Hop til indhold

Grundforløbets 2. del varer normalt 20 uger (½ år), men der er uddannelser, der har et kortere forløb.

Før du begynder i grundforløbets 2. del, skal du have valgt den erhvervsuddannelse, du vil gennemføre.

Grundforløbets 2. del er en del af den erhvervsuddannelse, du har valgt. Målet med undervisningen er at give dig forudsætninger for at kunne gennemføre hovedforløbet.

Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve.

Fag

Undervisningen består af:

  • Et uddannelsesspecifikt fag
  • Grundfag
  • Valgfag

Der kan også være undervisning i certifikater.

Grundfagene bygger oven på fag fra 9. eller 10. klasse og er med til at udvikle dine grundlæggende færdigheder. Grundfagene indgår i tæt samspil mellem teori og praksis og i den praksisrelaterede undervisning. Det giver dig bedre mulighed for en eventuel videregående uddannelse efter din erhvervsuddannelse.

Det uddannelsesspecifikke fag giver dig faglige kompetencer, der retter sig mod det hovedforløb, du har valgt.

Din skole beskriver det uddannelsesspecifikke fag på grundlag af de krav, de faglige udvalg har fastsat for adgang til skoleundervisningen i hovedforløbet.

Adgangskrav til skoleundervisningen i hovedforløbet

De faglige udvalg fastsætter adgangskrav i form af:

  • Grundfag på et givet niveau
  • Krav om faglig viden, faglige færdigheder og kompetencer
  • Kompetencekrav svarende til certificering (se certifikatundervisning nedenfor)

Der er i nogle uddannelser fastsat krav om flere fag og/eller højere niveauer i grundfag ved overgangen til skoleundervisningen i hovedforløbet, end der er tid til i grundforløbets 1. del og 2. del. I sådanne tilfælde må eleven supplere sin kompetence (eksempelvis via VUC).

Grundforløbsprøven

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag afsluttes med en prøve. Prøven danner grundlag for at bedømme, om du opfylder de krav, der er fastsat for uddannelsen.

Opgaven omfatter en praktisk og/eller en teoretisk del. Skolen stiller opgaven i samarbejde med andre skoler, der har samme uddannelse, og det faglige udvalg.

Prøven varer mellem 30 minutter og 7 timer er enten individuel eller i gruppe. Prøven bliver bedømt som bestået/ikke bestået. Den skal være bestået for, at du kan påbegynde skoleundervisning i hovedforløbet, medmindre det faglige udvalg har besluttet, at det ikke gælder for din uddannelse.

Andre prøver i grundforløbet

Der er endvidere prøve i et grundfag og eventuelt i certifikatundervisning.

Certifikatundervisning

Mange erhvervsuddannelser retter sig mod jobområder, hvor andre myndigheder har sat krav om certifikat (gennemførelse af konkret uddannelse) for at kunne udføre et konkret arbejde. Nogle af certifikaterne er fastsat af EU eller FN. Eleverne skal derfor opnå disse certifikater som led i uddannelsen.

Sidst opdateret: 28. juni 2023