Hop til indhold

Opdateret 09/08 2022 kl. 10:34

Januar

REUs høringssvar af 4. januar 2021 (pdf) vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (Forlængelse af lovens gyldighed)

REUs høringssvar af 27. januar 2021 (pdf) vedrørende forslag til lov om ændring af SU-loven (Forhøjelse af fribeløb og forlængelse af bestemmelser om udvidede SU-lånemuligheder som følge af covid-19)

Februar

REUs indstilling af 12. februar 2021 vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (pdf)

April

REUs indstilling af 16. april 2021 indstilling vedrørende permanentgørelse af Team Danmark-forsøget fra 2022 (pdf)  

Maj

REUs indstilling af 6. maj 2021 vedrørende om udvidelse af målgruppe i forsøg (pdf)

REUs høringssvar af 6. maj 2021 vedrørende udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. (pdf)

REUs indstilling af 6. maj 2021 vedrørende anvendelse af midler til erhvervspædagogiske aktiviteter i 2021 (pdf)

REUs indstilling af 10. maj 2021 vedrørende ansøgning om ny erhvervsuddannelse inden for autohjælp (pdf)

REUs høringssvar af 11. maj 2021 vedrørende udkast til bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (pdf)

REUs indstilling af 20. maj 2021 vedrørende syv institutioners henvendelser til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. ubrugte udbudsgodkendelser (pdf)

REUs indstilling af 28. maj 2021 vedrørende fastsættelse af kvote for optag på GF2 til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i 2022 (pdf)

REUs udtalelse af 28. maj 2021 vedrørende FH/DAs modelparametre (pdf)

Juni

REUs høringssvar af 1. juni 2021 vedrørende ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse og bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 1. juni 2021 vedrørende ændring af bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (pdf)

REUs indstilling vedrørende kvotefordelingen mellem institutionerne for dimensionerede erhvervsuddannelser i 2022 (pdf)

Juli

REUs indstilling til ansøgning fra EUC Nordvestsjælland om udbud af uddannelserne til hhv. gastronom (gf2) og tjener (gf2) i Fårevejle (pdf)

August

REUs høringssvar af 12. august 2021 vedrørende forslag til lov om ændring af AUB-loven m.v. (Justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitets-afhængigt VEU-bidrag for 2022 m.v.) (pdf)

REUs høringssvar af 13. august 2021 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, [samt forskellige andre love] (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar) (pdf)

REUs høringssvar af 17. august 2021 vedrørende ændring af bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i erhvervsuddannelserne og bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse (pdf)

REUs høringssvar af 19. august 2021 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Hjemmel til at udstrække uddannelsesforløb m.v. for visse elev- og lærlingegrupper) (pdf)

September

REUs høringssvar af 29. september 2021 vedr. udkast til bekendtgørelse om grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser (pdf)

November

REUs høringssvar af 4. november 2021 vedr. udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. (pdf)

REUs indstilling af 4. november 2021 vedr. ansøgning om nyt udbud af hovedforløb og skolepraktik på træfagenes byggeuddannelse på EUC Lillebælt (pdf)

REUs indstilling af 4. november 2021 vedr. ansøgning fra Roskilde Tekniske Skole om nyt udbud af hovedforløb på tagdækkeruddannelsen i Roskilde (pdf)

REUs indstilling af 4. november 2021 vedr. henvendelse fra College360 om tilbagekaldelse af udbudsgodkendelse til grundforløbets anden del til data- og kommunikationsuddannelsen (pdf)

REUs indstilling af 5. november 2021 vedr. ansøgning om forsøg med hovedforløbsundervisning (kørekort) på grundforløb fra Transporterhvervets Uddannelser (pdf)

REUs indstilling af 12. november 2021 vedr. udkast til ændret bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 22. november 2021 vedr. udkast til ny elevrådsbekendtgørelse og udkast til ændring af bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse mv. (pdf)

REUs indstilling af 24. november 2021 vedr. ansøgning om forsøg på to tekniske erhvervsuddannelser med eux på EUC Sjælland (pdf)

REUs indstilling af 30. november 2021 vedr. forlængelse af forsøg for elitesportsudøvere på erhvervsuddannelser (pdf)

December

REUs indstilling af 9. december 2021 vedr. udkast til bekendtgørelse om udstrakte grundforløb (pdf)

