Hop til indhold

Til rådgivning om erhvervsuddannelserne generelt er "Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede uddannelser” (REU) nedsat.

REU rådgiver også om kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse (egu) og produktionsskoler.

Rådet, som mødes 8-10 gange om året, er bredt sammensat af arbejdsmarkedets hovedorganisationer (DA og LO) og underorganisationer (for eksempel Dansk Byggeri og Dansk Metal).

Derudover er Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, lærerorganisationer, skoleforeninger og elevorganisationer repræsenteret. 

Ministeriet deltager i alle rådets møder.

Rådets opgaver

REU har blandt andet til opgave at følge med samfundets udvikling og pege på tendenser, som kan få betydning for erhvervsuddannelserne.

På baggrund af REU’s observationer afgiver rådet indstillinger til ministeren, hvis der opstår behov for at oprette nye erhvervsuddannelser og omlægge eller nedlægge eksisterende uddannelser.

Rådet skal også følge de eksisterende erhvervsuddannelser for at vurdere, om der er behov for bedre koordination af uddannelserne, for eksempel ved at lægge forskellige erhvervsuddannelser sammen til én uddannelse. 

Rådet kan desuden på eget initiativ drøfte og afgive udtalelser om spørgsmål, der efter rådets vurdering har betydning for uddannelserne.

REU får bidrag til beslutninger og udtalelser fra rådets udvalg og arbejdsgrupper

Fakta

REU er nedsat i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

Rådet har til opgave at rådgive ministeren på et overordnet niveau om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på ministeriets område.

Derudover består rådet af 31 medlemmer og et tilsvarende antal stedfortrædere.

Medlemmerne er sammensat af interessenterne fra arbejdsmarkedets parter, herunder Dansk Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Landsorganisationen i Danmark, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, elevorganisationer, skolelederorganisationer og lærerorganisationer.

Rådet består også af et antal tilforordnede, det vil sige medlemmer, som ikke kan stemme.

Oversigt over rådets medlemmer

Sidst opdateret: 21. marts 2023