Hop til indhold

Klæd eleverne på

Forud for prøveafholdelsen er det skolelederens ansvar, at eleverne kender reglerne og konsekvenserne af at snyde ved folkeskolens prøver. 

Det er bl.a. vigtigt, at eleverne orienteres grundigt om, hvilke hjælpemidler der er og ikke er tilladt ved prøverne. Læs om information til elever ved folkeskolens prøver (uvm.dk)

Sådan skal snyd og formodninger om snyd håndteres

Opstår der før, under eller efter en prøve formodning om, at en elev har skaffet sig uretmæssig hjælp ved prøven, fx ved at benytte ikke-tilladte hjælpemidler, skal skolens leder undersøge sagen, træffe afgørelse herom og beslutte eventuelle konsekvenser. 

Opstår der under en prøve formodning om snyd, skal dette straks indberettes til skolens leder. Hvis formodningen om snyd ikke kan bekræftes under prøven, bør man undgå at forstyrre eleven og lade eleven færdiggøre prøven, da eleven ikke vil kunne få bedømt sin besvarelse, hvis prøven afbrydes, selvom formodningen om snyd ikke kan bekræftes.

Hvis en elev utvivlsomt gribes i at snyde under en prøve, skal skolens leder straks bortvise eleven fra prøven. 

Opstår der efter en prøve formodning om snyd, fx når bedømmeren af prøven læser besvarelsen, skal skolens leder informeres om mistanken.

Når der foreligger en besvarelse fra en elev, skal der altid foretages en bedømmelse af denne, også selvom der er en formodning om snyd. Bedømmelsen skal altid ske ud fra den præmis, at formodningen om snyd efterfølgende afkræftes.

Sådan træffer skolelederen afgørelse om snyd

Ved formodning om snyd er det altid skolens leder, der skal undersøge forholdet, foretage en samlet vurdering af alle relevante oplysninger i sagen, og på den baggrund træffe en afgørelse. 

Det er skolelederens ansvar at sørge for, at sagen er tilstrækkeligt belyst, inden der træffes en afgørelse. Skolens leder kan med fordel inddrage elevens faglærer og dennes kendskab til eleven og elevens tidligere arbejde. 

Det er ikke et krav, at der skal være ubestridelige beviser for, at der er snydt, eller at eleven har indrømmet at have snydt, for at skolens leder kan træffe afgørelse om snyd. Hvis der er tegn på, at eleven har snydt, kan det være tilstrækkeligt grundlag for, at skolens leder kan bekræfte formodningen om snyd. Det kan fx være, hvis kvaliteten i besvarelsen af én af flere delprøver og resultatet heraf i udstrakt grad adskiller sig fra de øvrige delprøver, og/eller hvis elevens faglærer vurderer, at elevens faglige niveau i prøven afviger meget fra det sædvanlige niveau.

Skolelederen bør indhente oplysninger, som kan dokumentere en overvejende sandsynlighed for, om der er tale om snyd eller ej – også selvom oplysningerne ikke er direkte og ubestridelige beviser på, om der er snydt.

Skolelederen må gerne undersøge elevens opgave for plagiat som en del af undersøgelsen af den konkrete formodning om snyd.

Skolelederen må gerne bede den/de tilsynsførende ved prøven om at give deres perspektiv på den konkrete formodning om snyd.

Skolelederen må gerne bede elevens faglærer vurdere elevens pågældende besvarelse og sammenligne den med elevens sædvanlige faglige niveau.

Elevens privatliv må ikke krænkes i undersøgelsen. Eksempelvis må elevens computer kun undersøges ved utvungen samtykke fra eleven.

Det vil i mange situationer være hensigtsmæssigt at invitere eleven og dennes forældre til et møde og fortælle eleven om formodningen om snyd. Til mødet kan eleven præsentere sin side af sagen, og skolen kan stille relevante spørgsmål, der kan bidrage til at afdække, om formodningen om snyd kan be- eller afkræftes.

Hvis eleven inviteres til møde, skal eleven have oplyst:

  • hvad mødet handler om
  • at eleven har ikke pligt til at møde op
  • at eleven ikke har pligt til at besvare spørgsmål, som eleven ikke har lyst til at besvare
  • at eleven har ret til og anbefales at medbringe en bisidder, hvis eleven vælger at deltage.

Hvis formodningen om snyd kan bekræftes

Hvis skolelederen vurderer, at formodningen om snyd kan bekræftes, og hvis elevens snyd har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen af prøvebesvarelsen, kan skolens leder bortvise eleven fra prøven, beslutte, at prøvebesvarelsen bortfalder, og beslutte, at eventuelle karakterer bortfalder.

Hvis eleven bortvises

En elev, der bortvises fra en prøve, skal tilbydes at aflægge en ny prøve i det pågældende fag. Dog kan skolens leder træffe afgørelse om, at en elev, der ved gentagne lejligheder er blevet bortvist fra en prøve, ikke skal tilbydes en ny prøve i det pågældende fag. 

Regelgrundlag

En afgørelse om snyd skal følge forvaltningslovens regler. Det vil sige, at forvaltningslovens krav til partshøring, begrundelse og klagevejledning skal iagttages i forbindelse med en afgørelse.  

Sidst opdateret: 26. februar 2024