Hop til indhold

Folkeskolens omstilling til mere inklusion bygger på en række danske og internationale aftaler.

Aftaler om inklusion

Arbejdet med inklusion i folkeskolen bygger på forskellige aftaler:

 • Aftalen om kommunernes økonomi for 2011. Aftalen udtrykker enighed om målsætningen for inklusion og om, at de frigjorte ressourcer på området blandt andet kan styrke den almindelige undervisning i folkeskolen. Kommunerne har forpligtet sig til at gøre pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) efterspørgselsstyret, så rådgivningen i højere grad modsvarer skolernes behov for vejledning. Desuden vil kommunerne arbejde med inklusionsfremmende styringsmodeller og arbejde strategisk med lærernes kompetenceudvikling og udnyttelsen af personalets kompetencer til gavn for alle elever. 
 • Aftalen om kommunernes økonomi for 2013. Aftalen rummer konkrete mål for inklusion:
  - Andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning, øges. Målet er, at andelen af elever i den almindelige undervisning skal være 96 procent af det samlede elevtal i folkeskolen i 2015.
  - Andelen af elever, der får 02 eller derunder i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasses afgangsprøve, skal være reduceret i 2015 og reduceres yderligere frem mod 2018.
  - Elevernes trivsel fastholdes i takt med omstillingen til øget inklusion.
 • Lovændring i 2012. Lovændringen er baseret på en bred politisk bred aftale, der giver en klar afgrænsning af specialundervisning og understøtter målsætningen om inklusion.

Hjælp og rådgivning

Kommunerne kan hente hjælp og rådgivning om inklusion i læringskonsulenternes inklusionsteam i Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriets Ressourcecenter for folkeskolen udvikler desuden ny viden om inklusion (emu.dk).

Ordblindetest

Ordblindhed er en internationalt anerkendt diagnose. En anerkendt ordblindetest, som ministeriet har fået udviklet, giver en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed.

En elev skal kun testes, hvis der er mistanke om, at eleven er ordblind.

Inklusionsarbejdet følges

Det er blevet afrapporteret, hvor langt kommunerne er med inklusionsarbejdet.

Afrapporteringen omfatter blandt andet opfølgning på målsætningerne for øget inklusion, samt på fokuspunkter om kompetencer, kompetenceudvikling, inklusionsfremmende styringsmodeller og opbakning til inklusion.

Afrapporteringen sker i et samarbejde mellem ministeriet, KL og Finansministeriet. Afrapporteringen bygger på dels en årlig undersøgelse i 12 repræsentativt udvalgte kommuner, dels på data fra den sædvanlige statistikindsamling på området.

Internationale aftaler

Arbejdet med inklusion i folkeskolen har rødder i to internationale aftaler:

 • Salamanca-erklæringen fra 1994 om, at alle børn har ret til at gå i skole. Erklæringen er underskrevet af 92 lande, heriblandt Danmark.
 • FN-konventionen for mennesker med handicap, som Danmark har tiltrådt den 13. juli 2009. Ifølge FN-konventionen skal deltagerstaterne sørge for et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer. Det er blandt andet vigtigt, at personer med handicap får den nødvendige støtte i det almindelige uddannelsessystem.

Se ofte stillede spørgsmål og svar til inklusion og specialundervisning.

Lovgivning og relevante paragraffer

 • Bekendtgørelse af lov om folkeskolen: supplerende undervisning eller anden faglig støtte § 3 a i henhold til §, stk. 5. 
Sidst opdateret: 15. november 2023