Hop til indhold

Opdateret 30/08 2021 kl. 15:31

Januar

REUs høringssvar af 4. januar 2021 (pdf) vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (Forlængelse af lovens gyldighed)

REUs høringssvar af 27. januar 2021 (pdf) vedrørende forslag til lov om ændring af SU-loven (Forhøjelse af fribeløb og forlængelse af bestemmelser om udvidede SU-lånemuligheder som følge af covid-19)

Februar

REUs indstilling af 12. februar 2021 vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (pdf)

April

REUs indstilling af 16. april 2021 indstilling vedrørende permanentgørelse af Team Danmark-forsøget fra 2022 (pdf)  

Maj

REUs indstilling af 6. maj 2021 vedrørende om udvidelse af målgruppe i forsøg (pdf)

REUs høringssvar af 6. maj 2021 vedrørende udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. (pdf)

REUs indstilling af 6. maj 2021 vedrørende anvendelse af midler til erhvervspædagogiske aktiviteter i 2021 (pdf)

REUs indstilling af 10. maj 2021 vedrørende ansøgning om ny erhvervsuddannelse inden for autohjælp (pdf)

REUs høringssvar af 11. maj 2021 vedrørende udkast til bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (pdf)

REUs indstilling af 20. maj 2021 vedrørende syv institutioners henvendelser til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. ubrugte udbudsgodkendelser (pdf)

REUs indstilling af 28. maj 2021 vedrørende fastsættelse af kvote for optag på GF2 til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i 2022 (pdf)

REUs udtalelse af 28. maj 2021 vedrørende FH/DAs modelparametre (pdf)

Juni

REUs høringssvar af 1. juni 2021 vedrørende ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse og bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 1. juni 2021 vedrørende ændring af bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (pdf)

REUs indstilling vedrørende kvotefordelingen mellem institutionerne for dimensionerede erhvervsuddannelser i 2022 (pdf)

Juli

REUs indstilling til ansøgning fra EUC Nordvestsjælland om udbud af uddannelserne til hhv. gastronom (gf2) og tjener (gf2) i Fårevejle (pdf)

August

REUs høringssvar af 12. august 2021 vedrørende forslag til lov om ændring af AUB-loven m.v. (Justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitets-afhængigt VEU-bidrag for 2022 m.v.) (pdf)

REUs høringssvar af 13. august 2021 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, [samt forskellige andre love] (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar) (pdf)

REUs høringssvar af 17. august 2021 vedrørende ændring af bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i erhvervsuddannelserne og bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse (pdf)

REUs høringssvar af 19. august 2021 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Hjemmel til at udstrække uddannelsesforløb m.v. for visse elev- og lærlingegrupper) (pdf)

Opdateret 19/03 2021 kl. 12:49

Februar

REUs indstilling af 7. februar 2020 om ændringsønsker fra de faglige udvalg for 2020 (pdf)

REUs høringssvar af 19. februar 2020 vedrørende høring om kriterier for vurdering af udbudsansøgninger fra gymnasier m.v. og puljeansøgninger om bedre uddannelsesdækning (pdf)

Marts

REUs høringssvar af 6. marts 2020 vedrørende udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen – blandt andet opfølgning på lovforslag nr. L 107, fremsat 5. februar 2020 (pdf)

REUs indstilling af 17. marts 2020 vedrørende bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse (pdf)

REUs indstilling af 20. marts 2020 vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (pdf)

REUs udtalelse af 24. marts 2020 vedrørende sammenfatning af de faglige udvalgs udviklingsredegørelser for 2020 (pdf)

REUs høringssvar af 31. marts 2020 vedrørende udkast til vejledning om krav og rammer til partnerskabsaftale mellem gymnasier mv. og en institution for erhvervsrettet uddannelse (pdf)

REUs indstilling af 31. marts 2020 af tilforordnet til Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP) (pdf)

Maj

Brev af 1. maj 2020 fra REUs formandskab om REUs kommende mødeaktivitet (pdf)

REUs udtalelse af 28. maj 2020 vedrørende FH/DAs modelparametre (pdf)

REUs indstilling af 28. maj 2020 vedrørende godkendelse af specialet Bådmekaniker på uddannelsen Bådmekaniker til skyggeelevtilskud (pdf)

REUs indstilling af 29. maj 2020 om dimensionering af erhvervsuddannelserne og fastsættelse af kvoter samt fastsættelse af uddannelser, der skal udbydes med skolepraktik i 2021 (positivlisten) (pdf)

