Hop til indhold

Mundtlige og praktiske prøver

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:14

Bliver en elev syg eller udebliver fra en mundtlig prøve, skal eleven tilbydes en ny prøve i indeværende eller næstkommende prøvetermin. Hvis eleven har afleveret en synopsis eller disposition før eleven blev sygemeldt, danner den grundlag for eksaminationen.

Skolelederen eller faglæreren vurderer, hvor mange vejledningstimer eleven skal have til at færdiggøre arbejdet med synopsis eller disposition.

Elever i 9. og 10. klasse som udebliver fra en frivillig prøve, skal tilbydes en ny prøve. Skolen kan med fordel undersøge, om eleven har intentioner om at aflægge prøven, hvis ikke skal eleven ikke tilbydes en ny prøve. Det skal ikke fremgå af beviset, at en elev er udeblevet fra en frivillig prøve.

Læs mere om tilmelding til sygeprøve

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:14

Hvis en elev ikke har afleveret synopse, disposition eller lignende, som er en forudsætning for eller en del af prøven, kan eleven ikke aflægge prøven.

Eleven skal tilbydes en ny prøve i næstkommende termin.

Opdateret 10/05 2017 kl. 09:39

Skolens leder fastsætter tidspunktet for prøvernes begyndelse, men af hensyn til både elever, lærer og censor bør prøverne afholdes inden for tidsrummet klokken 8.00 – cirka 15.30.

Opdateret 10/05 2017 kl. 09:38

Skolelederen sørger for, at der sendes prøveopgaver og tekstopgivelser/undervisningsbeskrivelser i prøvefag, så de er censor i hænde senest 14 kalenderdage før prøven. Bilag medsendes, så censor har alt materiale til prøven.

Censor kontakter faglæreren for at drøfte prøveafholdelsen, prøveopgaverne og evt. vurderingskriterier forud for prøven, således at eventuelle tvivlsspørgsmål er afklaret inden prøvedagen. Hvis det er nødvendigt inddrages skolens leder.

Opdateret 20/07 2017 kl. 11:26

Alle elever eller grupper af elever skal have mindst fire prøveoplæg/fordybelsesområder at vælge imellem ved lodtrækningen. Prøveoplægget/fordybelsesområdet skal være ukendt for eleven. Derfor må prøveoplæg/fordybelsesområde kun anvendes to gange. Det gælder også, hvis prøven gennemføres over to eller flere dage. Der er enkelte særlige undtagelser, som er beskrevet i prøvevejledningerne til de enkelte fag.

Ved lodtrækning skal eksaminator samt censor eller skolens leder være til stede. Fristen for lodtrækning fremgår af de enkelte prøvevejledninger og i prøvebekendtgørelsens bilag 1 og 2 under de enkelte fag.

Opdateret 20/07 2017 kl. 11:27

Før de mundtlige prøver starter, skal skolen lave tekstopgivelser og/eller undervisningsbeskrivelser. Opgivelserne er omdrejningspunkt for skolens, censors og elevers forberedelse til mundtlige og praktiske prøver.

Læs mere om godkendelse af prøveoplæg og særlige frister på Tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser.

Der er mulighed for at udarbejde individuelle tekstopgivelser/undervisningsbeskrivelser for elever, der har fulgt et andet undervisningsforløb end klassens øvrige elever. Kravene til individuelle tekstopgivelser/undervisningsbeskrivelser er de samme og fremgår af prøvebekendtgørelsens bilag 1 og 2.

Opdateret 20/07 2017 kl. 11:33

Hvis en elev bliver syg på dagen, hvor lodtrækningen skal finde sted, udskydes lodtrækningen til eleven er frisk igen. I særlige tilfælde kan skolens leder indgå aftale med elev og forældre om, at en anden trækker for eleven. Ved gruppeprøver må eleven være indforstået med at grupper trækker fordybelsesområde/prøveoplæg.

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:14

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:14

En mundtlig prøve, som er baseret på en synopsis, eller der er udarbejdet i undervisningen, begynder, når eleven møder op til det planlagte tidspunkt for eksaminationen.

En mundtlig prøve med forberedelse umiddelbart forud for eksamination starter, når eleven har fået prøveoplægget.

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:14

Der skal være ro i forberedelseslokalet, så eleven har gode betingelser for at forberede prøven. Hvis flere elever forbereder sig i samme lokale, skal der være en eller flere tilsynsførende i lokalet.

Eleven må kun medbringe tilladte hjælpemidler og udleveret prøveoplæg til forberedelseslokalet.

Hvis eleven benytter tilladte hjælpemidler, som gør det muligt at kommunikere med andre, skal der være tilsyn med eleven.

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:14

Eleven har ret til at bruge prøveoplægget og noter fra forberedelsestiden under eksaminationen. Eksaminator og censor har ret til at se elevens noter.

Antal eksaminatorer

Hvis flere lærere har været ansvarlige for et fag, kan der være flere eksaminatorer ved prøverne. Dette gælder også ved flerfaglige prøver, hvor forskellige lærere har været ansvarlige for undervisningen.

Skolelederen kan tillade, at ikke-erfarne eksaminatorer overværer en votering.

Flerfaglige prøver

Ved bedømmelse af flerfaglige prøver skal skolelederen sikre, at eksaminator og censor tilsammen har kompetencer i de fag, der aflægges prøve i.

Lyd- og billedoptagelse

Lyd- og billedoptagelse i prøvelokalet er som udgangspunkt ikke tilladt. Skolelederen kan tillade, at en elev lydoptager sin egen mundtlige prøve. Det er en betingelse, at censor og eksaminator har givet samtykke.

Mundtlig prøve som videokonference

Skolelederen kan beslutte, at en mundtlig prøve afholdes som videokonference – for eksempel hvis eleven er bosiddende i udlandet og gerne vil aflægge folkeskolens prøver. Hvis eleven fysisk befinder sig et andet sted end eksaminator og censor under prøven, skal skolelederen udpege en tilsynsførende, der er til stede hos eleven under prøven.

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:14

Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig, hvorefter eleven forlader prøvelokalet.

Censor og eksaminator voterer, hvorefter der gives én karakter efter hver enkelt elevpræstation. Faglæreren fortæller karakteren til eleven i censors påhør. Lærer og censor kan forklare karakterfastsættelsen for eleven uden at kommentere eventuelle forskellige i bedømmelse under voteringen.

Karaktergivning ved gruppeprøver

Elever, der har været til gruppeprøve, kan få meddelt bedømmelsen samlet eller individuelt. Hvis én elev i gruppen ønsker at få karakteren individuelt, vil dette gælde for alle elever i gruppen.

Karakterfastsættelse og karakterlister

Karakterfastsættelsen følger de regler, som de fremgår af karakterbekendtgørelsen § 14, stk. 1 og 2.

Umiddelbart efter, at alle eksaminationer er afholdt, afleveres de underskrevne karakterlister til skolelederen eller den prøveansvarlige.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af:

Prøvebekendtgørelsen, Kap 5, 6 og 7 (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 2. august 2023