REUs indstilling af 15. december 2021 vedr. ny uddannelsesbekendtgørelse for erhvervsuddannelsen inden for autohjælp (pdf)

REUs indstilling af 15. december 2021 vedr. ændringsønsker fra de faglige udvalg 2022 (pdf)

Opdateret 19/03 2021 kl. 12:49

Februar

REUs indstilling af 7. februar 2020 om ændringsønsker fra de faglige udvalg for 2020 (pdf)

REUs høringssvar af 19. februar 2020 vedrørende høring om kriterier for vurdering af udbudsansøgninger fra gymnasier m.v. og puljeansøgninger om bedre uddannelsesdækning (pdf)

Marts

REUs høringssvar af 6. marts 2020 vedrørende udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen – blandt andet opfølgning på lovforslag nr. L 107, fremsat 5. februar 2020 (pdf)

REUs indstilling af 17. marts 2020 vedrørende bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse (pdf)

REUs indstilling af 20. marts 2020 vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (pdf)

REUs udtalelse af 24. marts 2020 vedrørende sammenfatning af de faglige udvalgs udviklingsredegørelser for 2020 (pdf)

REUs høringssvar af 31. marts 2020 vedrørende udkast til vejledning om krav og rammer til partnerskabsaftale mellem gymnasier mv. og en institution for erhvervsrettet uddannelse (pdf)

REUs indstilling af 31. marts 2020 af tilforordnet til Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP) (pdf)

Maj

Brev af 1. maj 2020 fra REUs formandskab om REUs kommende mødeaktivitet (pdf)

REUs udtalelse af 28. maj 2020 vedrørende FH/DAs modelparametre (pdf)

REUs indstilling af 28. maj 2020 vedrørende godkendelse af specialet Bådmekaniker på uddannelsen Bådmekaniker til skyggeelevtilskud (pdf)

REUs indstilling af 29. maj 2020 om dimensionering af erhvervsuddannelserne og fastsættelse af kvoter samt fastsættelse af uddannelser, der skal udbydes med skolepraktik i 2021 (positivlisten) (pdf)

Juni

REUs indstilling af 2. juni 2020 vedrørende fastsættelse af kvote for optag på GF2 til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i 2021 (pdf)

REUs høringssvar af 12. juni 2020 vedrørende udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (pdf)

REUs procesplan af 15. juni 2020 for REUs arbejde vedrørende institutionsfordeling af kvoter for dimensionerede erhvervsuddannelser 2021 (pdf)

REUs høringssvar af 26. juni 2020 vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. (pdf)

REUs indstilling af 29. juni 2020 vedrørende institutionsfordelte kvoter til grundforløbets 2. del til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i 2021 (pdf)

REUs høringssvar af 30. juni 2020 vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Studievalg Danmark (pdf)

August

REUs høringssvar af 14. august 2020 vedrørende udkast til bekendtgørelsesændringer vedrørende fast meritpraksis for fagspecifikke kurser (pdf)

REUs høringssvar af 14. august 2020 vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb (pdf)

REUs høringssvar af 24. august 2020 vedrørende punkt i Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder fra maj 2020 om ”Forberedelse af elever til at komme i lære hos en arbejdsgiver” (pdf)

REUs indstilling af 25. august 2020 vedrørende udmøntning af midler til erhvervspædagogiske aktiviteter i 2020 (pdf)

September

REUs høringssvar af 18. september 2020 (pdf) vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte).

REUs indstilling af 29. september 2020 af medlem til bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut (pdf)

Oktober

REUs høringssvar af 2. oktober 2020 (pdf) vedrørende lovovervågning af lov nr. 311 af 4. april 2017 om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførelse af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger m.v.).

REUs høringssvar af 22. oktober 2020 vedrørende kriterier for vurdering af ansøgninger til pulje om bedre geografisk dækning af grundforløb til social- og sundhedsuddannelserne (pdf)

REUs indstilling af 22. oktober 2020 vedrørende nedlæggelse af lægesekretærspecialet i kontoruddannelse med specialer (pdf)

November

REUs høringssvar af 2. november 2020 (pdf) vedrørende udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl.