Juni

REUs indstilling af 2. juni 2020 vedrørende fastsættelse af kvote for optag på GF2 til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i 2021 (pdf)

REUs høringssvar af 12. juni 2020 vedrørende udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (pdf)

REUs procesplan af 15. juni 2020 for REUs arbejde vedrørende institutionsfordeling af kvoter for dimensionerede erhvervsuddannelser 2021 (pdf)

REUs høringssvar af 26. juni 2020 vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. (pdf)

REUs indstilling af 29. juni 2020 vedrørende institutionsfordelte kvoter til grundforløbets 2. del til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i 2021 (pdf)

REUs høringssvar af 30. juni 2020 vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Studievalg Danmark (pdf)

August

REUs høringssvar af 14. august 2020 vedrørende udkast til bekendtgørelsesændringer vedrørende fast meritpraksis for fagspecifikke kurser (pdf)

REUs høringssvar af 14. august 2020 vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb (pdf)

REUs høringssvar af 24. august 2020 vedrørende punkt i Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder fra maj 2020 om ”Forberedelse af elever til at komme i lære hos en arbejdsgiver” (pdf)

REUs indstilling af 25. august 2020 vedrørende udmøntning af midler til erhvervspædagogiske aktiviteter i 2020 (pdf)

September

REUs høringssvar af 18. september 2020 (pdf) vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte).

REUs indstilling af 29. september 2020 af medlem til bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut (pdf)

Oktober

REUs høringssvar af 2. oktober 2020 (pdf) vedrørende lovovervågning af lov nr. 311 af 4. april 2017 om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførelse af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger m.v.).

REUs høringssvar af 22. oktober 2020 vedrørende kriterier for vurdering af ansøgninger til pulje om bedre geografisk dækning af grundforløb til social- og sundhedsuddannelserne (pdf)

REUs indstilling af 22. oktober 2020 vedrørende nedlæggelse af lægesekretærspecialet i kontoruddannelse med specialer (pdf)

November

REUs høringssvar af 2. november 2020 (pdf) vedrørende udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl.

REUs indstilling af 20. november 2020 vedrørende forlængelse af forsøg for elitesportsudøvere på erhvervsuddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 23. november 2020 vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Studievalg Danmark (pdf)

REUs høringssvar af 24. november 2020 (pdf) vedrørende udkast til bekendtgørelse og vejledning om bevilling af særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder

REUs indstilling af 26. november 2020 vedrørende forsøg med tilrettelæggelse af kørekortundervisningen på lager- og terminal-, lufthavns- og vejgodstransportuddannelserne (pdf)

December

REUs høringssvar af 7. december 2020 (pdf) om 2. eksterne høring vedrørende lovovervågning af lov nr. 311 af 4. april 2017 om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Krav om anti-mobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførelse af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger m.v.)

REUs høringssvar af 7. december 2020 vedrørende udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen (pdf)

REUs høringssvar af 10. december 2020 (pdf) vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.v. (Justering af det praktikpladsafhængige arbejdsgiverbidrag og indførelse af fleksibelt uddannelsesbidrag)

REUs indstilling af 11. december 2020 vedrørende bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse (FGU) for indsatte i fængsler og arresthuse m.v. (pdf)

REUs indstilling af 17. december 2020 vedrørende forlængelse og udvidelse af forsøg med tilrettelæggelse af landbrugets lederuddannelse (pdf)

REUs høringssvar af 17. december 2020 vedrørende udkast til bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration (sundhedsadministrativ koordinator AK) (pdf)

Opdateret 22/02 2021 kl. 10:43

Januar

REUs høringssvar af 28. januar 2019 vedrørende fagbilag for det nye grundfag Erhvervsinformatik (pdf)

REUs høringssvar af 29. januar 2019 vedrørende forsøgsuddannelse til iværksætter (pdf)

REUs høringssvar af 31. januar 2019 vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (pdf)

Marts

REUs høringssvar af 4. marts 2019 vedrørende gennemgang af de afsluttende prøver (pdf)

REUs høringssvar af 8. marts 2019 vedrørende udkast til lovforslag om måling af elevers trivsel (pdf)

REUs indstilling af 15. marts 2019 vedrørende ændringsønsker fra de faglige udvalg for 2019 (pdf)

REUs indstilling af 21. marts 2019 om forsøg med kosthold på erhvervsskoler i tyndtbefolkede områder (pdf)

REUs indstilling af 22. marts 2019 vedrørende ny bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (pdf)

