Hop til indhold

Eux-elever skal aflægge prøver på A-, B- og C-niveau efter udtræk blandt fag fra gymnasiale bekendtgørelser og fag på C-niveau efter eud-grundfagsbekendtgørelsen. Et overordnet princip ved udtræk af fag til prøve er, at der skabes uforudsigelighed i forhold til, hvilket fag elever skal til prøve i.

Prøver i grundforløbet

Eux-elever skal i grundforløbet udtrækkes til prøve i fag som andre grundforløbselever. Eleverne skal til én prøve i grundfag på C-niveau ved afslutningen af grundforløbets 1. del og til én prøve i grundfag på C-niveau ved afslutningen af grundforløbets 2. del. Der trækkes lod mellem elevens grundfag. 

Hvis en elev har fået tildelt merit eller har fået godskrevet et fag, som udtrækkes til prøve, betragtes prøven som aflagt. Der skal ikke udtrækkes et nyt fag til prøve som erstatning.

Elever, der er startet deres eux-forløb august 2018 eller senere, skal have deres prøvekarakter for fag fra grundforløbet på gymnasialt niveau, som ikke senere er hævet til højere niveau, med på eux-beviset eller, for de merkantile eux-forløb, med på beviset for eux 1. del.

Der er med dispensationen udmeldt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i en mail af 6. december 2019 givet tilladelse til, at institutionerne kan tillade, at elever, der er startet deres eux-forløb efter 1. august 2015 og før 31. juli 2018, kan få opført en prøvekarakter for et fag fra grundforløbet på gymnasialt niveau, som ikke senere er hævet til højere niveau, på deres eux-bevis eller, for de merkantile eux-forløb, med på beviset for eux 1. del.

Udtræk af prøvefag på samlæste hold

Undervises elever fra flere erhvervsuddannelser på samme hold, kan der under forudsætning af, at eleverne har samme fagrække, udtrækkes fag til prøve for hele holdet eller eventuelt for den enkelte elev.

Undervisningen i fagene på samlæste hold skal stadig være målrettet elevernes forskellige erhvervsuddannelser, og prøven skal afspejle denne målretning.

Prøver på hovedforløbet og det studiekompetencegivende forløb

Eux-forløbets prøvefag på A-, B- og C-niveau skal indgå i institutionens øvrige gymnasiale prøve- og eksamensindberetninger til XPRS, herunder opgavebestilling af centralt stillede skriftlige opgaver m.v. 

For det studiekompetencegivende forløb (merkantile uddannelser) og eux-hovedforløb (tekniske uddannelser) skal fag på C-niveau fra eud-grundfagsbekendtgørelsen indgå i institutionens øvrige gymnasiale prøve- og eksamensindberetninger med henblik på en central udtrækning af prøvefag.

Ved udtrækning af fag fra eud-grundfagsbekendtgørelsen til prøve udpeger institutionen selv censorer fra det lokale censornetværk til censur af prøven.

Nærmere retningslinjer og frister for indberetninger fremgår af Prøve- og eksamenskalenderen og Administrativ prøve- og eksamenskalender.

Antal prøver

Antallet af prøver og prøveudtrækket er forskelligt alt efter, hvilken eux-lov eleven følger. Det er tidspunkt for, hvornår eleven er påbegyndt sit eux-forløb, der er afgørende for, hvilken eux-lov eleven skal følge. En elev er i denne henseende påbegyndt et eux-forløb i det øjeblik, eleven modtager undervisning rettet mod eux-forløbet. Det vil sige, at en elev på GF1, der modtager undervisning i grundfag på gymnasialt niveau (fx samfundsfag C i stedet for samfundsfag E), er at regne som påbegyndt eux-forløbet.

For elever der er påbegyndt et eux-forløb 1. august 2018 eller herefter

Elever på hovedforløbet i et teknisk eux-forløb eller i det studiekompetencegivende forløb i et merkantilt eux-forløb skal aflægge mindst seks prøver i fag m.v. på gymnasialt niveau, herunder en skriftlig prøve i dansk på A-niveau. Ud over de udtrukne prøver skal den enkelte elev aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige erhvervsområdeprojekt (EOP). 

For elever, der har flere fag på A-niveau end det obligatoriske fastsatte, udtrækkes et tilsvarende antal ekstra prøver. Antallet af obligatoriske fag på A-niveau fremgår af bekendtgørelsen for den enkelte erhvervsuddannelse. Det samlede antal aflagte prøver i fag m.v. på gymnasialt niveau på hovedforløbet henholdsvis det studiekompetencegivende forløb kan derfor være mere end seks.

