Hop til indhold

Kvalitetstilsynet skal understøtte, at institutionerne leverer uddannelse af høj kvalitet og indfrier deres forpligtelse til at bidrage til at opfylde erhvervsuddannelsesreformens fire klare mål.

Tilsynet skal sikre, at der systematisk kan identificeres og gribes ind over for skoler, der viser tegn på vedvarende dårlig kvalitet.

Tilsynet foregår med en tæt dialog om kvalitet og resultater med institutionerne i forbindelse med tilsynets gennemførelse.

Institutionens ansvar

Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelser.

Styrelsen lægger i kvalitetstilsynet vægt på, at den enkelte institution arbejder målrettet med kvalitetsudvikling og resultatvurdering, og at institutionen tager udgangspunkt i de regler, der er fastlagt for erhvervsskolernes kvalitetsarbejde.

Sådan føres der tilsyn

I tilrettelæggelsen af tilsynet med erhvervsuddannelserne benytter styrelsen sig af tre tilsynsspor:

Risikobaseret tilsyn

I det risikobaserede tilsyn screener styrelsen erhvervsuddannelsesinstitutionernes resultater på institutions-, enkeltuddannelses- og afdelingsniveau (screeningen på afdelingsniveau afventer bedre datakvalitet).

Institutionerne screenes på frafaldet på grundforløb 1, frafaldet på grundforløb 2, frafaldet i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløbet, frafaldet på hovedforløbet, frafaldet fra uddannelsesstart til hovedforløb, andelen af elever i skoleoplæring, elevtrivselsindikatoren Velbefindende, elevtrivselsindikatoren Læringsmiljø og 1. prioritetssøgningen til institutionen direkte fra 9./10. klasse.

Beskrivelse af indikatorer og screeningsprocessen (pdf).

Årshjul for det udvidede risikobaserede tilsyn inklusiv parallelsamfund på eud 2021/2022 (pdf).

Som følge af den politiske aftale af 9. maj 2018 mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund er der indført nye databaserede screeningsindikatorer i kvalitetstilsynet med folkeskoler og ungdomsuddannelser.

De nye indikatorer for parallelsamfundsproblematikker supplerer kvalitetstilsynets hidtidige faglige indikatorer. Skoler, der udtages i det faglige kvalitetstilsyn, og som også udtages på de nye indikatorer for parallelsamfundsproblematikker, vil således fremadrettet være i tilsyn med både faglig kvalitet og parallelsamfund.

Orientering om udvidelse af det risikobaserede tilsyn med erhvervsuddannelsesinstitutioner (pdf).

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn er overordnet karakteriseret ved, at det omfatter en samlet tilsynsindsats på et enkelt område med flere institutioner på én gang. Det muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor institutionerne er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus.

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsynet omfatter som hovedregel tilsyn med konkrete institutioners processer, økonomi og resultater, herunder tilsyn med økonomi, manglende effektivitet i forvaltningen eller manglende efterlevelse af gældende regulering på institutionens område. Enkeltsagstilsynet iværksættes som oftest på baggrund af konkrete henvendelser, men kan også indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager.

Dialog og indsatser

I det konkrete tilsynsforløb skal dialog med den enkelte institution bidrage til, at institutionens væsentligste udfordringer identificeres. Udfordringerne kan f.eks. være i forhold til faglig kvalitet, institutionens kvalitetssystem, regeloverholdelse eller områder, hvor institutionerne er særligt udfordrede, f.eks. på lærepladsområdet.

Institutionen kan bidrage med en redegørelse, der udfolder udfordringerne og bekriver de indsatser, der er iværksat eller planlægges iværksat for at imødekomme udfordringerne.

Institutionernes kvalitetssystem

Alle institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser skal have et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsens skoledel.

Der skal gennemføres en årlig selvevaluering, som omfatter mindst ét område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning og på baggrund af selvevalueringen udarbejder skolen en opfølgningsplan.

Opfølgningsplanen skal være tilgængelig på institutionens hjemmeside. 

Læs mere om Erhvervsskolernes kvalitetsarbejde

Sanktioner

Styrelsen har mulighed for at benytte sanktioner ifm. et tilsyn. Styrelsen vil som udgangspunkt indlede med den mindst indgribende sanktion og benytte proportionalitetsprincippet, således at der ikke anvendes en sanktion, som er mere indgribende, end hvad der kræves for at bringe institutionens ulovlige eller uhensigtsmæssige aktivitet til ophør. Der vil således i alle tilfælde indgå et skøn før beslutning om anvendelse af sanktion.

Mulige sanktioner:

  • Give påbud til en institution om at ændre institutionens virksomhed
  • Pålægge bestyrelsen at indgå en indsatsaftale med ministeren
  • At fratage en institution eller en afdeling adgang til at optage elever ved optagelsesprøve, standardiseret vurdering eller vejledningssamtale
  • Tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvist
  • Pålægge bestyrelsen at iværksætte og gennemføre en ekstern analyse af bestyrelsens arbejde
  • Bestyrelsens opgaver eller dele heraf varetages af personer udpeget af ministeriet
  • Tilbagekalde godkendelse af en institution
Sidst opdateret: 22. august 2022