April

REUs bemærkninger af 1. april 2019 vedrørende udkast til koncept for niveauvurdering af private uddannelser m.v. (pdf)

REUs indstilling og høringssvar af 8. april 2019 vedrørende udkast til to bekendtgørelser om FGU (pdf)

REUs indstilling af 12. april 2019 vedrørende udkast til bekendtgørelse om (pdf)

August

REUs indstilling af 19. august 2019 vedrørende dimensionering af erhvervsuddannelserne 2020 (pdf)

REUs indstilling af 19. august vedrørende fastsættelse af kvote på PAU (pdf)

September

REUs brev af 10. september 2019 til børne- og undervisningsministeren (pdf)

REUs indstilling af 13. september 2019 vedrørende institutionsfordelte kvoter 2020 (pdf)

REUs indstilling af 26. september 2019 vedrørende medlem af EVAs bestyrelse (pdf)

REUs høringssvar af 27. september 2019 vedrørende udkast til AUB-lovforslag (pdf)

REUs høringssvar af 30. september 2019 vedrørende udkast til lovforslag om ny udbudsmulighed m.v. (pdf)

REUs indstilling af 30. september 2019 vedrørende ansøgning om udbud af grundforløbets 2. del i erhvervsuddannelsen til maskinsnedker fra AARHUS TECH (pdf)

REUs indstilling af 30. september 2019 vedrørende ansøgninger om udbud af hovedforløb og praktikcenter på træfagenes byggeuddannelse fra Erhvervsskolerne Aars (pdf)

Oktober

REUs høringssvar af 23. oktober 2019 vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler) (pdf)

REUs høringssvar af 25. oktober 2019 vedrørende udkast til bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i erhvervsuddannelser (pdf)

November

REUs høringssvar af 22. november 2019 vedrørende udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. (pdf)

REUs høringssvar af 26. november 2019 vedrørende udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og kurser til erhvervsuddannelserne (pdf)

REUs høringssvar af 28. november 2019 vedrørende udkast til lovforslag om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. til eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet (pdf)

December

REUs indstilling af 11. december 2019 vedrørende forlængelse af forsøg for elitesportsudøvere på erhvervsuddannelser (pdf)

Opdateret 22/02 2021 kl. 10:43

Januar

REUs høringssvar af 5. januar 2018 vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (pdf)

REUs indstilling af 9. januar 2018 om ændringsønske fra det faglige udvalg for automatik og procesuddannelsen (pdf)

REUs indstilling af 22. januar 2018 om forsøg med udvidet adgang til GF1 (pdf)

REUs udtalelse om rådets indstillinger af 24. januar 2018 i forbindelse med forsøg med erhvervsuddannelser (pdf)

Oversigt over REUs indstillinger af 24. januar 2018 om forsøg med erhvervsuddannelser (pdf)

Februar

REUs indstilling af 13. februar 2018 om ændringsønsker fra to faglige udvalg (pdf)

REUs høringssvar af 19. februar 2018 vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag til brug for eux-forløb og udkast til eux-læreplaner (pdf)

REUs høringssvar af den 21. februar 2018 vedr. udkast til fire lovforslag vedrørende forberedende grunduddannelse (pdf)

Marts

REUs justerede høringssvar af 9. marts 2018 vedr. udkast til fire lovforslag vedrørende forberedende grunduddannelse (pdf)

April

REUs udpegning af medlem til uddannelsesudvalg for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik på Københavns Professionshøjskole 2018-2022 (pdf)

REUs høringsvar om justering af retningslinjer for dimensionering af erhvervsuddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 10. april 2018 vedr. udkast til § 2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202 (pdf)

REUs høringssvar af 20. april 2018 vedr. udkast til bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (pdf)

REUs høringssvar af 25. april 2018 vedr. udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. (pdf)

Maj

REUs indstilling af 8. maj 2018 vedr. udbud af erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (pdf)

REUs udtalelse af 14. maj 2018 vedr. styrkelse af søgningen til erhvervsuddannelserne (pdf)

REUs brev af 14. maj 2018 vedr. evalueringsdesign for evaluering af videnscentre (pdf)

Juni

REUs brev af 27. juni 2018  til de faglige udvalg vedr. faget teknologiforståelse i folkeskolen (pdf)

REUs indstilling af 7. juni 2018 om dimensionering af erhvervsuddannelserne 2019 (pdf)

REUs indstilling af 7. juni 2018 vedr. fastsættelse af kvote på PAU (pdf)

