Grundforløbets 2. del varer normalt 20 uger (½ år), men der er uddannelser, der har et kortere forløb.

Før du begynder i grundforløbets 2. del, skal du have valgt den erhvervsuddannelse, du vil gennemføre.

Grundforløbets 2. del er en del af den erhvervsuddannelse, du har valgt. Målet med undervisningen er at give dig forudsætninger for at kunne gennemføre hovedforløbet.

Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve.

Fag

Undervisningen består af:

  • Et uddannelsesspecifikt fag
  • Grundfag
  • Valgfag

Grundfagene bygger oven på fag fra 9. eller 10. klasse og er med til at udvikle dine grundlæggende færdigheder. Grundfagene indgår i tæt samspil mellem teori og praksis og i den praksisrelaterede undervisning. Det giver dig bedre mulighed for en eventuel videregående uddannelse efter din erhvervsuddannelse.

Det uddannelsesspecifikke fag giver dig faglige kompetencer, der retter sig mod det hovedforløb, du har valgt.

Det uddannelsesspecifikke fag beskrives af erhvervsskolen på grundlag af de krav, de faglige udvalg har fastsat for adgang til skoleundervisningen i hovedforløbet.

Adgangskrav til skoleundervisningen i hovedforløbet

De faglige udvalg fastsætter adgangskrav i form af:

  • Grundfag på et givet niveau
  • Krav om faglig viden, faglige færdigheder og kompetencer
  • Kompetencekrav svarende til certificering (se certifikatundervisning nedenfor)

Der er i nogle uddannelser fastsat krav om flere fag og/eller højere niveauer i grundfag ved overgangen til skoleundervisningen i hovedforløbet, end der kan nås i den tid til grundfag, der indgår i grundforløbets 1. del og 2. del. I sådanne tilfælde vil elever, der ikke opfylder disse krav forud for grundforløbet skulle vælge undervisning i valgfagene, der kan give dem den fornødne overgangskompetence. Hvis kravene til gennemførte grundfag forudsætter mere undervisning end den undervisning, der indgår som grundfag og valgfag, må eleven supplere sin kompetence (eksempelvis via VUC).

Grundforløbsprøven

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag afsluttes med en prøve. Prøven danner grundlag for at bedømme, om du opfylder de krav, der er fastsat for den pågældende uddannelse (Adgangskravene til skoleundervisningen i hovedforløbet: viden, færdigheder og kompetence).

Opgaven omfatter en praktisk og/eller en teoretisk del. Opgaven stilles af skolen i samarbejde med andre relevante skoler og faglige udvalg.

Prøven varer mellem 30 minutter og 7 timer og skal løses enten individuelt eller i gruppe. Prøven bedømmes som bestået/ikke bestået. Den skal være bestået for, at du kan påbegynde skoleundervisning i hovedforløbet, medmindre det faglige udvalg beslutter, at dette ikke gælder for den enkelte uddannelse.

Andre prøver i grundforløbet

Der er endvidere prøve i et grundfag og eventuelt i certifikatundervisning.

Certifikatundervisning

Mange erhvervsuddannelser retter sig mod jobområder, hvor andre myndigheder har sat krav om certifikat (gennemførelse af konkret uddannelse) for at kunne udføre et konkret arbejde. Nogle af certifikaterne er fastsat af EU eller FN. Eleverne skal derfor opnå de påkrævede certifikater som led i uddannelsen.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 23. april 2019