Differentiering betyder, at læreren tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen. Læreren forklarer fagligt stof, giver feedback, støtter og motiverer eleverne på forskellige måder, der passer til elevernes forudsætninger.

For at sikre, at eleverne udvikler deres kompetencer bedst muligt, skal læreren løbende videreudvikle deres praksis for differentiering.

Differentiering omfatter undervisningsdifferentiering, niveaudeling og talentspor.

Undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering betyder, at alle elever skal nå samme læringsmål, men at de får mulighed for at nå målet på forskellige måder og i et forskelligt tempo. Ved at tilrettelægge undervisningen på forskellige måder kan der tages hensyn til elevens faglige niveau, læringsstile og/eller sociale forudsætninger.

Med udgangspunkt i for eksempel elevernes læringsstile kan læreren udvikle og afprøve metoder til at forklare det faglige stof på forskellige måder eller give feedback til eleverne på forskellige måder.

Niveaudeling

Niveaudeling betyder, at eleverne inddeles i grupper med henblik på at skulle nå forskellige læringsmål. Eksempelvis skal én gruppe nå niveau E i dansk, og en anden gruppe skal nå niveau D.

Niveaudeling kan organiseres på to forskellige måder:

  1. Ved at der i det enkelte klasserum kun gennemføres undervisning på ét niveau eller
  2. Ved at der i det samme klasserum gennemføres undervisning på flere niveauer.

Talentspor

hovedforløbet har eleven mulighed for at vælge uddannelsesspecifikke fag på et højere præstationsniveau end det, der er fastlagt for de ordinære uddannelser. Fag med et valgfrit højere præstationsniveau kan omfatte praktisk eller teoretisk undervisning, der har til formål at give en specifik erhvervskompetence.

Uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet kan være bundne eller valgfri.

  • Bundne uddannelsesspecifikke fag er knyttet til et eller flere specialer i en uddannelse og er fastlagt i forbindelse med valg af speciale i en uddannelse.
  • Valgfri uddannelsesspecifikke fag vælger eleven blandt de valgfri fag, der udbydes. Der skal altid have mindst to fag at vælge mellem.

Eleven har mulighed for at vælge et talentspor, hvor mindst 25 % af uddannelsens hovedforløb foregår på et højere niveau end det obligatoriske.

Det kræver, at det faglige udvalg har valgt at udbyde uddannelsen med talentspor. Det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen for den enkelte uddannelse.

For grundfag skal fagene kunne placeres på niveauerne fra F til C. For de uddannelsesspecifikke fag skal de følge de præstationsstandarder, der gælder for disse fag.

Grundfagsniveauer

F: Et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøve
E: Niveau svarende til 10. klasse-prøve
D: Et niveau mellem 10. klasse-prøve og gymnasialt C-niveau
C: Niveau svarende til gymnasialt C-niveau

Præstationsstandarder

De uddannelsesspecifikke fag kan give dig forskellige præstationsstandarder:

  • Begynderniveau
  • Rutineret niveau
  • Avanceret niveau
  • Ekspertniveau.

De enkelte præstationsstandarder udfoldes i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014, § 34, stk.1. 

Sidst opdateret: 13. juli 2018