REUs indstilling af 25. juni 2018 vedr. institutionsfordelte kvoter 2019 (pdf)

REUs indstilling af 28. juni 2018 vedr. institutionsfordelte kvoter for PAU 2019 (pdf)

REUs udtalelse af 7. juni 2018 vedr. LO og DAs modelparametre (pdf)

Juli

REUs høringssvar af 3. juli 2018 vedr. håndbog om skolepraktik (pdf)

august

REUs brev af 17. august 2018 til STIL vedr. undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen (pdf)

REUs høringssvar af 27. august 2018 vedr. udkast til lovforslag til et nationalt naturfagscenter (pdf)

REUs høringssvar af 28. august 2018 om udkast til lovforslag vedr. parallelsamfund (pdf)

REUs udtalelse af 28. august 2018 vedr. FGU (pdf)

REUs indstilling af 20. august 2018 vedr. medlem af EVAs bestyrelse (pdf)

September

REUs høringssvar af 28. september 2018 vedr. udkast til AUB-lovforslag (pdf)

Oktober

REUs brev af 10. oktober 2018 til Forsvarsministeriet og HKKF vedr. eud for konstabler (pdf)

REUs høringssvar af 5. oktober 2018 vedr. udkast til lovforslag om fritleverandørvalg m.v. (pdf)

REUs indstilling af 31. oktober 2018 om dispensation vedr. udbud af finmekanikeruddannelsen med skolepraktik (pdf)

REUs udtalelse af 2. oktober 2018 vedr. FFL19 (pdf)

November

REUs høringssvar af 6. november 2018 vedr. nyt koncept for udviklingsredegørelserne (pdf)

REUs høringssvar af 8. november 2018 om udkast til bekendtgørelse om studieadministrative it-systemer (pdf)

REUs høringssvar af 23. november 2018 om udkast til 3 bekendtgørelser (uddannelsesparathed m.v.) (pdf)

December

REUs høringssvar af 11. december 2018 vedr. udkast til lovforslag om FGU (Bestyrelsessammensætning) (pdf)

REUs høringssvar af 12. december 2018 vedr. udkast til bekendtgørelse fra AUB (pdf)

REUs høringssvar af 20. december 2018 om udmøntning af initiativ 3.4 i den digitale vækststrategi (pdf)

Opdateret 22/02 2021 kl. 10:43

Januar

REUs brev af 11. januar 2017 vedr. udpegning af medlemmer til følgegruppe til trepartsaftalens initiativ om ”et fælles koncept og materiale for praktikcentrenes praktikpladsopsøgende indsats” (pdf)

REUs høringssvar af 17. januar 2017 om udkast til bekendtgørelse om udbetaling af statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere (pdf)

REUs høringssvar af 18. januar 2017 om udkast fra UFM til bekendtgørelse om adgang til EA- og PB-uddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 25. januar 2017 om udkast til lovforslag om investeringsrammer (pdf)

Februar

REUs indstilling af 3. februar 2017 vedr. ændringsønsker fra de faglige udvalg for 9 erhvervsuddannelser (pdf)

REUs indstilling af 10. februar 2017 vedr. nedsættelse af referencegruppe – trepartsinitiativ (pdf)

REUs høringssvar af 17. februar 2017 om udkast til lovforslag – trepart (pdf)

Marts

April

REUs høringssvar af 4. april 2017 vedr. udkast til to bekendtgørelser om uddannelsesparathed og studievalgsportfolio som følge af gymnasiereformen (pdf)

REUs udtalelse af 4. april 2017 vedr. anbefalingerne fra ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse (pdf)

REUs svar af 20. april 2017 vedr. udkast til indholdsfortegnelse i en ajourført skolepraktikhåndbog (pdf)

Maj

REUs høringssvar af 11. maj 2017 vedr. udkast til ”Retningslinjer og kvoteberegningsmodel” (pdf)

REUs høringssvar af 24. maj 2017 vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse – ændring af KUU-optagekvoter (pdf)

Juni

REUs indstilling af 7. juni 2017 vedr. fastsættelse af kvote for optag på GF2 til den pædagogiske assistentuddannelse (pdf)

REUs udtalelse af 7. juni 2017 vedr. model for udmøntning af to forsøgsordninger (pdf)

REUs indstilling af 13. juni 2017 om dimensionering af erhvervsuddannelserne og fastsættelse af kvoter samt fastsættelse af uddannelser, der skal udbydes med skolepraktik i 2018 (positivlisten) (pdf)

