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 6, nr. 2, og er uddybet i § 7, stk. 2.

Opdateret 01/05 2019 kl. 13:46

Der er tale om udelukkelse, når en elev hjemsendes fra undervisningen i indtil 1 uge.

Skolen har mulighed for at tage foranstaltninger i brug, der er mildere en de opremsede i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

En lærer kan for eksempel sende en elev uden for døren. Skolen kan også tage kontakt til forældrene og aftale, at forældrene henter eleven hjem for resten af dagen, uden at der derved er tale om en udelukkelse fra undervisningen.

 

Opdateret 01/05 2019 kl. 13:49

Det er skolens leder, der træffer afgørelse om at udelukke en elev fra undervisningen.

Afgørelsen om udelukkelse fra undervisningen kan ikke påklages til kommunalbestyrelsen.

Afgørelsen, om at udelukke en elev fra skole, er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Skolen skal derfor efterleve kravene til afgørelser i medfør af forvaltningsloven, herunder krav om partshøring af elev/forældre og skriftlig begrundelse for afgørelsen.

Udelukkelse kan alene ske op til to gange per skoleår for den enkelte elev og maksimalt 10 skoledage i alt på et skoleår.

Opdateret 01/05 2019 kl. 13:51

Når en elev har været udelukket fra undervisningen to gange i løbet af skoleåret og fortsat ikke overholder skolens ordensregler, må skolens leder overveje (eller genoverveje), hvilke andre foranstaltninger, der i stedet kan være egnede til at bringe elevens uhensigtsmæssige opførsel til ophør og bidrage til elevens forståelse for nødvendigheden af at overholde skolens ordensregler med videre.

Hvis skolelederen har grund til at antage, at en elevs uhensigtsmæssige opførsel skyldes, at eleven har behov for specialundervisning eller specialpædagogisk bistand, skal skolelederen inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Skolens leder skal også overveje, hvorvidt den pågældende elev har behov for særlig støtte i henhold til den sociale lovgivning. Skolelederen skal søge, at inddrage forældrene inden indberetning til de sociale myndigheder eventuelt sker.

Reglerne herom følger af bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen, § 11.

Opdateret 01/05 2019 kl. 13:52

Skolens leder har mulighed for at beslutte, at en elev overflyttes til enten en parallelklasse på samme afdeling ved samme skole, til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden afdeling ved samme skole eller til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden skole i kommunen.

Overflytning kan ske ved særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde.

De nærmere betingelser fremgår af bekendtgørelsens § 7, stk. 3-7.

Opdateret 01/05 2019 kl. 13:52

Nej, kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sørge for undervisning i grundskolen til børn og unge, der bor eller opholder sig i kommunen, hvis forældrene ønsker dem optaget i folkeskolen. Ethvert barn, der bor her i landet, er som udgangspunkt undervisningspligtigt.

En elev kan dog overflyttes til anden klasse eller skole, jf. punktet ovenfor.

Sidst opdateret: 25. juni 2021