Hop til indhold

I 2020-23 er der en pulje på i alt 25 millioner kroner, som fordeles efter ansøgning, som en del af den politiske aftale om øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter (regeringen.dk). Puljens formål er at understøtte, at erhvervsuddannelser, hhx og htx bringes geografisk tættere på de unge gennem et endnu bedre udbud uddannelserne i hele Danmark. Der kan bevilges op til 1,5 millioner kroner per ansøgning. Puljen bliver udmeldt i alt fire gange ved årlige ansøgningsrunder.

Midlerne kan gå til følgende:

  1. Oprettelse af nye uddannelsessatellitter af erhvervsuddannelser, hhx og htx i de egne, hvor der ikke findes et udbud i forvejen. 
  2. Offentlige og private gymnasier samt VUC’er kan under visse betingelser alene oprette udbud af erhvervsuddannelsers grundforløb (grundforløbets 1. del og/eller grundforløbets 2. del). 
  3. Erhvervsskoler, der inden for gældende udbudsregler opretter et udbud af for eksempel erhvervsuddannelsernes grundforløb ved, at erhvervsskolen lejer overskydende lokaler på et gymnasium i et udkantsområde.

Tildeling af midler til et VUC, et offentligt eller et privat gymnasium forudsætter, at det ansøgende VUC eller gymnasium har fået dispensation til at udbyde erhvervsrettede uddannelser.

Læs mere på ministeriets side om muligheden for at udbyde eud-grundforløb for gymnasier og VUC’er på ministeriets hjemmeside. 

Udmelding af pulje til bedre uddannelsesdækning

STUK udmeldte den 15. marts 2023 fjerde og sidste runde på 25 millioner kroner til bedre uddannelsesdækning i breve til alle erhvervsskoler, gymnasier og VUC’er:

Det fremgår af brevet, hvilke kriterier ansøgningerne bliver vurderet efter og hvad midlerne fra puljen kan bruges til.

De relevante ansøgningsskemaer og vejledninger, som skal bruges for at ansøge finder du her:

Foreløbig tidsplan for udmøntning af puljen i 2023

Primo marts: Udmelding af puljen

1. august : Ansøgningsfrist

Oktober: Svar på ansøgninger

Sidst opdateret: 30. maj 2023