REUs udtalelse af 13. juni vedr. LO og DAs modelparametre (pdf)

REUs høringssvar af 14. juni 2017 vedr. udkast til ny bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne (pdf)

Juli

REUs indstilling af 4. juli 2017 om institutionsfordelte kvoter for bygningsmaler og eventkoordinator 2018 (pdf)

August

REUs høringssvar af 15. august 2017 om udkast til lovforslag fra UFM (pdf)

REUs indstilling af 15. august 2017 vedr. forslag til justering af eux (pdf)

REUs brev af 29. august 2017 til ansøgende skoler vedr. videnscenter indenfor Automation og robotteknologi (pdf)

REUs indstilling af 30. august 2017 om ny dimensionering af fem erhvervsuddannelser (pdf)

REUs indstilling af 31. august 2017 om måltal for beskæftigelsesfrekvens 2017 (pdf)

September

REUs indstilling af 11. september 2017 om institutionsfordelte kvoter for fem erhvervsuddannelser i 2018 

(pdf)

REUs indstilling af 12. september 2017 vedr. udpegning af videncentre (pdf)

REUs høringssvar af 25. september 2017 om udkast til AUB-lovforslag (pdf)

REUs høringssvar af 25. september 2017 om udkast til lovforslag om justering af eux (pdf)

REUs høringssvar af 27. september 2017 om udkast til lovforslag om praksisfaglig UPV (pdf)

REUs høringssvar af 27. september vedrørende udkast til lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.) (pdf)

Oktober

REUs udtalelse af 4. oktober 2017 om FFL18 (pdf)

REUs indstilling af 13. oktober 2017 vedr. ansøgninger om praktikcenter i uddannelsen til kosmetiker (pdf)

REUs høringssvar af 25. oktober 2017 vedr. udkast til EU henstilling (pdf)

November

REUs indstilling af 10. november 2017 vedr. nedlæggelse af redderuddannelsen og oprettelse af ny ambulancebehandleruddannelse (pdf)

REUs høringssvar af 13. november 2017 om udkast til 4 bekendtgørelser fra AUB (pdf)

REUs indstilling af 15. november 2017 vedr. oprettelse af nyt speciale - procesoperatør (pdf)

REUs indstilling af 16. november 2017 vedr. godkendelse af specialet tækkemand til skyggeelevtilskud (pdf)

REUs høringssvar af 20. november 2017 om udkast til lovforslag - trepart (pdf)

December

REUs indstilling af 8. december 2017 vedr. ændringsønsker fra de faglige udvalg for 2018 (pdf)

REUs indstilling af 11. december 2017 vedr. udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (pdf)

Opdateret 22/02 2021 kl. 10:43

Februar

REUs indstilling af 9.februar 2016 vedr. fjernelse af mulighed for at indgå korte aftaler inden for erhvervsuddannelserne til stenhugger og stukkatør (pdf)

Marts

REUs indstilling af 18.marts 2016 vedr. tilforordnet til Rådet for Erhvervsakademi-uddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP) (pdf)

REUs begrundede indstilling af 18.marts 2016 vedr. ønsker fra to faglige udvalg om uddannelsesændringer (pdf)

REUs høringssvar af 18.marts 2016 vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (pdf)

REUs høringssvar af 18. marts 2016 vedr. udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. (pdf)

April

REUs høringssvar af 7. april 2016 vedr. udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 14. april 2016 vedr. prioriterede tiltag på erhvervsuddannelserne og det erhvervsrettede VEU-område (pdf)

Maj

REUs indstilling af 17. maj 2016 vedr. udkast til bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse (pdf)

REUs brev af 18. maj 2016 til de faglige udvalg vedr. visse forvaltningsmæssige opgaver (pdf)

REUs høringssvar af 24. maj 2016 vedr. udkast til to bekendtgørelser om kompetencevurdering i forbindelse med euv (pdf)

Juni

REUs begrundede indstilling af 1. juni 2016 vedr. ønsker fra PASS om uddannelsesændringer (pdf)

REUs indstilling af 9. juni 2016 vedr. ikrafttræden af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet (pdf)

REUs høringssvar af 15. juni 2016 vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser (pdf)

REUs indstilling af 22. juni 2016 om nedlæggelse af to uddannelser (pdf)

REUs brev af 22. juni 2016 om udbudsrunden 2017 - samlet fil (pdf)

Oversigt over REUs indstillinger af 22 juni 2016 vedr. eud-udbudsrunden 2017 (xls)

