Den praktiske gennemførelse af den enkelte prøve foregår i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 9 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 367 af 19/04/2016 (retsinformation.dk). Nedenfor finder du praktiske og proceduremæssige forhold, som skolen skal være opmærksom på i tilrettelæggelsen af optagelsesprøver.

Klik på emnet eller plus-tegnet for at folde teksten ud.

Retningslinjer ved afholdelse

Sikkerhed og adgang til prøvesæt

Prøvesættene distribueres via ministeriets hjemmeside. Prøveansvarlige på den enkelte skole vil få adgang til prøvesættene.

Procedurer for sikker opbevaring og håndtering
Prøverne er ikke offentlige, og prøvesættene må ikke udleveres eller på anden måde videregives. Skolen skal derfor have procedurer for sikker opbevaring og håndtering af prøvesættene, så ingen utilsigtet får adgang til prøverne før, under eller efter prøveafholdelse.

Det er helt afgørende at sikre prøverne mod uretmæssig brug. Skolen skal have klare forholdsregler for, hvordan det sikres, at prøverne ikke formidles utilsigtet, for eksempel ved at eksaminanderne tager prøvesæt eller besvarelser ud af prøvelokalet. Det betyder, at udleverede prøvesæt skal afleveres/slettes ved prøvens ophør.

Det er den enkelte skoles ansvar, at afviklingen af prøverne, herunder eksaminandernes aflevering af prøvebesvarelserne, finder sted på betryggende vis. Skolen skal ligeledes iagttage sædvanlige og nødvendige hensyn til sikkerhed og fortrolighed. 

Brug af prøvesættene
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet stiller i alt 10 årlige prøvesæt i hvert fag til rådighed for skolerne.

Et prøvesæt er forbeholdt til de optagelsesprøver, der i juni måned afholdes umiddelbart efter grundskolens prøveafvikling. Styrelsen fastsætter datoer for prøveafholdelsen i juni måned.

De øvrige prøvesæt bliver frigivet løbende og kan anvendes på fleksible tidspunkter afhængigt af den enkelte skoles optag af elever, eksempelvis ved afslutningen af sommerkurser.

Det enkelte prøvesæt kan kun anvendes én dag, og højst anvendes tre gange den pågældende dag.

Afholdelse af prøve på computer eller papir

Skolen kan ved gennemførelse af prøven vælge at udlevere prøvesættet elektronisk og lade eksaminanderne besvare ved at skrive i pdf-filen.

Besvarelsen udskrives og afleveres til bedømmelse. Aflægges prøven på computer, skal skolen sikre, at der er printerfaciliteter til rådighed – også til elever der medbringer egen computer.

Skolen kan også vælge at udskrive prøvesættet og lade eksaminanderne besvare det i papirform, enten direkte i prøvearkene eller på andet papir.

Hjælpemidler ved prøverne

Alle hjælpemidler er tilladt ved prøven, både i elektronisk og i trykt form. Brug af internettet er ikke tilladt.

Skolen skal tilbyde særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder, når skolen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Ordblinde kan eksempelvis medbringe deres egen computer med hjælpeprogrammer. Alternativt kan skolen stille en computer til rådighed med et læseprogram. Eksaminander med særlige behov kan eksempelvis også tildeles ekstra tid til prøven.

Prøvesættene er OCR-behandlede, så det er muligt for eksaminander at anvende oplæsningsprogrammer. Prøvesættene er dannet som skrivbare pdf-filer.

Utilsigtet kommunikation og uretmæssig hjælp

Eksaminanderne må ikke kommunikere utilsigtet. Brug af internet, mobilnet, mobiltelefoni og lignende er forbudt under prøven. Ved konstateret overtrædelse er det sagen uvedkommende, hvem det er, der er kommunikeret med, jf. bestemmelserne i bilag 9 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 367 af 19/04/2016 (retsinfo.dk).

God praksis ved prøven er, at eksaminanden ved aflevering af sin besvarelse med sin underskrift bekræfter, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

Eksaminanderne skal orienteres om konsekvenser ved overtrædelse af de fastsatte regler.

Information til eksaminander

Skolen skal inden prøven orientere eksaminanderne om prøvereglerne.

Nedenfor findes en række tjekpunkter, eksaminanderne som minimum skal informeres om i forbindelse med prøvedeltagelsen:

- Klargøring af computer inden prøveafholdelse
- Prøvens varighed
- Navn og personnummer på alle ark
- Besvarelse af opgaven (anvendelse af skrive- og regneprogrammer, svarark m.m.)
- Tilladte hjælpemidler
- Regler for utilsigtet kommunikation og uretmæssig hjælp
- Konsekvenser ved overtrædelse af regler
- Om eksaminanden må forlade lokalet under prøven og evt. hvordan
- Om eksaminanden må aflevere før udløb af prøvens tidsramme
- Aflevering af besvarelsen - herunder underskrift på alle afleverede ark.

Find yderligere information til elever under Særligt om de enkelte prøver

Hentning af prøvesæt

To personer på hver hovedinstitution har adgang til at hente prøvesættene.

De skal være registreret som henholdsvis skoleleder og downloadansvarlig. På emu.dk's brugeradministrationsside (www.ba.emu.dk) kan institutionens brugeradministratorer angive, hvem der skal defineres om henholdsvis skoleleder og downloadansvarlig.

Sidst opdateret: 11. november 2019