Hop til indhold

Den praktiske gennemførelse af den enkelte prøve foregår i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 9 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 2499 af 13/12/2021 (retsinformation.dk). Nedenfor finder du praktiske og proceduremæssige forhold, som skolen skal være opmærksom på i tilrettelæggelsen af optagelsesprøver.

Klik på emnet eller plus-tegnet for at folde teksten ud.

Retningslinjer ved afholdelse

Opdateret 17/02 2020 kl. 09:06

Prøvesættene distribueres via ministeriets hjemmeside. Prøveansvarlige på den enkelte skole vil få adgang til prøvesættene.

Procedurer for sikker opbevaring og håndtering

Prøverne er ikke offentlige, og prøvesættene må ikke udleveres eller på anden måde videregives. Skolen skal derfor have procedurer for sikker opbevaring og håndtering af prøvesættene, så ingen utilsigtet får adgang til prøverne før, under eller efter prøveafholdelse.

Det er helt afgørende at sikre prøverne mod uretmæssig brug. Skolen skal have klare forholdsregler for, hvordan det sikres, at prøverne ikke formidles utilsigtet, for eksempel ved at eksaminanderne tager prøvesæt eller besvarelser ud af prøvelokalet. Det betyder, at udleverede prøvesæt skal afleveres/slettes ved prøvens ophør.

Det er den enkelte skoles ansvar, at afviklingen af prøverne, herunder eksaminandernes aflevering af prøvebesvarelserne, finder sted på betryggende vis. Skolen skal ligeledes iagttage sædvanlige og nødvendige hensyn til sikkerhed og fortrolighed. 

Brug af prøvesættene

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet stiller i alt 8 årlige prøvesæt i hvert fag til rådighed for skolerne.

Prøvesættene frigives løbende og kan anvendes på fleksible tidspunkter afhængigt af den enkelte skoles optag af elever, eksempelvis ved afslutningen af sommerkurser.

Det enkelte prøvesæt kan kun anvendes én dag, og højst anvendes tre gange den pågældende dag.

Opdateret 16/02 2017 kl. 14:14

Skolen kan ved gennemførelse af prøven vælge at udlevere prøvesættet elektronisk og lade eksaminanderne besvare ved at skrive i pdf-filen.

Besvarelsen udskrives og afleveres til bedømmelse. Aflægges prøven på computer, skal skolen sikre, at der er printerfaciliteter til rådighed – også til elever der medbringer egen computer.

Skolen kan også vælge at udskrive prøvesættet og lade eksaminanderne besvare det i papirform, enten direkte i prøvearkene eller på andet papir.

Opdateret 16/02 2017 kl. 14:14

Alle hjælpemidler er tilladt ved prøven, både i elektronisk og i trykt form. Brug af internettet er ikke tilladt.

Skolen skal tilbyde særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder, når skolen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Ordblinde kan eksempelvis medbringe deres egen computer med hjælpeprogrammer. Alternativt kan skolen stille en computer til rådighed med et læseprogram. Eksaminander med særlige behov kan eksempelvis også tildeles ekstra tid til prøven.

Prøvesættene er OCR-behandlede, så det er muligt for eksaminander at anvende oplæsningsprogrammer. Prøvesættene er dannet som skrivbare pdf-filer.

Opdateret 02/02 2022 kl. 14:43

Eksaminanderne må ikke kommunikere utilsigtet. Brug af internet, mobilnet, mobiltelefoni og lignende er forbudt under prøven. Ved konstateret overtrædelse er det sagen uvedkommende, hvem det er, der er kommunikeret med, jf. bestemmelserne i bilag 9 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 2499 af 13/12/2021 (retsinformation.dk).

God praksis ved prøven er, at eksaminanden ved aflevering af sin besvarelse med sin underskrift bekræfter, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

Eksaminanderne skal orienteres om konsekvenser ved overtrædelse af de fastsatte regler.

Opdateret 16/02 2017 kl. 14:14

Skolen skal inden prøven orientere eksaminanderne om prøvereglerne.

Nedenfor findes en række tjekpunkter, eksaminanderne som minimum skal informeres om i forbindelse med prøvedeltagelsen:

- Klargøring af computer inden prøveafholdelse
- Prøvens varighed
- Navn og personnummer på alle ark
- Besvarelse af opgaven (anvendelse af skrive- og regneprogrammer, svarark m.m.)
- Tilladte hjælpemidler
- Regler for utilsigtet kommunikation og uretmæssig hjælp
- Konsekvenser ved overtrædelse af regler
- Om eksaminanden må forlade lokalet under prøven og evt. hvordan
- Om eksaminanden må aflevere før udløb af prøvens tidsramme
- Aflevering af besvarelsen - herunder underskrift på alle afleverede ark.

Find yderligere information til elever under Særligt om de enkelte prøver

Sidst opdateret: 28. juni 2023