REUs brev af 24. juni 2016 til PASS om indstillinger i forbindelse med udbudsrunden 2017 (pdf)

REUs indstilling af 27. juni 2016 vedr. måltal for beskæftigelsesfrekvenserne i 2016 (pdf)

August

REUs brev af 16. august 2016 om justering af REUs indstilling vedr. PAU - udbudsrunden 2017 (pdf)

September

REUs indstilling af 5. september 2016 vedr. negativliste og adgangsbegrænsning til eud (pdf)

REUs høringssvar af 23. september 2016 vedr. udkast til to lovforslag om implementering af gymnasieaftalen (pdf)

REUs udtalelse af 28. september 2016 vedr. finanslovforslaget for 2017 (pdf)

REUs indstilling af 28. september 2016 vedr. positivliste og adgangsbegrænsning til eud (pdf)

Oktober

REUs høringssvar af 4. oktober 2016 vedr. udkast til lovforslag vedr. produktionsskoleydelse (pdf)

November

REUs indstilling af 11. november 2016 vedr. udkast til bekendtgørelse om forsøg med elitesportsudøvere på erhvervsuddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 11. november 2016 vedr. udkast til lovforslag om trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område (pdf)

REUs indstilling af 17. november 2016 vedr. institutionsfordelt kvote for PAU (pdf)

REUs høringssvar af 21. november 2016 vedr. lovforslag fra MBUL vedr. trepartsaftalen (pdf)

REUs indstilling af 28. november 2016 vedr. institutionsfordeling af kvoter til adgangsbegrænsede uddannelser (excl. PAU) (pdf)

December

REUs supplerende indstilling af 2. december 2016 vedr. institutionsfordeling af kvoter til adgangsbegrænsede uddannelser (excl. PAU) (pdf)

REUs indstilling af 12. december 2016 vedr. udkast til bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet (pdf)

REUs indstilling af 20. december 2016 vedr. nedsættelse af følgegruppe – trepartsinitiativ (pdf)

Opdateret 22/02 2021 kl. 10:43

Januar

REUs høringssvar af 14. januar 2015 vedr. udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.) (pdf)

REUs høringssvar af 26. januar 2015 vedr. udkast til forslag til lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet (pdf)

REUs høringssvar af 28. januar 2015 vedrørende udkast til bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (pdf)

Marts

REUs høringssvar af 17. marts 2015 vedrørende høring over ansøgning fra UCR Slagteriskolen i Roskilde om godkendelse af uddannelsen til industrislagter til skyggeelevtilskud (pdf)

REUs udtalelse af 17. marts 2015 vedrørende deltagelse i analysearbejdet vedrørende eksport af uddannelser (pdf)

REUs indstilling af 17. marts vedr. skolernes ansøgninger om godkendelse til oprettelse af praktikcentre inden for 14 uddannelser (pdf)

REUs udtalelse af 17. marts vedrørende nedsættelse af ad hoc-udvalg om regelforenkling (pdf)

REUs udtalelse af 17. marts vedrørende udkast til strategi for den digitale erhvervsuddannelse (pdf)

April

REUs høringssvar af 30. april 2015 vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af hovedbekendtgørelsen (pdf)

Maj

REUs høringssvar af 6. maj 2015 vedr. udkast til tre bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring (pdf)

REUs høringssvar af 6. maj 2015 om udkast til ændringsbekendtgørelse om betinget optagelse (pdf)

REUs udtalelse af 6. maj 2015 vedr. om Undervisningsministeriets udkast til orienteringsbrev til skoler m.fl. om udbudsrunden 2017 (pdf)

Juni

REUs høringssvar af 11. juni 2015 vedr. udkast til bekendtgørelse af åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (pdf)

REUs indstilling af 11. juni vedr. udkast til ny bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse (pdf)

August

REUs høringssvar af 31. august 2015 vedr. udkast til ændring af hovedbekendtgørelsen (pdf)

September

REUs indstilling af 1. september 2015 om PAU i Thisted (pdf)

REUs udtalelse af 8. september 2015 om yderligere kriterium i udbudsrunden 2017 (pdf)

Oktober

REUs udtalelse af 9. oktober 2015 om Finanslovsforslaget for 2016 (pdf)

REUs høringssvar af 9. oktober 2015 om udkast til bekendtgørelse om deltagerbetaling ved veu (pdf)

REUs høringssvar af 9. oktober 2015 om udkast til ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 9. oktober 2015 om bekendtgørelse om krav til udformning af eux (pdf)

