Eux-elever skal aflægge prøver på A-, B- og C-niveau efter udtræk blandt fag fra gymnasiale bekendtgørelser og fag på C-niveau efter eud-grundfagsbekendtgørelsen. Et overordnet princip ved udtræk af fag til prøve er, at der skabes uforudsigelighed i forhold til, hvilket fag elever skal til prøve i.

Prøver i grundforløbet

Eux-elever skal i grundforløbet udtrækkes til prøve i fag som andre grundforløbselever. Eleverne skal til én prøve i grundfag på C-niveau ved afslutningen af grundforløbets 1. del og til én prøve i grundfag på C-niveau ved afslutningen af grundforløbets 2. del. Der trækkes lod mellem elevens grundfag. 

Hvis en elev har fået tildelt merit eller har fået godskrevet et fag, som udtrækkes til prøve, betragtes prøven som aflagt. Der skal ikke udtrækkes et nyt fag til prøve som erstatning.

Udtræk af prøvefag på samlæste hold

Undervises elever fra flere erhvervsuddannelser på samme hold, kan der under forudsætning af, at eleverne har samme fagrække, udtrækkes fag til prøve for hele holdet eller eventuelt for den enkelte elev.

Undervisningen i fagene på samlæste hold skal stadig være målrettet elevernes forskellige erhvervsuddannelser, og prøven skal afspejle denne målretning.

Prøver på hovedforløbet og det studiekompetencegivende forløb

Eux-forløbets prøvefag på A-, B- og C-niveau skal indgå i institutionens øvrige gymnasiale prøve- og eksamensindberetninger til XPRS, herunder opgavebestilling af centralt stillede skriftlige opgaver m.v. 

For det studiekompetencegivende forløb (merkantile uddannelser) og eux-hovedforløb (tekniske uddannelser) skal fag på C-niveau fra eud-grundfagsbekendtgørelsen indgå i institutionens øvrige gymnasiale prøve- og eksamensindberetninger med henblik på en central udtrækning af prøvefag.

Ved udtrækning af fag fra eud-grundfagsbekendtgørelsen til prøve udpeger institutionen selv censorer fra det lokale censornetværk til censur af prøven.

Nærmere retningslinjer og frister for indberetninger fremgår af Prøve- og eksamenskalenderen og Administrativ prøve- og eksamenskalender.

Antal prøver

Elever på det studiekompetencegivende forløb (merkantile uddannelser) og eux-hovedforløb (tekniske uddannelser) skal aflægge 6 prøver på A-, B- og C-niveau efter udtræk blandt fag fra gymnasiale bekendtgørelser og fag på C-niveau efter eud-grundfagsbekendtgørelsen.

For elever, der har påbegyndt et eux-forløb 1. august 2017 eller senere

Elever på det studiekompetencegivende forløb (merkantil) og eux-hovedforløb (teknisk) skal aflægge mindst seks prøver efter udtræk blandt fag fra gymnasiale bekendtgørelser og fag på C-niveau efter eud-grundfagsbekendtgørelsen. For elever, der har ekstra fag på A-niveau end det obligatoriske fastsatte, udtrækkes tilsvarende antal ekstra prøver. Antallet af obligatoriske fag på A-niveau fremgår af reglerne for den enkelte erhvervsuddannelse. Det samlede antal udtrukne, aflagte prøver kan derfor være mere end seks.

For elever der har påbegyndt et eux-forløb før august 2018:

Ud over de udtrukne prøver skal den enkelte elev aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt samt udarbejde en større skriftlig opgave.

For elever der har påbegyndt et eux-forløb efter august 2018:

Ud over de udtrukne prøver skal den enkelte elev udarbejde et erhvervsområdeprojekt samt aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i erhvervsområdeprojektet.

Særligt for elever på tekniske uddannelser der har påbegyndt et eux-forløb før august 2015:

Elever, som allerede i grundforløbet har aflagt prøve i et fag på C-niveau, der er nævnt i pkt. 7.3. i bilaget for den pågældende erhvervsuddannelse i den relevante indgangsbekendtgørelse, og som ikke i pkt. 7.4. er nævnt på et højere niveau, skal på hovedforløbet kun aflægge 5 prøver i gymnasiale fag efter udtræk. Prøven i faget på C-niveau fra grundforløbet indgår i eux-eksamenen.

Hvis eleven imidlertid benytter en eventuel mulighed efter pkt. 7.5. til som valgfag at hæve niveauet i faget, skal eleven alligevel på hovedforløbet aflægge 6 prøver i gymnasiale fag efter udtræk.

Retningslinjer for prøveudtræk

Det afgørende princip ved prøvefagsudtrækket er, at den enkelte elev ikke på forhånd kan regne ud, hvilke prøver der bliver udtrukket ved den aktuelle termin eller ved kommende terminer.

Da antallet af prøveterminer kan variere, er det nødvendigt, at eksamensplanlæggeren ved hver enkelt prøvetermin vurderer, om uforudsigeligheden kan fastholdes for den enkelte elev ved de efterfølgende prøveterminer. Læs mere i Vejledning for prøveudtræk (pdf).

Eux-beviser

Beskrivelser af euxbeviser (pdf)

En elev er påbegyndt et eux-forløb i det øjeblik, de modtager undervisning rettet mod eux-forløbet. Det vil sige, at elever på GF1, der modtager undervisning i fag på gymnasialt niveau (fx samfundsfag C i stedet for samfundsfag E), er at regne som påbegyndt eux-forløbet.

Teknisk eux:

Merkantil eux:

I merkantile uddannelser består et eux-forløb af først eux-grundforløbet, herefter et studiekompetencegivende forløb og endelig eux-hovedforløbet. Eux-grundforløbet og det studiekompetencegivende forløb udgør tilsammen eux 1. del. I disse uddannelser udstedes der derfor efter afslutningen af det studiekompetencegivende forløb et bevis for eux 1. del, mens det (fulde) eux-bevis først udstedes efter afslutningen af eux-hovedforløbet.

For elever, der har påbegyndt undervisning i deres uddannelse før august 2017, giver bevis for eux 1. del generel studiekompetence, mens det for elever, der har påbegyndt undervisning i deres uddannelse efter august 2017, giver beviset alene studiekompetence til andre videregående uddannelser end universitetsuddannelser. Denne forskel afspejler sig i beviset (se nedenfor), men får dog først virkning fra og med sommeroptaget til videregående uddannelser i 2019.

For elever, der har påbegyndt eux-forløbet før august 2017

Merkantilt eux-bevis (fuldt) elever startet før aug 2017 (pdf)

Merkantilt eux-bevis (eux 1. del) før aug 2017 (pdf)

For elever, der har påbegyndt eux-forløbet efter august 2017 og før august 2018

Merkantilt eux-bevis (fuldt) elever startet efter aug 2017 og før aug 2018 (pdf)

Merkantilt eux-bevis (eux 1. del) efter aug 2017 og før aug 2018 (pdf)

For elever, der har påbegyndt eux-forløbet efter august 2018

Merkantilt eux-bevis (fuldt) elever startet efter aug 2018 (pdf)

Merkantilt eux-bevis (eux 1. del) efter aug 2018 (pdf)

Sidst opdateret: 21. maj 2019