Hop til indhold

Lektiehjælp og faglig fordybelse er et fast element i skoledagen. Her får eleverne tid og hjælp til at fordybe sig og til at arbejde med det, der er særlig svært eller særlig spændende for dem i fagene.

Lektiehjælp og faglig fordybelse er en del af undervisningen i skolens fag og obligatoriske emner eller en del af den understøttende undervisning.

Lektiehjælp og faglig fordybelse skal løfte alle elevernes faglige niveau ved at tilbyde faglig træning, faglige udfordringer eller særlige, tilpassede turboforløb.

Lektiehjælp og faglig fordybelse skal byde på forskellige og differentierede læringsformer. Det kan for eksempel være læring gennem fysiske aktiviteter.

Eleverne skal deltage i lektiehjælp og faglig fordybelse, og skolen skal udbyde det.

Lektiehjælp

Eleverne skal have mulighed for at få hjælp til deres hjemmearbejde. Der skal være en kvalificeret voksen, som kan give faglig støtte, så eleverne får hjælp til at blive dygtigere. Men eleverne kan stadig også have lektier for, der skal laves hjemme.

Faglig fordybelse

Ved faglig fordybelse skal eleverne have mulighed for at øve sig i det, som de har lært, eller de kan fordybe sig i faglige emner. En kvalificeret voksen skal give støtte og vejledning.

Organisering

Lektiehjælp og faglig fordybelse kan tidsmæssigt placeres fleksibelt i løbet af skoledagen. De tidligere krav til organisering og timetal i forbindelse med lektiehjælp og faglig fordybelse i eftermiddagstimerne er ophævet.

Læringskonsulenterne

Læringskonsulenterne kan hjælpe kommuner og skoler i deres arbejde med lektiehjælp og faglig fordybelse.

Lovgivning og relevante paragraffer

  • Folkeskoleloven: Reglerne om lektiehjælp og faglig fordybelse: § 15, stk. 2
  • Folkeskoleloven: Om opfyldelse af undervisningspligt efter anmodning fra forældre om elevs deltagelse i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening (i forbindelse med fritagelse fra tid til lektiehjælp):§ 33 stk. 9
  • Folkeskoleloven: Angående skolernes samarbejder med lokalsamfundets kultur- og foreningsliv og muligheden for, at personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver:§ 3 stk. 4 og 5
  • Folkeskoleloven: Om undervisningstidens varighed: § 14 b

Spørgsmål og svar

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Opdateret 20/02 2017 kl. 08:34

Fra skoleåret 2015/ 2016 vil det ikke længere være frivilligt for eleverne at deltage i lektiehjælp og faglig fordybelse. Dermed bliver skoleugen på gennemsnitligt 30 timer i indskolingen, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen.

Lektiehjælp og faglig fordybelse vil i højere grad kunne indgå som en integreret del af den øvrige undervisning, og skolerne får større frihed til at tilrettelægge skoledagen i overensstemmelse med lokale ønsker og behov.

Alle elever, der ikke har lektier for, skal tilbydes andre former for faglig fordybelse.

Opdateret 20/02 2017 kl. 08:34

I tiden til lektiehjælp og faglig fordybelse har skolen pligt til at tilbyde faglig støtte, som skal give eleverne bedre mulighed for at få et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Det betyder, at eleverne skal tilbydes hjælp til deres lektier af en kvalificeret voksen. Har eleverne ikke lektier for, skal skolerne tilbyde faglig fordybelse på områder, hvor det findes hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte elevs læringsmål. Skolerne skal også inden for den tilbudte lektiehjælp tilbyde varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever - for eksempel ved inkorporering af fysiske aktiviteter.

Opdateret 20/02 2017 kl. 08:34

Lektiehjælp og faglig fordybelse er en integreret del af den samlede undervisningstid, og elever kan derfor ikke fritages fra lektiehjælp og faglig fordybelse.

Skolelederen kan efter anmodning fra forældrene tillade, at en elev i begrænset omfang får fri til at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

Der henvises til folkeskolelovens § 33, stk. 9.

Der gælder særlige regler for specialundervisningselever (elever, der modtager støtte i mindst ni undervisningstimer om ugen).

Opdateret 03/04 2023 kl. 10:23

Hvis eleverne, som led i undervisningen, får lektier eller hjemmeopgaver, har skolen pligt til at give eleverne mulighed for at få hjælp dertil - for eksempel ved en grundig instruktion eller ved at give mulighed for at udføre hjemmearbejdet på skolen med støtte fra en kvalificeret voksen. Det kan være en lærer eller andet pædagogisk personale, men det kan også være en frivillig, der har de fornødne kompetencer til at varetage den konkrete opgave. 

Det er dog fortsat læreren eller det pædagogiske personale, der er ansat på skolen, der har ansvar for lektiehjælpen. 

Det er ikke et lovmæssigt krav, at eleverne når at færdiggøre lektierne på skolen, men såfremt der gives hjemmearbejde, er det hensigten, at eleverne efter lektiehjælpen skal kunne løse lektierne hjemme uden hjælp fra en voksen.

Opdateret 15/02 2023 kl. 14:50

Da lektiehjælp og faglig fordybelse skal placeres inden for den samlede undervisningstid, er det de almindelige kvalifikationskrav for det undervisende personale i folkeskolen, som gælder. Lektiehjælpen skal derfor som al anden undervisning i folkeskolen varetages af det undervisende personale på skolen, som er lærere, pædagoger og andet personale med relevante kvalifikationer.

Frivillige kan alene i begrænset omfang varetage undervisning i folkeskolen, herunder lektiehjælp, som led i samarbejder med lokalsamfundets kultur- og foreningsliv, jf. folkeskolelovens § 3, stk. 4 og 5. Andre frivillige kan kun indgå i undervisningen som led i almindelig gæstelærerordning. Gæstelærere kan ikke selvstændigt varetage hele eller dele af undervisningen.

Opdateret 03/04 2023 kl. 10:26

Der er ikke noget i vejen for, at lektiehjælp og faglig fordybelse rent fysisk placeres i fritidshjem, SFO eller klub, men der er fortsat tale om undervisning i folkeskolen. Det betyder, at lektiehjælpen skal varetages af undervisende personale - herunder også pædagogisk personale, der er ansat på skolen, at lektiehjælpen finder sted under skolelederens ansvar og at lektiehjælpen bidrager til opfyldelsen af folkeskolens mål for fag og emner.

Opdateret 20/02 2017 kl. 08:34

Der er ikke timetal for lektiehjælp og faglig fordybelse. Lektiehjælp skal gives inden for den samlede undervisningstid som en integreret del af skoledagen. Den samlede undervisningstid er i gennemsnit 30 timer om ugen i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, 33 timer på 4.-6. klassetrin og 35 timer på 7.-9. klassetrin, hvis der regnes med et skoleår på 40 uger.

Opdateret 20/02 2017 kl. 08:34

Nej. Skolerne skal etablere lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden, og det er obligatorisk for eleverne at deltage.

Opdateret 03/04 2023 kl. 10:27

Ja. Lektiehjælp og faglig fordybelse kan tidsmæssigt placeres fleksibelt i løbet af skoledagen. De tidligere krav til organisering og timetal i forbindelse med lektiehjælp og faglig fordybelse i eftermiddagstimerne er ophævet.

Sidst opdateret: 15. november 2023