REUs høringssvar af 23. oktober 2015 om udkast til lovforslag vedr. tilskud til fjernundervisning m.v. (pdf)

November

REUs udtalelse af 5. november 2015 om udbudsrunden 2017 (pdf)

REUs høringssvar af 12. november 2015 om udkast til bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger m.v. (pdf)

REUs udtalelse af 12. november 2015 vedr. praktik i Sverige (pdf)

REUs brev af 13. november 2015 til de faglige udvalg vedr. udbudsrunden 2017 (pdf)

REUs indstilling af 25. november 2015 vedr. adgangsbegrænsning, kvoter samt positiv- og negativlisten til erhvervsuddannelserne (pdf)

December

REUs høringssvar af 1. december 2015 om udkast til ændring af den almene eksamensbekendtgørelse (pdf)

REUs udtalelse af 2. december 2015 om informationsindsatsen vedr. praktikpladser (pdf)

REUs høringssvar af 14. december 2015 vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (fjernundervisning) (pdf)

REUs indstilling af 17. december 2015 vedr. ansøgning fra SOPU om godkendelse af placering af udbud af Grundforløb 1 i Farum, Furesø Kommune (pdf)

REUs indstilling af 18. december 2015 om foreløbig udmelding om institutionsfordelte kvoter på grundforløbets 2. del (pdf)

REUs høringssvar af 18. december 2015 vedr. udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, og ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (pdf)

Opdateret 22/02 2021 kl. 10:43

Januar

REUs høringssvar af 27. januar 2014 til Uddannelsesministeriet om lov om ændring af en række love (talent) (pdf)

Februar

REUs indstilling af 18. februar 2014 vedr. nedlæggelse af skibsteknikeruddannelsen og oprettelse af specialet "Smed – maritim" (pdf)

REUs indstilling af 19. februar 2014 om vedrørende oprettelse af ny profil - indgangen Merkantil (pdf)

UVM's orientering af 24. februar 2014 til REU om afslutning af projekter om udvikling af SOSU (pdf)

Marts

REUs svar af 20. marts 2014 til Metropol om udpegning af medlem til uddannelsesudvalg (pdf)

April

REUs høringssvar af 4. april 2014 om Samleloven (pdf)

REUs svar af 4. april 2014 om nedsættelse af følgegruppe for implementering af eud-reformen (pdf)

REUs høringssvar af 4. april 2014 om udkast til lov om den kombinerede ungdomsuddannelse (pdf)

REUs høringssvar af 4. april 2014 om Lovforslag om Rådet for Ungdomsuddannelser (pdf)

Maj

REUs brev af 1. maj 2014  til de faglige udvalg om kick-off konference den 12. maj 2014 (pdf)

REUs udtalelse af 22. maj 2014 om adgangsbegrænsning og beregningsgrundlag for 2015 (pdf)

Juni

REUs høringssvar af 17. juni 2014 om 5 bekendtgørelser på vejledningsområdet (pdf)

REUs indstilling af 24. juni 2014 ang. sosu-dimensionering i 2015 (pdf)

August

REUs høringssvar af 22. august 2014 om forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (pdf)

September

REUs høringssvar af 2.  september 2014 om udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 3. september 2014 om udkast til bekendtgørelse om overgangskrav og eux (pdf)

REUs høringssvar af 3. september 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag m.v. (pdf)

REUs høringssvar af 4. september 2014 om vedr. lovforslag om efterskoler, husholdningsskoler m.v. (pdf)

REUs høringssvar af 4. september 2014 vedr. lovforslag om produktionsskoler (pdf)

REUs høringssvar af 30.  september 2014 vedr. udkast til forslag til lov om åben uddannelse m.v. (pdf)

REUs høringssvar af 30. september 2014 vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (pdf)

REUs indstilling af 24. september 2014 om nedlæggelse af visse merkantile erhvervsuddannelser (pdf)

REUs udtalelse af 23. september 2014 om udbudsrunden vedr. erhvervsuddannelsesreformen (pdf)

Oktober

REUs udtalelse af 8. oktober 2014 vedr. finanslovforslaget for 2015 (pdf)

REUs høringssvar af 8. oktober 2014 høringssvar vedrørende udkast til to lovforslag fra Beskæftigelsesministeriet (pdf)

REUs udtalelse af 21. oktober 2014 om adgangsbegrænsning til erhvervsuddannelsernes grundforløb og til skolepraktik i 2015 og om fastsættelse af, hvilke uddannelser, der udbydes med skolepraktik i 2015 (pdf)

