Kvalitetstilsynet har som mål at overvåge og forbedre undervisningens kvalitet samt institutionernes opfyldelse af deres forpligtelse til at bidrage til at opfylde erhvervsuddannelsesreformens fire klare mål.

Kvalitetstilsynet skal understøtte, at institutionerne leverer uddannelse af høj kvalitet og et målrettet tilsyn skal understøtte, at der systematisk kan identificeres og gribes ind over for skoler, der viser tegn på vedvarende dårlig kvalitet.

Tilsynet foregår med en tæt dialog om kvalitet og resultater med institutionerne i forbindelse med tilsynets gennemførelse.

Institutionens ansvar

Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelser.

Styrelsen lægger i kvalitetstilsynet vægt på, at den enkelte institution arbejder målrettet med kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Og at institutionen tager udgangspunkt i de regler, der er fastlagt for erhvervsskolernes kvalitetsarbejde.

Sådan føres der tilsyn

I tilrettelæggelsen af tilsynet med erhvervsuddannelserne benytter styrelsen sig af tre tilsynsspor:

Risikobaseret tilsyn

I det risikobaserede tilsyn screener styrelsen erhvervsuddannelsernes faglige resultater både på landsplan og på institutionsniveau.

Med henblik på at udvælge skoler med de største faglige udfordringer bliver skolerne screenet med udgangspunkt i indikatorer for erhvervsuddannelsernes fire klare mål:

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Udvælgelsen af skoler

Tilsynsprocessen indledes ved, at styrelsen gennemfører en landsdækkende screening på indikatorerne for de 4 klare mål. Screeningen har til formål at identificere skoler, der har præsteret dårligst på en eller flere af de pågældende indikatorer.

Styrelsen vil efterfølgende foretage en udvidet analyse af de skoler, der er udtaget i screeningen. Formålet med en udvidet undersøgelse er at kunne vurdere, om de pågældende skoler skal udtages til videre tilsyn. I undersøgelsen inddrages supplerende data og andet materiale, herunder skolernes handlingsplan. Herudover kan styrelsen bede den enkelte skole om en redegørelse for, hvordan skolen i praksis arbejder med kvalitetsudvikling i forhold til et eller flere resultatmål.

På baggrund af undersøgelserne indleder styrelsen en dialog med de udvalgte skoler.

Statistik

Datamaterialet for indikatorerne for de fire klare mål vil løbende blive gjort tilgængelige i Datavarehuset i perioden 2015-2020.

Af denne grund vil det risikobaserede tilsyn med erhvervsuddannelserne være under udvikling frem til 2020.

Se de tilgængelige data for de fire klare mål (Datavarehuset)  

Det nye kvalitetstilsyn med erhvervsuddannelserne

Det er en del af erhvervsuddannelsesreformen, at kvalitetstilsynet fremadrettet skal bestå af et mere målrettet risikobaseret tilsyn med skolernes faglige resultater. Det nye statslige kvalitetstilsyn tager udgangspunkt i de enkelte institutioners bidrag til opfyldelse af erhvervsuddannelsesreformens fire mål. Tilsynet anvender de samme data, som skolerne får stillet til rådighed i datavarehuset, til brug for deres lokale arbejde med reformmålene i de årlige handlingsplaner.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i 4. kvartal gennemført den første landsdækkende, indikatorbaserede screening af skolernes resultater på reformmålene. På baggrund af screeningen er der i alt udtaget 25 skoler. Skolerne er blevet bedt om, at de - i de kommende handlingsplaner - sætte særligt fokus på de reformmål, hvor de har et stort forbedringspotentiale. Styrelsen er nu ved at foretage en udvidet analyse af de skoler, der er udtaget i screeningen, for at vurdere, om de pågældende skoler skal udtages til videre tilsyn. På baggrund af undersøgelserne vil styrelsen indlede en resultatorienteret dialog med et mindre antal skoler.

Der er i februar 2017 udsendt et orienteringsbrev til alle erhvervsskolerne om status på kvalitetstilsynet. Brevet kan findes på dette link.

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn åbner mulighed for en målrettet og klart defineret tilsynsindsats med flere skoler på et enkelt fokusområde.

Tematiske tilsyn kan udspringe af konkrete tilsynssager, hvor styrelsen vurderer, at en samlet indsats vil kunne have en positiv effekt for hele sektoren eller udspringe af et politisk ønske om fokus på et særligt område.

I denne sammenhæng vil styrelsen kunne inddrage sektorens interessenter og i det hele taget sikre en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Et tematisk tilsyn på erhvervsuddannelsesområdet kan for eksempel være en undersøgelse af skolernes overholdelse af kravet om gennemsnitligt minimumstimetal for lærestyret undervisning på grundforløbet.

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsyn iværksættes som oftest på baggrund af konkrete henvendelser, men kan også indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager.

Når Styrelsen for Undervisning og Kvalitet laver et enkeltsagstilsyn, sker det typisk på baggrund af konkrete henvendelser eller oplysninger fra elever, forældre eller andre, der har en generel bekymring for skolen.

Tilsynssagerne kan omhandle institutionens processer og resultater, herunder manglende overholdelse af regler.

I tilsynet med erhvervsuddannelserne vil antallet af enkeltsager variere fra år til år.

Dialog og indsatser

I det konkrete tilsynsforløb skal dialog med den enkelte institution bidrage til, at institutionens væsentligste udfordringer identificeres.

Dernæst skal institutionen opstille passende målorienterede indsatser, der kan imødekomme udfordringerne. For eksempel gennem udformning af en konkret opfølgningsplan for institutionen.

Opfølgningsplan

En opfølgningsplan fastsætter blandt andet mål for kvaliteten af undervisningen eller uddannelsen og de foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på den utilstrækkelige kvalitet.

Læringskonsulenter

I reformens indfasningsperiode understøttes tilsynet af læringskonsulenter, som skal rådgive erhvervsskolerne om kvalitets- og kompetenceudvikling og sprede viden og metoder på tværs af institutionerne.

Sanktioner

Styrelsen har for eksempel mulighed for at:

  • give påbud og pålæg over for en konkret skole eller institution
  • kræve indgåelse af en indsatsaftale
  • tilbageholde tilskud
  • stille krav om tilbagebetaling af tilskud
  • gøre erstatningsansvar for uberettigede udbetalte tilskud i forbindelse med undervisning gældende,
  • og i sidste ende tilbagekalde godkendelse af institutioner eller udbud.

Sanktioner over for en skole eller institution vil altid være ledsaget af en klar og forståelig redegørelse til skolen eller institutionen om grundlaget for den pågældende afgørelse.

Tilsynets brug af eventuelle sanktioner i forbindelse med tilsynet har hjemmel i gældende regulering på det konkrete institutions- og uddannelsesområde.

Sidst opdateret: 13. juli 2018