For elever der er påbegyndt et eux-forløb mellem den 1. august 2017 og den 31. juli 2018

Elever på det studiekompetencegivende forløb (merkantil) og eux-hovedforløb (teknisk) skal aflægge mindst seks prøver efter udtræk blandt fag fra bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for eux-forløb og eventuelt fag på C-niveau efter eud-grundfagsbekendtgørelsen, hvis der har været anvendt fag herfra på hovedforløbet/det studiekompetencegivende år. For elever, der har flere fag på A-niveau end det obligatoriske fastsatte, udtrækkes tilsvarende antal ekstra prøver. Antallet af obligatoriske fag på A-niveau fremgår af reglerne for den enkelte erhvervsuddannelse. Det samlede antal udtrukne aflagte prøver kan derfor være mere end seks.

Ud over de udtrukne prøver skal den enkelte elev aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt samt udarbejde en større skriftlig opgave.

For elever der er påbegyndt et eux-forløb før den 1. august 2017

Elever på eux-hovedforløb og det studiekompetencegivende forløb skal aflægge seks prøver efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau. Udover de udtrukne prøver skal den enkelte elev aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt samt udarbejde en større skriftlig opgave.

For elever, der har påbegyndt eux-forløbet før den 1. august 2015, gælder, at en elev, som allerede i grundforløbet har aflagt prøve i et fag på C-niveau, der er nævnt i pkt. 7.3. i bilaget for den pågældende erhvervsuddannelse i den relevante indgangsbekendtgørelse, og som ikke i pkt. 7.4. er nævnt på et højere niveau, skal kun aflægge fem prøver i fag på gymnasialt niveau efter udtræk. Hvis eleven imidlertid benytter en eventuel mulighed efter pkt. 7.5. til som valgfag at hæve niveauet i faget, skal eleven alligevel aflægge seks prøver i fag på gymnasialt niveau efter udtræk

Retningslinjer for prøveudtræk

Det afgørende princip ved prøvefagsudtrækket er, at den enkelte elev ikke på forhånd kan regne ud, hvilke prøver der bliver udtrukket ved den aktuelle termin eller ved kommende terminer.

Da antallet af prøveterminer kan variere, er det nødvendigt, at eksamensplanlæggeren ved hver enkelt prøvetermin vurderer, om uforudsigeligheden kan fastholdes for den enkelte elev ved de efterfølgende prøveterminer. Læs mere i Vejledning til eux-prøveudtræk oktober 2019 (pdf).

Eux-beviser

Beskrivelser af eux-beviser (pdf)

En elev er påbegyndt et eux-forløb i det øjeblik, de modtager undervisning rettet mod eux-forløbet. Det vil sige, at elever på GF1, der modtager undervisning i fag på gymnasialt niveau (fx samfundsfag C i stedet for samfundsfag E), er at regne som påbegyndt eux-forløbet. 

Teknisk eux:

Merkantil eux:

I merkantile uddannelser består et eux-forløb af først eux-grundforløbet, herefter et studiekompetencegivende forløb og endelig eux-hovedforløbet. Eux-grundforløbet og det studiekompetencegivende forløb udgør tilsammen eux 1. del. I disse uddannelser udstedes der derfor efter afslutningen af det studiekompetencegivende forløb et bevis for eux 1. del, mens det (fulde) eux-bevis først udstedes efter afslutningen af eux-hovedforløbet.

For elever, der har påbegyndt deres eux-forløb før august 2017, giver bevis for eux 1. del generel studiekompetence. For elever, der har påbegyndt deres eux-forløb efter august 2017, giver beviset alene studiekompetence til andre videregående uddannelser end universitetsuddannelser. Denne forskel afspejler sig i beviset (se nedenfor), men får dog først virkning fra og med sommeroptaget til videregående uddannelser i 2019.

For elever, der har påbegyndt eux-forløbet før august 2017

Merkantilt eux-bevis (fuldt) elever startet før aug 2017 (pdf)

Merkantilt eux-bevis (eux 1. del) før aug 2017 (pdf)

For elever, der har påbegyndt eux-forløbet efter august 2017 og før august 2018

Merkantilt eux-bevis (fuldt) elever startet efter aug 2017 og før aug 2018 (pdf)

Merkantilt eux-bevis (eux 1. del) efter aug 2017 og før aug 2018 (pdf)

Bevis for overbygning til eux 1. del (merkantil eux) (pdf)

For elever, der har påbegyndt eux-forløbet efter august 2018

Merkantilt eux-bevis (fuldt) elever startet efter aug 2018 (pdf)

Merkantilt eux-bevis (eux 1. del) efter aug 2018 (pdf)

Bevis for overbygning til eux 1. del (merkantil eux) (pdf)

Digitale beviser

På gymnasiale uddannelser vil beviser, der udstedes efter den 1. maj 2021 være digitale. Læs mere om ændringen.

Sidst opdateret: 24. april 2024