REUs supplerende indstilling af 27. oktober 2014 om adgangsbegrænsning til skolepraktik i 2015 (nuværende ordning) (pdf)

REUs høringssvar af 30. oktober 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om forsøg med betinget optagelse på erhvervsuddannelserne (pdf)

REUs høringssvar af 31. oktober 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse (pdf)

November

REUs høringssvar af 14. november 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 14. november 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om 10. klasse (eud10 og ny 20/20-ordning) (pdf)

REUs høringssvar af 17. november 2014 vedr. udkast til eux-rammebekendtgørelse (pdf) 

REUs indstilling af 18. november 2014 om ændring af frist for skolernes indsendelse af Handlingsplan for øget gennemførelse 2015 (pdf)

REUs høringssvar af 21. november 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) (pdf)

REUs høringssvar af 24. november 2014 vedr. udkast til "Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om betaling for visseuddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever)" (pdf)

REUs høringssvar af 28. november 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (pdf)

REUs høringssvar af 28. november 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (pdf)

December

REUs indstilling af 12. december 2014 vedrørende ønsker fra de faglige udvalg om uddannelsesændringer (pdf)

REUs høringssvar af 18. december 2014 vedr. udkast til to bekendtgørelser vedr. eux (pdf)

Opdateret 22/02 2021 kl. 10:43

Januar

15. januar. REUs indstilling om frist for indsendelse af handlingsplaner (pdf)

Marts

22. marts. REUs indstilling vedrørende skyggeelevtilskud til uddannelsen til skibsmekaniker (pdf)

April

22. april. REUs høringssvar til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om udkast til bekendtgørelse om VVU (pdf)

Maj

15. maj. REUs høringssvar til Uddannelsesministeriet om lov om SU-loven m.v. (pdf)

15. maj. REUs høringssvar til Uddannelsesministeriet om lov om ændring af universitetsloven m.v. (pdf)

23. maj. REUs høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Praktikcentre) (pdf)

Juni

4. juni. REUs høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet - indsatsdelen) (pdf)

4. juni. REUs høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om statens uddannelsesstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) (pdf)

4. juni. REUs udtalelse vedrørende anmodning fra Ministeriet for Børn og Undervisning om indstilling om adgangsbegrænsning (pdf)

12. juni. REUs høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser) og diplomuddannelser (pdf)

12. juni. REUs høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser (pdf)

24. juni. REUs høringssvar vedrørende udkast til ajourført bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. i forbindelse med erhvervsuddannelser (pdf)

24. juni. REUs indstilling om institutionsfordelt dimensionering af social- og sundhedsuddannelsen og uddannelsen til pædagogisk assistent i 2014 (pdf)

REUs indstilling af 26. juni 2013 om adgangsbegrænsning til GF (pdf)

REUs indstilling af 26. juni 2013 om adgangsbegrænsning til SKP (pdf)

REUs indstilling af 26. juni 2013 om justering af negativlisten (pdf)

Endelig indstilling af 27. juni 2013 fra REU vedr. PC (pdf)

August

REUs høringssvar af 26. august 2013 om udkast til lovforslag om ændring af institutionslovgivningen - sociale klausuler (pdf)

September

REUs udtalelse af 23. september 2013 vedr. finanslovforslaget for 2014

REUs supplerende udtalelse af 24. september 2013 om adgangsbegrænsning til skolepraktik i 2014

Oktober

REUs høringssvar af 2. oktober 2013 vedr. udkast til lovforslag fra uddannelsesministeriet

REUs indstilling af 15. oktober 2013 om udskiftning af medlem af EVAs bestyrelse

REUs indstilling af 15. oktober 2013 om ændring af flymekanikeruddannelsen

REUs udtalelse af 24. oktober 2013 vedrørende kriterier for evaluering af praktikcentre

REUs høringssvar af 25. oktober 2013 vedrørende udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen

REUs udtalelse af 31. oktober 2013 vedrørende rapport om evaluering af dansk kvalifikationsramme for livslang læring

November

REUs brev af 20. november 2013 om erhvervsuddannelseselever i Sverige

December

REUs høringssvar af 11. december 2013 vedrørende udkast til bekendtgørelse om børnetilskud m.v. (kontanthjælpsreform).pdf

REUs indstilling af 19. december 2013 om måltal for beskæftigelsesfrekvenser 2013.pdf

REUs høringssvar af 20. december 2013 vedr. udkast til bekendtgørelse om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.pdf

Sidst opdateret: 30. august 2021