Hop til indhold

Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag og danner grundlag for bedømmelse af elevens opfyldelse af de faglige krav, der er i grundforløbet, og som eleven skal opfylde forud for undervisningen i hovedforløbet.

Prøven skal afprøve elevens erhvervsfaglige kompetencer og vil typisk omfatte et teoretisk/praktisk prøveforløb, hvor elevens viden færdigheder og kompetencer vurderes.

Prøvens rammer

Prøven må vare mellem 30 minutter og syv timer afhængig af prøvens indhold.

Skolen fastsætter de nærmere rammer for prøven herunder fastsættelse af form, indhold, varighed og bedømmelses- og eksaminationsgrundlag. Skolen kan beslutte, at eksaminations- og bedømmelsesgrundlaget skal omfatte elevarbejde, der er gået forud for prøveafholdelsen.

Grundforløbsprøven er tilpasset de enkelte uddannelser, og prøverne vil derfor være meget forskellige i indhold, varighed og tilrettelæggelse

Censur

Prøven følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, som blandt andet indebærer, at der er ekstern censur til prøven. Censorerne kan være fra andre skoler eller fra erhvervslivet. Alle censorer skal opfylde de krav, der er fastsat i eksamensbekendtgørelsens kapitel 6 om bedømmerne.

Bedømmelse

Grundforløbsprøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 28. juni 2023