REUs indstilling af 20. november 2020 vedrørende forlængelse af forsøg for elitesportsudøvere på erhvervsuddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 23. november 2020 vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Studievalg Danmark (pdf)

REUs høringssvar af 24. november 2020 (pdf) vedrørende udkast til bekendtgørelse og vejledning om bevilling af særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder

REUs indstilling af 26. november 2020 vedrørende forsøg med tilrettelæggelse af kørekortundervisningen på lager- og terminal-, lufthavns- og vejgodstransportuddannelserne (pdf)

December

REUs høringssvar af 7. december 2020 (pdf) om 2. eksterne høring vedrørende lovovervågning af lov nr. 311 af 4. april 2017 om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Krav om anti-mobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførelse af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger m.v.)

REUs høringssvar af 7. december 2020 vedrørende udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen (pdf)

REUs høringssvar af 10. december 2020 (pdf) vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.v. (Justering af det praktikpladsafhængige arbejdsgiverbidrag og indførelse af fleksibelt uddannelsesbidrag)

REUs indstilling af 11. december 2020 vedrørende bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse (FGU) for indsatte i fængsler og arresthuse m.v. (pdf)

REUs indstilling af 17. december 2020 vedrørende forlængelse og udvidelse af forsøg med tilrettelæggelse af landbrugets lederuddannelse (pdf)

REUs høringssvar af 17. december 2020 vedrørende udkast til bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration (sundhedsadministrativ koordinator AK) (pdf)

Opdateret 22/02 2021 kl. 10:43

Januar

REUs høringssvar af 28. januar 2019 vedrørende fagbilag for det nye grundfag Erhvervsinformatik (pdf)

REUs høringssvar af 29. januar 2019 vedrørende forsøgsuddannelse til iværksætter (pdf)

REUs høringssvar af 31. januar 2019 vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (pdf)

Marts

REUs høringssvar af 4. marts 2019 vedrørende gennemgang af de afsluttende prøver (pdf)

REUs høringssvar af 8. marts 2019 vedrørende udkast til lovforslag om måling af elevers trivsel (pdf)

REUs indstilling af 15. marts 2019 vedrørende ændringsønsker fra de faglige udvalg for 2019 (pdf)

REUs indstilling af 21. marts 2019 om forsøg med kosthold på erhvervsskoler i tyndtbefolkede områder (pdf)

REUs indstilling af 22. marts 2019 vedrørende ny bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (pdf)

April

REUs bemærkninger af 1. april 2019 vedrørende udkast til koncept for niveauvurdering af private uddannelser m.v. (pdf)

REUs indstilling og høringssvar af 8. april 2019 vedrørende udkast til to bekendtgørelser om FGU (pdf)

REUs indstilling af 12. april 2019 vedrørende udkast til bekendtgørelse om (pdf)

August

REUs indstilling af 19. august 2019 vedrørende dimensionering af erhvervsuddannelserne 2020 (pdf)

REUs indstilling af 19. august vedrørende fastsættelse af kvote på PAU (pdf)

September

REUs brev af 10. september 2019 til børne- og undervisningsministeren (pdf)

REUs indstilling af 13. september 2019 vedrørende institutionsfordelte kvoter 2020 (pdf)

REUs indstilling af 26. september 2019 vedrørende medlem af EVAs bestyrelse (pdf)

REUs høringssvar af 27. september 2019 vedrørende udkast til AUB-lovforslag (pdf)

REUs høringssvar af 30. september 2019 vedrørende udkast til lovforslag om ny udbudsmulighed m.v. (pdf)

REUs indstilling af 30. september 2019 vedrørende ansøgning om udbud af grundforløbets 2. del i erhvervsuddannelsen til maskinsnedker fra AARHUS TECH (pdf)

REUs indstilling af 30. september 2019 vedrørende ansøgninger om udbud af hovedforløb og praktikcenter på træfagenes byggeuddannelse fra Erhvervsskolerne Aars (pdf)

Oktober

REUs høringssvar af 23. oktober 2019 vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler) (pdf)

REUs høringssvar af 25. oktober 2019 vedrørende udkast til bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i erhvervsuddannelser (pdf)

November

REUs høringssvar af 22. november 2019 vedrørende udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. (pdf)

REUs høringssvar af 26. november 2019 vedrørende udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og kurser til erhvervsuddannelserne (pdf)

REUs høringssvar af 28. november 2019 vedrørende udkast til lovforslag om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. til eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet (pdf)

December

REUs indstilling af 11. december 2019 vedrørende forlængelse af forsøg for elitesportsudøvere på erhvervsuddannelser (pdf)

Sidst opdateret: 21. marts 2023