Hop til indhold

Hvis du ønsker at blive optaget til skoleoplæring, skal du være aktiv lærepladssøgende fra når du starter på grundforløbets 2. del. 

Derudover skal du fra afslutningen af grundforløbet og under hele skoleoplæringsforløbet opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier. Du skal være: 

  1. Egnet
  2. Mobil geografisk
  3. Mobil fagligt
  4. Aktivt lærepladssøgende.

Det fremgår af § 66 c i lov om erhvervsuddannelser.

Skolen skal både under og efter afslutningen af grundforløbet vejlede dig om realismen i din egnethed for den eller de uddannelser, du ønsker, og om ordningen.

Skolen foretager egnethedsvurdering

Skolen foretager en løbende vurdering af, om du opfylder kravet til aktiv lærepladssøgning fra du starter på grundforløbets 2. del.

Den faglige egnethed ved optagelse til skoleoplæring er dokumenteret i og med, at du har opnået grundforløbsbevis med adgang til den pågældende uddannelse, jf. hovedbekendtgørelsens § 122.

Efter optagelse i skoleoplæring skal skolen fortsat foretage egnethedsvurdering som en del af den løbende evaluering af dig.

Denne egnethedsvurdering foretages ud fra skolens samlede kendskab til dine resultater sammenholdt med de krav, uddannelsen efterfølgende vil stille. Afgørelsen beror på skolens samlede skøn, hvorom der ikke kan fastsættes nærmere regler, heller ikke lokalt.

I den løbende egnethedsvurdering er de særlige hensyn, der kan tages: Om du får et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisning og oplæring, og om din samlede adfærd lever op til, hvad der forventes i forhold til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, for eksempel din evne til at overholde mødetider og aftaler.

Prøvetid

Elever med uddannelsesaftale har en prøvetid på tre måneder, hvori begge parter kan opsige aftalen uden begrundelse og uden varsel. Lærlinge i skoleoplæring har ikke en tilsvarende prøvetid og kan på intet tidspunkt udmeldes uden begrundelse. Derimod skal de under hele skoleoplæringsforløbet opfylde EMMA-kriterierne og kan ikke fortsætte, hvis kravene ikke længere er opfyldt.

Lærlinge i skoleoplæring kan fra dag til dag frit udmelde sig af skoleoplæringsordningen.

Geografisk mobilitet

Lærlingen i skoleoplæring skal være geografisk mobil, idet lærlingen aktivt skal opsøge og acceptere en læreplads, henholdsvis skoleoplæringsplads, i hele landet med undtagelse af Færøerne og Grønland, jf. § 112 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. En lærling i skoleoplæring kan ikke afvise tilbud om en læreplads med begrundelse om, at denne ligger for langt væk. Hvis en lærling i skoleoplæring ikke søger tilstrækkelig bredt eller afviser et tilbud om en læreplads, skal lærlingen udmeldes af skoleoplæring.

Hvis en lærling i skoleoplæring er nødt til at flytte for at acceptere en læreplads, vil lærlingen normalt være berettiget til mobilitetsfremmende ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Skolen skal informere og vejlede lærlingen om dette. Skolen kan få mere information om disse ydelser på borger.dk.

Faglig mobilitet

Det følger af kravet om faglig mobilitet, at lærlingen i skoleoplæring skal være fleksibel i sit uddannelsesvalg, idet lærlingen i skoleoplæring skal acceptere en læreplads, henholdsvis skoleoplæringsplads, inden for en anden uddannelse end den primært ønskede, jf. hovedbekendtgørelsens § 111. Skolen skal vejlede om, hvilke uddannelser grundforløbet i øvrigt giver adgang til.

Lærlingen i skoleoplæring kan undtagelsesvist fritages for det faglige mobilitetskrav, såfremt lærlingen i skoleoplæring kan dokumentere en konkret og realistisk mulighed for en læreplads i løbet af kort tid i den primært ønskede uddannelse.

Aktivt søgende

Som udgangspunkt er det lærlingen i skoleoplæring eget ansvar at skaffe sig en læreplads, og lærlingen i skoleoplæring skal tage passende initiativer i forbindelse hermed. Lærlingen i skoleoplæring skal være registreret på www.Lærepladsen.dk og skal under hele skoleoplæringsforløbet fortsat være aktiv (synlig) der, jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser §128.

Skolerne har til opgave at hjælpe og bistå lærlingen i skoleoplæring ved lærepladssøgning og skal i samarbejde med de faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd og andre relevante samarbejdspartnere foretage opsøgende arbejde med henblik på tilvejebringelse af det nødvendige antal lærepladser, jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser kapitel 15.

Lærlingen i skoleoplæring skal fra afslutningen af grundforløbet være registreret som lærepladssøgende i EASY-P.elever.

Sidst opdateret: 28. juni 2023