Hop til indhold

Kvalitetstilsynet skal understøtte, at institutionerne leverer uddannelse af høj kvalitet og indfrier deres forpligtelse til at bidrage til at opfylde erhvervsuddannelsesreformens fire klare mål.

Tilsynet skal sikre, at der systematisk kan identificeres og gribes ind over for skoler, der viser tegn på vedvarende dårlig kvalitet.

Tilsynet foregår med en tæt dialog om kvalitet og resultater med institutionerne i forbindelse med tilsynets gennemførelse.

Institutionens ansvar

Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelser.

Styrelsen lægger i kvalitetstilsynet vægt på, at den enkelte institution arbejder målrettet med kvalitetsudvikling og resultatvurdering, og at institutionen tager udgangspunkt i de regler, der er fastlagt for erhvervsskolernes kvalitetsarbejde.

Sådan føres der tilsyn

I tilrettelæggelsen af tilsynet med erhvervsuddannelserne benytter styrelsen sig af tre tilsynsspor:

Risikobaseret tilsyn

I det risikobaserede tilsyn screener styrelsen erhvervsuddannelsesinstitutionernes resultater på institutions-, enkeltuddannelses- og afdelingsniveau (screeningen på afdelingsniveau er ikke fortaget i 2019/2020 tilsynet grundet ringe datakvalitet).

Institutionerne screenes på frafaldet på grundforløb 1, frafaldet på grundforløb 2, frafaldet i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløbet, frafaldet på hovedforløbet, frafaldet fra uddannelsesstart til hovedforløb, andelen af elever i skolepraktik, elevtrivselsindikatoren Velbefindende, elevtrivselsindikatoren Læringsmiljø og 1. prioritetssøgningen til institutionen direkte fra 9./10. klasse.

Beskrivelse af indikatorer og screeningsprocessen (pdf).

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn er overordnet karakteriseret ved, at det omfatter en samlet tilsynsindsats på et enkelt område med flere institutioner på én gang. Det muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor institutionerne er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus.

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsynet omfatter som hovedregel tilsyn med konkrete institutioners processer, økonomi og resultater, herunder tilsyn med økonomi, manglende effektivitet i forvaltningen eller manglende efterlevelse af gældende regulering på institutionens område. Enkeltsagstilsynet iværksættes som oftest på baggrund af konkrete henvendelser, men kan også indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager.

Dialog og indsatser

I det konkrete tilsynsforløb skal dialog med den enkelte institution bidrage til, at institutionens væsentligste udfordringer identificeres.

Dernæst skal institutionen opstille passende målorienterede indsatser, der kan imødekomme udfordringerne. For eksempel gennem udformning af en konkret opfølgningsplan for institutionen.

Opfølgningsplan

En opfølgningsplan fastsætter blandt andet mål for kvaliteten af undervisningen eller uddannelsen og de foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på den utilstrækkelige kvalitet.

Sanktioner

Styrelsen har mulighed for at benytte sanktioner ifm. et tilsyn. Styrelsen vil som udgangspunkt indlede med den mindst indgribende sanktion og benytte proportionalitetsprincippet, således at der ikke anvendes en sanktion, som er mere indgribende, end hvad der kræves for at bringe institutionens ulovlige eller uhensigtsmæssige aktivitet til ophør. Der vil således i alle tilfælde indgå et skøn før beslutning om anvendelse af sanktion.

Mulige sanktioner:

  • Give påbud til en institution om at ændre institutionens virksomhed
  • Pålægge bestyrelsen at indgå en indsatsaftale med ministeren
  • At fratage en institution eller en afdeling adgang til at optage elever ved optagelsesprøve, standardiseret vurdering eller vejledningssamtale
  • Tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvist
  • Pålægge bestyrelsen at iværksætte og gennemføre en ekstern analyse af bestyrelsens arbejde
  • Bestyrelsens opgaver eller dele heraf varetages af personer udpeget af ministeriet
  • Tilbagekalde godkendelse af en institution
Sidst opdateret: 30. november 2020